Harta site-ului
Ajutor
Atenție la modificările operate în legislație!
Atenție la modificările operate în legislație!

Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Dubăsari aduce la cunoştinţă că prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr. 153 din 1 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 215-216 din 19 iulie 2016, au fost operate modificări şi completări la unele acte legislative, inclusiv la Legea cu privire la patenta de intreprinzator, nr. 93 din 15 iulie 1998 (Legea nr. 93), precum şi la Legea cu privire la comerţul interior, nr. 231 din 23 septembrie 2010 (Legea nr. 231), ultima fiind republicată cu modificările operate în Monitorul Oficial al RM nr.265-276 din  19.08.2016.
Urmare a modificărilor efectuate în Legea nr. 231, a fost exclusă noţiunea „autorizaţie de funcţionare”. Respectiv, iniţerea activităţii de comerţ în cazul genurilor de activitate definite conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) şi expuse în anexa nr.l la legea menţionată, se efectuează prin depunerea de către comercianţi la autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi, la autoritatea administraţiei publice a municipiilor Chişinau şi Balţi sau a unitaţii teritoriale autonome Găgăzia, în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfaşoare activitatea comercianţii respectivi, fizic sau on-line prin intermediul resursei informaţionale în domeniul comerţului a Notificării privind iniţierea activităţii de comerţ. Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune de comercianţi în mod separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de vînzare.
Activitatea de comerţ potrivit prevederilor Legii nr. 231, poate fi exercitată de către persoanele fizice şi juridice cu respectarea cerinţelor menţionate în aceasta.
În momentul recepţionării fizice a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ autoritatea administraţiei publice locale este obligată:

 1. să întroducă datele din notificare în resursa informaţională în domeniul comerţului;
 2. să elibereze comerciantului o înştiinţare de recepţionare în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:
 • data şi ora de recepţionare a notificării;
 • numărul de ordine al notificării, acordat de autoritatea administraţiei publice locale;
 • numele şi prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei responsabile din autoritatea administraţiei publice locale care a recepţionat notificarea.
Autoritatea administraţiei publice locale verifică datele indicate în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data recepţionării notificării.
Comercianţii desfaşoară activitaţile de comerţ, cu excepţia celor prevăzute în anexele nr.3 şi nr.4 la Legea nr. 231 - din momentul depunerii notificării pentru unitaţile comerciale şi pînă la suspendarea sau încetarea activitaţii de comerţ, efectuată în temeiul:
 1. cererii autorităţilor competente prin decizia instanţei de judecată;
 2. notificării de încetare a activităţii de comerţ conform art. 175 din Legea nr. 231.
În cazul activităţilor de comerţ prevăzute în anexele nr.3 şi nr.4 la Legea nr. 231, precum şi celor desfăşurate prin intermediul unităţilor mobile, menţionăm că acestea urmează a fi iniţiate numai după expirarea termenului de 15 zile lucrătoare din momentul depunerii notificării.
Modul de depunere a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ este expus în art. 14 - 17 din Legea nr. 231.
Este de menţionat că modificările operate în Legea nr. 231 au intrat în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial - din 19 iulie 2016, cu excepţia prevederilor privind resursa informaţională în domeniul comerţului, care se va aplica odată cu crearea acesteia.
În termen de 12 luni de la data publicării Legii nr. 153 din 19.07.2016 în MO, autorităţile administraţiei publice locale:
 • vor aduce actele lor normative în concordanţă cu Legea nr. 231;
 • vor stabili, prin regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ, conform art.6 alin.(5) şi (6) din Legea nr. 231, şi vor plasa pe paginile web oficiale proprii informaţia respectivă.
Autorizaţiile de fmcţionare emise pînă la 19 iulie 2016, îşi păstrează valabilitatea pînă la expirarea termenului indicat în acestea.
 
Concomitent, prin Legea nr. 153 din 01.07.2016, au fost operate modificări în acest sens şi în art. 4 alin. (4) din Legea nr. 93.
În rezultatul acestor modificări, în cazul desfaşurării activităţii de intreprinzător în baza patentei de întreprinzător eliberate pentru genurile de activitate din anexa la Legea nr. 93, care corespund celor menţionate în anexa nr. 1 la Legea nr. 231, şi anume: genurile de activitate indicate la poziţiile: 1.1, 1.2, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,2.11, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.30,2.40, 2.41,2.43, 2.46, patenta de întreprinzător se eliberează şi se prelungeşte la cererea solicitantului/ titularului, cu anexarea:
 1. copiei Notificării privind iniţierea activitaţii de comerţ, care a fost depusă la autoritatea administraţiei publice locale unde se preconizează desfăşurarea activităţii de comerţ şi copia inştiinţării de recepţionare a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ eliberată de către autoritaţile administraţiei publice locale;
 2. copia autorizaţiei de funcţionare emise pine la 19 iulie 2016, respectînd termenul de valabilitate a acesteia.
Totodată menţionăm că, în cazul genurilor de activitate indicate la poziţiile 1.1, 1.2, 2.8, 2.11 şi 2.19 din anexa la Legea nr. 93, care corespund celor indicate în anexele nr.3 şi nr.4 din Legea nr. 231, activitatea cărora poate fi iniţiată după expirarea a termenului de 15 zile lucrătoare din momentul depunerii notificării, la eliberarea patentei de întreprinzător acest termen urmează a fi respectat.
În acest sens, avînd în vedere prevederile Legii nr. 231, IFS teritorial urmează să informeze solicitantul/ titularul patentei în cazul depunerii cererii pentru eliberarea/ prelungirea patentei de întreprinzător pentru desfaşurarea activităţilor corespunzătoare genurilor de activitate indicate la poziţiile 1.1, 1.2, 2.8, 2.11 şi 2.19 din anexa la Legea nr. 93, despre necesitatea respectării termenului de 15 zile lucrătoare din momentul depunerii notificării, respectiv patenta de întreprinzător va fi eliberată/ prelungită după expirarea termenului menţionat.
Conform modificărilor întroduse la art. 3 din Legea nr. 93, titularul patentei de întreprinzător este obligat să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri prin Regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de către consiliul local.
Totodată reieşind din faptul că, pentru elaborarea şi aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, legiuitorul a stabilit un termen de 12 luni din data publicării Legii nr. 153 din 1 iulie 2016, prevederile art. 3 din Legea nr. 93, vor fi aplicate din momentul aprobării regulamentului respectiv.
Astfel, urmează de atras o deosebită atenţie tuturor modificărilor efectuate la Legile menţionate, în special ce ţin de atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul comerţului, organizării activităţilor de comerţ, recepţionării notificărilor, etc., în scopul evitării cărorva disensiuni în aplicarea prevederilor acesteia.Direcția Administrare Fiscală
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Atenție la modificările operate în legislație! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta