Harta site-ului
Ajutor
Regulamentul Consiliului Raional
Regulamentul Consiliului Raional

D E C I Z I E  nr. 04-02 din  14.08.2015
 
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Dubăsari
 
În conformitate cu art. 43 (lit o) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea Nr. 457 din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale şi examinînd informaţia prezentată de către dl Gr. Policinschi, Preşedintele raionului, Consiliul raional A DECIS:
 1. Se aprobă Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Dubăsari (anexă).
 2. Secretarul Consiliului raional va monitoriza executarea întocmai a prevederilor prezentului Regulament.
 3. Preşedintele raionului în calitate de Autoritate executivă a Consiliului raional Dubăsari va întreprinde măsuri necesare pentru implementarea Regulamentului informînd periodic despre aceasta Consiliul raional.
 4. Se abrogă decizia Consiliului raional nr. 02-01 din 12.07.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului raional Dubăsari”.
 5. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa publică tuturor subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional.
 
 Preşedintele şedinţei                                                                         Elena MOŢPAN      
 
Secretarul Consiliului raional                                                         Sergiu GRIGORIEV

 
Anexă la decizia Consiliului raional nr. 04-02din 14 august 2015
 
R E G U L A M E N T U L 
PRIVIND  CONSTITUIREA  ŞI  FUNCŢIONAREACONSILIULUI  RAIONAL DUBĂSARI
 

DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de constituire şi de funcţionare al Consiliului raional Dubăsari (în continuare – Regulament), ca instituţie publică din raion, cît şi al Autorităţii executive instituite de acesta, şi este elaborat în conformitate cu prevederile Constituţiei,  legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi actele normative internaţionale din domeniul administraţiei publice.
2. În teritoriul raionului sînt constituite şi activează în calitate de autorităţi ale administraţiei publice locale de niv. II – Consiliul raional în calitate de autoritate deliberativă şi reprezentativă şi Preşedintele raionului în calitate de Autoritate executivă a Consiliului raional.
3. Autorităţile publice respective sînt întemeiate şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale pe teritoriul raionului, pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei din raion, avînd ca bază principiul autonomiei locale, descentralizării şi organizării serviciilor publice conform competenţilor şi capacităţilor funcţionale, beneficiind de autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă  în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice raionale şi locale.
4. Autoritatea executivă a Consiliului raional este instituţia ce activează în vederea promovării şi implementării  pe teritoriul raionului a politicilor, programelor şi obiectivilor proprii de activităţi, politicilor şi programelor statale legal constituţionale, în interesul locuitorilor din raion cu respectarea principiilor descentralizării administrative şi autonomiei legale.
5. Autonomia locală la nivel de raion este realizată de Consiliul raional, ca autoritate deliberativă şi reprezentativă a populaţiei din raion şi de Preşedintele raionului, ca autoritate executivă a Consiliului raional. Competenţele acestora sunt depline şi nu pot fi puse în cauză sau limitate de nici o autoritate publică, decît în condiţiile expres stipulate de lege - cu excepţia treburilor ce sînt în competenţa exclusivă a statului şi care nu afectează caracterul unitar şi indivizibil al statului.
6. Consiliul raional coordonează activitatea consiliilor săteşti din teritoriul raionului prin intermediul Autorităţii executive, Aparatul acesteia, instituţiilor din subordinea autorităţii executive, în vederea realizării serviciilor publice de interes raional, realizării politicilor de stat, regionale, raionale în teritoriul localităţilor şi raionului întreg.
7. Prezentul regulament are putere juridică pe durata mandatului Consiliului respectiv şi este în vigoare pînă la aprobarea unui nou regulament.
 
CAPITOLUL I
MODUL  DE  CONSTITUIRE  AL  CONSILIULUI RAIONAL
 1. Consiliul raional este ales în condiţiile Codului Electoral.
 2. Prima şedinţă (de constituire) a Consiliului  raional se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier.
 3. Consiliul  raional este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.
 4. Convocarea consilierilor Consiliului raional în prima şedinţă (de constituire) a consiliului se face prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale (CEC) şi funcţional este organizată de Aparatul Preşedintelui raionului sau persoanele împuternicite în acest scop de CEC.
 5. Prima şedinţă a Consiliului raional este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se tine peste 3 zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se va proceda la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia convocare, şedinţa va fi  deliberativă dacă se va  asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia  în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, Consiliul nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept.
 6. Lucrările primei şedinţe (de constituire) sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.
 7. La prima şedinţă (de constituire) a Consiliului raional participă şi reprezentantul  Comisiei Electorale Centrale, care aduce la cunoştinţa consilierilor Hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor, rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile. Consiliul raional ia act de informaţia prezentată, ulterior perfectînd procesul verbal prin intermediul Aparatului preşedintelui raionului cu anexarea listei consilierilor validaţi şi celor supleanţi.
 8. După constituirea legală a Consiliului raional, consilierii formează la prima şedinţă fracţiuni, alianţe, blocuri.
Fracţiunea este formată din cel puţin 3 consilieri. Ea se constituie la prima şedinţă (de constituire) a Consiliului raional, în bază procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii subsemnată de toţi membrii acesteia, care se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei Consiliului.
 
CAPITOLUL II
FORMAREA ŞI FUNCŢIONAREA ORGANELOR DE CONDUCERE
A CONSILIULUI RAIONAL
 1. După şedinţa de constituire a Consiliului raional Preşedintele raionului conform competenţelor convoacă următoarea şedinţă a Consiliului nou ales.
          La  ordinea de zi a acestei şedinţe se dezbate doar întrebarea privind alegerea preşedintelui raionului. Preşedintele raionului este ales din rîndul consilierilor la propunerea  a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi.
          În cazul în care preşedintele nu este ales în cadrul acestei şedinţe, în continuare se va convoca următoarele şedinţe pentru alegerea preşedintelui respectîndu-se  prevederile Legii privind administraţia publică locală.
 1. Funcţia de Preşedinte de raion are statut de funcţie de demnitate publice şi este exercitată din ziua alegerii pînă la alegerea şi ocuparea funcţiei de către succesorul de drept. Preşedintele raionului îşi exercită în continuu mandatul pe toată durata acestuia, beneficiind de împuternicirile şi garanţiile stabilite de legislaţia în vigoare şi prezentul regulament.
 2. Preşedintele raionului este autoritatea publică executivă a Consiliului raional şi este asistat şi ajutat în exercitarea atribuţiilor sale legale de Aparatul Preşedintelui raionului,care include în sine vicepreşedinţii, secretarul Consiliului raional, secţiile, direcţiile, serviciile instituite de Consiliul raional, conform organigramei aprobate de Consiliul raional.
 3. Preşedintele raionului asigură respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative precum şi executarea deciziilor Consiliului raional în limita competenţelor stabilite.
 4. Preşedintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional, este coordonator al serviciilor publice descentralizate şi desconcentrate contribuind la buna colaborare a acestora în soluţionarea problemelor de interes raional;
Exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale;
Reprezintă Consiliul raional în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale şi locale cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti.
Conduce din oficiu sau împuterniceşte persoane în cadrul comisiilor raionale pe diferite domenii, organele de conducere ale instituţiilor şi întreprinderilor fondate de Consiliul raional informînd periodic Consiliul raional despre activitatea acestora;
Monitorizează şi controlează activitatea instituţiilor şi organelor de conducere ale acestora indiferent de forma de proprietate ce activează în teritoriul raionului la capitolul respectarea legislaţiei şi actelor normative emise de Autorităţile publice centrale şi raionale în domeniul ce ţin de protecţia civilă, luînd măsuri în vederea prevenirii situaţiilor excepţionale, de reducere şi lichidare a prejudiciului calamităţilor naturale şi tehnogene.
 1. Preşedintele raionului beneficiază pe perioada exercitării mandatului de garanţii sociale, susţinere şi protejare juridică din partea Consiliului raional.
 2. Autoritatea executivă beneficiază de unitate de transport de serviciu pe perioada întregului mandat de activitate.
 3. Preşedintele raionului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de Consiliul raional prin decizia acestuia, în toate domeniile de interes local şi nu pot fi limitate, decît în condiţii expres stipulate prin lege.
 4. Preşedintele raionului reprezintă din oficiu, deleagă sau numeşte persoane responsabile în organele de conducere ale instituţiilor fondate de Consiliul raional, organizaţiilor şi societăţilor asociative naţionale şi internaţionale a căror activitate ţine de competenţa autorităţilor publice locale.
 5. Preşedintele raionului este ordonator principal de credite al raionului.
 6. Preşedintele raionului asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă pentru aprobare Consiliului raional.
 7. Autoritatea executivă administrează, monitorizează şi controlează conform atribuţiilor şi competenţelor stabilite, inclusiv regulamentelor aprobate, de comun acord cu serviciile specializate din domeniu utilizarea surselor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional, fondul rutier, fondul local de susţinere socială a populaţiei, alte fonduri şi surse financiare administrate sau gestionate de instituţiile Consiliului raional.
 8. Şefii instituţiilor cu statut de persoană juridică, întreprinderi municipale fondate de Consiliul raional Dubăsari sunt numiţi în funcţie la propunerea Preşedintelui raionului, prin decizia Consiliului raional, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. Procesul de evidenţă, documentare şi înregistrare a raportului de serviciu pentru conducătorii desemnaţi, locţiitorii, contabilii şefi ale acestor instituţii sunt organizate de subdiviziunea specializată din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, care este responsabilă pentru respectarea cadrului legal normativ juridic din domeniul rapoartelor de muncă.
 9. Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către  Consiliu, la propunerea preşedintelui raionului, sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiurile şi modul stabilite de legislaţie.
 10. Secţiile, direcţiile,  serviciile instituite de Consiliul raional, şefii acestora ce activează fără statut de persoană juridică, îşi organizează activitatea conform organigramei în cadrul sau pe lîngă Aparatul preşedintelui raionului. Preşedintele raionului aprobă regulamentele acestor subdiviziuni, cu stabilirea responsabilităţilor funcţionale. Şefii secţiilor, direcţiilor şi subdiviziunilor Consiliului raional, specialiştii din cadrul acestora şi specialiştii din cadrul Aparatului preşedintelui raionului sunt desemnaţi prin dispoziţia preşedintelui raionului conform prevederilor  legale. Eliberarea din funcţie a specialiştilor nominalizaţi se efectuează conform legislaţiei în vigoare prin dispoziţia preşedintelui raionului.
 11. Angajaţii din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, secţiilor, direcţiilor, conducătorii instituţiilor fondate de Consiliul raional sunt numiţi, stimulaţi, sancţionaţi şi eliberaţi din funcţii,asiguraţi cu asistenţă logistică, juridică,remuneraţi conform cadrului legal de către Autoritatea executivă a Consiliului raional prin actele normative emise de aceasta.
 12. Angajaţii din cadrul Consiliului raional şi subdiviziunile acestuia pot beneficia de prime, sporuri la salariu, ajutoare materiale în limita surselor bugetare planificate sau alocate suplimentar de Consiliu raional pe parcursul anului bugetar din economiile, soldurile obţinute pe parcursul anului precedent sau anului curent de activitate.
 13. Preşedintele raionului prin intermediul Aparatului preşedintelui, conducătorilor de instituţii raionale, structurilor specializate mass media instituite de Consiliul raional, asigură şi este responsabil pentru realizarea procesului de transparenţă a activităţii Consiliului raional, pentru comunicare, consultare şi informare a cetăţenilor privind procesul decizional.
 14. La prima şedinţă se alege şi vicepreşedintele (vicepreşedinţii) raionului. Numărul şi candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte al raionului se propune de preşedintele raionului şi se aprobă de către Consiliul raional, cu votul majorităţii consilierilor aleşi.
 15. Vicepreşedintele (vicepreşedinţii) raionului asistă Preşedintele raionului în procesul de activitate a acestuia realizînd atribuţiile de serviciu stabilite de Preşedintelui raionului conform legislaţiei în vigoare.
 16. Preşedintele şi vicepreşedintele (vicepreşedinţii) raionului deţin statut de persoană cu funcţie de demnitate publică şi beneficiază de drepturi şi garanţii sociale stabilite de Consiliul raional şi de legislaţia în vigoare.
 17. Secretarul Consiliului raional este numit şi demis din funcţie de Consiliul raional, la propunerea Preşedintelui raionului sau a unei treimi din consilierii aleşi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 18. Consiliul raional examinează şi aprobă la propunerea Preşedintelui raionului, la una din primele şedinţe, comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional pentru principalele domenii de activitate, din rîndul consilierilor raionali.
 19. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, numărul, denumirea acestora, numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către Consiliul raional, la propunerea Preşedintelui raionului reieşind din capacităţile, necesităţile, competenţele aleşilor locali întru asigurare unei bune guvernări locale la nivel de raion.
 20. Comisiile consultative de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a Consiliului, poartă răspundere şi sînt subordonate acestuia. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.
 21. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul său.
 22. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui - de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, de preşedintele comisiei, iar în caz de necesitate, de preşedintele raionului sau secretarul Consiliului raional.  Informarea, prezenţa membrilor comisiei este asigurată de către preşedintele comisiei, secretarul acesteia sau organul public care a iniţiat convocarea. Subdiviziunile de profil, instituţiile autorităţii executive acordă asistenţă logistică în procesul de organizare şi petrecere a şedinţelor comisiilor de specialitate cu participarea obligatorie la aceste şedinţe.
 23. Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.
 24. Toate şedinţele comisiilor de specialitate sînt publice.
 25. Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru Consiliul respectiv.
 26. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
          a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către Consiliu;
          b) analizează proiectele de decizii ale Consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;
          c)  întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă Consiliului;
          d)  se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către Consiliu.
 1. Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin decizia Consiliul raional.
 2. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
-  reprezintă comisia în raporturile cu Consiliul şi cu celelalte comisii de specialitate;
-  convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
- propune ca, la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;
- participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
- anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
- susţine în şedinţele  Consiliului avizele formulate de comisie.
 1. Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de prezentul Regulament sau stabilite de Consiliu.
 2. Secretarul comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
-  asigură înştiinţarea membrilor comisiei despre convocarea acesteia;
-  asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;
-  ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a consilierilor;
-  numără voturile şi informează preşedintele comisiei asupra rezultatelor votării;
- asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.
 1. Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către preşedintele comisiei sau membrii acesteia.
 2. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se propune de  către membrii comisiei şi se aprobă la începutul şedinţei. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare, numai pînă la începerea şedinţei comisiei.
 3. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei propune Consiliului aplicarea unor sancţiuni prevăzute în prezentul Regulament, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei date. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.
 4. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
 5. Procesele-verbale şi toate actele comisiei de specialitate se păstrează la secretarul acesteia sau la secretarul Consiliului raional.
 CAPITOLUL III
COMPETENŢELE ŞI RESPONSABILITĂŢILE  CONSILIULUI  RAIONAL
 1. Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, Consiliul raional realizează în teritoriul administrat următoarele competenţe de bază:
  1. aprobă organigrama şi statele de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, secţiilor, direcţiilor şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional, precum şi suma totală a cheltuielilor necesare pentru asigurarea activităţii lor;
  2. aprobă bugetul raional, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum şi modul de utilizare a fondurilor speciale;
  3. decide privind administrarea şi evidenţa bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului, conform legislaţiei în vigoare;
  4. decide, în condiţiile legii, darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a bunurilor domeniului public al raionului, precum şi al serviciilor publice de interes raional, trecerea dintr-un domeniu în altul a bunurilor proprietate publică; administrează bunurile mobile, imobile, terenuri, proprietatea unităţii administrativ-teritorială a raionului ce se află la evidenţa (balanţa) contabilă a Consiliului raional;
  5. decide, în condiţiile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a bunurilor domeniului privat al raionului;
  6. decide efectuarea auditului intern;
  7. decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi altor obiective din domeniul economic, social, comunal şi de agrement de interes raional;
  8. decide punerea la evidentă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative în conformitate cu Legea cu privire la locuinţe; întreprinde măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative, construcţia spaţiului locativ pentru colaboratorii din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional;
  9. decide, în condiţiile legii şi în limitele competenţei sale, organizarea serviciilor publice de interes raional şi/sau regional şi aprobă tarifele la serviciile cu plată prestate de acestea;
  10. aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică a raionului, programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, programe de utilizare a forţei de muncă în teritoriu, monitorizează realizarea acestora;
  11. alege din rîndul consilierilor, în condiţiile prezentului regulament şi a Legii administraţiei publice locale, Preşedintele raionului;
  12. alege, la propunerea Preşedintelui raionului, vicepreşedinţii şi îi eliberează din funcţie în condiţiile legislaţiei în vigoare;
  13. desemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice;
  14. numeşte, pe bază de concurs desfăşurat şi/sau promovează conform legislaţiei în vigoare, secretarul Consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine;
  15. aprobă Regulamentul Consiliului raional şi a Autorităţii executive a acestuia;
  16. aprobă, în condiţiile legii, norme specifice pentru structurile autonome şi pentru instituţiile publice pe care le înfiinţează;
  17. alocă surse financiare pentru reparaţii capitale, procurări de mijloace fixe, la investiţii capitale pentru instituţiile din subordine sau la solicitarea cetăţenilor pentru obiecte de interes public;
  18. decide înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor social-culturale de interes raional şi asigură buna lor funcţionare, în limita alocaţiilor prevăzute la bugetul respectiv;
  19. decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educative, cultural-educative, sportive şi de tineret, de interes raional;
  20. decide asupra oferirea garanţiilor sociale, acordării suportului financiar şi material familiilor socialmente vulnerabile, participanţilor la conflictele armate, membrilor familiilor acestora, tinerilor specialişti, funcţionarilor publici, persoanelor cu funcţie de demnitate publică, persoanelor ce deţin titluri onorifice, distincţii de stat şi locale, aleşilor locali, persoanelor ce au contribuit la dezvoltarea social economică a raionului.
  21. decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din tara şi din străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;
  22. decide asupra împuternicirii, delegării persoanelor pentru deplasări în interiorul şi peste hotarele ţării în interes public de stabilire a relaţiilor de comunicare, schimb de experienţă, parteneriate în diferite domenii publice cu acoperirea financiară a acestora;
  23. asigură anual Autoritatea executivă şi instituţiile subordonate acestuia cu transport şi stabileşte la propunerea ordonatorului principal de credite bugetul necesar pentru întreţinerea acestuia;
  24. aprobă simbolica raionului, conferirea de titluri onorifice, desemnează persoane pentru menţiuni, aprobă distincţii raionale;
  25. dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale;
  26. decide asupra transmiterii unor împuterniciri şi competenţe autorităţii executive a Consiliului raional pe domeniile de competenţă ale sale, ce nu sunt excluse sau transmise altei autorităţi expres prin lege;
 2. Consiliul raional poate examina probleme cu caracter confidenţial, stabilite de către autorităţile publice de toate nivelele, conform prevederilor legale, în şedinţa închisă, cu preavizarea prealabilă şi semnătura obligatorie a consilierilor raionali privind asigurarea confidenţialităţii chestiunilor examinate, respectînd procedurile legale.
 3. Consiliul raional poate realiza şi alte competenţe,inclusiv delegate,conform prevederilor legale, cu condiţia asigurării acoperirii financiare integrale ale acestora.
 CAPITOLUL IV
DREPTURILE ŞI ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI ŞI A SECRETARULUI CONSILIULUI RAIONAL
 1. Şedinţa Consiliului raional este deschisă de către preşedintele raionului (în lipsa acestuia, de unul din vicepreşedinţi, desemnat prin dispoziţia preşedintelui raionului) şi începe cu onorarea simbolurilor de stat ale Republicii Moldova şi ale raionului. De asemenea, se informează despre numărul consilierilor prezenţi, despre invitaţii la şedinţă, reprezentanţii autorităţilor publice centrale, oaspeţi, cetăţeni de onoare, persoanele cu demnitate publică. Preşedintele raionului propune la votare începerea şedinţei Consiliului. Votarea este organizată de secretarul consiliului raional.
 2. Consiliul raional alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează.
 3. Preşedintele şedinţei este asistat de preşedintele raionului şi de secretarul Consiliului raional.
 4. Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal  al şedinţei.
 5. Pentru fiecare şedinţă, Consiliul raional desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia Consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.
 6. Preşedintele şedinţei are următoarele drepturi şi atribuţii principale:
 7. conduce şedinţa Consiliului raional;
 8. supune votului consilierilor desemnarea numărătorilor, proiectul ordinii de zi şi proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării,  precizînd numărul voturilor “Pentru”, “Împotrivă” şi  “Abţinut”;
 9. oferă cuvîntul, în procesul dezbaterilor asupra chestiunilor din ordinea de zi, consilierilor raionali şi persoanelor participante la şedinţă;
 10. propune Consiliului încheierea dezbaterilor pe marginea unei chestiuni din ordinea de zi, reieşind din anumite motive. Aceasta se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi;
 11. în cazul în care se încalcă ordinea în timpul desfăşurării şedinţei  sau prevederile Regulamentului, preşedintele şedinţei este în drept:
  • să cheme la ordine;
  • să retragă cuvîntul;
  • să dispună organelor de drept eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.
  • propune Consiliului, după caz, aplicarea unor sancţiuni consilierilor, inclusiv eliminarea acestora din sală, în cazul comportamentului neadecvat (brutalizare, utilizarea de cuvinte necenzurate, agresiune fizică);
  • asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor Consiliului şi respectarea ordinii de zi şi a prevederilor prezentului Regulament;
  • supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a Consiliului;
  • semnează deciziile adoptate de Consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
  • în cazul în care preşedintele şedinţei refuză semnarea procesul-verbal, acesta este obligat să depună în scris, o explicaţie secretarului Consiliului raional, cu motivarea refuzului. Refuzul de a semna se actează şi dreptul de a semna revine consilierului desemnat la începutul şedinţei.
 12. Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament, precum şi unele însărcinări stabilite de  Consiliul raional.
 13. În cazul în care, pe parcursul şedinţei Consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv prima şedinţă (de constituire), nu îşi poate exercita atribuţiile sale, Consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.
 14. Secretarul Consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele Consiliului fără drept de vot.
 15. Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului Consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului:
 16. asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea Consiliului,
 17. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei Consiliului;
 18. ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 19. notează rezultatele votării şi informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a Consiliului;
 20. întocmeşte şi înaintează preşedintelui raionului proiectul ordinii de zi a şedinţei;
 21. întocmeşte procesele-verbale  ale  şedinţelor şi ţine evidenţa lor;
 22. supraveghează ca, la dezbaterea anumitor chestiuni şi la adoptarea deciziilor  asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.21 din Legea privind administraţia publică locală, Legea cu privire la conflictul de interese,  informează preşedintele despre asemenea situaţii şi consilierii despre consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
 23. contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile  Consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului Consiliului;
 24. acordă consilierilor asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliu;
 25. propune ordinea de zi în cadrul şedinţelor de specialitate;
 26. asistă, în comun cu preşedintele raionului, preşedintele şedinţei Consiliului raional;
 27. Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul Regulament, precum şi unele recomandări ale Consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor acestuia.
 28. Întru realizarea  eficientă a atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului Regulament, secretarul Consiliului raional este asistat de către specialiştii din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, secţiilor, direcţiilor şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional, indiferent de subordonarea administrativă.
CAPITOLUL  V
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR
 1. Proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse Consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).
 2. În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, se indică proiectul ordinii de zi, data, ora, locul şedinţei şi modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu întrebările, interpelările, petiţiile şi alte probleme care se supun examinării în şedinţa Consiliului.
 3. Ordinea de zi a şedinţei Consiliului, proiectele de decizie, rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate se aduc la cunoştinţă locuitorilor raionului prin intermediul mass-media locală, panourilor de informare, paginii WEB a raionului, etc.
 4. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea  preşedintelui raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea Consiliului în condiţiile  Legii privind administraţia publică locală şi se supune aprobării Consiliului la începutul şedinţei.
 5. Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările Consiliului. În cazul absenţei nemotivate de la trei şedinţe consecutive consilierului i se poate ridica înainte de termen mandatul, conform legislaţiei în vigoare.
 6. Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui raionului sau secretarului Consiliului raional. Aceştia la rîndul său sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi la şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.
 7. Dezbaterea chestiunilor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise şi aprobate în ordinea de zi. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei.  După luările de cuvînt, propunerile vizînd proiectele de decizie, preşedintele şedinţei supune votului proiectul de decizie propus de raportor. Raportorul are dreptul să se expună asupra propunerilor de modificare a proiectului de decizie şi are dreptul să insiste asupra votării proiectului propus, care obligatoriu este pus la votare. În cazul în care, proiectul propus de raportor a obţinut majoritatea voturilor, atunci preşedintele şedinţei nu mai supune votului propunerile de modificare.
 8. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal  sau referitoare la Regulament.
 9. Se interzice proferarea de insulte la adresa celui care are cuvînt, consilierilor prezenţi la şedinţă  precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
 10. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale Regulamentului, Consiliul raional poate decide,  cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni:
 11. avertisment;
 12. eliminarea din sala de şedinţe;
 13. neachitarea indemnizaţiei pentru şedinţa respectivă.
 14. Şedinţele Consiliului se desfăşoară în limba de stat şi actele emise de către acesta  la fel se întocmesc în limba de stat.
CAPITOLUL  VI
ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII
 1. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale Consiliului aparţine consilierilor raionali şi Autorităţii executive care contrasemnează şi prezintă aceste proiecte ca raportori.
 2. Proiectele de decizii se prezintă în limba de stat.
 3. Proiectele de decizii sînt prezentate de raportori în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate, şedinţele ordinare şi extraordinare a Consiliului raional.
 4. Proiectele de decizii, se transmit spre avizare compartimentelor de specialitate ale serviciilor administraţiei publice raionale, secţiilor, direcţiilor şi comisiilor consultative de specialitate ale  Consiliului raional.
 5. Ordinea de zi cu proiectele de decizii pentru şedinţa Consiliului raional se întăreşte prin dispoziţia Preşedintelui raionului şi se aduce la cunoştinţa publică inclusiv consilierilor raionali de către Secretarul consiliului, Aparatul preşedintelui raionului prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional www.dubasari.md, panourilor informative instalate în locuri publice şi prin utilizarea altor modalităţi IT de informare.
 6. Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment inclusiv în proces de examinare în cadrul şedinţei Consiliului raional.
 7. După examinarea proiectului de decizie, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un raport sau un aviz cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea acestuia.
 8. Avizul Comisiilor de specialitate asupra proiectelor de decizii are un caracter recomandabil pentru şedinţa Consiliului raional.
 9. Proiectele de decizii şi alte propuneri, se înscriu pe ordinea de zi  a şedinţei, consemnîndu-se titlul şi raportorul (coraportorul) lor şi se aduce la cunoştinţa consilierilor raionali de către Secretarul consiliului, Aparatul preşedintelui.
 10. Raportorii responsabili pentru prezentarea proiectului de decizie prezintă în timpul şedinţei comisiilor de specialitate, şedinţelor Consiliului raional, oral sau înscris informaţia pe marginea întrebării examinate, dă răspuns la întrebările adresate de consilierii raionali, acceptă sau nu acceptă propunerile de modificare a proiectului de decizie.
 11. Proiectele de decizii care poartă responsabilităţi financiare pot fi aprobate doar după coordonarea cu ordonatorul principal de credite şi avînd acoperire financiar - bugetară.
CAPITOLUL  VII
PROCEDURA DE VOT
 1. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.
 2. Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.
 3. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „Pentru” şi „Împotrivă”. Secretarul Consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „Pentru” sau „Împotrivă”, în funcţie de opţiunea sa.
 4. Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a  consilierilor.
 5. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.
    Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „Pentru”, „ Împotrivă” şi „Abţinut”.
    Buletinele de vot se introduc  în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.
 1. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor  în care prin lege se cere o altă majoritate de voturi.
 2. Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, Consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.
 3. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul Consiliului fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
 4. Proiectul de decizie iniţial, prezentat de raportor, se supune procedurii de vot în primul rînd, urmînd după aceasta, în caz de necesitate, votarea propunerilor şi modificărilor la proiectul iniţial.
 5. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de Consiliul nu pot fi supuse examinării acestuia  în cadrul aceleiaşi şedinţe.
CAPITOLUL  VIII
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR
 1. Consilierii pot adresa întrebări, interpelări în scris sau oral,preşedintelui raionului, persoanelor cu funcţii de răspundere invitate la şedinţa Consiliului pe chestiuni ce ţin de competenţa funcţională sau delegată acestora.
 2. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a Consiliului, sau oral,  direct la şedinţă.
 3. Întru evitarea cheltuielilor suplimentare, autoritatea executivă prin intermediul structurilor subordonate pot furniza sau prezenta informaţii în variantă electronică, cu excepţia celor expuse în registrul special cu parafă secret – conform Nomenclatorului. În cazul în care  informaţia solicitată se solicită în formă scrisă şi care va depăşi  volumul de o foaie format A4, consilierii vor suporta cheltuielile legate de  multiplicarea acesteia  din cont propriu.
 4. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.
 5. Consilierii sînt obligaţi să prezinte informaţii, rapoarte despre activitatea sa pe parcursul exercitării mandatului către populaţie, alegători, Consiliu.
 6. Consilierul este obligat să prezinte informaţia despre interesul personal sau conflictul de interese pe marginea chestiunilor discutate în cadrul şedinţelor Consiliului raional sau a comisiilor de specialitate, fiind obligat  să se retragă de la dezbateri sau votare.
 7. Consilierii au obligaţiunea de a participa la activităţile programate şi organizate de Consiliul raional Dubăsari, inclusiv ce ţin de promovarea imaginii şi interesului raionului, conform prevederilor legale.
 
Secretarul Consiliului raional                                                         Sergiu GRIGORIEV

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Regulamentul Consiliului Raional - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta