Harta site-ului
Ajutor
Adunarea generală a locuitorilor din s. Doroţcaia
Adunarea generală a locuitorilor din s. Doroţcaia

La invitaţia primarului, dl Valeriu Berzan, preşedintele raionului Dubăsari, dl Grigore POLICINSCHI, locuitorii satului Doroţcaia, la data de 27 ianuarie curent, s-au întrunit la adunarea generală. De asemenea, la adunare a luat parte şi dna Marina Soltan, şef al Inspectoratului Fiscal Dubăsari.
În cadrul şedinţei date cetăţenii au avut ocazia de a se informa asupra rezultatelor activităţii primăriei s. Doroţcaia în anul 2016 şi  sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2017-Raportor V. Berzan, primarul s. Doroţcaia; despre acceptulul adunării generale a localităţii privind lichidarea A.O. „Apa Doroţcaia” -  Raportor, V. Berzan primarul localităţii, Coraportor – A. Leaşco, preşedintele A.O ,,Apă Doroţcaia”; cu privire la informarea despre fondarea şi începutul activităţii întreprinderii municipale   “SERVCOMDOR”, în vederea prestării serviciului calitative de alimentare cu apă potabilă a beneficiarilor din localitate -  Raportor  G. Andrieş, administrator Î.M. ,,SERVCOMDOR”; despre măsurile întreprinse de către inspectorul de sector în anul 2016 în vederea asigurării ordinii publice, profilaxiei combaterii  criminalităţii în teritoriul localităţii. de poliţie. Raportor  Al. Nicolaev, şef de post a PP Doroţcaia a SP-2 Coşniţa, căpitan de poliţie; cu privire la stabilirea contribuţiei localităţii pentru amenajarea teritoriului. Raportor V. Berzan, primarul localităţii; cu privire la rezultatele concursului de salubrizare a localităţii pentru  cea mai modern, mai salubră şi mai amenajată stradă, parc, teren aferent al instituţiilor publice, fântână, izvor, etc.  Raportor V. Berzan, primarul localităţii; cu privire la instalarea unui bust şi la denumirea străzii de la oficiul poştal până la trasel raional  în numele dlui Evstratev Terentii Maxim, ex-preşedinte al gospodăriei agricole din localitate. Raportor  V. Berzan, primarul localităţii şi diverse.
Pentru o desfăşurare ordonată a şedinţei a fost stabilit regulamentul de petrecere al acesteia cu stabilirea timpului maxim acordat pentru raportare.
Întrunirea a fost deschisă de către primarul localităţii dl Valeriu BERZAN, care a informat locuitorii despre realizările principale şi activităţile desfăşurate de comun cu consiliul local al primăriei în vederea dezvoltării social economice a satului, despre acţiunile întreprinse întru îmbunătăţirea  condiţiilor de trai a cetăţenilor. Astfel, dl primar a adus sincere mulţumiri şomerilor cu statut special pentru aportulşi implicarea fiecăruia la amenajarea şi salubrizarea parcurilor, locurilor publice din teritoriul satului. De asemenea administraţia publică locală Doroţcaia a instituit funcţia de Specialist în domeniul tineretului şi sportului în cadrul acesteia.
La propunerea Preşedintelui raionului a fost acceptat ca întrebările pentru raportori să fie transmise în scris sau la sfârşitul ordinei de zi.
Unul din punctele stringente abordate a fost propunerea de lichidare a A.O. Apă Doroţcaia. Astfel, în urma discuţiilor s-a hotărât unanim, prin votul direct al cetăţenilor, ca A.O. Apă Doroţcaia să fie lichidată iar serviciile prestate de aceasta să treacă în gestionarea Î.M. SERVCOMDOR, care gestionează reţelele de apă, canalizare şi alte servicii, fondatorul căreia este APL Doroţcaia.  
Dl Andrei Leaşco, fost preşedinte al A.O. Apă Doroţcaia, pe marginea întrebării date, a propus ca banii rămaşi din bugetul asociaţiei, după lichidare, să fie transmişi la APL, ca contribuţie la procurarea unui turn de apă la stadion, la fel votat unanim.
Un alt punct important discutat la adunare s-a axat pe infrastructura satului şi anume  iluminarea stradală a acestuia, ceea ce la moment este doar posibilă doar parţial, în jumătate de sat. La subiectul dat primarul satului a comunicat cetăţenilor despre cheltuielile suportate până la moment şi dificultăţile iscate în procesul de extindere a iluminării stradale, unde dumnealui a venit cu unele recomandări şi anume de instituire unei contribuţii în mărime de 10 lei lunar ce ar suplini suportul financiar necesar pentru extinderea reţelei de iluminare stradală.
 Totodată, Grigore Policinschi, Preşedintele raionului Dubăsari, dar şi ca locuitor al satului Doroţcaia, a venit cu propunerea ca în urma acestei taxe de autoimpunere de 10 lei cu care fiecare gospodărie va contribui lunar, pe ordinea de zi a adunării satului să fie dată darea de seamă la vizavi de suma colectată şi de cheltuielele suportate pentru iluminarea şi amenajarea stradală. Propunerea dată a fost suţinută şi votată unanim de către cetăţeni cu excepţia unuia care s-a abţinut.
Lucrurile frumoase despre care s-a vorbit la şedinţa dată au ţinut de rezultatele concursului de salubrizare a localităţii pentru  cea mai modern, mai salubră şi mai amenajată stradă, parc, teren aferent al instituţiilor publice, fântână, izvor. Locuitorii satului au fost atenţionaţi despre importanţa menţinerii curăţeniei curăţeniei fiind îndemnaţi de a îngriji fântânile şi izvoarele, motivându-i de a participa la concursul dat, iar în cazul respectării îndrumărilor vor beneficia de o contribuţie în mărime de 2000 de lei din partea primăriei pentru lucrările de renovare, suma de care va beneficia mahala în cazul în care vor face lucrări de reparaţie.
În ceea ce priveşte instalarea unui bust din bronz, în valoare de 80 000 de lei, în memoria dlui Evstratev Terentii Maxim, a fost votat unanim de către cetăţeni propunerea primarului de a contribui fiecare gospodărie cu o sumă de 50 de lei, iar agenţii economici după posibilitate. Totodată, dl Grigore Policinschi a venit cu o iniţiativă ca şi Consiliul raional Dubăsari să vină cu o susţinere prin intermediul Direcţiei construcţii, gospodării comunală şi dezvoltarea teritoriului  şi arhitectorului-şef în acordarea suportului necesar în procesul de finanţare şi organizare a proiectului dat.
La finele agendei ordinei de zi, preşedintele raionului a venit către locuitorii satului cu îndemnul de a nu ezita, dar să partcipe fiecare activ la viaţa şi activitatea satului; a discutat despre o eventuală întâlnire cu conducerea de la Tiraspol; despre tratativele duse cu aceştea întru restabilirea pământurilor de după traseu; lupta conducerii raionului pentru menţinerea indemnizaţiei pentru şomeri ş.a.
Dna Marina Soltan, Şef  Inspectoratul Fiscal Dubăsari, a informat cetăţenii despre noile reguli de prezentare a declaraţiei impozitului pe venit, scutirea personală ş.a.
Din partea cetăţenilor au fost mai multe luări de cuvânt, prin care au fost abordate mai multe întrebări, din diferite compartimente, printre care cele mai importante fiind:
 • Dreptul la deţinerea armei pneumatice - aici R. Rotaru s-a expus şi anume a atras atenţia că persoana nu trebuie neapărat să deţină anumite certificate de ordin medical şi juridic, dar e obligat să înregistreze arma la inspectoratul de poliţie.
 • Bunurile imobile, casa în care locuieşte persoana, nu este înregistrată la BIT şi e greu de obţinut documentele, ca să fie documentată se cere o sumă colosală din partea BIT.
 • Revederea preţului la apă, micşorarea acestuia.
 • Canalizarea şi depozitarea deşeurilor.
 • Posibilitatea instalării unei pieţi în sat.
 • Problema cu Edificiul grădiniţei vechi, care este proprietate a AO. Concordia. Proiecte Sociale.
 • Dificultatea eliberării certificatelor din motivul lipsei de număr al străzii.
 • Deservirea cetăţenilor la instituţiile medicale solicitate, trimiteri la spitalele de la Chişinău.
 • Calitatea deservirii cetăţenilor de către angajaţii de la oficiul poştal.
 • Transportarea copiilor din ,,Chetreasca” la şcoala şi grădiniţa din sat.
 • Gazificarea locurilor de casă.
 • Deficitul unui medic veterinar în sat.
 • Problema cu cotele de pământ a căror amplasare nu corespunde actelor şi numărului cadastral de înregistrare la primărie, nu sunt respectate regulile fitosanitare.
 • Problema vizavi de cotele valorice.
Marina LUPAŞCO, Tatiana GHERB,
Secţia informare, transparenţă şi relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Adunarea generală a locuitorilor din s. Doroţcaia - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta