Harta site-ului
Ajutor
15.05.2018 ANUNȚ cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari
IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, cu sediul în c.Coșnița, str.Păcii, 70, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a următoarelor funcții vacante:
 
I. Medic de familie Oficiul Medicilor de Familie Oxentea – 1 funcție
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare și postuniversitare în domeniu
 • cunoașterea limbii române
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic
 • sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
   îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs
 
II.  Medic de familie Oficiul Medicilor de Familie Cocieri – 1 funcție ( funcție temporar vacantă OMF Cocieri)
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare și postuniversitare în domeniu
 • cunoașterea limbii române
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic
 • sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
   îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs
 
II. Asistent medical de familie1funcții ( funcție temporar vacantă OMF Cocieri)
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii medii speciale
 • cunoașterea limbii române
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic
 • sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
 • îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
 
Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.
 
Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs pînă la data de 04 iunie 2018 
Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.
 
Persoana de contact: Inga Rebeja, Specialist serviciul personal, tel. 248-44-704, e-mail: cmfdubasari@ms.md
11.05.2018 Direcția învățământ general Dubăsari, anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției de director al gimnaziului Marcăuți
Direcția învățământ general Dubăsari, anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției de director al gimnaziului Marcăuți.
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, având vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, nu au împlinit vârsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale și nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ vor depune dosarul, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, cu umătoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs (anexa 1 la Regulament).
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate.
 4. Copia carnetului de muncă autentificat.
 5. Curriculum vitae (anexa 2 la Regulament).
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției.
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
 8. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare continuă, de participare la diferite programe, proiecte educaționale etc.
 Dosarele vor fi depuse până la 08 iunie 2018 inclusiv, la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III.  Tel. de contact: 0-248-44-857.
 
Bibliografia concursului:
Documente generale:
 • Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994.
 • Legea privind accesul la informație nr.982-XIV din 11.05.2000.
 • Legea cu privire la petiționare nr.190 din 19.07.1994.
 • Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003.
 • Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.944 din 14.11.2014.
 • Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014.
Managementul instituțiilor:
 • Regulamentul-tip al instituției de învățămînt secundar general, aprobat prin ordinul nr.547 din 13 august 2007.
 • Regulamentul instituției de învățămînt preșcolar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.04 din 04 ianuarie 2011.
 • Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și trasferul elevilor în învățămîntul primar, gimnazial și liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.718 din 24 iulie 2012.
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013.
 • Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.970 din 11 octombrie 2013.
 • Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Minoisterului Educației nr.798 din 11 iulie 2014.
 • Regulamentul de admitere în învățămîntul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.799 din 11 iulie 2014.
 • Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 20 februarie 215.
 • Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.98 din 26 februarie 2015.
 • Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.202 din 19 aprilie 2015.
 • Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățămîntul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.559 din 12 iunie 2015.
 • Planul-cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2015-2016.
Prevenirea și combaterea violenței:
 • Conveția ONU cu privire la protecția drepturilor copilului din 20.11.1989.
 • Precedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 22 februarie 2013.
 • Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.
Finanțare:
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”.
 • Hotărîrea Guvernului nr.868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.
03.05.2018 ÎM Centrul Stomatologic Dubăsari anunță concurs pentru selectarea dosarelor pentru ocuparea funcțiilor vacante
ÎM Centrul Stomatologic Dubăsari anunță concurs pentru selectarea dosarelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de:
 1. Medic stomatolog (s. Oxentea) – 1 unitate;
 2. Asistent medical – 3 unități (Doroțcaia, Cocieri, Holercani);
La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiții:
 1. Deține cetățenia RM;
 2. Cunoaște limba de stat;
 3. Are studii superioare pentru medic stomatolog și studii medii de specialitate pentru asistent medical;
 4. Este apt conform cerințelor medicale;
 5. Nu are antecedente penale
 
Actele necesare pentru participare la concurs:
 1. Cererea de înscriere la concurs;
 2. Diploma de studii medicale (copia);
 3. Diploma de studii rezidențiale pentru medic stomatolog (copia);
 4. Buletin de identitate (copia);
 5. Livret militar;
 6. Certificat medical;
 7. Carnet de muncă;
 Dosarele de participare pot fi depuse până la data de 10.06.2018.
Responsabil pentru primirea dosarelor este dna N. Gandrabura, medic stomatolog, secretarul comisiei la adresa com. Coșnița, str. Păcii 70, et. 1, în incinta clădirii Consiliului raional.
Tel. de contact: 069092952
03.05.2018 Primăria satului Molovata, anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil șef
Primăria satului Molovata, raionul Dubăsari anunță prelungirea  concursului pentru ocuparea funcției publice vacante – contabil șef pentru data de 14 mai 2018.
Condiții de participare:
-Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
-Posedarea limbii moldovenești și limbilor oficiale de comunicare interetnică;
-Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie.
   Cerințe față de candidați:
-Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau studii medii de specialitate absolvite cu diplomă în domeniu;
-Cunoștințe de operare PC (1C contabilitate, MC Office Word, Excel, Internet Explore).
    Actele necesare pentru angajare:
-Diplomă de studii;
-Buletin de identitate (copia);
-Livret militar.
Documentele pot fi depuse pînă la data limită   10 mai 2018 , ora 18.00, la primăria
s. Molovata r-l Dubăsari. Telefon de contact: 0248 54 238, 0248 54 236
25.04.2018 Primăria comunei Cocieri, raionul Dubăsari, anunță repetat concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef
         Condiții de participare:
 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • Posedarea limbii de stat.
 • Studii superioare de licență în domeniul contabilității;
Cunoștințe:
 • Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul contabilității și administrației publice;
 • Operare calculator: Word, Excel, 1-C, Internet.
Dosarul de concurs va conține:
 • Formular de participare;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomei de studii;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae;
 • Declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale.
 
Documentele pentru participare la concurs se vor depune în decurs de 20 zile calendaristice din data publicării anunțului.
11.04.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă vacante următoarele funcții
11.04.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă vacante următoarele funcții, după cum urmează:
 
 1. Specialist principal în protecția muncii și tehnica securității, Direcția juridică și resurse
 2. Specialist pentru rapoarte și evidența materialelor, (temporar vacantă),  Secția
 3. Director Casa raională de cultură;
 4. Șef Secție promovarea politicilor pentru tineret;
 5. Metodist coordonator, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
 6. Specialist în domeniu tineret, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
 7. Specialist principal în dezvoltarea gospodăriei comunale și drumuri, Direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului.
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor publice vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
 7. Certificat medical;
 8. Livret militar, în caz de necesitate.
Pentru a candida la o funcție publică, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 3. are capacitate deplină de exerciţiu; 
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; 
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 9.  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
Pentru ocuparea funcţiilor publice în autorităţile publice sunt necesare studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Candidatul la ocuparea funcţiei publice trebuie să întrunească şi cerinţele specifice minime pentru ocuparea respectivei funcţii, stabilite în Clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011. Autoritatea publică poate stabili şi alte cerinţe specifice care se referă la specialitatea studiilor, cunoştinţe, abilităţi profesionale şi atitudini/comportamente necesare pentru exercitarea eficientă a funcţiei publice, acestea fiind stipulate în fişa postului aferentă funcţiei publice.
Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, depun personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care conţine: 
 1. formularul de participare, specificat în anexa nr. 1 din Regulamentul cu privire la funcției publice aprobat prin HG nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 – XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția public și statutul funcționarului public; 
 2. copia buletinului de identitate; 
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
 4. copia carnetului de muncă; 
 5. certificatul medical, care poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere; 
 6. cazierul judiciar;
 7. documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Pentru fiecare funcție obligator se solicită studii și experiență în domeniu.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
10.04.2018 ATENȚIE! CONCURS!
Direcția învățământ general Dubăsari, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al gimnaziului Marcăuți.
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, având vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, nu au împlinit vârsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale și nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ vor depune dosarul, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, cu umătoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs (anexa 1 la Regulament).
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate.
 4. Copia carnetului de muncă autentificat.
 5. Curriculum vitae (anexa 2 la Regulament).
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției.
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
 8. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare continuă, de participare la diferite programe, proiecte educaționale etc.
Dosarele vor fi depuse până la 10 mai 2018 inclusiv, la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III.  Tel. de contact: 0-248-44-857.
 
Bibliografia concursului:
Documente generale:
 • Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994.
 • Legea privind accesul la informație nr.982-XIV din 11.05.2000.
 • Legea cu privire la petiționare nr.190 din 19.07.1994.
 • Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003.
 • Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.944 din 14.11.2014.
 • Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014.
Managementul instituțiilor:
 • Regulamentul-tip al instituției de învățământ secundar general, aprobat prin ordinul nr.547 din 13 august 2007.
 • Regulamentul instituției de învățământ preșcolar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.04 din 04 ianuarie 2011.
 • Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și trasferul elevilor în învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.718 din 24 iulie 2012.
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013.
 • Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.970 din 11 octombrie 2013.
 • Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.798 din 11 iulie 2014.
 • Regulamentul de admitere în învățământul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.799 din 11 iulie 2014.
 • Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 20 februarie 215.
 • Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.98 din 26 februarie 2015.
 • Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.202 din 19 aprilie 2015.
 • Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățământul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.559 din 12 iunie 2015.
 • Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2015-2016.
Prevenirea și combaterea violenței:
 • Conveția ONU cu privire la protecția drepturilor copilului din 20.11.1989.
 • Precedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 22 februarie 2013.
 • Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.
Finanțare:
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”.
 • Hotărârea Guvernului nr.868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.
02.04.18 ANUNȚ! CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR IMSP CS DUBĂSARI
Consiliul raional Dubăsari anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției medico-sanitare publice Centrul de sănătate Dubăsari.
La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiții:
 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. deţine cetăţenia altor state, dar cu domiciliul în Republica Moldova;
 3. are studii superioare/de licenţă şi postuniversitare medicale, studii de masterat în managementul sănătăţii publice/management organizaţional/ administrare. Pentru candidatul cu studii în alte domenii decît cel medical (management organizaţional/administrare etc.), studiile de masterat în managementul sănătăţii publice sînt obligatorii;
 4.  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 5.  are capacitate deplină de exerciţiu;
 6.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7.  nu are antecedente penale nestinse;
 8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvîşirea unei infracţiuni din categoriile: infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, de război, contra vieţii şi sănătăţii persoanei, contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei, privind viaţa sexuală, contra familiei şi minorilor, contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei solicitate;
 9.  are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani pentru instituţiile medico-sanitare raionale şi 10 ani pentru instituţiile medico-sanitare republicane şi municipale;
 10. nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.
Actele necesare pentru participare la concurs:
 1. cererea de participare la concurs, cu menţionarea postului solicitat;
 2.  copia actului de identitate;
 3.  copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;
 4.  copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 6. declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7.  adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 8.  curriculumul vitae;
 9.  copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 10.  lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori (după caz).
 11. program managerial pentru 1 an de zile.
Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor. 
Dosarele pot fi depuse la Direcția juridică și resurse umane, Consiliul rational Dubăsari, et.III, în termen de până la  21 aprilie  2018 inclusiv, între orele 08.00-17.00, cu excepția zilelor de odihnă.
Pentru alte informații ne puteți contacta la nr. De tel:024844857 sau ne puteți scrie pe adresa  djru.dubasari@gmail.com.
30.03.18 Primăria satului Molovata anunță concurs!
Primăria satului Molovata, raionul Dubăsari, anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante  de contabil șef.
Condiții de participare:
- Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
- Posedarea limbii moldovenești și limbilor oficiale de comunicare interetnică;
- Neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie.
Cerințe față de candidați:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau studii medii de specialitate absolvite cu diplomă în domeniu;
- Cunoștințe de operare PC (1C contabilitate, MC Office Word, Excel, Internet Explore).
Actele necesare pentru angajare:
-Diplomă de studii;
-Buletin de identitate (copia);
-Livret militar.
Documentele pot fi depuse până la data de 18 aprilie 2018, ora 18.00, la primăria s. Molovata r-ul Dubăsari.
Telefon de contact: 0248 54 238, 0248 54 236
12.03.2018 Direcția învățământ general Dubăsari, prelungește termenul de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcției de director al gimnaziului Pîrîta
Direcția învățământ general Dubăsari, prelungește termenul de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcției de director al gimnaziului Pîrîta.
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, având vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, nu au împlinit vârsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale și nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ vor depune dosarul, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, cu umătoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs (anexa 1 la Regulament).
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate.
 4. Copia carnetului de muncă autentificat.
 5. Curriculum vitae (anexa 2 la Regulament).
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției.
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
 8. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare continuă, de participare la diferite programe, proiecte educaționale etc.
 
Dosarele vor fi depuse pînă la 11 aprilie 2018 inclusiv, la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III.  Tel. de contact: 0-248-44-857.

Bibliografia concursului:
Documente generale:
 • Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994.
 • Legea privind accesul la informație nr.982-XIV din 11.05.2000.
 • Legea cu privire la petiționare nr.190 din 19.07.1994.
 • Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003.
 • Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.944 din 14.11.2014.
 • Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014.
Managementul instituțiilor:
 • Regulamentul-tip al instituției de învățămînt secundar general, aprobat prin ordinul nr.547 din 13 august 2007.
 • Regulamentul instituției de învățămînt preșcolar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.04 din 04 ianuarie 2011.
 • Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și trasferul elevilor în învățămîntul primar, gimnazial și liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.718 din 24 iulie 2012.
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013.
 • Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.970 din 11 octombrie 2013.
 • Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Minoisterului Educației nr.798 din 11 iulie 2014.
 • Regulamentul de admitere în învățămîntul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.799 din 11 iulie 2014.
 • Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 20 februarie 215.
 • Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.98 din 26 februarie 2015.
 • Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.202 din 19 aprilie 2015.
 • Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățămîntul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.559 din 12 iunie 2015.
 • Planul-cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2015-2016.
Prevenirea și combaterea violenței:
 • Conveția ONU cu privire la protecția drepturilor copilului din 20.11.1989.
 • Precedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 22 februarie 2013.
 • Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.
Finanțare:
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”.
 • Hotărîrea Guvernului nr.868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta