Harta site-ului
Ajutor
19.07.2021 Primăria s. Doroţcaia, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al grădiniţei de copii „SCUFIŢA ROŞIE”
19.07.2021 Primăria s. Doroţcaia, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al grădiniţei de copii „SCUFIŢA ROŞIE”

Primăria s. Doroţcaia, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al grădiniţei de copii „SCUFIŢA ROŞIE”
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, având vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, nu au împlinit vârsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale și nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ vor depune dosarul, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, cu umătoarele acte obligatorii (modelele actelor obligatorii se regăsesc în anexele Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ general aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Nr.163/2015 din 23.03.2015):
 1. Cererea de participare la concurs (anexa nr.1 la prezentul Regulament).
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii.
 4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului.
 5. Curriculum vitae (anexa nr.2 la Regulament).
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției.
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
 8. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare profesională continuă, de confirmare a performanțelor profesionale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, de participare la diferite programe, proiecte educaționale, lista publicațiilor didactice și științifice etc.
 9. Proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru următorii 5 ani.
În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse cu enumerarea pe fiecare filă.
Dosarele vor fi depuse până la data de 13 august 2021 inclusiv, la adresa: s. Doroțcaia,  Primaria s. Doroțcaia, sau prin e-mail la adresa apldorotcaia@gmail.com
Tel. de contact: 0-248-45-2-36: 0-248-45-1-03
Desfăşurarea concursului
Concursul pentru funcția de director constă din 4 etape succesive:
1) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;
2) evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul);
3) evaluarea curriculum vitae;
4) interviul.
 
Bibliografia concursului:
 1. Constituția Republicii Moldova.
 2. Codul Educației al Republicii Moldova nr.152/2014.
 3. Hotărârea Guvernului nr.732/2013 cu privire la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică.
 4. Cadrul  de  referință  al  Curriculumului  Național,  aprobat  prin  ordinul  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.432/2017.
 5. Cadrul de referinţă al educaţiei timpurii din Republica Moldova, aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum, ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.1592/2018.
 6. Curriculum pentru educaţie timpurie, aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum, ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.1699/2018.
 7. Regulamentul-tip al instituției de educație timpurie, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.254/2017.
 8. Standardele de învăţare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani (variantă revăzută/dezvoltată), aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum, ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.1592/2018.
 9. Ghid de implementare a Curriculumului pentru educație timpurie, a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani din perspectiva Cadrului de referință pentru educație timpurie, aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum, ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.283/2019.
 10. Standardele minime de dotare a instituției de educație timpurie, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.253/2017.
 11. Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.
 12. Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 13. Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.172/2019.
 14. Hotărârea de Guvern nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 15. Hotărârea de Guvern nr.969/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului de conducere şi didactic din instituțiile de învățământ general public.
 16. Legea integrității nr.82/2017.
 17. Lege nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.
 18. Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern.
 Itemii pentru testul de evaluare pot fi accesați la următorul link: http://ctice.gov.md/testarea-directorilor/resurse/
 
 
 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

19.07.2021 Primăria s. Doroţcaia, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al grădiniţei de copii „SCUFIŢA ROŞIE” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta