Harta site-ului
Ajutor
Activitatea Secţiei informare, transparenţă şi relaţii cu publicul pe parcursul anului 2019
Activitatea Secţiei informare, transparenţă şi relaţii cu publicul pe parcursul anului 2019

Secţia informare, transparenţă şi relaţii cu publicul a activat în cadrul Aparatului Preşedintelui raionului în conformitate cu organigrama şi statele de personal aprobate de Consiliul Raional Dubăsari. 
Reieşind din prevederile Regulamentului de activitate, a sarcinilor şi atribuţiilor încredinţate de Preşedintele raionului, Comisia de specialitate pentru problemele dezvoltarea sectorului asociativ, relaţii transfrontaliere şi mass – media şi cadrul legal existent, angajaţii Secţiei pe parcursul anului 2019 au realizat următoarele acţiuni şi activităţi de bază:
 1. promovarea politicilor statale şi raionale din domeniul transparenţei decizionale, exercitarea domeniului de secretariat, documentare a activităţii autorităţilor publice locale, audienţa cetăţenilor şi lucrărilor de protocol, tehnologiilor informaţionale, etc;
 2. asistenţa Preşedintelui raionului, Secretarului Consiliului raional în exercitarea atribuţiilor acestora;
 3. informarea cetăţenilor din raion despre activitatea Consiliului raional Dubăsari;
 4. asigurarea lucrărilor de secretariat şi documentare a materialelor, petiţiilor, adresărilor din partea cetăţenilor, instituţiilor, autorităţilor publice locale, centrale, internaţionale;
 5. organizarea programului zilnic, săptămânal de activitate a Autorităţii executive;
 6. asistenţa Preşedintelui raionului în cadrul şedinţelor organizate, vizitelor din teritoriul raionului şi peste hotarele ţării;
 7. promovarea şi implementarea politicilor din domeniul tehnologiilor informaţionale;
 8. asigurarea şi administrarea paginii oficiale web a Consiliului raional Dubăsari;
 9. asigurarea colectării informaţiei, machetarea, editarea şi distribuirea buletinului informativ „Dubăsărenii”;
 10.  efectuarea lucrărilor de design, machetare, editare şi utilizare a materialelor de publicitate, bannere, diplome, afişe, etc;
 11.  realizarea spoturilor foto, video şi utilizarea acestora prin intermediul mass-media scrisă şi electronică;
 12.  promovarea informaţiei, transparenţei decizionale, imaginii Consiliului raional Dubăsari prin intermediul reţelelor de socializare şi grupelor funcţionale;
 13.  asigurarea audienţei la Preşedintele raionului prin intermediul anticamerei şi asigurarea funcţională a anticamerei;
 14.  participarea angajaţilor secţiei la activităţile culturale, sportive, publice organizate de Consiliul raional şi instituţiile publice din teritoriu;
 15.  asistenţa comisiei de specialitate a Consiliului raional pentru problemele dezvoltarea sectorului asociativ, relaţii transfrontaliere şi mass-media;
 16.  asistenţa Secretarului Consiliului raional la asigurarea transparenţei decizionale;
 17.  asigurarea cu echipament tehnic (calculator, proiector, ecran, etc.) a şedinţelor, adunărilor festive, întrunirilor, etc.
 18.  planificarea, organizarea întâlnirilor oficiale şi de serviciu cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale, Parlamentului RM, Preşedinţia RM, instituţiile şi organizaţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare;
 19.  organizarea, administrarea sistemului de supraveghere, securitate şi control, reţelelor de calculatoare şi tehnologii informaţionale;
 20.  asistenţa şi asiguarea logistică a activităţii Autorităţii executive;
 21.  evidenţa corespondenţei din cadrul Consiliului raional;
Avînd în vedere cele menţionate, angajaţii Secţiei în comun cu alte secţii, direcţii, structuri din cadrul Consiliului raional au reuşit să obţină următorii indici la obiectivele de program, având în vedere sarcinile nominalizate.
Lansarea paginii electronice a Consiliului raional www.dubasari.md, a oferit posibilitate tuturor cetăţenilor de a se familiariza cu întreaga activitatea a acestuia, de a se implica personal în procesul decizional şi de a avea acces liber, online la toate actele administrative emise de către autoritatea raională. Pe parcursul anului 2019, conform statisticii paginii au fost înregistrate aproximativ 282 mii de vizualizări şi 27249 utilizatori unici, ceea ce denotă faptul că este o pagină viabilă şi modernă. Întru asigurarea unui dialog eficient între autorităţile publice raionale, reprezentanţii societăţii civile şi cetăţenii, funcţionează poşta electronică dubasari@list.ru şi grupe pe site-urile de socializare: facebook.com şi odnoklasniki.ru.
Întru asigurarea transparenţei procesului decizional au fost organizate audieri şi dezbateri publice asupra proiectelor de decizii, întruniri de lucru cu preşedinţii fracţiunilor şi comisiilor de specialitate ale Consiliului raional. De asemenea, sunt afişate, pe pagina web dubasari.md şi panoul informativ din incinta Consiliului raional, toate proiectele de decizii şi notele informative respective. Astfel:
 • pe pagina web a Consiliului raional au fost publicate 70 decizii adoptate în cadrul şedinţelor Consiliului raional şi 164 dispoziţii ;
 • în presa scrisă şi electronică, despre activitatea Autorităţii executive a Consiliului raional au fost publicate 687 articole, inclusiv şi distribuirea altor informaţii pe reţelele de socializare;
 • asigurarea foto a şedinţelor desfăşurate în sediul CR/ în teritoriu, conform planului săptămânal de activitate în număr de peste 192 de şedinţe, întruniri, măsuri;
Au fost organizate şi desfăşurate multiple deplasări şi întruniri de lucru a Preşedintelui raionului şi a tuturor factorilor de decizie din subordinea Consiliului raional, consilieri raionali în teritoriul raionului, cu participarea autorităţilor APL de nivelul I şi a cetăţenilor  în scopul soluţionării problemelor social-economice şi de activitate ale acestora.
A fost organizată audienţa cetăţenilor, precum şi organizarea multiplelor întruniri în comunităţi cu participarea lucrătorilor din domeniul învăţămînt, cultură, medicină, asistenţă socială, organizaţiilor de tineret, tinerilor, în scopul consultării în probleme de interes local şi raional - 42 de audienţe ale cetăţenilor în biroul Preşedintelui raionului şi peste 70 deplasări în teritoriu, precum şi examinarea petiţiilor şi sesizărilor acestora.
Zilnic, Preşedintele raionului este asistat la şedinţele şi întrunirile pe care dumnealui le prezidează şi participă, şi are loc monitorizarea executării indicaţiilor Preşedintelui raionului, programarea şi întocmirea zilnică, săptămânală şi lunară a programului de activitate al Preşedintelui raionului, consultând în permanenţă cu Preşedintele privind derularea evenimentelor şi a posibilelor modificări.
Informarea permanentă a cetăţenilor din teritoriul raionului despre activitatea Consiliului raional şi a autorităţilor publice locale de nivelul I, săptămânal se realizează prin intermediul Buletinului informativ „Dubăsărenii”, cu un număr de 2000 exemplare şi care este repartizat gratis instituţiilor publice şi cetăţenilor din raion.
Astfel, în perioada 2019 au fost editate 33 numere simple, dintre care : 28 ediţii de 4 pagini, 5 ediţii de 6 pagini.
Fiecare locuitor are posibilitatea să comunice cu Autoritatea executivă a Consiliului raional, atît direct prin programarea şi solicitarea unei audienţe în orice subdiviziune a Consiliului raional cît şi indirect, prin prezentarea şi publicarea articolelor, adresarea unor întrebări, abordarea unei probleme, propunere, opinie, folosind modalităţile menţionate mai sus. De asemenea, pe pagina web a Consiliului raional este rubrica audienţe on-line, unde pot fi adresate întrebări, iar funcţionarii publici din cadrul Consiliului raional, specialiştii serviciilor publice vor răspunde la solicitările cetăţenilor, vor da explicaţii, sau vor propune soluţii pentru soluţionarea acestora, etc.
Eficientizarea activităţii Consiliului  raional prin implementarea procedurilor de lucru cu diverse tipuri de documente. Primirea, înregistrarea, expedierea, distribuirea corespondenţei de intrare şi ieşire a Consiliului raional, repartizarea către executori şi asigurarea expedierii în termenii prevăzuţi de legislaţia în vigoare a răspunsurilor acestora, în 2019 a atins numărul de 1732 de scrisori, dintre care:
 • de la APC - 550
 • de la APL din teritoriu - 368
 • de la petiţionari - 29
 • de la subdiviziunile CR - 434
 • de ieşire - 350
Toată corespondenţa a fost scanată, distribuită în format electronic. Registrele de evidenţă a corespondenţei sunt funcţionabile. Totodată, este asigurată verificarea conţinutului documentelor (scrisorilor /dispoziţiilor) elaborate de către funcţionarii publici, în corespundere cu normele lingvistice existente şi respectarea cerinţelor de secretariat şi acordarea asistenţei informaţionale la solicitare.
Asigurarea unei comunicări eficiente cu cetăţenii din teritoriul raionului Dubăsari, APL de nivelul I, alte instituţii publice, organizaţii internaţionale, prin pregătirea din partea Preşedintelui raionului:
 • scrisori de mulţumire – 42 ;
 • diplome de onoare – 211 ;
 • scrisori de felicitare – 2 ;
 • pregătirea şi publicarea mesajelor din partea Preşedintelui raionului cu prilejul sărbătorilor naţionale, de iarnă, hramul localităţilor, sărbătorilor profesionale, etc.
 • poze realizate din cadrul tuturor activităţilor Consiliului raional – peste 6500 poze;
 • crearea video - montaje al măsurilor realizate de CR – 29 ex;
 • design-ul diplomelor, invitaţii, anunţuri, afişe – 312 ex;
 • tipărirea pozelor şi repartizate în teritoriu – A3 – 30 ex / A2 – 25 ex;
Asigurarea şi organizarea măsurilor de protocol în cadrul întâlnirilor, vizitelor şi deplasărilor oficiale a conducerii raionului: au fost primite 25 delegaţii oficiale şi conducători (reprezentanţi ai Autorităţilor publice centrale, Deputaţi în Parlamentul RM, Ambasadorul Italiei, Belorusiei, delegaţii din Buzău (România), delegaţii din raionul Sobinka, regiunea Vladimir (Federaţia Rusă), reprezentanţi ai AO de caritate din raion „Lădiţa cu lemne” şi „Concordia. Proiecte sociale”, AO italiană „OperaeLife”, conducerea GIZ Moldova, etc).
A fost organizată depunerea Jurământului de credinţă faţă de RM la solicitarea cetăţenilor din localităţile din subordinea autorităţilor neconstituţionale – 4 persoane.
Deplasarea colaboratorilor peste hotare în cadrul delegaţiilor raionale oficiale – judeţul Buzău, România;regiunea Kursk, Federaţia Rusă; raionul Sobinka, Federaţia Rusă; mun. Bistriţa, România.
Au fost executate lucrări de reparaţie a calculatoarelor şi întreţinerea tehnicii de calcul (în Consiliul raional sînt 76 calculatoare, 21 imprimante şi altă tehnică), întreţinută sistema de supraveghere video din cadrul instituţiei, inclusiv proiectarea pentru instalarea sistemului de control şi securitate a angajaţilor din cadrul Consiliului raional.
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Activitatea Secţiei informare, transparenţă şi relaţii cu publicul pe parcursul anului 2019 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta