Harta site-ului
Ajutor
Concursul de granturi în domeniul dezvoltării serviciilor sociale 2018
Concursul de granturi în domeniul dezvoltării serviciilor sociale 2018

People in Need (PIN) este o organizație cehă, neguvernamentală și nonprofit, cu oficiu de reprezentanță în Moldova, care implementează un șir de activități, inclusiv fortificarea capacităților de prestare a serviciilor sociale și promovarea incluziunii sociale în Republica Moldova.
Proiectul „Dezvoltarea serviciilor sociale în Republica Moldova 2017-2019” este finanțat de către Agenția Cehă pentru Dezvoltare, implementat de către Caritas Republica Cehă (CCR) în parteneriat cu PIN. Proiectul se desfășoară în patru raioane ale Republicii Moldova (Edineț, Soroca, Dubăsari și mun. Bălți) și promovează incluziunea socială a persoanelor, familiilor și grupurilor vulnerabile.
Obiectivul principal al proiectului este crearea și integrarea unui sistem de gestionare a serviciilor sociale la nivel regional și municipal prin creșterea capacităților și inițierea unui dialog strategic cu părțile-cheie interesate.
Pentru sporirea realizării acestui obiectiv, PIN lansează apelul de granturi mici pentru ONG-uri locale, care activează în domeniul social.
Scopul și aspectele prioritare
Scopul principal al acțiunilor este consolidarea capacităților organizațiilor non-guvernamentale locale din raioanele Edineț, Soroca, Dubăsari și mun. Bălți, care vor implementa activități ce sunt în strictă coerență cu Strategia Locală de Incluziune a raionului respectiv.
Sunt încurajate propunerile de proiect depuse de organizațiile societății civile în colaborare cu autoritatea publică locală de nivelul 1 sau 2 sau cu instituțiile publice.
Alocarea financiară a apelului
Orice grant solicitat în cadrul acestui apel trebuie să se situeze între următoarele valori minime și maxime: Suma minimă – 2000 EUR și Suma maximă – 2500 EUR.
Criterii de eligibilitate
Pentru a fi eligibil pentru accesarea unui grant, solicitantul trebuie să corespundă următoarelor criterii:
- Organizație / entitate juridică non-guvernamentală înregistrată în Republica Moldova, ce activează local în unul din raioanele Edineț, Soroca, Dubăsari sau mun. Bălți;
- Prestatori de servicii sociale comunitare, înregistrați ca persoane juridice non-profit care își desfășoară activitatea în unul din raioanele Edineț, Soroca, Dubăsari sau mun. Bălți;
- Organizații / instituții media locale.
La concursul de granturi mici, pot participa în calitate de co-aplicant al aplicantului principal:
- Autorități publice locale
- Instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic din raion
- Prestatori de servicii sociale comunitare, înregistrați ca persoane juridice non-profit care își desfășoară activitatea în raioanele Edineț, Soroca, Dubăsari sau mun. Bălți
- Agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă
- Instituții private / angajatori
- Organizații/instituții media.
Activități eligibile
Prioritate se dă activităților ce vin în susținerea implementării Strategiilor Locale de Incluziune, în special acțiunilor care vor asigura incluziunea persoanelor vulnerabile:
- Activități de informare și sensibilizare cu privire la prevenirea și combaterea discriminării față de persoanele cu dizabilități
- Activități de dezvoltare a antreprenoriatului social
- Activități de mobilizare comunitară în scopul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic
- Activități de mobilizare comunitară şi stabilirea de parteneriate în scopul soluționării problemelor copiilor şi familiilor aflate în dificultate
- Dezvoltarea spectrului de servicii adresate tinerilor din mediul rural și celor din grupurile excluse
- Activități de participare la viața comunitară a tinerilor din grupurile de risc
- Dezvoltarea serviciilor multifuncționale pentru diferite categorii de beneficiari, inclusiv și a persoanelor în etate, etc.
Costuri eligibile în cadrul concursului de granturi:
- costuri pentru remunerare a echipei de implementare a proiectului, consultanți/experți;
- costuri pentru chirie local, alimentație participanți, pauze de cafea în cazul activităților de instruire și informare;
- costuri de renovare a unor imobile care aparțin unor persoane cu dizabilități sau puse la dispoziție de autorități în scopul dezinstituționalizării;
- procurare de mobilier, electrocasnice, echipamente, unelte pentru beneficiari;
- costuri pentru adaptare rezonabilă a locului de muncă, a beneficiarilor;
- cheltuieli de transport, consumabile pentru implementarea proiectului;
- cheltuieli pentru editarea unor materiale informaționale etc. necesare pentru implementarea proiectului.
Costurile ineligibile:
- Cheltuielile de tipul: salarii, chirie, taxe/servicii comunale;
- Procurarea vehiculelor cu motor;
- Procurarea preparatelor medicinale;
- Datoriile şi plățile pentru deservirea datoriilor (dobânzile);
- Provizioane pentru pierderi sau obligații potențiale pe viitor;
- Costurile declarate de către solicitant şi finanțate prin alte acțiuni, de către alte instituții financiare sau donatori;
- Procurarea loturilor de pământ sau a clădirilor, cu excepția cazurilor în care ele sunt necesare pentru implementarea directă a acțiunii;
- Plata salariilor sau plata serviciilor acordate de persoane fizice;
- Costurile de asigurare;
- Pierderile de schimb valutar;
- Creditele acordate părților terțe.
Nu este admisibilă utilizarea fără durabilitate a fondurilor sau utilizarea surselor cu impact negativ asupra mediului înconjurător sau sănătății umane.
Durata
Durata inițială a activităților planificate nu poate fi mai mică de 3 luni și nu va depăși 4 luni, cu implementarea totală a proiectului până pe 15 decembrie 2018.
Cofinanțare
Cofinanțarea, la activitățile propuse, în valoare de 10% din totalul bugetului proiectului, este obligatorie. Solicitantul va demonstra cofinanțarea prin prezentarea facturilor fiscale, contractelor sau a altor acte financiare. Contribuțiile eligibile pentru acest apel pot fi efectuate înainte de publicarea apelului, dar nu înainte de 1 ianuarie 2018.
Procedura de aplicare
Pentru depunerea cererilor, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarea procedură:
1. Să îndeplinească formularul „Cererea pentru contribuție financiară
2. Să expedieze formularul cererii împreună cu toate anexele necesare (3) la adresa de e-mail: adelina.lungu@peopleinneed.cz, până la data de 2 iulie 2018 – ora locală 17:00 (cererile primite după expirarea acestui termen nu vor fi acceptate);
3. Să anexeze la formularul cererii:
- Certificatul de înregistrare al organizației (scanat);
- Confirmarea privind lipsa datoriilor față de Ministerul Finanțelor şi privind plata contribuțiilor obligatorii în favoarea organizațiilor de stat (de asigurare socială şi medicală);
- CV-ul actualizat al reprezentatului-cheie al proiectului;
- Copia buletinului de identitate al directorului organizației.
 Numărul de aplicații
APLICANTUL principal poate aplica numai un proiect pentru a obține un grant.
APLICANTUL principal NU poate fi CO-APLICANT într-un alt proiect, în același timp.
Semnarea contractului de contribuție
Perioada estimată pentru evaluarea rezultatelor acestui apel este 12 iulie 2018. Toți solicitanții cu cererile aprobate trebuie să fie gata să semneze acordul de contribuție în decursul a 10 zile de la data anunțării rezultatului examinării cererilor de către comitetul de evaluare. Granturile sunt alocate solicitanților selectați în baza proiectelor depuse. Granturile sunt alocate prin transfer bancar după semnarea acordului de contribuție.
Criteriul de selectare
Comitetul de Evaluare va selecta cererile pe baza următoarelor criterii:
Relevanța propunerii de proiect20%
Argumentarea logică (obiective clare și bine definite, prin structura acțiunii)10%
Sustenabilitatea proiectului15%
Resursele umane alocate pentru proiect10%
Fezabilitate (experiență, resurse tehnice, resurse umane)20%
Capacitatea ONG-ului de a implementa proiectul15%
Contribuția proprie și stabilitatea proiectului – (resursele de care dispune solicitantul, suportul pe care acesta se poate baza, motivarea și impresia generală a aplicației)10%
Prioritate va fi acordată acelor ONG-uri care vor implementa activități în strictă colaborare cu APL I sau APL 2, sau în strictă colaborare cu Structurile Teritoriale de Asistență Socială. Data limită de recepționare a propunerilor de proiect 2 iulie 2018, ora 17:00 ora locală .   
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați: Adelina Lungu, Manager, tel: +37369203887; e-mail: adelina.lungu@peopleinneed.cz

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Concursul de granturi în domeniul dezvoltării serviciilor sociale 2018 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta