Harta site-ului
Ajutor
Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități profesionale în sectorul justiției
Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități profesionale în sectorul justiției

Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-ul Dubăsari, pentru cunoştinţă şi călăuză în lucru comunică despre unele modificări şi completări la Codul fiscal, operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477, art.947) în partea ce ţine de regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi profesionale în sectorul justiţiei.
A
În Titlul II din Codul fiscal s-au modificat prevederile capitolului 10' prin care s-a stabilit regimul fiscal al persoanelor fizice ce practică activităţi profesionale în sectorul justiţiei, anterior fiind specificat regimul fiscal doar pentru notari şi executorii judecătoreşti. Prin noţiunea „Activitate profesională în sectorul justiţiei”, expusă la art.5 pct.362) din Codul fiscal, se subînţelege activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către: avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar, traducător/ interpret autorizat.
De asemenea, este de menţionat că modificarea în cauză a avut drept scop de a stabili un regim fiscal unitar de impozitare a veniturilor obţinute de: avocaţi, avocaţi-stagiari, notari publici, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi, mediatori, experţi judiciari, traducători/ interpreţi autorizaţi.
Începând cu 1 ianuarie 2017, potrivit prevederilor art.694 din Codul fiscal, cota impozitului pe venit pentru aceste categorii de contribuabili s-a stabilit în mărime de 18% din obiectul impunerii, iar obiectul impunerii este venitul impozabil obţinut din desfăşurarea activităţilor profesionale în sectorul justiţiei în perioada fiscală de declarare (art. 692 alin. (1) din Codul fiscal).
Concomitent, relatăm că contribuabilii care aplică regimul de impozitare menţionat urmează să utilizeze regulile de evidenţă fiscală prevăzute la cap. 6 din titlul II al Codului fiscal. De asemenea, contribuabilii nominalizaţi vor avea dreptul de a deduce cheltuielile aferente activităţii profesionale în sectorul justiţiei achitate sau suportate pe parcursul perioadei fiscale conform prevederilor stabilite la capitolul 3 şi 4 din Titlul II al Codului fiscal similar agenţilor economici (art.69³din Codul fiscal).
Calcularea impozitului de către persoanele ce practică activităţi profesionale în sectorul justiţiei, potrivit art.695 din Codul fiscal, se va efectua anual, cu achitarea acestuia la buget în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art.695 alin.(20 din Codul fiscal). Astfel, suma impozitului pe venit ce urmează a fi achitată în rate trimestrial se va determina reieşind din veniturile şi cheltuielile realizate în decursul trimestrului de gestiune. Contribuabilii menţionaţi sunt în drept să treacă în cont impozitul pe venitul obţinut, achitat în orice stat străin, în condiţiile specificate la art.82 din Codul fiscal. Suplimentar, persoanele ce practică activităţi profesionale în sectorul justiţiei urmează să achite şi taxa pentru amenajarea teritoriului precum o achită şi persoanele ce desfăşoară activitate de întreprinzător (art. 290 lit. a) din Codul fiscal). E de menţionat şi faptul că serviciile efectuate de către persoanele ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei sunt scutite de TVA (art. 103 alin.(l) pct.6) din Codul fiscal).
A fost unificat şi termenul de prezentare a dării de seamă privind impozitul pe venit pentru categoria menţionată de contribuabili. Astfel, potrivit art.695 alin.(3) din Codul fiscal, termenul de prezentare a dării de seamă fiscale este de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. Formularul şi modul de completare a dării de seamă menţionate se aprobă de către Ministerul Finanţelor, fapt despre care vom informa suplimentar. Darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin.(21) din Codul fiscal.
Obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venit, determinate de categoriile de contribuabili nominalizaţi pentru perioada fiscală 2016, urmează să fie declarate şi achitate analogic modului stabilit pînă la intrarea în vigoare a modificărilor operate la capitolul IO1 din Codul fiscal.
Obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venit determinate începând cu perioada trimestrului I al anului 2017 urmează a să fie achitate la codul economic 111 261.
Direcția administrare fiscală

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități profesionale în sectorul justiției - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta