Harta site-ului
Ajutor
08.08.19 Se anunţă concurs pentru funcţia publică de contabil-șef
Primăria comunei Coşniţa anunţă concursul pentru suplinirea funcţiei publice temporar-vacante de contabil-șef al primăriei com. Coșnița. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei temporar vacante date urmează să depună dosarul de concurs în termen de până la 28 august 2019.
Condiţii de participare la concurs:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • nu este privat de a ocupa funcţii publice;
 • cunoaşte limba de stat;
Cerinţe specifice: Studii superioare în domeniu, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul contabilității.
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 • cererea de participare la concurs
 • copia buletinului de identitate
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)
Informaţii adăugătoare pot fi solicitate la nr. 0248-44-238 sau prin e-mail la aplcosnita@mail.ru.
19.06.19 Administraţia Liceului Teoretic Doroţcaia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar şcolar
Administraţia Liceului Teoretic Doroţcaia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar şcolar.
     Cerinţe:
 1.  Studii superioare de specialitate  sau studii pedagogice de specialitate cu cursuri în domeniul de formare profesională ,,Biblioteconomie”;
 2. Abilităţi de utilizare a programelor MS Office;
Persoanele interesate vor depune la secretarul instituţiei:
 • Cererea de înscriere la concurs;
 • Curriculum vitate;
 • Copia diplomei de studii;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia certificatului de formare continuă (opţional)
Termen de depunere a documentelor solicitate               01 iulie 2019 – 15 iulie 2019
Tel. de contact: 0248 45 339
04.06.2019 Consiliul raional Dubăsari anunță contractarea responsabilui tehnic
Consiliul raional Dubăsari, pentru asigurarea supravegherii tehnice la ,,Lucrările de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, anul 2019” anunță contractarea responsabilui tehnic.
Cerinţe:
- Studii superioare de specialitate;
- experienţă în domeniu minim 5 ani;
- operare în programa WIN SMETA;
- cunoaşterea calculatorului;
- cunoașterea limbilor română şi rusă;
- deținerea certificatului valabil de Responsabil Tehnic.
Domeniul:
- Reparația și întreținerea drumurilor;
Obligaţii:
- Monitorizarea, coordonarea, controlul efectuării lucrărilor de întreținere a drumurilor;
- Urmărirea execuției lucrărilor de întreținere a drumurilor  conform caietului de sarcini;
- Urmărirea respectării tehnologiei de execuție;
- Sesizarea despre neconformitățile apărute în executarea lucrărilor;
- Semnarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor.
Se oferă:
Salariu avantajos (în dependenţă de reuşită) şi la timp. Persoanele interesate pot trimite CV–ul pe adresa electronică: sirotiloaliona@gmail.com sau îl poate prezenta pe adresa: Consiliul raional Dubăsari, r-nul Dubăsari, com. Coșnița, str. Păcii, nr. 69, cod poștal MD – 4572, Direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului, biroul 214, etajul 2, tel/fax: 0248 44 756, mobil: 069493961.
Termenul de depunere: 04 iunie – 14 iunie 2019. Vor fi contactate pentru un interviu în stil conversaţional doar persoanele selectate corespunzător cerinţelor noastre. Suntem întotdeauna bucuroşi pentru a încadra în cercul nostru persoane cu abilităţi şi aptitudini la maxim.
 
13.05.2019 Consiliul raional Dubăsari prelungește perioada de depunere a dosarelor la funcția publică vacantă de specialist principal, domeniul gospodărie comunală
Consiliul raional Dubăsari prelungește perioada de depunere a dosarelor la funcția publică vacantă de specialist principal, domeniul gospodărie comunală, Direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
Condițiile de bază pentru a candida la o funcție publică:
 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4.  nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7.  în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8.  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 9.  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă (extras din contul personal de la CTAS);
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, (declarația pe propria răspundere);
 7. Certificat medical, (declarația pe propria răspundere);
Pentru ocuparea funcției obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj.
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta