Harta site-ului
Ajutor
Reguli de mişcare şi comercializare a animalelor vii
Reguli de mişcare şi comercializare a animalelor vii

Conform Legii 221-XVI din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară cap. V “Cerinţele sanitar-veterinare privind sănătatea animalelor”, art. 19, al.(3) - mişcarea internă, importul, tranzitul, exportul, punerea pe piaţă şi comerţul cu animale vii se efectuează în baza documentelor de mişcare, prevăzute de art. 9 al Legii 231-XVI din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor, şi anume: Mişcarea animalelor pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în baza documentelor de mişcare: Formularul de mişcare şi Certificat Sanitar Veterinar ( formular nr. 1), iar în cazul bovinelor şi a Paşaportului individual pentru bovine. În temeiul art. 10 al aceleiaşi Legi cu referire la “Obligaţiunile transportatorilor de animale” prevede: Orice persoană, care transportă animale pe teritoriul Republicii Moldova este obligată:
a) Să accepte pentru transportare numai animale crotaliate şi identificate, care sînt însoţite de Formularul de mişcare, certificatul sanitar veterinar iar în cazul bovinelor - şi de paşaportul individual pentru bovine;
b) Să verifice, la îmbarcare, pentru fiecare animal în parte, corespunderea dintre paşaportul individual pentru bovine, Formularul de mişcare şi crotalie pentru animalele din specia bovină, precum şi corespunderea dintre crotalie şi Formularul de mişcare pentru celelalte specii de animale;  
c) Să prezinte la control persoanelor responsabile de controlul oficial animalele şi toate documentele menţionate anterior;
d)Să asigure buna  stare a animalelor  în conformitate cu normele sanitar veterinare;
e) Să transporte animalele în mijloace de transport autorizate de Direcţiile raionale/ municipale pentru Siguranţa Alimentelor.
În temeiul prevederilor art. 5 cu referire la ”Modul de identificare a animalelor” a Legii 231-XVI din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor, identificarea animalelor se efectuează de către medicul veterinar de liberă practică, iar deţinătorii de animale sunt obligaţi de a prezenta informaţiile necesare pentru includerea acestora în Registrului de stat al animalelor.
Conform art. 7 a prezentei Legi, cu prive la ”Termenul limită  de identificare şi înregistrare a nimalelor” se prevede :
  1. Deţinătorii de animale au obligaţia de a identifica animalele şi de a prezenta, în termen de 15 zile de la naştere, informaţia respectivă Direcţiei raionale/municipale pentru Siguranţa Alimentelor pentru includerea acesteia în Registrul de stat al animalelor;
  2. Deţinătorii de animale au obligaţia de a declara medicului veterinar oficial, în cel mult 7 zile, cumpărarea (inclusiv din import) sau înstrăinarea (inclusiv exportul) animalelor, precum şi moartea, dispariţia şi  sacrificarea animalelor;
  3. Animalele vor fi identificate şi înregistrate în termen de 20 de zile de la naştere;
  4. Animalele nu vor părăsi exploataţia înainte de a fi identificate.
Conform Hotărîrii Nr. 1243 din 15.11.2007 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele sanitare veterinare aplicabile comerţului cu animale şi produse de origine animală, Capitolul II - Controalele sanitare veterinare aplicabile comerţului cu animale, Secţiunea 1. - Controale sanitare veterinare la origine,  pot face obiectul comerţului numai animalele care:
a) întrunesc cerinţele şi sînt identificate în conformitate cu Legea nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind înregistrarea şi identificarea animalelor;
b) provin din exploataţii ori unităţi care sînt supuse controalelor sanitare veterinare şi sînt înregistrate astfel, încît să poată fi identificată exploataţia de origine ori de tranzit, ori unitatea de origine;
c) sînt însoţite de certificate veterinare. Certificatele veterinare sau documentele emise de medicul veterinar de stat responsabil trebuie să însoţească animalele pînă la destinaţie;
d) nu provin:
  • din exploataţii, unităţi, zone ori regiuni care fac obiectul restricţiilor veterinare;
  • din exploataţii contaminate, dacă sînt destinate unor exploataţii libere de o anumită boală;
  • din zone sau regiuni contaminate, dacă sînt destinate unor zone sau regiuni libere de o anumită boală.
Conform art. 12 a prezentei Legi, cu prive la ”Măsurile prevăzute în caz de moarte a animalelor”, animalele care au murit în ferme, gospodării individuale sau în timpul transportului vor fi examinate sanitar veterinar conform normelor sanitare veterinare, iar paşapoartele individuale pentru bovine, în cazul bovinelor, vor fi predate de către deţinător Direcţiei raionale/municipale pentru Siguranţa Alimentelor, care are obligaţia să înregistreze informaţia respectivă conform procedurilor aprobate. Mijloacele de identificare rămîn pe animal pînă la ecarisajul cadavrului.
Persoanele deţinătoare de animale : bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline care se vor eschiva de la îndeplinirea cerinţelor prevăzute de Legea 231-XVI din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor vor fi sancţionate conform Codului Contravenţional al Republicii Moldova.
 
Alexandru SPIRIDONOV,
Şef DRSA Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Reguli de mişcare şi comercializare a animalelor vii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta