Harta site-ului
Ajutor
08.09.2017 Primăria comunei Coşniţa, anunţă repetat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de director al instituţiei preşcolare din s. Pohrebea
Primăria comunei Coşniţa, r-nul Dubăsari, anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de director al instituţiei preşcolare din s. Pohrebea.
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, avînd vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, nu au împlinit vîrsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, cunosc limba română, sînt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale și nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățămînt vor depune dosarul, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs (anexa 1 la Regulament).
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate.
 4. Copia carnetului de muncă autentificat.
 5. Curriculum vitae (anexa 2 la Regulament).
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției.
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
 8. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare continuă, de participare la diferite programe, proiecte educaționale etc.
Concursul se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare, inclusiv Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23.03.2015.  Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa la tel. de contact: (0248)-44-238, persoană responsabilă Danilov Ina-Secretarul Consiliului Local.
08.09.17 ANUNȚ repetat cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari
IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, cu sediul în c.Coșnița, str.Păcii, 70, anunță inițierea repetată a  procedurii de ocupare prin concurs a următoarelor funcții vacante:
 
I. Medic de familie Oficiul Medicilor de Familie Oxentea – 1 funcție
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare și postuniversitare în domeniu
 • cunoașterea limbii române
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
 
II.  Medic pediatru – 1 funcție
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare și postuniversitare în domeniu
 • cunoașterea limbii române
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
 
III.  Medic imagist – 1 funcție
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare și postuniversitare în domeniu
 • cunoașterea limbii române
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
 
IV. Asistent medical de familie – funcție (OMF Pîrîta, )
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii medii speciale
 • cunoașterea limbii române
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
 
V. Asistent medical în fizioterapie – funcție (OMF Ustia)
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii medii speciale
 • cunoașterea limbii române
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
 
VI. Farmacist -1 funcție
 
Cerințele postului:
 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii medii speciale
 • cunoașterea limbii române
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.
 
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:
 • cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia certificatului de calificare
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical forma 086-e;
 
Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.
  
Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.
Persoana de contact: Inga Rebeja, specialist serviciul personal, tel. 248-44-704.
25.08.17 SRL ”ELVITIS” COM angajează muncitori în domeniul agriculturii
AOFM Dubăsari informează că, agentul economic SRL ”ELVITIS” COM s. Ustia, angajează muncitori calificați și necalificați în domeniul agriculturii.
Pentru informații suplimentare apelați
AOFM Dubăsari la nr. de tel. 024852462
25.08.17 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat vacante următoarele funcții, după cum urmează:
 1. Auditor intern, Serviciul audit intern
 2. Specialist principal în probleme juridice, (temporar vacantă), Direcția juridică și resurse
 3. Specialist principal în protecția muncii și tehnica securității, Direcția juridică și resurse
 4. Specialist pentru rapoarte și evidența materialelor, (temporar vacantă),  Secția administrativ-financiară
 5. Director Casa raională de cultură
 6. Șef Secție promovarea politicilor pentru tineret
 7. Metodist coordonator, Secția promovarea politicilor pentru tineret
 8. Specialist principal în dezvoltarea gospodăriei comunale și drumuri, Direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
 9. Specialist principal în domeniul tehnologiilor informaționale, Direcția învățământ general
 10. Contabil-șef, (temporar vacantă), Direcția asistență socială și protecția familiei
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
25.08.17 Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de contabil-şef la primăria Pîrîta
Primăria satului Pîrîta anunță concurs repetat pentru suplinirea funcţiei vacante de contabil-şef la primăria Pîrîta.
Condiţiile de participare la concurs:
 • deținerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • lipsa antecedentelor nestinse;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • cunoașterea limbii de Stat;
 • posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcției publice respective;
 • întrunește cerințele specifice pentru ocuparea funcției publice respective;
 • cunoştinţe de operare la calculator;
 • este apt din punct de vedere a sănătății pentru exercitarea funcției publice.
Cerințe speciale față de candidat:
 • studii superioare de licenţă sau superioare incomplete în domeniul contabilităţii;
 • cunoștințe în utilizarea programelor Word, Excel, navigare Internet, 1C;
 • experienţă profesională în domeniul contabilităţii bugetare, preferabil 3 ani vechime.
Documente ce urmează a fi prezentate:
 1. Formularul de participare;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt;
 6. Certificatul medical (se prezintă de învingătorul concursului);
 7. Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).
 
         Documentele urmează a fi prezentate la comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Pîrîta
Telefon de contact: 024846236,024846238.
Consiliul raional Dubăsari anunţă vacante următoarele funcții, după cum urmează:
 1. Auditor intern, Serviciul audit intern
 2. Specialist principal în probleme juridice, (temporar vacantă), Direcția juridică și resurse
 3. Specialist principal în protecția muncii și tehnica securității, Direcția juridică și resurse
 4. Specialist pentru rapoarte și evidența materialelor, (temporar vacantă),  Secția administrativ-financiară
 5. Director Casa raională de cultură
 6. Șef Secție promovarea politicilor pentru tineret
 7. Metodist coordonator, Secția promovarea politicilor pentru tineret
 8. Specialist principal în dezvoltarea gospodăriei comunale și drumuri, Direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
 9. Specialist principal în domeniul tehnologiilor informaționale, Direcția învățământ general
 10. Contabil-șef, (temporar vacantă), Direcția asistență socială și protecția familiei
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
14.07.17 Anunţ repetat concurs grădiniţa "Romaniţa"
Primăria s.Molovata,r.Dubăsari anunţă concurs repetat la ocuparea funcţiei publice  vacante :
- director al gradiniţei de copii, ,,Romaniţa,,
Condiţii de participare:
-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova.
-studii superioare pedagogice,
-are o vechime didactică cel puţin 3 ani
- la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a  împlinit vîrsta de 65 ani
-posedarea limbii romăne
-este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei.
- nu are antecedente penale
- nu a fost concediată  în ultimii 5 ani pe baza art.86 al.(1) lit.l) m) şi n) din Codul Muncii.
Actele necesare pentru angajare:
Dosarul de concurs  cuprinde următoarele acte obligatorii:
-cerere de participare la concurs
-copia actului de identitate
-copia/copiile actelor de studii
-copia carnetului de muncă
- curriculum vitae,
-Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei
- cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere
Documentele pot fi depuse în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului
Adresa : Primăria s.Molovata, r.Dubăsari
Tel. de contact: 0-248- 54-236
14.07.2017 Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de contabil-şef la primăria Pîrîta

În baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008 şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009, Primăria satului Pîrîta, anunţă Concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de contabil-şef la primăria Pîrîta.

Condiţiile de participare la concurs:

- deținerea cetăţeniei Republicii Moldova;

- dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;

- neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

- lipsa antecedentelor nestinse;

- nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

- cunoașterea limbii de Stat;

- posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcției publice respective;

- întrunește cerințele specifice pentru ocuparea funcției publice respective;

- cunoştinţe de operare la calculator;

- este apt din punct de vedere al sănătății pentru exercitarea funcției publice.

Cerințe speciale față de candidat:

- studii superioare de licenţă sau superioare incomplete în domeniul contabilităţii;

- cunoștințe în utilizarea programelor Word, Excel, navigare Internet, 1C;

- experienţă profesională în domeniul contabilităţii bugetare, preferabil 3 ani vechime.

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) Formularul de participare;

b) Copia buletinului de identitate;

c) Copia actelor de studii;

d) Copia carnetului de muncă;

e) Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt;

f) Certificatul medical (se prezintă de învingătorul concursului);

g) Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).

Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte normative în domeniul serviciului public:

- Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

- Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.

3. Acte normative din domeniul administraţiei publice locale.

- Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

- Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

4. Acte normative din domeniul de specialitate:

- Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale;

- Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;

- Codul Fiscal al Republicii Moldova;

- Acte legislative şi normative legate de achiziţiile publice.

Documentele urmează a fi prezentate la comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Pîrîta, în termen de 20 zile calendaristice de la data plasării anunţului pe pagina WEB a raionului Dubăsari.

Telefon de contact: 024846236,024846238.

Primarul satului Pîrîta Iu. Soltan

11.07.17 Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcții publice temporar vacante de contabil-șef, Direcția asistență socială și protecția familiei
Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcții publice temporar vacante de contabil-șef, Direcția asistență socială și protecția familiei; (funcție publică de execuție)
 
Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la eficientizarea activităţii Direcției asistență socială și protecția familiei prin evidenţa contabilă corectă a executării bugetului raional, implementarea politicii şi procedurilor moderne de lucru, în vederea asigurării a unei evidenţe contabile corecte.
 
La o funcţie publică poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de bază:
 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 
Actele necesare pentru participare la concurs:
 • formular de participare la concurs
 • CV-ul personal;
 • diploma de studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare (copia);
 • buletin de identitate (copia);
 • carnet de muncă (copia);
 • livret militar;
 • certificat medical;
 • cazierul juridic.
 
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
 
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
10.07.17 Consiliul raional Dubăsari anunță prelunguirea termenului de depunere a actelor la funcţia publică vacantă de Specialist principal în dezvoltarea gospodăriei comunale și drumuri
Consiliul raional Dubăsari anunţă prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal în dezvoltarea gospodăriei comunale și drumuri, Direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului, (funcție publică de execuție) până la data de 31 Iulie 2017;
Actele necesare pentru participare la concurs:
 • Formularul de participare la concurs;
 • Diploma de studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare (copia);
 • Buletin de identitate (copia);
 • Carnet de muncă (copia);
 • Livret militar;
 • Certificat medical;
 • Cazierul judiciar.
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse până la data de 31 iulie 2017. Cerințele minime de participare la concursul de ocupare uneia din funcțiile menționate le puteți găsi pe site-ul raionului www.dubasari.md  la rubrica Funcții vacante.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et.III, Direcția juridică și resurse umane.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta