Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional Dubăsari prelungește perioada de depunere a dosarelor la funcția publică vacantă de specialist în protecția patrimoniului, muzee și turism, Direcția cultură și turism
Consiliul raional Dubăsari prelungește perioada de depunere a dosarelor la funcția publică vacantă de specialist în protecția patrimoniului, muzee și turism, Direcția cultură și turism
 
Condițiile de bază pentru a candida la o funcție publică:
 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4.  nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7.  în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8.  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 9.  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
 
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă (extras din contul personal de la CTAS);
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, (declarația pe propria răspundere);
 7. Certificat medical, (declarația pe propria răspundere);
 
Pentru ocuparea funcției obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse pînă la data de 29 martie 2019.
 
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
ANUNȚ - Concurs pentru ocuparea funcției de director al ÎM Centrul Stomatologic Raional Dubăsari
Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcției de Director al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Dubăsari (termen determinat – 5 ani).
Condiţiile de participare la concurs:
La funcţia nominalizată poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. are domiciliul în Republica Moldova;
 3. are studii superioare de licență și postuniversitare medicale, studii de masterat în managementul sănătății publice / management organizațional / administrare;
 4. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 5. are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 7. nu are antecedente penale nestinse;
 8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni din categoriile: infracțiuni contra păcii și securității omenirii, de război, contra vieții și sănătății persoanei, contra libertății, cinstei și demnității persoanei, privind viața sexuală, contra familiei și minorilor, contra sănătății publice și conviețuirii sociale, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției solicitate;
 9. are o vechime în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru instituțiile medico-sanitare publice centre de sănătate;
 10. nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.
Persoanele interesate, la înscrierea pentru concurs, vor depune personal un dosar care va include:
 1. cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii universitare și postuniversitare;b
 4. copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 8. curriculumul vitae (CV);
 9. copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 10. lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).
Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.
Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web www.dubasari.md, până la data de 01 aprilie 2019, inclusiv, pe adresa:
Consiliul raional Dubăsari, s.Coșnița, str. Păcii, nr. 70,biroul 301.
21.01.2019 Concurs (repetat) pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale
Primăria satului Pîrîta raionul Dubăsari anunță  concurs (repetat) pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Pîrîta”.
Condiţii de participare la concurs:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • este aptă din punct de vedere al sănătăţii;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • nu este privat de a ocupa funcţii de conducere
 • cunoaşte limba de stat.
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 • cererea de angajare
 • CV-ul
 • copia buletinului de identitate
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare
 • certificatul medical, după caz
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere).
Documentele urmează a fi prezentate la comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Pîrîta în biroul secretarului Consiliului local, în termen de 20 zile calendaristice de la data plasării anunţului.
Telefon de contact: 024846236,024846238.
 
                                                                           Iurie SOLTAN,
Primarul satului Pîrîta
04.12.2018 - 18.12.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie buget
04.12.2018 - 18.12.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie buget și finanțe.
 
Actele necesare pentru participare la concurs:
 1. formular de participare la concurs
 2. CV-ul personal;
 3. diploma de studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare (copia);
 4. buletin de identitate (copia);
 5. carnet de muncă (copia);
 6. certificat medical (declarația pe propria răspundere);
 7. cazierul juridic (declarația pe propria răspundere).
 
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 15 de zile de la data publicării anunțului.
 
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
22.11.2018 – 11.12.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat funcția publică vacantă de specialist principal în domeniul administrației publice, Secția administrație și servicii publice
22.11.2018 – 11.12.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat funcția publică vacantă de specialist principal în domeniul administrației publice, Secția administrație și servicii publice
 
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, (declarația pe propria răspundere);
 7. Certificat medical, (declarația pe propria răspundere);
 8. Livret militar, în caz de necesitate.
 
Pentru ocuparea funcției obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.
 
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
 
16.11.18 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarea funcție vacantă, auditor intern, Serviciul audit intern, Aparatul președintelui
Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarea funcție vacantă, auditor intern, Serviciul audit intern, Aparatul președintelui
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
 7. Certificat medical;
 8. Livret militar, în caz de necesitate.
Pentru fiecare funcție obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
14.11.18 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarele funcții vacante
14.11.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarele funcții vacante, după cum urmează:
 
 1. Specialist pentru rapoarte și evidența materialelor, (temporar vacantă),  Secția administrativ- financiară
 2. Director Casa raională de cultură;
 3. Șef Secție promovarea politicilor pentru tineret;
 4. Metodist coordonator, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
 5. Specialist în domeniul tineret, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
 6. Specialist principal în domeniul învățământului preuniversitar, Direcția învățământ general Dubăsari;
 7. Specialist în domeniul învățământului primar, Direcția învățământ general Dubăsari,
 8. Specialist principal în domeniul tehnologiilor informaționale, Direcția învățământ general
  1.  
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
 7. Certificat medical.
 
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
14.11.18 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie buget și finanțe
Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie buget și finanțe.
 
Actele necesare pentru participare la concurs:
 1. formular de participare la concurs
 2. CV-ul personal;
 3. diploma de studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare (copia);
 4. buletin de identitate (copia);
 5. carnet de muncă (copia);
 6. certificat medical (declarația pe propria răspundere);
 7. cazierul juridic (declarația pe propria răspundere).
 
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.
 
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
 
05.11.2018 Consiliul raional anunță selectarea dosarelor pentru ocuparea funcției de pedagog social la Serviciul social ,,Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți”
Consiliul raional anunță selectarea dosarelor pentru ocuparea funcției de pedagog social la Serviciul social ,,Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți”,  s. Holercani, Direcția asistență socială și protecția familiei.
Candidaţii vor depune dosarul, în termen de 15 zile calendaristice, din ziua publicării anunțului, cu următoarele acte obligatorii.
1. Cererea;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia actelor de studii;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Curriculum vitae;
6. Certificat medical (declarație pe proprie răspundere).
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III, bir. 317. Tel. de contact: 0-248-44-857
 
17.10.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarea funcție vacantă, auditor intern, Serviciul audit intern, Aparatul președintelui
Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarea funcție vacantă, auditor intern, Serviciul audit intern, Aparatul președintelui
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
 7. Certificat medical;
 8. Livret militar, în caz de necesitate.
Pentru fiecare funcție obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta