Harta site-ului
Ajutor
I.P. Școala sportivă raională
I.P. Școala sportivă raională

Adresa:  MD 4579, s. Pîrîta
Telefon: 0248-46 624;  e-mail: scoalasportiva@mail.ru


Director: Vasile Nagalisov - 068288914

Antrenorii Școlii sportive raionale Dubăsari :
1. Morarenco Alexei, antrenor tenis de masă - filiala/localitatea - Molovata Veche;
2. Gazea Nicolae, antrenor Karate- shotokan -  Molovata Nouă;
3. Leca Ion, antrenor Șah, Dame - filiala/Localitatea
4. Porubin Sergiu, antrenor - filiala/Localitatea
5. Urîtu Mihai, antrenor Handbal - filiala/Localitatea
6. Iavița Mihai, antrenor Volei - filiala/Localitatea
7. Tanasiev Alexandru - filiala/Localitatea
8. Tanasiev Anatolie - filiala/Localitatea
9. Iavița Alexandru - filiala/Localitatea
10. Cojusea Mihai - filiala/Localitatea
11. Diordița Vladimir - filiala/Localitatea
12. Carauș Valeriu - filiala/Localitatea
13.  Nagalisov Vasile - filiala/Localitatea
14. Craijdan Alexei - filiala/Localitatea
15. Gherlac Andrian - filiala/Localitatea
16. Boșcanean Ala - filiala/Localitatea
17. Constantinov Grigore, antrenor Kickboxing, Box - filiala/Localitatea
 
Regulamentul
de funcționare a Instituției Publice Școala sportivă raională Dubăsari

Dispoziţii generale
 1. Şcoala sportivă raională Dubăsari cu sediul în s.Pîrîta este o instituţie de învăţămînt extraşcolară, cu caracter special, care, prin metode de întremare şi pregătire sportivă, contribuie la formarea persoanelor cu calităţi morale înalte şi la educarea sportivilor de performanţă. Cheltuielile ce ţin de susţinerea financiară a activităţii şcolii sportive se atribuie la compartimentul "Sport şi acţiuni pentru tineret".
 2. Şcoala sportivă se creează prin Decizia Consiliului raional Dubăsari. În activitatea sa şcoala sportivă se conduce de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, deciziile Consiliului raional, dispozițiile Autorității executive a Consiliului raional alte acte normative, precum şi de prezentul Regulament.
 3. Şcoala sportivă este persoană juridică, dispune de ştampilă şi bilanţ propriu.
 4. Şcoala sportivă are dreptul de a deschide secţii sportive în raza raionului Dubăsari, acest fapt fiind stipulat în actele de constituire, cu condiţia că în statele de funcţii ale secţiilor sportive să fie prevăzută minimum o unitate de antrenor-profesor.
 5. Şcoala sportivă este o instituţie necomercială.
 6. Direcţiile principale de activitate a şcolii sportive sînt activităţile de întremare şi sportive. Şcoala sportivă care a obţinut performanţe în pregătirea sportivilor-participanţi la Jocurile Olimpice, campionate europene şi mondiale, competiţii internaţionale, precum şi a sportivilor cu titluri "maestru în sport", "maestru internaţional al sportului" poate obţine statutul de şcoală sportivă specializată, care se conferă pe un termen de 4 ani prin ordinul autorităţii centrale de specialitate.
 7. Întru realizarea programelor de activitate Şcoala sportivă conlucrează cu serviciile descentralizate ale Consiliului raional şi desconcentrate în teritoriu, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I, instituţii, organizaţii şi societatea civilă. Şcoala sportivă beneficiază de consultare, susţinere şi promovare din partea serviciilor descentralizate din raion.
II. Scopurile de bază, completarea şi etapele
de pregătire multianuală
 
 1. Școala sportivă are menirea de a antrena copiii, cadeţii, juniorii, tineretul şi seniorii în practicarea sistematică a culturii fizice şi sportului, formarea unui mod sănătos de viaţă, dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală, atingerea nivelului de performanţă în corespundere cu capacităţile acestora. Şcoala sportivă oferă ajutor multilateral instituţiilor extraşcolare şi de învăţămînt, instituțiilor și autorităților publice de ambele nivele la organizarea practicării în masă a culturii fizice şi a activităţilor sportive de întremare în ramurile de sport practicate.
 2. În pregătirea multianuală a sportivilor, desfăşurată pe etape în grupele de începători, avansaţi, măiestrie sportivă, măiestrie sportivă superioară, școala sportivă are ca sarcină:
  1. la etapa începători:
 • antrenarea unui număr maxim de copii şi adolescenţi în practicarea sistematică a sportului;
 • cultivarea calităţilor fizice, morale şi tăriei de caracter;
 • însuşirea bazelor tehnicii în ramura de sport preferată;
  1. la etapa avansaţi:
 • sporirea nivelului de pregătire fizică şi a rezultatelor sportive;
 • pregătirea sportivilor pentru îndeplinirea volumului de instruire, antrenamente şi eforturi competiţionale, necesare în obţinerea rezultatelor de performanţă;
  1. la etapa măiestrie sportivă:
 • antrenarea unui număr optim de sportivi, care au obţinut rezultate înalte şi stabile în pregătirea sportivă specializată;
 • pregătirea sportivilor pentru loturile naţionale ale Republicii Moldova;
  1. la etapa măiestrie sportivă superioară:
 • obţinerea rezultatelor de performanţă la nivel naţional şi internaţional;
 • pregătirea sportivilor pentru loturile naţionale ale Republicii Moldova. În şcoala sportivă se practică ramurile sportive recunoscute de către autoritatea sportivă de specialitate, în corespundere cu legislaţia în vigoare. Numărul de secţii la ramurile sportive, grupele de instruire, norma didactică săptămînală a antrenorilor-profesori sînt determinate de către administraţia şcolii sportive şi aprobate de către fondator, în conformitate cu standardele de teorie şi practică sportivă.
 1. Înmatricularea în şcoala sportivă se efectuează la cererea părinţilor, conform certificatului medical eliberat de medicul de familie din policlinica de sector. Vîrsta minimă de înmatriculare a copiilor în grupele de începători depinde de specificul ramurii sportive care se aprobă de către Consiliul pedagogic al școlii sportive conform normativelor stabilite de legislația în vigoare. La etapa începători, şcoala sportivă asigură înmatricularea copiilor dotaţi pentru a practica cultura fizică şi sportul, care locuiesc în perimetrul teritoriului dat şi nu au contraindicaţii medicale. La etapa avansaţi se înmatriculează numai sportivii care dispun de o sănătate perfectă, fapt confirmat de certificatul organului medical specializat - dispensar sau centru medical (în lipsa acestuia -certificatul instituţiei medicale abilitate în acest domeniu şi medicului de familie), şi care s-au aflat cel puţin 2 ani în pregătire la etapa începători, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor programului de pregătire fizică generală şi specială. Totodată, primul an de instruire la etapa începători se consideră an deplin, indiferent de data înmatriculării. În cazuri excepţionale, sportivii cu perspectivă, care au ratat etapa de pregătire începători şi nu corespund vîrstei respective, pot fi înmatriculaţi conform prevederilor normative la avansaţi. Sportivii care nu au îndeplinit cerinţele de promovare pot fi lăsaţi repetat în grupa aceluiaşi an de instruire (însă numai o singură dată pentru fiecare an de instruire).Vîrsta sportivului se determină conform anului de naştere, în raport cu începutul anului de instruire. Sportivii grupelor de avansaţi nu pot depăşi vîrsta de 20 ani. Absolvenţi ai şcolii sportive se consideră sportivii care au terminat etapa avansaţi şi au îndeplinit cerinţele programului de instruire. La etapele măiestrie sportivă şi măiestrie sportivă superioară, sportivii se înmatriculează în baza certificatului instituţiei medicale specializate, în corespundere cu cerinţele aprobate de către Consiliul pedagogic al școlii sportive conform normativelor stabilite de legislația în vigoare. Deschiderea grupelor de măiestrie sportivă şi măiestrie sportivă superioară, aprobarea listelor acestora se efectuează de către autoritatea centrală de specialitate.Vîrsta sportivilor incluşi în grupele de măiestrie sportivă nu poate fi mai mare de 24 ani, vîrsta sportivilor incluşi în grupele de măiestrie sportivă superioară este nelimitată, cu condiţia unui caracter stabil şi pozitiv al dinamicii rezultatelor sportive.
 2. Indicii principali de activitate a şcolii sportive sînt datele despre starea sănătăţii şi pregătirea sportivilor, a căror evidenţă se ţine anual (testările, investigaţiile medicale), păstrarea contingentului şi îndeplinirea programelor de instruire.
 3. La etapele de pregătire multianuală, criteriile de apreciere a activităţii şcolii sportive sînt:
  1. la etapa începători:
 • păstrarea contingentului, frecventarea antrenamentelor;
 • dinamica în creştere a indicilor de pregătire fizică;
 • nivelul însuşirii bazelor tehnice ale ramurilor sportive, igiena şi autocontrolul;
  1. la etapa avansaţi:
 • nivelul dezvoltării fizice;
 • dinamica nivelului de pregătire în funcţie de capacităţile individuale ale sportivilor;
 • nivelul de însuşire a volumului de efort la antrenamente;
 • nivelul însuşirii compartimentului teoretic al programului de instruire;
  1. la etapa măiestrie sportivă:
 • nivelul dezvoltării fizice şi starea funcţională;
 • îndeplinirea volumului de efort la antrenamente şi competiţii, care este prevăzut de planul individualde pregătire;
 • dinamica rezultatelor tehnice şi sportive;
 • pregătirea sportivilor din componenţa lotului naţional al Republicii Moldova;
 • etapa măiestrie sportivă superioară:
 • dinamica rezultatelor participării la competiţiile naţionale şi internaţionale;
 • pregătirea sportivilor din componenţa lotului naţional al Republicii Moldova.
III. Organizarea procesului de instruire
 
 1. Anul de instruire începe la 1 ianuarie. Contingentul elevilor înmatriculaţi se aprobă prin ordinul directorului şcolii sportive.
 2. Procesul de instruire în secţii pe ramurile sportive se efectuează în baza programelor în vigoare, aprobate de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport. Programele de instruire trebuie să prevadă pregătirea multilaterală a sportivilor, cu utilizarea procedeelor din diverse ramuri de sport. Norma didactică săptămînală constituie 18 ore. Prezenţa a 50% din contingentul sportivilor permite antrenorului-profesor să desfăşoare procesul de instruire în perioada de vacanţă. Taberele sportive şi de reabilitare se organizează în perioada vacanţei pentru asigurarea continuă a procesului de instruire şi odihnă activă a sportivilor. Sub conducerea unui antrenor-profesor urmează a fi instruiţi nu mai puţin de 24 sportivi în tabăra de întremare din zonele urbane şi nu mai puţin de 10 – în cele rurale.
 3. Avînd acordul fondatorului prin intermediul Autorității executive a Consiliului raional şi consimţămîntul părinţilor, şcoala sportivă poate să organizeze în instituţiile de învăţămînt clase specializate pe ramuri de sport cu ziua prelungită de studii şi proces aprofundat de instruire şi antrenament, cu condiţia asigurării elevilor cu hrană.
Regulamentul şi programul de funcţionare ale claselor specializate, precum cheltuielile de întreţinere sînt coordonate cu organizaţiile interesate (fondator, şcoală sportivă, instituţie de învăţămînt). Procesul de instruire în clasele specializate se efectuează în corespundere cu orarul de lucru la ramurile de sport.
 1. Formele principale de desfăşurare a procesului de instruire sînt: în grup (inclusiv partea teoretică a programului), instruire conform planurilor individuale - obligatorii în grupele de măiestrie sportivă şi măiestrie sportivă superioară, remedii medicale de recuperare, cantonamente, participare la taberele sportive şi de reabilitare, practica în calitate de instructor şi arbitru la competiţii sportive şi meciuri amicale.
 2. O lecţie-antrenament nu poate depăşi:
 • la etapa începători - 2 ore;
 • la etapa avansaţi - 3 ore;
 • la etapa măiestrie sportivă - 4 ore, cu condiţia desfăşurării a 2 antrenamente pe zi, în funcţie de ramura de sport;
 • la etapa măiestrie sportivă superioară - 6 ore, cu condiţia desfăşurării a 2 antrenamente pe zi la toate ramurile sportive.
 1. Norma didactică săptămînală a coreografului corespunde normei didactice a antrenorului profesor.
 2. La ramura sportivă pentatlon modern se permite angajarea antrenorilor-profesori cu norma didactică de 9 ore săptămînal.
IV. Administrarea şcolii
 
 1. Şcoala sportivă este condusă de către director, numit în şi eliberat din funcţie de către Preşedintele raionului prin încheierea contractului de muncă conform prevederilor Codului muncii. Directorul dirijează activitatea şcolii sportive conform principiilor conducerii unice şi colegiale. Directorul poartă răspundere pentru organizarea şi starea întregului proces de instruire, educaţie, activitate administrativă; angajează și eliberează salariaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 2. Din rîndul specialiştilor calificaţi directorul numeşte, vicedirectorul responsabil de instruire şi educaţie.
 3. Administraţia şcolii sportive are dreptul de a cumula ore în conformitate cu actele normative în vigoare.
 4. Corpul didactic se completează din numărul specialiştilor cu studii superioare speciale în domeniul culturii fizice şi sportului, iar în lipsa acestora reieșind din calitățile de specialitate la decizia administrației școlii sportive, conform legislaţiei în vigoare. Directorul stabilește annual prin ordinul său numărul de ore ce revin antrenorilor în dependență de necesitățile și prioritățile școlii sportive. Termenul-limită de completare a grupelor de instruire pentru antrenori-profesori este de 2 luni.
 5. Atestarea antrenorilor-profesori, instructorilor-metodişti şi managerilor, conferirea gradelor didactice şi categoriilor de calificare se efectuează de către autoritatea centrală de specialitate. Statele de funcţii ale şcolilor sportive se elaborează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi se aprobă de către fondator. În cadrul şcolii sportive se instituie Consiliul pedagogic, în componenţa căruia sînt incluşi directorul (preşedintele Consiliului), vicedirectorul, reprezentantul fondatorului delegat de Autoritatea executivă a consiliului raional, instructorii-metodişti, antrenorii-profesori, reprezentanţi ai comitetului părintesc şi ai sportivilor. Consiliul antrenorilor se constituie din administraţia şcolii şi antrenori-profesori. Consiliul pedagogic se întruneşte de cel puţin 4 ori pe an, iar Consiliul antrenorilor îşi desfăşoară şedinţele lunar.
V. Direcţii principale de activitate
 1. Conducerea şcolii (directorul) organizează şi poartă responsabilitate pentru toate direcţiile de activitate ale şcolii sportive, stabileşte, în coordonare cu Consiliul pedagogic, direcţiile de fond ale dezvoltării şcolii sportive, efectuează controlul asupra realizării programelor de instruire, eficacităţii procesului de instruire şi antrenament, creează condiţii pentru ridicarea măiestriei sportive profesionale a corpului de antrenori-profesori.
 2. Antrenorii-profesori realizează selectarea şi orientarea sportivă a copiilor şi adolescenţilor de perspectivă pentru perfecţionarea sportivă de mai departe; asigură pregătirea fizică generală, teoretică, moral-volitivă, tehnică şi sportivă a elevilor, fortificarea şi protecţia sănătăţii lor în cadrul orelor de antrenamente; efectuează sistematic evidenţa, analiza, generalizarea activităţii de muncă; întocmesc documentaţia de evidenţă şi dările de seamă.
 3. Sportivii trebuie să îmbine în mod armonios antrenamentele cu studiile, să frecventeze cu regularitate antrenamentele, respectînd ordinea şi disciplina; să participe la activităţile desfăşurate în cadrul şcolii şi la competiţiile sportive; să respecte cu stricteţe cerinţele controlului medical. Pe parcursul perioadei de instruire şi participare la competiţii, sportivii folosesc gratis baza sportivă, inventarul şi utilajul şcolii. După finisarea etapei de instruire avansaţi, sportivii beneficiază de legitimaţie de formă stabilită.
VI. Salarizarea
 1. Cuantumul salariilor şi condiţiile de salarizare pentru angajaţii şcolii sportive se stabilesc în conformitate cu actele normative în vigoare.
 2. Categoriile de salarizare ale angajaţilor şcolilor sportive se stabilesc prin ordinul directorului, în conformitate cu cerinţele de calificare ale Reţelei tarifare unice, prevăzute de legislaţia în vigoare. Pe parcursul anului de studii modificările la salariu se efectuează prin ordin şi se includ în lista de tarifare. Salariul stabilit în lista de tarifare se achită lunar, indiferent de numărul de zile lucrătoare în diferite luni. În caz de delegare a antrenorului-profesor cu sportivii în tabere, la competiţii sau cantonamente, retribuirea muncii se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare.
VII. Controlul medical
 1. Controlul medical al sportivilor se efectuează:
 • la etapa începători - de către medicul şcolii sportive, iar în lipsa acestuia - de către medicul de familie;
 • începînd cu etapa avansaţi - de organizaţia medicală specializată, iar în lipsa acesteia - de instituţia medicală abilitată şi medicul şcolii.
 • Medicul şcolii sportive efectuează controlul medical pe parcursul instruirii, cantonamentelor şi competiţiilor.  Controlul medical al sportivilor se efectuează gratuit.
VIII. Baza materială. Finanţarea
 1. Baza tehnico-materială a şcolii sportive este constituită din edificiile sportive şi de întremare, alte încăperi cu această destinaţie, echipamentul şi utilajul special, precum şi alte mijloace pentru practicarea sportului. Fondatorul creează şi dezvoltă baza tehnico-materială a şcolilor sportive.
 2. Bunurile, pe care fondatorul le-a transmis școlii sportive, aparţin acesteia numai în limitele dreptului gestiunii lor economice.
 3. Finanţarea şcolii sportive se efectuează din contul mijloacelor fondatorului, al mijloacelor speciale obţinute de la prestarea serviciilor cu plată şi mijloacelor oferite de sponsori, organizaţii filantropice, neguvernamentale, religioase, persoane fizice, juridice şi din granturi.
 4. Serviciile contra plată pot fi prestate pe baza licenţei, în afara timpului activităţii de bază a şcolilor sportive. Veniturile obţinute în urma prestării serviciilor contra plată se utilizează conform legislaţiei în vigoare.
IX. Supravegherea şi controlul
 1. Școala sportivă ţine la zi şi raportează în modul  stabilit  datele evidenţei statistice, operative şi contabile ale activităţii sale.
 2. Controlul asupra activităţii financiare şi economice a școlii sportive este exercitat de fondator. Activitatea financiară şi economică a întreprinderii este verificată sistematic de către comisia de revizie (de cenzori) sau de către auditorul intern al Consiliului raional, autorizat în acest scop printr-un contract special.
 3. Controlul activităţii școlii sportive este efectuat, în limitele competenţelor ce le sunt atribuite prin lege, de către organele administraţiei de stat abilitate cu funcţii generale sau speciale de control - financiare, fiscale, bancare, precum şi de către alte structuri de stat.
 4. Pentru falsificarea datelor evidenţei contabile şi statistice, ale dărilor de seamă şi informaţiilor furnizate potrivit cerinţelor legale, persoanele oficiale ale școlii sportive poartă răspundere disciplinară, materială sau penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 5. Activitatea şcolilor sportive încetează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
 
 
Secretarul Consiliului raional                                                        S.GRIGORIEV
 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

I.P. Școala sportivă raională - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta