Harta site-ului
Ajutor
​Modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici.
​Modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici.

Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:
1.     La art. 1al. (2), lit. b) va avea următorul cuprins:
,,b) stabilirea salariilor în funcție de importanța, răspunderea, complexitatea și riscurile activității desfășurate, precum și în funcție de performanțele profesionale ale FP;”
1.     Art. 5: al. (1) va avea următorul cuprins:
2.     ,,Salariul total al funcţionarului public pentru activitatea desfăşurată lunar, pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege, potrivit sarcinilor şi atribuţiilor din fişa postului, este constituit din:
3.     salariul de funcţie;
4.     sporul pentru grad de calificare, grad special şi rang diplomatic;
5.     plăți de stimulare.”
Alineatul (2) se abrogă;
la al. (3) ,,și de premii unice” se exclude.
1.     Legea se completează cu art. 71 cu următorul cuprins:
Articolul 71. Plăți de stimulare
1.     Funcționarii publici beneficiază de un spor lunar pentru intensitatea muncii și de un premiu anual.
2.     Funcționarii publici beneficiază de premii unice.
3.     Funcționarii publici beneficiază de alte plăți de stimulare, care se achită din economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respective, în modul și în condițiile stabilite de Guvern.”
4.     Articolul 8 va ave următorul cuprins:
Articolul 8.Spor lunar pentru intensitatea muncii
1.     Sporul lunar pentru intensitatea muncii are drept scop stimularea funcționarilor publici pentru obținerea unor rezultate optime la nivel de subdiviziune/autoritate publică. Modul și condițiile de plată a sporului lunar pentru intensitatea muncii se stabilesc de Guvern.
2.     Mijloacele bănești necesare pentru acordarea sporului lunar pentru intensitatea muncii se alocă anual în limita a 15% din fondul anual de salarizare, calculate în raport cu salariile de funcție prevăzute în schema de încadrare a autorității publice.
3.     Sporul lunar pentru intensitatea muncii se stabilește diferențiat pentru fiecare FP de către conducătorul subdiviziunii/autorității publice în limita sumei calculate conform al. (2) și în funcție de aportul fiecăruia la obținerea rezultatelor. Cuantumul sporului lunar menționat acordat unui FP nu poate depăși 30% din salariul de funcție al acestuia.
4.     În cazul conducătorilor de subdiviziuni, sporul lunar pentru intensitatea muncii se stabilește de către conducătorul care coordonează nemijlocit activitatea acestora sau, după caz, de către conducătorul autorității publice.
5.     Aprecierea aportului FP la obținerea rezultatelor se va realiza în baza următoarelor criterii:
6.     cunoștințe și experiență;
7.     complexitatea și diversitatea activităților;
8.     asumarea responsabilității;
9.     inițiativă și creativitate;
10.   volumul, calitatea și eficiența sarcinilor executate.
11.   Sporul lunar pentru intensitatea muncii nu se acordă FP care, pe perioada de gestiune, au desfășurat o activitate de serviciu necorespunzătoare ori au fost sancționați disciplinar. În cazul în care instanța de judecată suspendă actul administrativ de sancționare a funcționarului, sporul menționat se acordă în condițiile  alin. (3).”
12.   În cuprinsul art. 9, cuvintele ,,temporar vacante” se substituie cu cuvintele ,,vacante sau temporar vacante”
13.   Articolul 17 se abrogă.
Art. II. – (1) Prevederile art. I din prezenta lege se pun în aplicare începând cu 1 ianuarie 2017.
1.     Guvernul, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege.
Art. III. – Volumul mijloacelor financiare alocate anual pentru retribuirea FP se va menține cel puțin la nivelul aprobat pentru anul 2016.
Art. IV. – Sporul pentru performanța colectivă a subdiviziunii/autorității publice pentru semestrul al II-lea al anului 2016 se va plăti FP în luna ianuarie 2017.
 
 
 Galina BERZAN,
Șef-adjunct Direcția juridică și resurse umane 
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

​Modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta