Harta site-ului
Ajutor
12.06.2018 Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale
Primaria satului Pîrîta anunţă concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al ÎM „Gospodăria Comunală Pîrîta”.
Condiţii de participare la concurs:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • este aptă din punct de vedere al sănătăţii;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • nu este privat de a ocupa funcţii de conducere;
 • cunoaşte limba de stat.
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 • cererea de angajare
 • copia buletinului de identitate
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
 • copia carnetului de muncă (dacă există)
 • documentele de evidenţă militară – ( pentru recruţi şi rezervişti)
 • certificatul medical, după caz
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)
Documentele urmează a fi prezentate la comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Pîrîta în biroul secretarului Consiliului local, în termen de 20 zile calendaristice de la data plasării anunţului.
Telefon de contact: 024846236,024846238.
12.06.2018 Primăria satului Pîrîta angajează specialist în domeniul reglementării proprietăţii funciare
Primăria satului Pîrîta raionul Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei  vacante de specialist în domeniul reglementării proprietăţii funciare pe durată determinată.
La concurs pot participa candidaţii cu următoarele abilităţi, atitudini  şi cunoştinţe:
Abilităţi: capacităţi de analiză, monitorizare, deprinderi în elaborarea documentelor, operativitate în luarea deciziilor, cunoaşterea avansată a Microsoft (Word, Excel), comunicare eficientă, negociere, mobilizare de sine şi de echipă.
Atitudini: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate;
Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
Actele necesare pentru participarea la concurs:
-  cerere;
- CV-ul;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- buletin de identitate (copia);
- carnet de muncă (copia);
Condiţii de bază:
 • deţinerea cetăţeniei RM;
 • posedarea limbei de stat;
 • capacitatea deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funţii publice.
Cerinţe specifice:  Cunoaşterea legislaţiei în domeniul administraţiei publice şi domeniul funciar, abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet).
Persoanele interesate pot depune la comisia de concurs dosarul.
Data limită de depunere a dosarului – 20 zile calendaristice din data publicării avizului.
Relaţii la tel.: 024846236, 024846238.
06.06.2018 Consiliul raional Dubăsari, anunţă selectarea dosarelor pentru ocuparea funcţiei, temporar vacante, de asistent social
Consiliul raional Dubăsari, anunţă selectarea dosarelor pentru ocuparea funcţiei, temporar vacante, de asistent social, cu activitatea pe teritoriul primăriei s. Ustia, în cadrul Serviciului de asistenţă socială comunitară, Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei.           
La concurs pot participa:            
- Persoanele cu studii speciale în domeniul asistenţei sociale (superioare, medii speciale) sau care urmează studii postuniversitare în domeniul asistenţei sociale;
- Studenţii care fac studii în domeniul asistenţei sociale, la secţia cu frecvenţă redusă, în instituţiile de învățământ (după anul III);
- Persoanele care au absolvit o instituţie de învățământ superior sau mediu de specialitate cu altă specializare decât asistenţa socială (preferabil socio-umanistă).      
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de asistent social vor depune dosarul, în termen de 20 zile      calendaristice, din ziua publicării anunţului, cu următoarele acte obligatorii:
1.    Cererea de participare la concurs;
2.    Copia actului de identitate;
3.    Copia  actelor de studii;
4.    Copia carnetului de muncă;
5.    Curriculum vitae.
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcţia juridică şi resurse umane, et. III.  Tel. de contact: 0-248-44-857.
15.05.2018 Consiliul raional Dubăsari prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru următoarele funcții vacante
Consiliul raional Dubăsari prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru următoarele funcții vacante, după cum urmează:
1. Specialist principal în protecția muncii și tehnica securității, Direcția juridică și resurse umane;
2. Specialist pentru rapoarte și evidența materialelor, (temporar vacantă),  Secția administrativ-financiară;
3. Director Casa raională de cultură;
4. Șef Secție promovarea politicilor pentru tineret;
5. Metodist coordonator, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
6. Specialist în domeniul tineret, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
7. Specialist principal în domeniul administrației publice, Secția administrație și servicii publice

8. Specialist în dezvoltarea gospodăriei comunale și drumuri, Direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului.
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia actelor de studii;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
7. Certificat medical;
8. Livret militar, în caz de necesitate.Pentru fiecare funcție obligator se solicită studii și experiență în domeniu.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
15.05.2018 Consiliul raional Dubăsari angajează
Consiliul raional Dubăsari angajează bibliotecar la Bibliotecă publică raională, Direcția cultură și turism.
La funcţia de bibliotecar pot fi angajate persoanele, care întrunesc următoarele condiții:
a)  studii speciale în domeniul biblioteconomiei; (superioare, medii speciale) sau care urmează studii postuniversitare în domeniul pedagogiei;
b)  studenţii care fac studii în domeniul bibliotecomiei, la secţia cu frecvenţă redusă, în  instituţiile de învăţămînt (după anul III);  
c)  persoanele care au absolvit o instituţie de învăţămînt superior sau mediu de specialitate cu altă specializare (preferabil sociocultural).
Candidaţii pentru ocuparea funcției de bibliotecar vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii.
 1. Cererea;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III, bir. 317. Tel. de contact: 0-248-44-857.
15.05.2018 ANUNȚ cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari
IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, cu sediul în c.Coșnița, str.Păcii, 70, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a următoarelor funcții vacante:
 
I. Medic de familie Oficiul Medicilor de Familie Oxentea – 1 funcție
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare și postuniversitare în domeniu
 • cunoașterea limbii române
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic
 • sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
   îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs
 
II.  Medic de familie Oficiul Medicilor de Familie Cocieri – 1 funcție ( funcție temporar vacantă OMF Cocieri)
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare și postuniversitare în domeniu
 • cunoașterea limbii române
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic
 • sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
   îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs
 
II. Asistent medical de familie1funcții ( funcție temporar vacantă OMF Cocieri)
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii medii speciale
 • cunoașterea limbii române
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic
 • sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
 • îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
 
Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.
 
Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs pînă la data de 04 iunie 2018 
Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.
 
Persoana de contact: Inga Rebeja, Specialist serviciul personal, tel. 248-44-704, e-mail: cmfdubasari@ms.md
11.05.2018 Direcția învățământ general Dubăsari, anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției de director al gimnaziului Marcăuți
Direcția învățământ general Dubăsari, anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției de director al gimnaziului Marcăuți.
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, având vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, nu au împlinit vârsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale și nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ vor depune dosarul, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, cu umătoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs (anexa 1 la Regulament).
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate.
 4. Copia carnetului de muncă autentificat.
 5. Curriculum vitae (anexa 2 la Regulament).
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției.
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
 8. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare continuă, de participare la diferite programe, proiecte educaționale etc.
 Dosarele vor fi depuse până la 08 iunie 2018 inclusiv, la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III.  Tel. de contact: 0-248-44-857.
 
Bibliografia concursului:
Documente generale:
 • Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994.
 • Legea privind accesul la informație nr.982-XIV din 11.05.2000.
 • Legea cu privire la petiționare nr.190 din 19.07.1994.
 • Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003.
 • Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.944 din 14.11.2014.
 • Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014.
Managementul instituțiilor:
 • Regulamentul-tip al instituției de învățămînt secundar general, aprobat prin ordinul nr.547 din 13 august 2007.
 • Regulamentul instituției de învățămînt preșcolar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.04 din 04 ianuarie 2011.
 • Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și trasferul elevilor în învățămîntul primar, gimnazial și liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.718 din 24 iulie 2012.
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013.
 • Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.970 din 11 octombrie 2013.
 • Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Minoisterului Educației nr.798 din 11 iulie 2014.
 • Regulamentul de admitere în învățămîntul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.799 din 11 iulie 2014.
 • Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 20 februarie 215.
 • Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.98 din 26 februarie 2015.
 • Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.202 din 19 aprilie 2015.
 • Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățămîntul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.559 din 12 iunie 2015.
 • Planul-cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2015-2016.
Prevenirea și combaterea violenței:
 • Conveția ONU cu privire la protecția drepturilor copilului din 20.11.1989.
 • Precedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 22 februarie 2013.
 • Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.
Finanțare:
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”.
 • Hotărîrea Guvernului nr.868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.
03.05.2018 ÎM Centrul Stomatologic Dubăsari anunță concurs pentru selectarea dosarelor pentru ocuparea funcțiilor vacante
ÎM Centrul Stomatologic Dubăsari anunță concurs pentru selectarea dosarelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de:
 1. Medic stomatolog (s. Oxentea) – 1 unitate;
 2. Asistent medical – 3 unități (Doroțcaia, Cocieri, Holercani);
La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiții:
 1. Deține cetățenia RM;
 2. Cunoaște limba de stat;
 3. Are studii superioare pentru medic stomatolog și studii medii de specialitate pentru asistent medical;
 4. Este apt conform cerințelor medicale;
 5. Nu are antecedente penale
 
Actele necesare pentru participare la concurs:
 1. Cererea de înscriere la concurs;
 2. Diploma de studii medicale (copia);
 3. Diploma de studii rezidențiale pentru medic stomatolog (copia);
 4. Buletin de identitate (copia);
 5. Livret militar;
 6. Certificat medical;
 7. Carnet de muncă;
 Dosarele de participare pot fi depuse până la data de 10.06.2018.
Responsabil pentru primirea dosarelor este dna N. Gandrabura, medic stomatolog, secretarul comisiei la adresa com. Coșnița, str. Păcii 70, et. 1, în incinta clădirii Consiliului raional.
Tel. de contact: 069092952
03.05.2018 Primăria satului Molovata, anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil șef
Primăria satului Molovata, raionul Dubăsari anunță prelungirea  concursului pentru ocuparea funcției publice vacante – contabil șef pentru data de 14 mai 2018.
Condiții de participare:
-Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
-Posedarea limbii moldovenești și limbilor oficiale de comunicare interetnică;
-Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie.
   Cerințe față de candidați:
-Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau studii medii de specialitate absolvite cu diplomă în domeniu;
-Cunoștințe de operare PC (1C contabilitate, MC Office Word, Excel, Internet Explore).
    Actele necesare pentru angajare:
-Diplomă de studii;
-Buletin de identitate (copia);
-Livret militar.
Documentele pot fi depuse pînă la data limită   10 mai 2018 , ora 18.00, la primăria
s. Molovata r-l Dubăsari. Telefon de contact: 0248 54 238, 0248 54 236
25.04.2018 Primăria comunei Cocieri, raionul Dubăsari, anunță repetat concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef
         Condiții de participare:
 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • Posedarea limbii de stat.
 • Studii superioare de licență în domeniul contabilității;
Cunoștințe:
 • Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul contabilității și administrației publice;
 • Operare calculator: Word, Excel, 1-C, Internet.
Dosarul de concurs va conține:
 • Formular de participare;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomei de studii;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae;
 • Declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale.
 
Documentele pentru participare la concurs se vor depune în decurs de 20 zile calendaristice din data publicării anunțului.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta