Harta site-ului
Ajutor
Secția agricultură și cadastru
Secția agricultură și cadastru

Adresa:  MD 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70 . Sediul Consiliului Raional, et. 3 .
Telefon: 0248-44-748, 0248-44-754; e-mail: dacdubasari@mail.ru                                                            


Şef Secție agricultură şi cadastru - Serghei GUVIR, tel: 0248-44-748; 

Colaboratorii Secţiei:
 1. Specialist principal - vacant, 0248 44-754.
 2. Specialist superior - Mihail Berzan, 0248 44-754.
           Serviciul Cadastru
     
 1. Șef serviciu - Popușoi Valeriu, 0248 44- 754
       2. Specialist - vacant, 0248 44- 754
           
Sarcinile de bază şi responsabilităţile Secției agricultură și cadastru:
 1. Promovarea politicii agrare în teritoriu raionului.
 2. Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor agricole din punct de vedere economic şi ecologic.
 3. Monitorizarea pieţii resurselor şi produselor agroalimentare, necesităţilor şi capacităţilor de producţie, păstrare, prelucrare şi distribuire a producţiei de profil şi a factorilor de producere.
 4. Contribuie la perfecţionarea cadrelor şi răspîndirea cunoştinţelor în domeniu, inclusiv prin organizarea studierii şi propagării experienţei avansate din ţară şi din străinătate.
 5. Dirijarea prin intermediul Serviciul cadastru a procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare, controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor, acordarea de ajutor autorităţilor administraţiei publice locale la întocmirea cadastrului funciar, sistematizarea cadastrelor funciare ale primăriilor şi întocmirea cadastrului funciar raional.
Obiective generale:
 1. Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti ale populaţiei rurale.
 2. Asigurarea evidenţei stricte a fondului funciar raional şi monitorizarea repartizării pe categorii de destinaţie şi modul de folosinţă a terenurilor, respectarea folosirii proprietăţii publice şi private.
 3. Sistematizarea şi analiza indicatorilor de producere în sectorul agrar a raionului.
 4. Acordarea suportului informaţional agenţilor economici, gospodăriilor ţărăneşti şi a deţinătorilor de terenuri, amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol în legătură cu interzicerea accesului la prelucrarea lor.
 5. Monitorizarea activităţii şomerilor cu statut special.
Activitățile specifice 

1) Eliberarea de certificate, confirmări și acte:
    - acte privind starea semănăturilor de toamnă și primăvară;
    - procese verbale și acte privind roada biologică a culturilor de grupa I, gr.II și culturilor multianuale;
    - aprobarea actelor de casare;
    - aprobarea actelor de defrișare;
    - coordonarea schemelor de amplasare a plantațiilor multianuale;
    - actarea stării culturilor de seră;
    - actarea stării culturilor legumicole.
2) Acordarea de suport a producătorilor agricoli în vederea întocmirii actelor necesare pentru accesarea subvențiilor și granturilor din bugetul de stat și proiecte investiționale.
3) Participarea în cadrul comisiilor pentru situații excepționale pentru aprecierea și actarea pierderilor de producție agricolă în urma a diferitor factori precum calamități naturale, calitatea materialului semincer și săditor, daune provocate de dăunători și animale sălbatice etc.
4) Implicare în facilitarea accesului persoanelor fizice și juridice la prelucrarea terenurilor agricole amplasate după traseul Rîbnița - Tiraspol:
    - întocmirea listelor privind trecerea personalului agenților economici și a persoanelor fizice peste traseu;
    - coordonarea obținerii certificatelor de la administrația transnistreană;
    - întocmirea și prezentarea părții transnistrene a actelor de înființare a semănăturilor de toamnă și primăvară;
5) coordonarea activității Asociațiilor de utilizare a Apei pentru irigare (AUAI);
6) Monitorizarea situației privind starea tehnicii agricole ale agenților economici din raion.
7) Coordonarea graficului reviziei tehnice în raion de comun cu inspectorul Intehagro.
8) Coordonarea activității specialiștilor pentru reglementarea regimului proprietății funciare din raion.
9) Coordonarea lucrărilor de delimitare selectivă ale terenurilor și eliberarea confirmării aparteneței terenurilor.
10) Participarea în cadrul comisiilor de licitație din primării
11) Coordonarea formării bunurilor imobile.


 Evenimente tradiţionale:
 • Ziua lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare - noiembrie.
 • Concursul  „Cel mai bun vin de casă” - noiembrie.
 • Petrecerea iarmaroacelor agricole în primăriile raionului.
 • Participarea la expoziţiile republicane.


 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Secția agricultură și cadastru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta