Harta site-ului
Ajutor
Direcția cultură și turism
Direcția cultură și turism

 
Adresa:  MD 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70 . Sediul Consiliului Raional, et. 3.
Telefon: 0248-44 753; e-mail:culturadubasari7@gmail.com

Şef al Direcţiei cultură şi turism - Maria PERCIULEAC, tel: 0248-44 753;
Şef - adjunct al Direcţiei cultură şi turism - Olga CIBOTENCO, tel: 0248-44 753; 


Colaboratorii Direcţiei:
1.    Specialist principal în activitatea artistică de amatori şi creaţie populară - Marina Nicolaev, 024844753
2.    Specialist principal în domeniul biblioteci - Ciudin Natalia, 024844753
3.    Specialist în protecţia patrimoniului şi turism - vacant, 024844753
 
Direcţia cultură şi turism este organul care realizează politica statului şi raionului în domeniul culturii în teritoriu şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu legislaţia în vigoare, actele normative emise de Ministerul Culturii şi organele administraţiei publice locale şi prezentul regulament. Direcţia cultură şi turism este subordonată Ministerului Culturii - în domeniile metodologice şi politica culturală şi Consiliului raional Dubăsari - în domeniile administrare şi asigurare financiară. Totodată, Direcţia dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea deplină a instituţiei, foaie cu antet în limba de stat, alte simboluri aprobate şi înregistrate conform legislaţiei. Direcţia realizează politica de stat în domeniul culturii prin: 
 • elaborarea, în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei;
 • promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu;
 • asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare;
 • asigurarea dezvoltării şi funcţionării eficiente a instituţiilor de cultură şi artă şi a satisfacerii intereselor spirituale ale populaţiei, indiferent de situaţia social-profesională, confesiune, originea etnică,   apartenenţa politică.
Obiective generale ale direcţiei sînt:
 1. Elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale; crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşugurilor tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale şi de agrement;
 2. Realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale: festivaluri, concursuri, acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare, treceri în revistă ale formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populari, etc;
 3. Asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului; evaluarea operelor de cultură şi artă, libertatea creaţiei şi inviolabilitatea ei;
 4. Promovarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional, de salvgardare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu;
 5. Asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea, protecţia, conservarea, restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice; aplicarea normelor sistemului naţional de evidenţă a bunurilor culturale; operarea modificărilor ce ţin de destinaţia monumentelor istorice şi transferul dreptului de proprietate; controlarea periodică a stării de conservare şi securitate a monumentelor istorice şi elaborarea, de comun acord cu organele competente, a măsurilor necesare în acest domeniu; colaborarea directă cu organele administraţiei publice locale la elaborarea programelor de dezvoltare a localităţilor, precum şi a programelor de amenajare a teritoriului, în care sînt edificate monumente istorice;
 6. Asigurarea funcţionării mecanismului de afirmare a talentelor autentice, de selectare a valorilor culturale şi de includere a lor în circuitul naţional şi universal; întreprinderea măsurilor de susţinere a copiilor dotaţi, orfani şi din familii puţin asigurate;
 7. Coordonarea activităţii instituţiilor de cultură indiferent de apartenenţă departamentală; stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul culturii;
 8. Organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festivaluri, concursuri, expoziţii, seminare, simpozioane, conferinţe republicane şi internaţionale;
 9. Supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor din raion, conducerea profesională; reglementarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei in domeniul biblioteconomiei;
 10. Examinarea şi aprobarea programelor de activitate, a raporturilor anuale, ale instituţiilor de cultură subordonate; acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură, indiferent de apartenentă lor departamentală;
 11. Asigurarea controlului realizării programelor de activitate ale instituţiilor de cultură subordonate, al îndeplinirii de către acestea a hotărîrilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Culturii, ale organelor administraţiei publice locale;
 12. Prezentarea la Ministerul Culturii şi la Consiliul raional a raportului anual cu privire la activitatea sa şi a reţelei instituţiilor subordonate, a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură.
Instituţii subordonate:
 1. Casa raională de cultură, director – vacant, 024844735
 2. Biblioteca Publică Raională, şef – vacant, 024844494
 3. Serviciul promovarea politicilor pentru tineret, şef – vacant, 024844752
Evenimente tradiţionale:
 • Ziua Culturii Naţionale – 15 ianuarie;
 • Ziua Memoriei – Ziua de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat din 1991 – 1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei RM şi a victimelor acestui conflict – 2 martie;
 • Turneu comemorativ la tenis de masă în memoria eroului războiului din anul 1992 - martie;
 • Festivalul raional „Mărţişor” - martie;
 • Acţiune culturală raională consacrată Zilei internaţionale a femeii „ Mi-e dor de tine mamă” - martie;
 • Turneu comemorativ la mini fotbal în memoria eroului războiului din anul 1992 Boris Dovgani - martie;
 • Concursul raional al tinerilor plasticieni cu genericul: „O Ţară integră noi toţi ne dorim” – aprilie;
 • Etapa raională a concursului republican „La izvoarele înţelepciunii” - aprilie;
 • Concursul de interpretare instrumentală „Gheorghe Murga”, cu participarea elevilor din şcolile de arte din zona centru a Republicii Moldova şi regiunea Transnistreană - aprilie;
 • Acţiune raională „Şcoala tînărului conducător”, 2 ediţii – mai - noiembrie;
 • Manifestaţie culturală consacrată Marei Biruinţe în MRPAP 1941-1945, cu genericul: „Nimeni nu este uitat, nimic nu se uită” - mai;
 • Festivalul folcloric „Nistrule, pe malul tău”- iulie;
 • Festivalul concurs al meşterilor populari „ Din zestrea neamului – tradiţii vechi şi noi de la Nistru,,- octombrie;
 • Festivalul raional al tradiţiilor şi obiceiurilor  de iarnă „Aho, aho, răsună Nistrul”, decembrie;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Direcția cultură și turism - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta