Harta site-ului
Ajutor
18.07.2022 Direcția Învățământ General Dubăsari, anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcției de director
Direcția Învățământ General Dubăsari, anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcției de director al următoarelor instituţii de învăţământ:
Liceul Teoretic Doroţcaia;
Liceul Teoretic „Ştefan cel Mareˮ, s. Molovata.
La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care
întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
2) are studii superioare universitare;
3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
6) cunoaşte limba română; 
7) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
8) nu are antecedente penale;
9) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ general vor depune dosarul, în termenul indicat, cu umătoarele acte obligatorii, conform Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23.03.2015 :
1. Cererea de participare la concurs (anexa nr.1 la Regulament).
2. Copia actului de identitate.
3. Copia/copiile actului/actelor de studii.
4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului.
5. Curriculum vitae (anexa nr.2 la Regulament).
6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției.
7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
8. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare profesională continuă, de confirmare a performanțelor profesionale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, de participare la diferite programe, proiecte educaționale, publicații didactice și științifice etc
Dosarele vor fi depuse până la data de 01.08.2022 inclusiv, la adresa: s. Coșnița, str. Păcii 70, Consiliul raional Dubăsari, Direcția învățământ general, et. III, sau prin e-mail: ditsdubasari@gmail.com.Tel. de contact: 0-248-44-751.
 Bibliografia concursului și itemii pentru testul de evaluare pot fi accesați la următorul link: http://ctice.gov.md/testarea-directorilor/resurse/
17.06.2022 ANUNȚ Direcția Învățământ General Dubăsari, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director în următoarele instituții de învățământ general
Direcția Învățământ General Dubăsari, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director în următoarele instituții de învățământ general:
 1. Liceul Teoretic Doroţcaia;
 2. Liceul Teoretic „Ștefan cel Mareˮ, s. Molovata;
 3. Gimnaziul „Anatol Codru”, s. Molovata Nouă.
La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
       1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
       2) are studii superioare universitare;
       3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
       5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
       6) cunoaşte limba română; 
       7) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
       8) nu are antecedente penale;
       9) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ general vor depune dosarul, în termenul indicat, cu umătoarele acte obligatorii, conform Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23.03.2015 :
 1. Cererea de participare la concurs (anexa nr.1 la Regulament).
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii.
 4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului.
 5. Curriculum vitae (anexa nr.2 la Regulament).
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției.
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
 8. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare profesională continuă, de confirmare a performanțelor profesionale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, de participare la diferite programe, proiecte educaționale, publicații didactice și științifice etc.
Dosarele vor fi depuse până la data de 15 iulie 2022 inclusiv, la adresa: s. Coșnița, str. Păcii 70, Consiliul raional Dubăsari, Direcția Învățământ General, et. III, sau prin e-mail: ditsdubasari@gmail.com.
Tel. de contact: 0-248-44-751.
Bibliografia concursului și itemii pentru testul de evaluare pot fi accesați la următorul link: http://ctice.gov.md/testarea-directorilor/resurse/
02.06.22 Se prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția juridică și resurse umane
În baza Dispoziției nr. 58-n din 2 iunie 2022, emisă de Președintele raionului Dubăsari, se prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția juridică și resurse umane, Aparatul Președintelui raionului, prin modificarea datei limită de depunere a actelor până la10.06.2022
Comisia va organiza concursul pentru selectarea candidaților în strictă conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs.
04.05.2022 Președintele raionului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante
În baza Dispoziției nr. 48-n-n din 4 mai 2022, emisă de Președintele raionului Dubăsari se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal, Secția juridică și resurse umane, Aparatul Președintelui raionului.
Scopul general al funcției: Asigurarea asistenței juridice subdiviziunilor structurale ale Aparatului președintelui raionului, precum și reprezentarea și apărarea intereselor Consiliului raional Dubăsari și a Președintelui raionului în fața instanțelor de judecată de toate nivelurile în modul stabilit de legislație.
Sarcinile de bază ale funcției:
 1. Consultarea și acordarea asistenței juridice și informaționale în soluționarea litigiilor tuturor subdiviziunilor Aparatului președintelui raionului și cetățenilor pe probleme ce țin de activitatea Consiliului raional Dubăsari și a președintelui raionului;
 2. Organizarea și exercitarea controlului asupra îndeplinirii actelor legislative și normative în cadrul Autorității executive din subordinea Consiliului raional Dubăsari;
 3. Conceperea, redactarea, înregistrarea, evidența și avizarea contractelor individuale de muncă și de orice altă natură încheiate cu persoane fizice și juridice;
 4. Reprezentarea intereselor Consiliului raional Dubăsari și a subdiviziunilor Aparatului președintelui raionului în instanțele judecătorești.
Condițiile de participare la concurs:
 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respective;
 7. în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individul de muncă pentru motive disciplinare
 8. mu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitve prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constare al Autorității Naționale de Integritate.
Cerințe specifice pentru participare la concurs:
Studii: superioare absolvite, de licență sau echivalente în domeniul juridic.
Experiența profesională: cel puțin 1 an de experiență în domeniul aferent funcției publice.
Cunoștințe: legislația în domeniu și specificul de activitate a autorității administrației publice locale.
Abilități: de analiză și sinteză, organizare, comunicare, lucrul cu informația și cu mijloacele tehnice de birou, de operare la calculator (Word, Excel, Power Point și Internet).
Atitudini: spirit de inițiativă, disciplină, responsabilitate, respect față de oameni.
Documente ce urmează a fi prezentate:
 1. formularul de participare (et.3 bir.301);
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 4. copia carnetului de muncă sau extrasul din cont personal eliberat de CTAS;
 5. certificat medical*;
 6. cazier juridic*;
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 
Bibliografia concursului:
Constituția Republicii Moldova;
Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107/2002;
Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică  și statutul funcționarului public;
HG nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică  și statutul funcționarului public;
Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;
Legea nr. 90/2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;
Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
HG nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 Persoanele interesante nu mai târziu de data de 31 mai 2022, ora 15.00, depun dosarul de concurs.
Adresa poștală: c. Coșnița r. Dubăsari str. Păcii , 70 (sediul Consiliului raional Dubăsari), et.3, bir.301
Persoana responsabilă de primire dosarelor – Berzan Galina
Telefon de contact: 024844857
e-mail: djru.dubasari@gmail.com

 
16.03.2022 Direcția Învățământ General Dubăsari anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcției de director al Gimnaziului „Anatol Codruˮ, s. Molovata Nouă
La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
2) are studii superioare universitare;
3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
6) cunoaşte limba română; 
7) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
8) nu are antecedente penale;
9) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ general vor depune dosarul, în termenul indicat, cu umătoarele acte obligatorii, conform Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23.03.2015 :
1. Cererea de participare la concurs (anexa nr.1 la Regulament).
2. Copia actului de identitate.
3. Copia/copiile actului/actelor de studii.
4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului.
5. Curriculum vitae (anexa nr.2 la Regulament).
6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției.
7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
8. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare profesională continuă, de confirmare a performanțelor profesionale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, de participare la diferite programe, proiecte educaționale, publicații didactice și științifice etc.
Dosarele vor fi depuse până la data de 30 martie 2022 inclusiv, la adresa: s. Coșnița, str. Păcii 70, Consiliul raional Dubăsari, Direcția învățământ general, et. III, sau prin e-mail: ditsdubasari@gmail.com.
Tel. de contact: 0-248-44-751.
Bibliografia concursului și itemii pentru testul de evaluare pot fi accesați la următorul link: http://ctice.gov.md/testarea-directorilor/resurse/
14.02.2022 Se anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Gimnaziului „Anatol Codruˮ
Direcția Învățământ General Dubăsari, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Gimnaziului „Anatol Codruˮ, s. Molovata Nouă.
La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
2) are studii superioare universitare;
3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
6) cunoaşte limba română; 
7) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
8) nu are antecedente penale;
9) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ general vor depune dosarul, în termenul indicat, cu umătoarele acte obligatorii, conform Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23.03.2015:
1. Cererea de participare la concurs (anexa nr.1 la Regulament).
2. Copia actului de identitate.
3. Copia/copiile actului/actelor de studii.
4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului.
5. Curriculum vitae (anexa nr.2 la Regulament).
6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției.
7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
8. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare profesională continuă, de confirmare a performanțelor profesionale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, de participare la diferite programe, proiecte educaționale, publicații didactice și științifice etc.
Dosarele vor fi depuse până la data de 15 martie 2022 inclusiv, la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția învățământ general, et. III, sau prin e-mail: ditsdubasari@gmail.com.
Tel. de contact: 0-248-44-751.
Bibliografia concursului și itemii pentru testul de evaluare pot fi accesați la următorul link: http://ctice.gov.md/testarea-directorilor/resurse
10.01.2022 Se prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru funcția publică vacantă de specialist Serviciul cadastru
În baza Dispoziției nr. 04-n din 10 ianuarie 2022, emisă de Președintele raionului Dubăsari, se prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în problemele funciare, protecție, consolidare și fertilizarea solului, Serviciul cadastru,  Secția agricultură și cadastru a Consiliului raional Dubăsari.
Comisia va organiza concursul pentru selectarea candidaților în strictă conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante.
10.01.2022 Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției economie, buget și finanțe
Direcția economie, buget și finanțe anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției elaborarea și administrarea bugetului.
Scopul general al funcției: Asigurarea implementării cadrului de cheltuieli și venituri în procesul de elaborare, aprobare și executare a bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul II.
Sarcinile de bază:
 1. Coordonarea şi monitorizarea elaborării bugetului raional (ramura învăţămînt), la partea de cheltuieli și venituri;
 2. Dirijarea metodologică a planificării bugetare;
 3. Estimarea veridică şi economic argumentată a cheltuielilor și veniturilor bugetului raional;
 4. Controlul asupra gestionarii eficiente a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor de personal;
 5. Respectarea disciplinei financiare în procesul de elaborare şi executare a bugetului raionului.
Condițiile de participare la concurs:
Condiții de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
Cerințe specifice:
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul financiar- economic
Experienţă profesională: 3 ani de experiență în domeniu
Cunoştinţe:
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit;
 • cunoaşterea unei limbi de circulație internațională
 • cunoaşterea legislaţiei, normelor, metodologiilor din domeniul finanțelor publice;
 • cunoașterea modului de elaborare și administrare a bugetului;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;
 
Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conține:
 1. formularul de participare,
 2. copia buletinului de identitate,
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 5. cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere.
 
Dosarele vor fi depuse pînă la data de 09 februarie 2022 inclusiv, la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția economie, buget și finanțe, et. II, bir.207.
Tel. de contact: 0-248-44-743
E-mail: dgfdubasari@mail.ru
 
Bibliografia concursului:
 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158/2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public”;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale;
 • Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscal nr.181/2014;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021.
14.12.2021 Se prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru funcția publică vacantă de specialist Serviciul cadastru
În baza Dispoziției nr. 144-n din 14 decembrie 2021, emisă de Președintele raionului Dubăsari, se prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în problemele funciare, protecție, consolidare și fertilizarea solului, Serviciul cadastru,  Secția agricultură și cadastru a Consiliului raional Dubăsari.
Comisia va organiza concursul pentru selectarea candidaților în strictă conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante.
02.12.2021 Consiliul raional Dubăsari anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de: - Administrator al Întreprinderii Municipale ,,Centrul de odihnă pentru copii și tineret – Prietenia”
INFORMAȚIA cu privire la condițiile de participare la concurs pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii Municipale ,,Centrul de odihnă pentru copii și tineret – Prietenia”.
Pentru funcţia de administrator al Întreprinderii Municipale poate candida persoana care corespunde următoarelor cerinţe:
1) cunoaște limba română;
2) deţine studii superioare sau echivalentul lor;
3) a activat în funcţii de conducere cel puțin 4 ani;
4) cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională (pentru întreprinderile mari și mijlocii, determinate conform art.4 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017);
5) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
6) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
7) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
8) nu este condamnată, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină cel puțin:
1) scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
2) curriculum vitae (CV);
3) copia buletinului de identitate;
4) copia diplomei de studii;
5) referințe profesionale (nu mai puțin de două);
6) cazierul judiciar;
7) declaraţia privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei nr. 4 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale ,,Centrul de odihnă pentru copii și tineret - ,,Prietenia”, aprobat prin Decizia CR nr. 4/9 din 16.12.2020 ,,Cu privire la reglementarea activității Î.M. COCT - ,,Prietenia”.;
8) copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate;
9) certificatul care atestă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internațională (pentru întreprinderile mari și mijlocii, determinate conform art. 4 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017);
Dosarul complet pentru înscrierea la concurs urmează să fie depus la sediul Consiliului raional Dubăsari, str. Păcii nr. 70, et. 3, bir. 301 până la data de 17 Decembrie 2021, ora 16:00.
Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.
Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta