Harta site-ului
Ajutor
Raionul Dubăsari - pașaport biografic
Raionul Dubăsari - pașaport biografic

Raionul Dubăsari pentru prima dată, ca unitate administrativ - teritorială, a fost fondat la 12 octombrie 1924 în componenţa Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti, avînd în componenţa sa localităţi din preajma oraşului Dubăsari, amplasate în partea stîngă a rîului Nistru.
Pe parcursul anilor, îndeosebi după sfîrşitul Marelui război pentru Apărarea Patriei 1941-1945, raionul Dubăsari, fiind în componenţa Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, atît administrativ cît şi teritorial şi-a extins suprafaţa cu includerea în componenţa sa şi a unor localităţi din dreapta rîului Nistru, centrul administrativ fiind în oraşul Dubăsari. Astfel, numărul localităţilor raionului către anul 1990 constituiau 35 de unităţi.
Ca urmare a declaraţiilor de suveranitate şi independenţă a fostelor republici din componenţa URSS şi respectiv destrămării Uniunii Sovietice din 1990, din cauza unor provocări politice şi armate din anii 1991-1992, în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova s-a declanşat un tragic conflict armat frateucid, ce a adus la zeci şi sute de jertfe omeneşti din ambele părţi, inclusiv la o destrămare teritorială a Republicii Moldova.
Astfel, şi raionul Dubăsari, administrativ şi teritorial a fost împărţit în două părţi, o parte controlată de autorităţile constituţionale ale Republicii Moldova si administrate prin intermediul Consiliului Raional Dubăsari (Дубоссарский Районный Совет) şi o parte controlată de autorităţile autoproclamatei Republici Moldoveneşti Nistrene - administrată prin Administraţia oraşului şi raionului Dubăsari (Администрация города Дубоссары и района). Situaţie fără precedent în Republica Moldova – două raioane dispersate dar cu aceiaşi denumire.
La ziua de azi, temporar, centrul de reşedinţă oficial a Consiliului Raional Dubăsari (Дубоссарский Районный Совет) este stabilit în satul Coşniţa. În componenţa raionului sunt 15 localităţi, incluse în 11 primării amplasate atît în partea stîngă cît şi partea dreaptă a rîului Nistru, pe trei platouri:
 • Platoul Coşniţa (partea stîngă a Nistrului) – satele Coşniţa, Pîrîta, Doroţcaia, Pohrebea;
 • Platoul Cocieri (partea stîngă a Nistrului) – satele Cocieri, Molovata Nouă, Corjova, Mahala, Roghi, Vasilievca;
 • Platoul Ustia (partea dreaptă a Nistrului) – satele Ustia, Holercani, Marcăuţi, Molovata, Oxentea.
Populaţia raionului constituie aproximativ 36 mii persoane.
Raionul Dubăsari este situat geografic în regiunea centrală a Moldovei, la o distanţă de 35 km de capitala Republicii Moldova - oraşul Chişinău. Raionul Dubăsari teritorial se învecinează cu raioanele Criuleni, Orhei, Grigoriopol, Rîbniţa şi municipiul Chişinău.
Amplasarea raionului Dubăsari este în zonă de cîmpie (podişul central Moldovenesc) cu influenţă climaterice moderate ce constituie un factor favorabil în dezvoltarea agriculturii. Aşezarea geografică a localităţilor pe malul Nistrului, reţelele de infrastructură rutieră şi transport internaţional bine dezvoltate, apropierea Aeroportului Internaţional din Chişinău – 40 km, favorizează dezvoltarea unor zone de turism, zone de agrement şi instituţii balneo - sanatoriale. Potenţialul acvatic al raionului este compus din: fluviul Nistru – 80,5 km, cu bazinul de acumulare a Hidrocentralei Dubăsari (care a fost dată în exploatare în anul 1956), rîul Răut – 6,6 km.
Domeniul agricultură. Suprafaţa totală a raionului constituie 30 922,72 ha, inclusiv:
 • terenuri agricole – 19  605 ha, dintre care:
 • terenuri arabile – 17787,35  ha
 • livezi – 858,1 ha
 • vii – 1408 ha
 • păşuni – 2372,28 ha
 • fondului silvic  – 2651,15 ha
 • fondului apelor – 2972,45 ha
 • drumuri – 649,95 ha
 • terenurile satelor – 1099,2 ha
 • fondului de rezervă – 3500,8 ha
 • alte terenuri – 408,3 ha
În sectorul agrar al raionului activează mai multe gospodării agricole. Coeficientul de consolidare a terenurilor agricole este de 80%.
Principalele culturi care cresc în raion sunt - cerealele (grîu, orz, secară, porumb), culturi tehnice (porumb, floarea soarelui, rapiţa, tutun), culturi legumicule (tomate, castraveţi, cartofi, ceapă, morcov,  sfeclă roşie, vînătă, varză), fructe (mere, piersici, vişin),  pomuşoare.
În mediu pe an se recoltă cereale de I grupă aproximativ 5 740,75 tone, culturi tîrzii – 5 364,4 tone, fructe – 1 545,7 tone, struguri – 240,0 tone, tutun – 80 tone.
Efectivul sectorului zootehnic în gospodăriile de toate tipurile de proprietate constituie: bovine – 1976 capete, porcine – 6 000 capete, ovine – 800 capete, căprine – 2 150 capete,  păsări – 65 000 capete, cabaline – 260 capete, iepuri – 2 100 mii capete, albine - 560 familii.
Producătorii de bază în acest domeniu sunt:
 • CP” Oxentea - Service”, SRL „Agrodac - Grup”, SRL „Agrogoldvit” creşterea culturilor cerealiere şi de cîmp,
 • SRL” Elvites - Com” creşterea puieţilor de viţă de vie soiuri pentru masă şi soiuri de vin,
 • SRL”Aliment Ulei” producerea uleiurilor naturale din diferite seminţe,
 • SRL „BMO GRUP” creşterea porcinelor,
 • SRL”Proroviprim” creşterea bovinelor,
 • SRL”Tiraston” brutărie,
 • SRL  „Agro Tiras” creşterea legumelor,
 • SRL „Victoria - Cocieri” creşterea fructelor,
 • SRL „Ecospirit” creşterea fructelor,
 • ÎI „Serghei.Urîtu” cultivarea seminţelor de legume şi material semincer de înaltă calitate.
În teritoriul raionului se află 6 complexe frigorifice cu capacitatea de 6000 tone, sere pentru creşterea legumelor cu suprafaţa totală de 25000 m2, la fel în raion activează şi prestează servicii 6 mori, 15 oloiniţe şi 3 brutării.
Sectorul economic. Întreprinderile Mici şi Mijlocii sînt un segment esenţial din cadrul sectorului real al economiei şi prezintă o importanţă deosebită pentru atragerea şi încadrarea populaţiei în activitatea economică, crearea noilor locuri de muncă, aprovizionarea pieţei cu mărfuri şi servicii, dezvoltarea regională şi reducerea sărăciei. În raion activează total 3616 agenţi economici, inclusiv pe forme juridice:
-          Întreprinderi de stat - 7
-          Întreprinderi individuale - 169
-          Gospodării ţărăneşti - 3046
-          Societăţi cu răspundere limitată – 213
-          Societăţi pe acţiuni - 3
-          Cooperative de producţie – 16
-          Întreprinderi municipale – 9
-          Posesori de patent - 37
iar după forma de proprietate: publică – 40, privată – 3381.
Domeniile principale de activitate economică constituie: agricultura; comerţul de mărfuri şi alimentar; prestarea serviciilor către populaţie, inclusiv servicii balneo-sanatoriale şi de agrement; extragerea zăcămintelor; construcţii; transport; confecţionarea îmbrăcămintei; etc.
Domeniul cultură. Sectorul cultural a raionului Dubăsari este reprezentat prin activitatea a 11 Case de cultură, 1 Casă raională de cultură, 11 biblioteci publice, 6 biblioteci publice pentru copii, 1 bibliotecă  publică raională. Cele 11 biblioteci publice sunt implicate în Programul “Novateca”, în urma căruia acestea au fost conectate la reţeaua de internet şi dotate cu calculatoare şi alte tehnologii moderne.
În raion activează 3 şcoli de arte, localizate în satele Coşniţa, Doroţcaia şi Cocieri  cu 42 profesori şi 398 elevi, 2 muzee de istorie şi etnografie naturală cu peste 10.000 exponate fiecare.
În casele de cultură din raion activează 43 de formaţii artistice de amatori, 25 din ele sunt formaţii artistice pentru copii, iar 21 formaţii artistice şi-au confirmat titlul onorific “Model”. În raion îşi desfăşoară activitatea 13 formaţii folclorice, 3 orchestre de muzică populară, 2 ansambluri de fluierari;  2 ansambluri de dansuri populare; 3 ansambluri vocale; 7 fanfare; 8 ansambluri de muzică uşoară; 1 ansamblul de dans modern. În localităţile raionului activează 12 meşteri populari care se îndeletnicesc cu olăritul, prelucrarea artistică a lemnului, broderia şi ţesuturi artistice, împletituri din fibre vegetale. Numărul total al bunurilor de patrimoniu cultural de importanţă raională - 88, iar 51 din ele sunt incluse în registrul monumentelor RM ocrotite de stat. Din cele 88 monumente de for public  amplasate în raion se numără: 35 monumente istorice şi de arhitectură; 19 situri arheologice, 34 opere comemorative de război.
În raionul Dubăsari puteţi vizita 12 Biserici, 2 stejari a lui A. Suvorov în localitatea Pîrîta şi o pădure cu 14 stejari seculari pe traseul Pîrîta - Chişinău; Peştera pe Malul Nistrului din s. Molovata; Casa-muzeu a cineastului Vlad Ioviţă din localitatea Cocieri; Canionul cu flora specifică în localitatea Oxentea; Humăria în s. Ustia; Hidrocentrala Dubăsari în s. Ustia; Ambrazura din s. Coşniţa; Schitul rupestru din s. Pohrebea;
Pe parcursul anului sînt desfăşurate mai multe acţiuni culturale de masă cu implicarea populaţiei de diferite vîrste precum:
 • Festivalul concurs al meşterilor populari „ Din zestrea neamului – tradiţii vechi şi noi de la Nistru;
 • Festivalul raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „Aho, aho, răsună Nistrul”;
 • Concursul raional al tinerilor plasticieni „O Ţară integră noi toţi ne dorim”;
 • Festivalul folcloric internaţional „Nistrule, pe malul tău”;
 • Şcoala tînărului conducător, sesiunea de primăvară şi iarnă;
 • Concursul regional de interpretare instrumentistă „Gheorghe Murga”;
Infrastructura şcolară a raionului Dubăsari include 27 instituţii de învăţământ: 12 instituţii preşcolare,  8 gimnazii,  7 licee.
În anul de studiu 2015 – 2016  activează  524 cadre didactice, dintre care 392 în instituţiile preuniversitare şi 132 în instituţiile preşcolare. În învăţământul gimnazial – 163, în învăţământul liceal – 229 de cadre didactice.
Oferta educaţională din învăţământul preşcolar este asigurată doar de sectorul public. În localităţile raionului activează 12 instituţii preşcolare cu o populaţie de 1520 copii.
13 şcoli, din ele 6 gimnazii şi 7 licee au primit statut de persoană juridică conform reformei învăţământului şi noii formule de finanţare a instituţiilor de învăţământ. Toate sunt instituţii publice. Numărul total de elevi - 3446, în gimnazii - 1263, în licee - 2183.
Din cele 15  şcoli, 13 sunt în stare bună şi 2 necesită  reparate. Cu toate acestea, în toate clădirile au fost efectuate lucrări de reparaţii din surse financiare locale, raionale, proiecte şi cu ajutorul părinţilor. Într-o singură instituţie se simte necesitatea creării de locuri pentru elevi, deoarece procesul educaţional se desfăşoară în 2 schimburi.
În ultimii ani s-au reutilat în 10 instituţii - sistemele de încălzire la cazangeriile de alimentare cu gaz natural, şi respectiv toate instituţiile de învăţământ preuniversitar dispun de sistem de încălzite autonom. În 8 clădiri s-au schimbat ferestrele şi uşile termopan, în 6 clădiri s-au renovat viceele interne, s-au schimbat acoperişurile în 7 instituţii. Toate şcolile şi grădiniţele sunt asigurate cu minimul necesar de mobilier şcolar conform cerinţelor sanitaro-igienice, inclusiv şcolile sunt dotate cu calculatoare, imprimante, copiatoare şi dispun de legătură internet.
Toate unităţile şcolare din raion sunt dotate cu biblioteci cu fond de cărţi artistice şi manuale. 100% este organizată alimentaţia elevilor din clasele primare şi din instituţiile de învăţămînt amplasate pe partea stîngă a rîului Nistrului. Anual Consiliul raional alocă surse financiare pentru odina de vară a copiilor, acţiuni cultural - sportive, susţinerea elevilor dotaţi cu burse
Asistenţa socială este bazată pe activitatea diverselor servicii sociale organizate la nivel raional cu activitatea în teritoriul localităţilor, pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate persoanelor cu disabilităţi severe, copiilor şi familiilor aflate în dificultate, păturilor socialmente-vulnerabile. În raionul Dubăsari activează 7 centre sociale şi 5 cantine sociale. Populaţia raionului beneficiază de ajutoare sociale şi ajutoare materiale unice acordate din Fondul local de susţinere socială a populaţiei. Anual este acordat ajutorul pentru perioada rece a anului persoanelor nevoiaşe.
Asistenţa medicală din raion este prestată de Instituţia Medicală de Sănătate Publică “Centrul de Sănătate Dubăsari”, care are în componenţa sa 10 oficii ale Medicilor de familie, Asistenţa Medicală de Urgenţă, Întreprinderea Municipală “Centrul Stomatologic Dubăsari” şi reţeaua farmaceutică. Populaţia beneficiază de servicii spitaliceşti acordate de Spitalul Criuleni şi instituţiile specializate medicale din Chişinău.   
Infrastructură. Teritoriul raionului dispune de 13,4 km de drumuri naţionale, 75,6 km drumuri raionale şi 384 km drumuri locale (din care 64 km sunt asfaltate). Transportul rutier asigură toate localităţile raionului cu rute suburbane.
Aprovizionarea centralizată cu apă potabilă în raion cuprinde 70 % din populaţie. Alimentarea cu apă se realizează din următoarele obiecte acvatice:
 • 21 izvoare amenajate;
 • 411 fîntîni de mină obşteşti;
 • 94 sonde arteziene.
Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei este de 156 km.
Toate localităţile raionului dispun de reţea de gazenaturale. Obiectele de menire social-culturală din raion sînt gazificate 100 %. Conform datelor, în total în raion beneficiază de gaz centralizat peste 6272 de locuinţe, ce constituie 50 %. De asemenea, localităţile beneficiază de servicii calitative şi reţele moderne de telecomunicaţii, internet, energie electrică.
Serviciile de informare în masă, transparenţă şi comunicare cu cetăţenii în cadrul Consiliului raional Dubăsari sunt reprezentate de buletinul informativ al Consiliului raional ,,Dubăsărenii”, pagina oficială www.dubasari.md , site-urile oficiale ale instituţiilor publice şi reţelele de socializare.
În raion sunt înregistrate 19 ONG-uri cu domenii de activitate focusate asupra problemelor sociale, educaţie, ecologice, apărarea drepturilor omului, tineret, cultură şi sport, şi altele.
Fondul forestier în raion ocupă o suprafaţă de 2 300 ha. Predomină pădurile de salcîm, gorun, tufan, stejar.
Potenţialul turistic si de agrement al raionului este destul de atractiv şi variat precum: mediul natural de excepţie, fauna şi flora bogată, întreprinderi şi instituţii specializate şi bine pregătite pentru deservirea şi organizarea odihnei cetăţenilor de diferită vîrstă anul împrejur, soare şi apă curată, fructe şi legume ecologic-pur crescute şi preparate natural de bucătari şi gospodari locali, preţuri accesibile şi condiţii foarte bune,  bunăvoinţa şi sinceritatea poporului moldovenesc, apropierea de oraşul Chişinău şi accesibilitatea reţelelor de transport public şi privat, inclusiv varietatea obiectivelor turistice naturale, arheologice, religioase şi culturale,  dintre care 51 incluse în ,,Registrul Naţional al monumentelor de istorie şi arhitectură ”.
Raionul Dubăsari dispune de zone de protejare cu valori de patrimoniu şi de peisaj:
 • Biserica Sf. Alexei din s. Pohrebea, monument arhitectural de excepţie, edificat în sec XIX si construita la indicaţia ţarului Nicolai al 2 ;
 • Ambrazura DOT, monument istoric din s. Coşniţa;
 • Stejarului lui Suvorov din localitatea Pîrîta, cu vîrsta de peste 400 de ani; sec XV-XVI;
 • Monumentele Eroilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei, 1941-1945;
 • Cimitirul vechi cu pietre funerare, amplasat în s. Molovata, care datează din sec XVIII-XIX;
 • Biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului”, din localitatea Marcăuţi, care datează din anul 1816;
 • Două muzee de istorie şi etnografie din satul Doroţcaia şi satul Molovata Nouă.
Pe teritoriul raionului Dubăsari activează 5 baze de odihnă: Î.M. Centrul de odihnă pentru copii şi tineret” Prietenia”, Sanatoriul „Struguraş”, Complexul ecoturistic „Casa Pescarului”, Pensiunea agroturistică „ Fata Morgana” şi Baza de agrement “LaPopas”.
ÎM Centrul de odihnă pentru copii şi tineret “Prietenia” – www.prietenia.com.md
Centrul PRIETENIA este recomandat ca cel mai potrivit centru de odihnă şi întremare a copiilor, cît şi pentru afaceri şi relaxare. Este amplasat pe malul stîng al rîului Nistru (100m de la mal), în satul Coşniţa, la distanţă de 30 km de Chişinău.
Include două complexe de 2 etaje (270 locuri), bibliotecă, teatru de vară, 2 săli de instruire, cantină, bazin pentru înot, terasă, căsuţe de vară, terenuri sportive (baschet, 2 terenuri p/u volei, fotbal mic, fotbal mare), tennis de masă, pistă de alergare, teren pentru haltere, saltele pentru lupte, frînghie sportivă, darts, badminton, internet, telefon/fax, TV, DVD, karaoke, parcare auto, 6 depozite, parc pentru odihnă şi relaxare, teren pentru distracţii, 2 automobile pentru deservire, tractor, generator de energie electric (rezervă), 2 fîntîni arteziene (una fiind cu apă burcută ce poate fi folosită şi în scop de tratament), apa centralizată, gaze naturale, corturi turistice, etc.
Odăile a cîte 2- 3-8 locuri, sînt dotate cu mobilier, frigider, TV, duş, WC, lavuar, ventilatoare, apă caldă, căldură autonomă.
Centrul  de odihnă pentru copii si tineret – Prietenia”, prin condiţiile şi deservirea la cele mai înalte nivele, a reuşit să-şi facă un nume renumit atît în Moldova cît şi peste hotarele ei.
Bucătarii iscusiţi, de categorie superioară vă vor alinta cu cele mai gustoase bucate tradiţionale precum şi o varietate de mîncăruri ale bucătăriei internaţionale. Pentru bucuria fiecărui copil, adolescent şi adult, organizăm la fiecare schimb de odihnă, plimbări cu vaporul pe rîul Nistru, teatru de păpuşi, concerte şi spectacole, discotecă, focuri de artificii, scenarii şi regie artistică cît şi diverse competiţii sportive şi de agrement.
Sanatoriul Struguraş – www.struguras.md
Staţiunea „Struguraş” este situată într-un parc pitoresc pe malul stîng al rîului Nistru, regiunea bazinului acvatic Dubăsari, în preajma satelor Cocieri şi Molovata Nouă. Distanţa pînă la oraşul Dubăsari 10 km, oraşul Chişinău – 50 km. Pe teritoriul staţiunii este o plajă amenajată, o staţie de bărci, terenuri sportive, sală pentru jocuri de masă, un teren de dans, terasă de vară, bar, magazin.
La dispoziţia dumneavoastră 142 odăi pentru 1 şi 2 persoane în două blocuri hoteliere, restaurant, blocul curativ, unite împreună de o galerie, care crează condiţii de tratament mai comforte pe întreaga perioadă a anului. Zona de WiFi Internet gratuit cuprinde tot complexul hotelier. La dispoziţia familiilor cu copii sînt 5 cotege (vile) cu două etaje. Pentru petrecerea unui divertisment mai interesant, staţiunea „Struguraş” dispune de o sală de cinema cu 320 locuri, bibliotecă. Regulat sînt organizate excursii cu autobusul, concerte şi concursuri.
Staţiunea „Struguraş” prestează tratament balneo-sanatorial bolnavilor care suferă de maladiile:
 • boli endocrine, de nutriţie şi metabolism
 • bolile sistemului nervos periferic
 • bolile aparatului circular
 • bolile aparatului respirator
 • bolile aparatului digestiv
 • bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat
 • bolile sistemului osteo - articular, ale muşchilor, ţesutului conjunctiv
 • bolile aparatului genito - urinar
 • sechele ale leziunilor traumatice
Casa Pescarului – www.fishing.md
"Casa Pescarului" este un centru Eco-turistic internaţional, situat în inima naturii, pe malul Nistrului, la doar 50 km de Chisinău. În acest loc deosebit la dispoziţia oaspeţilor sunt facilităţi precum: hotel, restaurant, cafenea, bar, terenuri sportive, locuri de joaca pentru copii, piscine, staţii pentru bărci.
"Casa Pescarului" este soluţia ideală pentru cei care sunt în căutarea unui loc de odihnă pentru toată familia, care vor să sărbătororească ziua de naştere, o petrecere corporativă savurînd gustări delicioase, sănătoase şi ecologic pure sau să pescuiască ascultînd ciripitul păsărilor.
Pensiunea "Fata Morgana” – www.fatamorgana.md
Este situată în satul Molovata raionul Dubăsari, aflat pe malul drept al rîului Nistru. Staţiunea este situată la o depărtare de 27 km faţă de orăşelul Criuleni şi 55 km depărtare de oraşul Chişinău, 30 km de oraşul Orhei.
Peisajul este înzestrat cu privelişti extraordinare, relieful fiind cu dealuri abrupte ce creează impresie de zonă muntoasă, în văi sunt izvoare care dau naştere la mici rîuleţe, iar la poalele dealurilor se întinde rîul Nistru cu o lăţime de circa 2,5 km. Pensiunea oferă servicii de calitate în cazarea turiştilor, alimentarea, organizarea odihnei active: pescuit, vînătoare, înot, piscină, schi acvatic, excursii culturale, plimbări turistice cu vaporul, practicare de sport extrem cum ar fi: deltaplanerismul şi paraplanerismul, distracţii extra program, distracţii pe apă precum schi pe apă, jet sky. 
Pentru sezonul de iarna propunem practicarea patinuajului.
Staţiunea propune organizarea de: serate cu discotecă, foc de tabără, tabere de odihnă pentru adolescenţi, seminare, conferinţe ştiinţifice, întruniri regionale pentru agenţii economici şi administrativi. 
Baza “LaPopas” – www.lapopas.md
Este situat la circa 50 km de Chişinău pe malul stîng al rîului Nistru între satele Cocieri şi Molovata Nouă r-nul Dubăsari. Condiţiile bazei permit să combine odihna activă cu petrecerea seminarelor, întrunirilor în cele două săli de conferinte, cît şi a competiţiilor sportive pe teren – Volei, Baschet, Fotbal ş.a. cît şi în sala sportivă, cu toate comodităţile care activează anul în jur. Pentru cazare dispun de locuri cît în căsuţe de lemn pe malul Nistrului atît şi camere cu toate comodităţile.
Pe parcursul verei se organizează odihna copiilor şi întrunirile sportivilor, baza fiind folosită şi ca o posibilitate de antrenament, pe perioade de la 10 la 20 zile. Ospătăria (240 locuri), barul – sînt la dispoziţie, avînd o gamă largă de produse pentru pregătirea mesei, majoritatea produselor fiind crescute în gospodărie, ceia ce corespunde standartelor ecologice solicitate.
De asemenea sauna, biliardul şi alte servicii în ambianţă cu natura ce s-a păstrat pe parcursul anilor ne vor ajuta să petrecem timpul confortabil şi cu efect maximal pentru sănătate.
 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Pasaport - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta