Harta site-ului
Ajutor
05.04.19 Se anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-şef în primăria Molovata Nouă, r-nul Dubăsari
Primăria com. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice  vacante de contabil-şef în primăria Molovata Nouă, r-nul Dubăsari.
Condiţii de participare:
-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova,
-posedarea limbii de stat şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu,
-neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă,
- nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice, 
-minimum 1 an experienţă în domeniu (contabilitate).
Cerinţe faţă de candidaţi:
 -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau studii medii de specialitate  absolovite în domeniu.
- cunoştinţe de operare PC (MS Office Word, Excel, Internet Explorer).
Actele necesare pentru angajare:
-cerere de participare la concurs
-CV-ul personal
-diplomă de studii
-buletin de identitate(copia)
-carnet de muncă (copia)
-cazier judiciar sau declaratia pe propria raspundere
Adresa : Primăria com. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari
Pentru alte detalii sunați la nrul de telefon 0-248- 51-238
 Tel. fax 0-248-51-236
05.04.19 Se anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice vacante de director al gradiniţei-creşă de copii ,,Lăstăraş”, s. Molovatra Nouă
Primăria com. Molovata  Nouă, r-nul Dubăsari anunţă concurs  la ocuparea funcţiei publice  vacante de director al gradiniţei-creşă de copii ,,Lăstăraş”.
Condiţii de participare:
- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova.
- studii superioare pedagogice sau studii medii de specialitate pedagogice.
- are o vechime didactică cel puţin 3 ani.
- la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a  împlinit vârsta de 65 ani.
- posedarea limbii române.
- este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei.
- nu are antecedente penale.
- nu a fost concediată  în ultimii 5 ani pe baza art.86 al.(1) lit.l) m) şi n) din Codul Muncii.
Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:
-cerere de participare la concurs
-copia actului de identitate
-copia/copiile actelor de studii
-copia carnetului de muncă
- curriculum vitae
-Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei
- cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.
Documentele pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării.
Adresa: Primăria com. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari, tel. de contact: 0-248- 51-236
Consiliul raional Dubăsari prelungește perioada de depunere a dosarelor la funcția publică vacantă de specialist în protecția patrimoniului, muzee și turism, Direcția cultură și turism
Consiliul raional Dubăsari prelungește perioada de depunere a dosarelor la funcția publică vacantă de specialist în protecția patrimoniului, muzee și turism, Direcția cultură și turism
 Condițiile de bază pentru a candida la o funcție publică:
 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4.  nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7.  în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8.  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 9.  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
 Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă (extras din contul personal de la CTAS);
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, (declarația pe propria răspundere);
 7. Certificat medical, (declarația pe propria răspundere);
 Pentru ocuparea funcției obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse pînă la data de 10 aprilie 2019.
 Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
ANUNȚ - Concurs pentru ocuparea funcției de director al ÎM Centrul Stomatologic Raional Dubăsari
Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcției de Director al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Dubăsari (termen determinat – 5 ani).
Condiţiile de participare la concurs:
La funcţia nominalizată poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. are domiciliul în Republica Moldova;
 3. are studii superioare de licență și postuniversitare medicale, studii de masterat în managementul sănătății publice / management organizațional / administrare;
 4. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 5. are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 7. nu are antecedente penale nestinse;
 8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni din categoriile: infracțiuni contra păcii și securității omenirii, de război, contra vieții și sănătății persoanei, contra libertății, cinstei și demnității persoanei, privind viața sexuală, contra familiei și minorilor, contra sănătății publice și conviețuirii sociale, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției solicitate;
 9. are o vechime în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru instituțiile medico-sanitare publice centre de sănătate;
 10. nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.
Persoanele interesate, la înscrierea pentru concurs, vor depune personal un dosar care va include:
 1. cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii universitare și postuniversitare;b
 4. copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 8. curriculumul vitae (CV);
 9. copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 10. lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.
Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web www.dubasari.md, până la data de 01 aprilie 2019, inclusiv, pe adresa:
Consiliul raional Dubăsari, s.Coșnița, str. Păcii, nr. 70,biroul 301.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta