Harta site-ului
Ajutor
INSTITUŢIA MEDICO - SANITARĂ PUBLICĂ CENTRUL DE SĂNĂTATE DUBĂSARI
INSTITUŢIA MEDICO - SANITARĂ PUBLICĂ CENTRUL DE SĂNĂTATE DUBĂSARI

Adresa:  MD 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70 
Telefon: 0248-44 704;  e-mail: cmfdubasari@ms.md   


Şef - Aurelia VINARI, tel: 0248-44 704
 
D E C I Z I A  CR  nr. 02-12  din  25.05.2018
Cu privire la aprobarea Regulamentului Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Dubăsari

REGULAMENTUL INSTITUŢIEI MEDICO - SANITARE PUBLICE CENTRUL DE SĂNĂTATE DUBĂSARI

 
Capitolul I
Dispoziţii generale
 1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 28 februarie 1998,  Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19 octombrie 2007, Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, precum şi alte acte normative în vigoare.
 2. Instituţia medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Dubăsari este persoană juridică din momentul aprobării Deciziei de fondare şi aprobării prezentului Regulament de către Consiliul raional Dubăsari, în condiţiile art. 4 alin. (5) al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 şi art. 58, art. 63 alin. (2), art. 184 din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2003, art. 4, alin.2 al Legii privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006 şi Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006.
 3. Instituţia medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Dubăsari include, după caz, în componenţa sa instituţiile de asistenţă medicală primară, conform Nomenclatorului instituţii medico-sanitare publice cu edificii şi alte fonduri fixe, utilaje şi dispozitive medicale, unităţi de transport etc.
 4. Denumirea completă a institutiei medico-sanitare publice este: Instituţia medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Dubăsari.
 5. Denumirea prescurtată a institutiei medico-sanitare publice este: IMSP CS Dubăsari.
 6. Centrul de Sănătate Dubăsari este o instituţie medico-sanitară publică de asistenţă medicală primară cu filialele din componenţă stabilite conform Nomenclatorului instituţiilor medico-sanitare publice, aprobat de Ministerul Sănătăţii şi decizia Consiliului raional Dubăsari şi beneficiază de toate drepturile ce decurg din calitatea de persoană juridică de drept public, gestionează mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional prin contul unic trezorerial, pentru restul mojloacelor financiare are conturi proprii în bancă, inclusiv şi valutare, dispune de ştampilă şi formular cu siglă de antet.
 7. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari îşi desfăşoară activitatea sa necomercială pe principiul autofinanţării, de nonprofit, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
 8.  IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari activează pe teritoriul  raionului Dubăsari, Republica Moldova.
 9. Durata de activitate a IMSP Centrului de Sănătate Dubăsari este nelimitată în timp.
 10. Sediul IMSP Centrului de Sănătate Dubăsari se află pe adresa: str.Păcii 70, s. Coşniţa raionul Dubăsari, MD 4572.
Capitolul II
SCOPUL, OBIECTIVELE, ATRIBUŢIILE ŞI TIPURILE DE ACTIVITATE
 1.  Scopul principal al IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari este asigurarea pentru locuitorii raionului Dubăsari şi persoanelor ce se adresează din regiunea transnistreană a serviciilor medicale consultative pentru ocrotirea sănătăţii populaţiei, prin dezvoltarea şi fortificarea continuă a medicinii de familie cu accentuarea prioritară pe măsurile de prevenire a maladiilor populaţiei din raionul Dubăsari.
 2. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari are următoarele obiective majore: 
 • sporirea accesibilităţii populaţiei la asistenţă medicală primară şi a promptitudinii în acordarea acesteia;
 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin sporirea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia;
 • ameliorarea indicatorilor de sănătate prin realizarea măsurilor de profilaxie, de tratament al bolilor, activităţilor de supraveghere şi reabilitare a pacienţilor în conformitate cu normele stabilite pentru prestarea serviciilor medicale în condiţii de ambulator şi la domiciliu şi mobilizarea comunităţii în adoptarea modului sănătos de viaţă;
 • asigurarea continuităţii şi succesivităţii procesului curativ – diagnostic în prestarea serviciilor medicale de comun cu alte instituţii medico-sanitare ale sistemului de sănătate raional, asigurând centrarea serviciilor pe pacient;
 • integrarea serviciilor de sănătate la nivel de comunitate şi sporirea gradului de satisfacţie a populaţiei pentru serviciile prestate.
3. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor menţionate IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari are următoarele atribuţii:
1) planificarea serviciilor medicale primare în conformitate cu priorităţile şi necesităţile populaţiei localităţilor deservite;
2) prestarea serviciilor medicale primare în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cu actele normative în vigoare;
3) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale şi prevederile legale;
4) realizarea măsurilor de profilaxie, de tratament al bolilor şi a măsurilor de supraveghere şi reabilitare a pacienţilor în condiţii de ambulator si la domiciliu, în conformitate cu normele stabilite;
5) asigurarea echităţii şi liberei alegeri a medicului de familie;
6) promovarea parteneriatului public–privat în special domeniul îngrijirilor comunitare şi la domiciliu;
7) organizarea măsurilor de mobilizare a comunităţii în susţinerea modului sănătos de viaţă şi diminuarea acţiunii factorilor de risc, de profilaxie a mediului sănătos în localităţi, a surselor publice de apă potabilă;
8) prestarea de servicii medicale contra plată, în baza actelor normative în vigoare;
9) procurarea echipamentului, medicamentelor şi consumabilelor necesare pentru prestarea serviciilor medicale, precum şi a altor bunuri şi servicii necesare pentru activitatea sa, cu respectarea procedurilor legale de achiziţii şi prevederilor prezentului Regulament;
10) organizarea asistenţei cu medicamente şi consumabile a populaţiei, în conformitate cu actele normative în vigoare, evidenţa surselor de apă potabilă din localităţi şi întreprinderea de măsuri pentru dezinfectarea  acestora;
11) darea în locaţiune a bunurilor şi încăperilor, trecerea la cheltuieli a mijloacelor fixe şi vânzarea mijloacelor fixe neutilizate în activitatea Centrului de Sănătate Dubăsari, cu acordul Fondatorului;
12) implementarea tehnologiilor moderne orientate spre asigurarea securităţii pacientului şi calităţii serviciilor medicale (utilizarea standardelor, ghidurilor de tratament şi protocoalelor clinice aprobate etc.);
13) colectarea datelor, crearea şi asigurarea gestionării eficiente a bazelor de date privind serviciile medicale prestate şi prezentarea în modul şi termenul stabilite a rapoartelor şi informaţiilor despre activitatea IMSP Centrul de Sănătate către Fondator şi alte structuri administrative competente;
14) monitorizarea indicatorilor principali de sănătate şi raportarea lor în termenele stabilite către Centrul Naţional de Management în Sănătate;
15) încheierea contractelor cu persoane terţe, cu prestatorii de servicii aferente activităţii de bază (reţele de comunicaţii, de canalizare, pază de stat etc.);
16) asigurarea conlucrării cu alţi prestatori de servicii medicale, pentru asigurarea integrităţii şi continuităţii tratamentului, respectarea principiilor de etapizare a asistenţei medicale;
17) organizarea instruirii continuie, şi participarea la conferinţe tematice în domeniile de activitate;
18) este în drept să solicite informaţii, după caz, altor instituţii medicale, referitor la starea sănătăţii pacientului, extrase din fişa medicală, rezultatelor de laborator şi a investigaţiilor efectuate în procesul acordării asistenţei medicale;
19) generalizarea datelor statistice la nivel teritorial;
20) deservirea de către pediatru a copiilor din teritoriu;
21) coordonarea activităţii din domeniul mamei şi copilului la nivel teritorial;
22) deservirea şi coordonarea activităţii din domeniul sănătăţii reproductive şi planificării familiei la nivel teritorial;
23) coordonarea examinării profilactice ginecologice şi screening-ului de col uterin la nivel teritorial;
24) acordarea suportului consultativ-metodic privind organizarea asistenţei medicale primare populaţiei;
25) coordonarea activităţii de promovare a sănătăţii;
26) asigurarea cu asistenţă, la solicitare, la manifestările în masă organizate de Fondator;
27) raportarea periodică privitor la situaţia medicală din teritoriu, inclusiv raportarea imediată a unor cazuri excepţionale cu impact social public;
28) efectuarea altor activităţi permise de legislaţia în vigoare.
4. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari prestează serviciile medicale de tipurile şi spectrul stipulate în Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare, aprobat de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor art.4 alin.(5) al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, în conformitate cu normativele de activitate şi tarifele stabilite de Ministerul Sănătăţii.
 
Capitolul III
ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE ADMINISTRARE
Secţiunea 1
 
Fondatorul
 1. Fondator al IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari este Consiliul raional Dubăsari.
 2. Fondatorul are următoarele atribuţii exclusive:
 • adoptarea deciziei de fondare, reorganizare sau lichidare a IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari;
 • numeşte în bază de concurs cu semnarea contractului, pe un termen de 5 ani şi eliberează din funcţie şeful IMSP Centrul de Sănătate la propunerea Preşedintelui raionului, semnând contractul prin care stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile funcţionale ale şefului IMSP, reieşind din prevederile legale;
 • transmiterea, în baza contractului de comodat, a bunurilor autorităţii administraţiei publice (Fondatorului) în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari;
 • aprobarea tranzacţiilor cu persoane terţe a căror sumă depăşeşte 25% din suma mijloacelor financiare planificate pentru a fi acumulate de către IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari pe parcursul anului curent de activitate;
 • aprobarea dării în locaţiune a bunurilor şi încăperilor, trecerea la cheltuieli mijloace fixe şi vânzarea mijloacelor fixe neutilizate în activitatea IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari;
 • aprobarea creării şi lichidării filialelor IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari şi aderarea ei la uniuni sau asociaţii, conform Nomenclatorului instituţiilor medico-sanitare publice aprobat de Ministerul Sănătăţii;
 • alocarea mijloacelor financiare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a edificiilor, procurarea utilajului costisitor, a transportului sanitar şi a medicamentelor pentru realizarea programelor naţionale, crearea condiţiilor pentru susţinerea procedurii de evaluare şi acreditarea instituţiei medico-sanitare publice;
3. Deciziile Fondatorului, în probleme ce ţin de atribuţiile acestuia, sînt obligatorii pentru conducerea şi persoanele cu funcţii de răspundere ale instituţiei medico-sanitare publice.
4. Fondatorul este reprezentat cu drept de semnătură de către Preşedintele raionului.
5. Hotărârile, ordinele şi deciziile Ministerului Sănătăţii, în problemele ce ţin de atribuţiile sale ca organ central de specialitate, în domeniul medicină, sunt obligatorii pentru alte persoane cu funcţii de răspundere ale IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari.

Secţiunea 2
CONSILIUL ADMINISTRATIV
 1. Consiliul administrativ este organul de administrare şi control al activităţii IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari.
 2. Consiliul administrativ este constituit de către Fondator pe un termen de 5 ani şi îşi exercită atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
 3. Consiliul administrativ are următoarele atribuţii exclusive:
 • examinarea şi aprobarea planurilor de activitate ale IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari;
 • examinarea şi aprobarea rapoartelor trimestriale şi anuale privind activitatea IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari şi prezentarea lor pentru informare Fondatorului;
 • examinarea şi prezentarea pentru coordonare cu Fondatorul (Preşedintele raionului) a devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi a modificărilor la acesta, precum şi a contractului de prestare a serviciilor medicale dintre IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 • aprobarea listelor de tarifare a salariaţilor IMSP Centrul de Sănătate  Dubăsari ;
 • aprobarea planurilor de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor;
 • stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiei, precum şi a drepturilor salariale ale şefului  instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 •  aprobă organigrama şi statele de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari;
 •  coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan), a modificărilor la acesta, precum şi a contractului de prestare a serviciilor medicale dintre Centrul de Sănătate Dubăsari şi Compania Naţională de asigurări în Medicină prin intermediul Consiliului de Administrare;
 • controlul activităţilor curente ale IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, inclusiv prin solicitarea de informaţii, acte, explicaţii, rapoarte de activitate etc.
4. Consiliul administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari este compus din 11 persoane, inclusiv:
 1. reprezentantul Fondatorului - este preşedintele raionului (Preşedintele consiliului de administrare);
 2. vicepreşedintele raionului pe probleme sociale
 3. reprezentant al colectivului de muncă, propus şi ales la adunarea generală a colectivului prin votul majorităţii celor prezenţi sau delegat de comitetul sindical al instituţiei;
 4. un funcţionar public din cadrul subdiviziunii de profil medical al fondatorului sau un specialist în domeniul ocrotirii sănătăţii numit de către Fondator suplimentar;
 5. reprezentantul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (vice-preşedinte);
 6. 5 consilieri raionali (dintre care un preşedinte al Comisiei de specialitate de domeniu din cadrul Consiliului raional);
 7. reprezentantul societăţii civile.
5. Preşedintele consiliului convoacă şi conduce şedinţele Consiliului administrativ. În absenţa Preşedintelui, atribuţiile acestuia le exercită vicepreşedintele sau persoana împuternicită de preşedintele Consiliului.
6. Şedinţele Consiliului administrativ pot fi ordinare şi extraordinare.
7. Şedinţele ordinare ale Consiliului administrativ se ţin nu mai rar de o dată pe trimestru.
8. Şedinţele extraordinare ale Consiliului administrativ se convoacă de către Preşedintele consiliului:
 • din iniţiativa acestuia;
 • la cererea a cel puţin 5 membri din Consiliul administrativ;
 • la cererea Fondatorului;
 • la cererea şefului Centrului de Sănătate
9. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei Consiliul administrativ constituie șase persoane din membrii Consiliului.
10.La şedinţele Consiliului administrativ fiecare membru deţine un vot. Nu se admite transmiterea votului unui membru al Consiliului administrativ către un alt membru al consiliului sau altei persoane. Şedinţele se documentează în procese-verbale, ce se întocmesc de un angajat numit din instituţie şi se semnează de către preşedintele şedinţei.
11. Deciziile Consiliului administrativ se adoptă cu votul majorităţii membrilor consiliului prezenţi la şedinţă

Secţiunea 3
ŞEFUL CENTRULUI DE SĂNĂTATE
 1. Şeful Centrului de Sănătate este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de gestionare şi  conducere operativă a IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari.
 2. La funcţia de şef IMSP Centrul de Sănătate poate fi acceptată persoana care are studii medicale superioare, apt de muncă, conform certificatului medical, fără antecedente penale, posesor al certificatului de medic de familie, cu pregătire în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar şi/sau cu capacităţi manageriale.
 3. Şeful este desemnat în funcţie şi concediat din funcţie de către Fondator conform prevederilor Codului Muncii, la propunerea Preşedintelui raionului.
 4. Şeful IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari are următoarele atribuţii:
1) reprezintă interesele IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, fără procură, în relaţiile cu persoane terţe;
2) asigură executarea actelor legislative şi normative în vigoare, hotărârilor, dispoziţiilor, indicaţiilor şi deciziilor Fondatorului, a Preşedintelui raionului, ale Ministerului Sănătăţii şi Consiliului Administrativ;
3) elaborează strategia de dezvoltare şi planurile anuale de activitate ale IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari;
4) elaborează organigrama şi statele de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, şi le prezintă spre aprobare Fondatorului, conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii;
5) elaborează rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari şi le prezintă pentru examinare şi aprobare Consiliului administrativ;
6) semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, gestionează mijloacele financiare ale IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari;
7) delegă, în bază de procură, unele împuterniciri şi altor angajaţi ai instituţiei;
8) încheie contracte individuale de muncă cu angajaţii IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, conform actelor normative în vigoare, cu excepţia personalului de conducere, care este contractat de Preşedintele raionului;
9) perfectează, coordonează devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi modificările la acesta, cu prezentare pentru aprobare către Consiliul Administrativ;
10) prezintă propuneri privind reprofilarea, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică, trecerea la cheltuieli a bunurilor IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari;
11) asigură folosirea eficientă, economică  a bunurilor, unităţilor de transport a IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari;
12) asigură organizarea şi coordonarea procesului diagnostic-curativ conform standardelor, normativelor şi instrucţiunilor aprobate de Ministerul Sănătăţii;
13) asigură prestarea de servicii medicale în volumul şi de calitatea prevăzută în Programul unic în protocoalele şi ghidurile de tratament aprobate de Ministerul Sănătăţii;
14) organizează dirijarea fluxului de pacienţi, pentru accesul populaţiei la asistenţă medicală primară, spitalicească şi specializată de ambulator;
15) asigură conlucrarea şi continuitatea în prestarea de servicii medicale primare populaţiei cu serviciile de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, asistenţa medicală spitalicească şi specializată de ambulator etc., în conformitate cu actele normative în vigoare;
16) organizează şi asigură acordarea asistenţei medicale mamei şi copilului, prestează servicii de sănătate a reproducerii, în conformitate cu actele normative în vigoare;
17) asigură coordonarea supravegherii maladiilor de către medicul de familie, în conformitate cu actele normative în vigoare;
18) asigură supravegherea, de comun cu medicul specialist de profil, a maladiilor ce depăşesc competenţa medicului de familie, în conformitate cu actele normative în vigoare;
19) asigură integrarea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor şi serviciilor de sănătate mintală în asistenţa medicală primară, integrarea acestor servicii la nivel de comunitate;
20) raportează Preşedintelui raionului privind activitatea sa şi a structurilor din subordine;
21) asigură monitorizarea indicatorilor de activitate şi întreprinde măsuri concrete pentru ameliorarea acestora;
22) evaluează calitatea asistenţei medicale prestate şi participă la asigurarea procesului de evaluare şi acreditare a instituţiei, la apărarea drepturilor pacienţilor şi a lucrătorilor medicali;
23) se preocupă de implementarea în practică a realizărilor ştiinţei medicale, inclusiv metodelor noi de diagnostic, profilaxie şi tratament, bazate pe tehnologii moderne;
24) poartă răspundere disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea  prevederilor actelor legislative şi normative în procesul gestionării activităţii economico – financiare şi operative a IMSP Centrul de Sănătate;
25) emite ordine şi dispoziţii, în limita competenţei, obligatorii pentru toţi salariaţii IMSP Centrul de Sănătate;
26) deleghează prin ordin unele atribuţii, conform competenţei, şefului adjunct al Centrului de Sănătate pe probleme medicale;
27) organizează conferinţe, seminare în problemele actuale ale medicinii;
28) asigură activitatea, prezintă subiecte pentru discuţii la Consiliile medicale,  consfătuirile de lucru ale IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari.
29) prezintă subiecte pentru discuţii la Consiliul Medical raional.
5. În caz de vacanţă a funcţiei de şef ori în alte cazuri, atribuţiile conducătorului instituţiei stipulate în punctul 36 al prezentului Regulament, precum şi alte atribuţii şi împuterniciri ale conducătorului instituţiei prevăzute de legislaţie., pot fi delegate prin ordinul Fondatorului unei alte persoane.
6. Şeful IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari este supus evaluării anuale a performanţelor profesionale şi nivelului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiei stabiliţi în sarcina acestuia, de către Fondator în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul IV
PATRIMONIUL ŞI ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
 1. Patrimoniul IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari se formează din:
 2. bunurile obţinute în proprietate sau procurate pe parcursul activităţii;
 3. mijloacele financiare obţinute în urma prestării serviciilor medicale, inclusiv contra plată;
 4. mijloacele bugetului de stat;
 5. mijloacele fondurilor asigurarii obligatorii de asistenţă medicală şi asigurărilor facultative de sănătate;
 6. credite bancare;
 7. venituri obţinute din arendarea echipamentului şi încăperilor;
 8. mijloacele provenite de la sponsori şi din fondurile de binefacere;
 9. alte surse de venit permise de legislaţia în vigoare.
 10. Întreg patrimoniul IMSP Centrul de SănătateDubăsari este folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor stabilite în prezentul Regulament.
 11. Pentru gestionarea mijloacelor acumulate, IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari deschide cel puţin două conturi:
1) cont trezorerial pentru mijloacele obţinute în urma acordării serviciilor medicale contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
2) cont bancar pentru mijloacele obţinute în urma prestării de servicii contra plată, inclusiv cele prestate peste volumul prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
12. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari îşi planifică activitatea sa economico-financiară conform devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) astfel, încît acesta să asigure atingerea scopurilor prevăzute de prezentul Regulament şi dezvoltarea sa ulterioară.
13. Devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) se întocmesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se aprobă de către şef, se examinează de Consiliul administrativ, iar cel pentru mijloacele provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală se coordonează şi cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, incluzînd cota cheltuielilor pentru salarizarea angajaţilor, procurarea medicamentelor, precum şi alte cheltuieli.
14. IMSP Centrul de Sănătate  Dubăsari desfăşoară activitatea economico-financiară pe cont propriu şi poartă responsabilitate patrimonială proprie, în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare.
15. Răspunderea IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari faţă de terţi nu se răsfrînge asupra bunurilor primite de la Fondator în baza contractului de comodat.
16. Mijloacele financiare care, la sfârşitul anului bugetar, constituie depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, se utilizează pentru atingerea scopurilor regulamentare ale instituţiei în anul următor de gestiune, în conformitate cu prevederile legale, fiind incluse în devizele de venituri şi cheltuieli (business-plan).
17. IMSP Centrul de Sănătăte Dubăsari formează un fond de cel puţin 2% din fondul de salarizare pentru instruirea personalului medico – sanitar şi farmaceutic.
18. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari ţine evidenţa contabilă în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate. Evidenţa statistică este întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare. Rapoartele financiare şi statistice se întocmesc şi se prezintă organelor abilitate, în modul şi termenele stabilite.
19. Nerespectarea cerinţelor legate de rapoartele respective sau prezentarea întîrziată a acestora atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.
20. Remunerarea muncii se efectuează în baza actelor normative, care reglementează salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
 
Capitolul V
CONTROLUL ACTIVITĂŢII
 1. Controlul corespunderii activităţii IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari cu obiectivele prevăzute în prezentul Regulament se exercită de către Fondator prin intermediul Preşedintelui raionului şi Ministerul Sănătăţii.
 2. Pentru realizarea controlului activităţii IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari Fondatorul prin intermediul Preşedintelui raionului şi a structurilor subordonate Consiliului raional şi Ministerul Sănătăţii este în drept să solicite toate documentele necesare, precum şi explicaţiile de rigoare de la persoanele împuternicite să conducă sau să reprezinte IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, precum şi de la alţi angajaţi ai instituţiei.
 3. În caz de depistare a încălcărilor în activitatea IMSPCentrul de Sănătate Dubăsari Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii sînt în drept să avertizeze şi să ia deciziile de rigoare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
 4. Avertizarea şi decizia va conţine motivele emiterii, cererea de înlăturare a încălcărilor comise sau de evitare a acestora pe viitor.
 5. Avertizarea şi decizia se comunică IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari în formă scrisă, cu indicarea termenului în care aceasta este obligată să comunice despre rezultatele examinării şi despre măsurile întreprinse.
 6. Controlul respectării legislaţiei financiare şi fiscale se efectuează de către organele abilitate, companiile de audit şi de alte organe de stat în cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
 7. Controlul utilizării mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi corespunderea volumului şi calităţii serviciilor medicale prestate persoanelor asigurate se efectuează de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină în conformitate cu clauzele contractului încheiat între aceştia şi cu prevederile legale în vigoare.
 8. Exercitarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari.
Capitolul VI
REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA
 1. Decizia de reorganizare sau dizolvare a IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari se adoptă de către Fondator,în conformitate cu prevederile legale şi în corespundere cu Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare aprobat de Ministerul Sănătăţii
 2. Procedura şi succesiunea de drept, în cazul reorganizării IMSP Dubăsari se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 3. Persoanele juridice apărute în rezultatul reorganizării pot fi numai instituţii medico-sanitare publice.
 4. Reorganizarea se consideră efectuată numai după aprobarea de către Ministerul Sănătăţii a Regulamentelor instituţiilor medico-sanitare publice nou apărute şi înregistrarea lor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 5. Dizolvarea IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Procedura de lichidare se efectuează în corespundere cu legislaţia în vigoare.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
 1. Regulamentul se elaborează conform cadrului normativ în vigoare, se aprobă de către Consiliul raional şi se înregistrază la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat.
 2. Modificările şi completările la prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării lor de către Consiliul raional conform legislaţiei în vigoare.
 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

CS DUBASARI - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta