Harta site-ului
Ajutor
26.05.2017 Primăria comunei Coşniţa, anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de director al instituţiei preşcolare din s. Pohrebea
Primăria comunei Coşniţa, r-nul Dubăsari, anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de director al instituţiei preşcolare din s. Pohrebea.
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, avînd vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, nu au împlinit vîrsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, cunosc limba română, sînt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale și nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățămînt vor depune dosarul, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs (anexa 1 la Regulament).
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate.
 4. Copia carnetului de muncă autentificat.
 5. Curriculum vitae (anexa 2 la Regulament).
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției.
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
 8. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare continuă, de participare la diferite programe, proiecte educaționale etc.
Concursul se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare, inclusiv Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23.03.2015.  Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa la tel. de contact: (0248)-44-238, persoană responsabilă Danilov Ina-Secretarul Consiliului Local.
25.05.17 Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante la următoarele specialităţi
Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
1. Specialist principal în activitatea artistică de amatori și creație populară, Direcția cultură și turism, (funcție publică de execuție vacantă);
 
Scopul general al funcției:
Coordonarea activității artistice de amatori, a creaţiei populare, a învățământului extraşcolar şi organizarea profesionistă a activităţilor culturale.
 
Sarcinile de bază:
- Coordonarea activității instituțiilor extrașcolare de învățământ artistic și a colectivelor artistice de amatori;
-  Elaborarea concepţiei dezvoltării creaţiei populare şi meşteşugurilor tradiţionale  în teritoriu;
-  Realizarea programelor de dezvoltare a activităţii artistice din raion;
- Prezentarea rapoartelor anuale cu privire la activitatea Caselor şi Căminelor de Cultură și asigurarea asistenţei metodologice tuturor  instituţiilor  de cultură;
- Monitorizarea activității serviciului promovarea politicilor pentru tineret.
 
2. Specialist în protecția patrimoniului, muzee și turism, Direcția cultură și turism
 
Scopul general al funcției:
Contribuie la dezvoltarea durabilă a turismului în raionul Dubăsari, promovează valorile culturale, protejează patrimoniului cultural și aplică tehnici moderne de lucru pentru atragerea turiștilor în raion.
 
Sarcinile de bază:
- Promovarea valorilor culturale și protecţia patrimoniului cultural din raion;
- Elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare a turismului în raion;
- Întocmirea unei baze de date cu agenţii economici din raion implicaţi în turism şi cu punctele de atracţie turistică;
- Stimularea înfiinţării de centre de informare turistică în raion cu activitate turistică;
- Iniţierea şi desfăşurarea unor programe atractive şi utile în domeniul turismului
 
La funcția de specialist principal în activitatea artistică de amatori și creație populară și  specialist în protecția patrimoniului, muzee și turismpot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
a) dețin cetățenia Republicii Moldova;
b) cunosc limba de stat;
c) au studii superioare în domeniul cultural-artistic, de preferință și activitate în domeniu;
d) au capacitate deplină de exercițiu;
e) nu au împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
f) sunt apți, din punct de vedere al sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală;
g) nu au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
h) în ultimii 5 ani, nu au fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
i) nu au fost privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.
 
Actele necesare pentru participare la concurs:
 • Formularul de participare la concurs;
 • Diploma de studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare (copia);
 • Buletin de identitate (copia);
 • Carnet de muncă (copia);
 • Livret militar;
 • Certificat medical;
 • Cazierul judiciar.
Bibliografia concursului:
 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea nr. 158-XVI din 4.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 3. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public
 4. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
 5. Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă
 6. Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local
 7. Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764 din 27.12.2001;
 8. Legea nr. 133 din 17.03.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 9. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional
 10. Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul fucționarului public.
 
Bibliografia de specialitate:
 1.  Legea culturii nr. 413 din 27.05.1999
 2. Legea privind meşteşugurile artistice populare nr. 135-XV din 20.03.2003
 3. Legea cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie nr. 21 din  01.03.2013
 4.  Hotărîrea Parlamentului cu privire la instituirea Zilei Naţionale a Culturii nr. 74 din 12.04.2012
 5.  Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial nr. 58 din 29.03.2012
 6.  Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil nr. 280 din 27.12.2011
 7.  Legea monumentelor de for public nr. 192 din 30.09.2011
 8.  Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17.09.2010
 9.   Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice nr. 1421-XV din 31.12.2002
 10.  Legea muzeelor nr. 1596-XV din 27.12.2002
 11.  Legea cu privire la activitatea editorială nr. 939-XIV din 20.04.2000
 12.   Legea privind ocrotirea monumentelor nr. 1530 din 22.06.1993
Dosarele de participare la concurs pot fi depuse în decurs de 20 de zile calendaristice, de la publicarea anunțului, la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III., sau puteți expedia la adresa electronică: djru.dubasari@gmail.com
Tel. de contact: 0-248-44-857
10.04.17 ANUNȚ repetat cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari
IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, cu sediul în c.Coșnița, str.Păcii, 70, anunță inițierea repetată a  procedurii de ocupare prin concurs a următoarelor funcții vacante:
 
I. Medic de familie Oficiul Medicilor de Familie Oxentea – 1 funcție
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare și postuniversitare în domeniu
 • cunoașterea limbii române
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
 
II.  Medic pediatru – 1 funcție
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare și postuniversitare în domeniu
 • cunoașterea limbii române
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
 
III.  Medic imagist – 1 funcție
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare și postuniversitare în domeniu
 • cunoașterea limbii române
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
 
IV. Asistent medical de familie3 funcții (2-OMF Pîrîta, 1-OMF Cocieri)
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii medii speciale
 • cunoașterea limbii române
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
 
V. Asistent medical în fizioterapie2 funcții (1-OMF Ustia, 1-OMF Cocieri)
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii medii speciale
 • cunoașterea limbii române
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
 
VI. Farmacist -1 funcție
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii medii speciale
 • cunoașterea limbii române
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
 
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:
 • cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia certificatului de calificare
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical forma 086-e;
 
Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.
 
Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs pînă la data de 02 mai 2017 
Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.
Persoana de contact: Inga Rebeja, specialist serviciul personal, tel. 248-44-704.
03.04.17 SRL ,,SaltConfort” angajează muncitori
SRL ,,SaltConfort” din s. Coşniţa, situat pe strada Păcii 1/1, angajează muncitori în fabricarea saltelelor. Doritorii pentru mai multe informaţii pot apela la numerele de telefoane: 0248-44-999, 0248-44-111 sau gsm 078968968, 069775330.
17.03.2017 Primăria satului Molovata, raionul Dubăsari anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției publice vacante – contabil șef
Primăria satului Molovata, raionul Dubăsari anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției publice vacante – contabil șef.
Condiții de participare:
-Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
-Posedarea limbii moldovenești și limbilor oficiale de comunicare interetnică;
-Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie.
   Cerințe față de candidați:
-Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau studii medii de specialitate absolvite cu diplomă în domeniu;
-Cunoștințe de operare PC (1C contabilitate, MC Office Word, Excel, Internet Explore).
    Actele necesare pentru angajare:
-Diplomă de studii;
-Buletin de identitate (copia);
-Livret militar.
Documentele pot fi depuse pînă la data de  05.04.2017, ora 18.00, la primăria s. Molovata r-l Dubăsari. Telefon de contact: 0248 54 238, 0248 54 236
19.01.17 Consiliul raional Dubăsari anunţă selectarea dosarelor la funcția de Șef Secţie promovarea politicilor pentru tineret și Metodist coordonator
Consiliul raional Dubăsari anunţă selectarea dosarelor la funcția de Șef Secţia promovarea politicilor pentru tineret și Metodist coordonator în cadrul aceluiași serviciu.
Actele necesare la depunere:
- cerere;
- CV-ul personal;
- diploma de studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare (copia);
- buletin de identitate (copia);
- carnet de muncă (copia);
- certificat medical;
Documentele pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
Conţinutul dosarului pentru participare la Concursul de ocupare a funcţiei de director adjunct a instituţiei de învăţămînt
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct îninstituţiile de învăţămînt general;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 7. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta