Harta site-ului
Ajutor
30.11.2021 Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în protecția drepturilor copilului
Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în protecția drepturilor copilului.
Scopul general al funcției: Apărarea drepturilor și libertăților copiilor.
Sarcinile de bază:
1. Determinarea și evidența copiilor rămași temporar sau fără ocrotire părintească;
2. Instituirea tutelei/curatelei asupra copiilor rămași temporar sau fără ocrotire părintească;
3. Instituirea adopției copiilor prin pregătirea lor juridică, psihologică, documentară;
4. Examinarea litigiilor în instanța de judecată privitor la copii;
5. Asigurarea activității curente a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificulate.
Condițiile de participare la concurs:
Condiții de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 
e) este apt(ă), din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
i) nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
Cerințe specifice:
Studii: Superioare absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul juridic.
Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu.
Cunoştinţe:
-cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit;
-cunoaşterea unei limbi de circulație internațională;
-cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point.
Abilităţi: planificare și organizare a activităților; organizare; control;  lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor de birou.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, loialitate; tendinţă spre dezvoltare profesională continuă; echilibru emoțional, claritate și coerență în exprimare, spirit practic, amabilitate, ambiție; respectarea ţinutei vestimentare.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conține:
1. formularul de participare1;
2. copia buletinului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4. copia carnetului de muncă sau extras din contul personal, eliberat de CTAS;
5. certificatul medical2;
6. cazierul judiciar2;
7. documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Data limită de depunere a dosarului de concurs – 19 decembrie 2021
Telefon – 0248 – 25 – 578
e-mail: dubasari.as.dubasari@gmail.com     
adresa: s. Coșnița, str. I. Creangă, nr.1, Direcția asistență socială și protecția familei Dubăsari;
persoana de contact – Maslenco Ana
Notă: 1 - formularul de participare poate fi găsit la sediul instituției;
2 – certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite, la momentul depunerii dosarului cu declarația pe proprie răspundere.
19.11.2021 Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Serviciul cadastru, Secția agricultură și cadastru
În baza Dispoziției nr. 118-n din 19 noiembrie 2021, emisă de Președintele raionului Dubăsari, se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Serviciul cadastru,  Secția agricultură și cadastru, Aparatul Președintelui raionului Dubăsari.
Scopul general al funcției: Implementarea și promovarea politicilor și programelor de stat la nivel de raion în domeniul protecției, consolidării și fertilizării solului. Promovarea tehnologiilor performante privind creșterea producției agricole.
Sarcinile de bază ale funcției:
 1. Contribuirea la consolidarea terenurilor agricole parcelate şi la cooperarea proprietarilor individuali pentru o activitate mai eficientă;
 2. Monitorizarea situației privind utilizarea, fertilizrea și îmbunătățirea fertilității terenurilor cu destinație agricolă;
 3. Contribuirea în aplicarea realizărilor ştiinţei agricole şi agroeconomice naţionale în sectorul agroalimentar;
 4. Monitorizarea gestionării fondului forestier, evidența terenurilor proprietate publică și privată
Condițiile de participare la concurs:
 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individul de muncă pentru motive disciplinare;
 8. mu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitve prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
Cerințe specifice pentru participare la concurs:
Studii: superioare absolvite, de licență sau echivalente în domeniul agriculturii.
Experiența profesională: ar constitui un avantaj.
Cunoștințe: legislația ce tine de domeniul agrar și cadastru, administrație publică locală
Abilități: de analiză și sinteză, organizare, comunicare, lucrul cu informația și cu mijloacele tehnice de birou, de operare la calculator (Word, Excel, Power Point și Internet).
Atitudini: spirit de inițiativă, disciplină, responsabilitate, respect față de oameni.
Documente ce urmează a fi prezentate:
 1. formularul de participare (et.3 bir.301);
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 4. copia carnetului de muncă sau extrasul din cont personal eliberat de CTAS;
 5. certificat medical*;
 6. cazier juridic*;
* Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Bibliografia concursului:
Constituția Republicii Moldova;
Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018
Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică  și statutul funcționarului public;
Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;
Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
Codul Funciar nr.828/1991;
Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107/2002;  a) arenda, b) locațiunea, c) schimbul, d) donație;
Legea 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului;
Legea nr. 39/2006 privind inițierea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurat în localitățile din stingă Nistrului;
Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
Hotărârea de Guvern nr. 455/2017 Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului național de Subvenționare în agricultură;
Hotărârea de Guvern nr. 1075/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole.
 Persoanele interesante nu mai târziu decât data de 13 decembrie 2021, ora 16.00, depun dosarul de concurs.
Adresa poștală: c. Coșnița r-nul Dubăsari str. Păcii , 70 (sediul Consiliului raional Dubăsari), et.3, bir.301
Persoana responsabilă de primire a dosarelor – Berzan Galina
Telefon de contact: 024844857
e-mail: djru.dubasari@gmail.com
13.10.21 Direcția învățământ general Dubăsari anunță concurs!
ATENȚIE! CONCURS!
Direcția învățământ general Dubăsari, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Liceului Teoretic „Ștefan cel Mareˮ, s. Molovata.
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, având vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, nu au împlinit vîrsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale și nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii al Republicii Moldova.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ general vor depune dosarul, în termenul indicat, cu umătoarele acte obligatorii, conform Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23.03.2015 :
 1. Cererea de participare la concurs (anexa nr.1 la Regulament).
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii.
 4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului.
 5. Curriculum vitae (anexa nr.2 la Regulament).
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției.
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
 8. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare profesională continuă, de confirmare a performanțelor profesionale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, de participare la diferite programe, proiecte educaționale, publicații didactice și științifice etc.
 
Dosarele vor fi depuse până la data de 11 noiembrie 2021 inclusiv, la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția învățământ general, et. III, sau prin e-mail: ditsdubasari@gmail.com.
Tel. de contact: 0-248-44-751.
 
       Bibliografia concursului și itemii pentru testul de evaluare pot fi accesați la următorul link: http://ctice.gov.md/testarea-directorilor/resurse/
03.09.2021 Se anunță concurs de selectare a dosarelor pentru ocuparea funcției temporar vacante de asistent social cu activitatea pe teritoriul s. Marcăuți
Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari, anunță selectarea dosarelor pentru ocuparea funcției temporar vacante de asistent social cu activitatea pe teritoriul s. Marcăuți, în cadrul Serviciului de asistență socială comunitară.
La funcția de asistent social pot candida, conform priorității expuse:
 1. Persoanele cu studii speciale în domeniul asistenței sociale (superioare, medii speciale) sau care urmează studii postuniversitare în domeniul asistenței sociale;
 2. Studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă, în instituțiile de învățământ  (după anul III);
 3. Persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior sau mediu de specialitate cu altă specializare decât asistența socială (preferabil socio-umanistă).
Candidații pentru ocuparea funcției de asistent social vor depune dosarele până la data de 17 septembrie curent, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Certificatul medical.
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coșnița, str. I. Creangă, nr. 1, Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari.
Tel. de contact: 0-248-25-580; 0-248-25-578
02.08.21 Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției Economie, Buget și Finanțe Dubăsari
Direcția Economie, Buget și Finațe Dubăsari anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției elaborarea și administrarea bugetului.
Scopul general al funcției: Asigurarea implementării cadrului de cheltuieli în procesul de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întii şi doi.
Sarcinile de bază:
 1.  Cordonarea şi monitorizarea elaborării bugetelor UAT de nivelul întii şi a bugetului raional (primăriile, aparatul preşedintelui), la partea de cheltuieli;
 2. Dirijarea metodologică a planificării bugetare;
 3. Estimarea veridică şi economic argumentată a cheltuielilor bugetului raional şi implicarea la monitoriza reaestimării bugetelor primăriilor;
 4. Controlul asupra gestionarii eficiente a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor de personal;
 5. Respectarea disciplinei financiare în procesul de elaborare şi executare a bugetului raionului.
Condițiile de participare la concurs:
Condiții de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
Cerințe specifice:
Studii: Superioare, în domeniul finanţelor publice, economiei.
Experienţă profesională: Minim 1 ani, preferabil în domeniul finanțelor publice administrației publice.
Cunoştinţe:
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;
 
Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conține:
 1. formularul de participare,
 2. copia buletinului de identitate,
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă sau extras din contul personal, eliberat de CTAS;
 5. certificatul medical;
 6. cazierul judiciar. 
Dosarele vor fi depuse pînă la data de 23 august 2021 inclusiv, la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, 70, Consiliul raional Dubăsari, Direcția Economie, Buget și Finanțe, et. II.
Tel. de contact: 0-248-44-746
E-mail: dgfdubasari@mail.ru
 
Notă: 1 - formularul de participare poate fi găsit la sediul autorității publice;
2 – certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite, la momentul depunerii dosarului cu declarația pe proprie răspundere

Bibliografie:
Acte legislative și normative în domeniul serviciului public, domeniul administrație publice locale și de specialitate:
 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158/2008 ,,Cu privire la funcția publică și statul funcționarului public”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public”;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 90/2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale;
 • Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale;
Alte acte legislative în domeniu.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta