Harta site-ului
Ajutor
08.04.2020 ANUNȚ! Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Aparatului Președintelui
Consiliul raional Dubăsari anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Aparatului Președintelui.
Scopul general al funcției: Promovarea politicilor în domeniul transparenţei activităţilor Consiliului raional, elaborarea şi implementarea politicilor publice; organizarea și asigurarea bunei desfăşurări a acţiunilor protocolare.
Sarcinile de bază:
 1. Implementarea programelor de comunicare la nivelul Consiliului raional, în ceea ce priveşte activitatea acestuia, în scopul îmbunătăţirii continue a relaţiei cu cetăţenii şi cu instituţiile publice din teritoriul raionului.
 2. Colaborarea cu instituţiile publice din teritoriul raionului în domeniul promovării şi extinderii modalităţilor de comunicare, prin organizarea seminarelor, meselor rotunde şi altor reuniuni, în vederea consolidării şi aprofundării tehnicilor de comunicare și promovare a imaginii Consiliului raional.
 3. Asigurarea programului zilnic de lucru cu publicul pentru depunerea de petiţii, cereri, sesizări sau alte solicitări de informaţii şi/sau solicitări telefonice precum şi monitorizarea executării acestora.
Organizarea întru buna desfăşurare a acţiunilor protocolare pentru Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului şi a secretarului Consiliului raional.
Condițiile de participare la concurs:
Condiții de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
Cerințe specifice:
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice.
Experienţă profesională: 1 an în domeniul administrației publice
Cunoştinţe: cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit;
 • cunoaşterea unei limbi de circulație internațională
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet; Adobe Photoshop;
 • cunoaşterea şi respectarea regulilor de protocol.
Abilităţi: planificare și organizare a activităților; organizare; control;  lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor de birou.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, loialitate; tendinţă spre dezvoltare profesională continuă; echilibru emoțional, claritate și coerență în exprimare, spirit practic, amabilitate, ambiție; respectarea ţinutei vestimentare (stilul clasic).
Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conține:
 1. formularul de participare1,
 2. copia buletinului de identitate,
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă sau extras din contul personal, eliberat de CTAS;
 5. certificatul medical2;
 6. cazierul judiciar2.
 7. documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 
Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 30 aprilie 2020
Telefon – 0248 – 44 – 857
e-mail: djru.dubasari@gmail.com     
adresa: s. Coșnița, str. Păcii 70, Consiliul raional Dubăsari, et. 3;
persoana de contact – Berzan Galina
 
Notă: 1 - formularul de participare poate fi găsit la sediul autorității publice:
2 – certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite, la momentul depunerii dosarului cu declarația pe proprie răspundere

Bibliografie
Acte normative în domeniul serviciului public, domeniul administrație publice locale și de specialitate:
 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 ,,Cu privire la funcția publică și statul funcționarului public”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public”;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
 • Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018
 • Legea privind statutul alesului local nr. 768-XIV din 02.02.2000;
 • Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764 din 27.12.2001
17.03.2020 Direcția învățământ general Dubăsari, anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcției de director al Școlii sportive raionale Dubăsari


La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, avînd vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, nu au împlinit vîrsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, cunosc limba română, sînt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale și nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ extrașcolar vor depune dosarul, cu umătoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs.
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii.
 4. Copia carnetului de muncă.
 5. Curriculum vitae.
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de psihiatru/narcolog), pentru exercitarea funcției.
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
 8. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare profesională continuă, de confirmare a performanțelor profesionale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, de participare la diferite programe, proiecte educaționale, lista publicațiilor didactice și științifice etc.
 
Dosarele vor fi depuse pînă la data de 10.04.2020 inclusiv, la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția învățământ general, et. III.
Tel. de contact: 0-248-44-751.
 
 
Bibliografia concursului:
Acte legislative generale:
 • Constituția Republicii Moldova
 • Codul Muncii al Republicii Moldova
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie
 • Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 • Hotărârea Guvernului nr. 1231 /2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Acte legislative şi normative în domeniul educației și sportului:
 • Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014
 • Legea nr. 330/1999  cu privire la cultura fizică și sport
 • Hotărârea Guvernului nr. 31/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlilor sportive
 • Hotărârea Guvernului nr. 1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
 • Hotărârea Guvernului nr. 176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a federațiilor sportive naționale
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 62 /2018
 • Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.77 din 20.02.2015
 • Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr.77 din 22.02.2013
 • Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți
02.03.2020 Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari, anunță selectarea dosarelor pentru ocuparea funcției vacante de asistent social
Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari, anunță selectarea dosarelor pentru ocuparea funcției vacante de asistent social cu activitatea pe teritoriul primăriei Pîrîta, în cadrul Serviciului de asistență socială comunitară.
La funcția de asistent social pot candida, conform priorității expuse:
 1. Persoanele cu studii speciale în domeniul asistenței sociale (superioare, medii speciale) sau care urmează studii postuniversitare în domeniul asistenței sociale;
 2. Studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă, în instituțiile de învățământ  (după anul III);
 3. Persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior sau mediu de specialitate cu altă specializare decât asistența socială (preferabil socio-umanistă).
Candidații pentru ocuparea funcției de asistent social vor depune dosarul, în terrmen de 15 zile calendaristice, din ziua publicării anunțului, cu următoarele acte obligatorii.
 1. Cererea de participare la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Certificatul medical.
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coșnița, str. I. Creangă, nr. 1, Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari.
Tel. de contact: 0-248-25-580; 0-248-25-578
14.02.2020 - Direcția învățământ general Dubăsari, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Școlii sportive raionale Dubăsari
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, avînd vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, nu au împlinit vîrsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, cunosc limba română, sînt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale și nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ extrașcolar vor depune dosarul, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, cu umătoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs.
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii.
 4. Copia carnetului de muncă.
 5. Curriculum vitae.
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de psihiatru/narcolog), pentru exercitarea funcției.
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
 8. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare profesională continuă, de confirmare a performanțelor profesionale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, de participare la diferite programe, proiecte educaționale, lista publicațiilor didactice și științifice etc.
Dosarele vor fi depuse pînă la data de 13 martie 2020 inclusiv, la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția învățământ general, et. III. Tel. de contact: 0-248-44-751.
 
Bibliografia concursului:
Acte legislative generale:
·         Constituția Republicii Moldova
·         Codul Muncii al Republicii Moldova
·         Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie
·         Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
·         Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
·      Hotărârea Guvernului nr. 1231 /2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Acte legislative şi normative în domeniul educației și sportului:
·         Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014
·         Legea nr. 330/1999  cu privire la cultura fizică și sport
·         Hotărârea Guvernului nr. 31/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlilor sportive
·         Hotărârea Guvernului nr. 1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
·         Hotărârea Guvernului nr. 176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a federațiilor sportive naționale
·         Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 62 /2018
·       Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.77 din 20.02.2015
·        Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr.77 din 22.02.2013
·        Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta