Harta site-ului
Ajutor
Direcția asistență socială și protecția familiei
Direcția asistență socială și protecția familiei

Adresa:  MD 4572, s. Coşniţa, str. I. Creangă 1
Telefon: 0248-25 580; e-mail: dubasari.as.dubasari@gmail.com

Şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei – Vladimir VANCEA, tel: 0248-25 580;

Colaboratorii Direcţiei :
 1. Şef adjunct al Direcției - Elena Constantinov, 0248-25 565
 2. Contabil șef - Postolati Ludmila
 3. Contabil - Alexandru Stasev, 0248-25 576
SECŢII SUBORDONATE:
 • SECŢIA  PRESTAŢII  SOCIALE, şef - Zinaida Stasev, 0248-25 575
 • specialist principal în administrarea  ajutorului social - Grosul Olesea
 • SERVICIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ, şef - Tatiana Lișman, 0248-25 565
 • 12 asistenţi sociali
 • SECŢIA  SERVICII  SOCIALE, şef - Eugen Botnari, 0248-25 579
 • specialist principal în domeniul persoanelor în etate și cu dizabilități - Victoria  Verlan
 • specialist principal în domeniul ocrotirii drepturilor copilului - Grama Ludmila
 • felcer protezist - Ghenadie Coica
 • inginer securitatea informationala- vacant
 • SERVICIUL SOCIAL  ECHIPA  MOBILĂ, şef - Ana Maslenco, 0248-25 578
 • asistent social EM – Ana Maslenco
 • asistent medical EM – Cristina Polevoi
 • psiholog EM – Elena Bulgari
 • șofer  EM -  Constantin Fotachi
 • SERVICIUL  ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU vacant
 • lucrători sociali care prestează servicii în localitățile raionului - 14
 • SERVICIUL ASISTENŢĂ PERSONALĂ, şef - Mihail Nicolaev, 0248-25 564
 • total asistenți personali care prestează servicii în localitățile raionului – 76
 • SERVICIUL ASISTENŢĂ PARENTALĂ PROFESIONISTĂ
 • total asistenți parentali profesioniști angajați - 3
 • SERVICIUL LOCUINŢĂ PROTEJATĂ
 • asistent social - Diana Rusu
 • SERVICIUL DE DESERVIRE A CLĂDIRII – 4 angajaţi
 
Scopul Direcției este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor și familiilor defavorizate, prin acordarea asistenței și suportului în vederea prevenirii, diminuării sau depășirii situaţiei de dificultate și integrarea socială a acestora.

Obiectivele Direcției sînt:
1) Realizarea politicii de asistenţă socială în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi în colaborare cu reprezentanţii societăţii civile;
2) Asigurarea sau contribuirea la aplicarea legislaţiei aferente realizării scopului.

Atribuțiile Direcției asistență socială și protecția familiei sînt următoarele:
 • Identifică problemele sociale în raza administrativ-teritorială;
 • Generalizează şi sistematizează informaţia privind asistenţa socială acordată şi analizează eficienţa acesteia;
 • Elaborează strategii de dezvoltare şi prestare a asistenţei sociale în conformitate cu politica socială a statului;
 • Organizează şi acordă asistenţă socială în funcţie de necesităţile identificate;
 • Elaborează și prezintă propuneri privind planificarea bugetară a domeniul de asistență socială în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
 • Îndeplinește funcțiile de autoritate tutelară teritorială în domeniul protecției copilului;
 • Asigură implementarea standardelor generale de prestare a serviciilor;
 • Susţine  autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi pe reprezentanţii societăţii civile în activitatea de elaborare şi implementare a programelor locale de asistenţă socială, precum şi în cea de monitorizare a realizării acestora;
 • Asigură gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane pentru dezvoltarea şi prestarea asistenţei sociale în teritoriul administrat;
 • Efectuează controlul intern al corectitudinii implementării legislației cu privire la prestațiile sociale pe care le stabilește și serviciile sociale pe care le prestează;
 • Susţine activitatea instituţiilor de asistenţă socială din primăriile aflate în raza unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi înaintează propuneri în vederea optimizării activităţii acestora;
 • Completează sistemul informaţional în domeniul asistenţei sociale cu date la nivel de raion;
 • Informează populaţia despre situaţia în domeniul asistenţei sociale, despre modul de acordare a prestaţiilor şi a serviciilor sociale și desfăşoară programe de informare, educare, comunicare şi sensibilizare publică;
 • Asigură supervizarea personalului din sistemul de asistenţă socială;
 • Monitorizează și evaluează procesul de acordare a serviciilor de asistență socială și prestațiilor sociale;
 • Oferă asistenţă metodologică prestatorilor de servicii sociale și autorităților administrației publice locale de nivelul I;
 • Iniţiază şi dezvoltă parteneriate cu diferite structuri;
 • Menține și dezvoltă servicii de asistenţă socială în conformitate cu necesitățile identificate și cu politica naţională din domeniu;
 • Prezintă informații și date statistice la solicitarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și altor autorități, instituții, organizații și altor entități abilitate;
 • Elaborează rapoarte de activitate pe care le prezintă Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Consiliului raional şi le plasează pe pagina web a acesteia.
Evenimente tradiţionale:
 • Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan - 15 februarie;
 • Ziua Memoriei - 2 martie;
 • Ziua producerii catastrofei la Centrala Atomo-Electrică de la Cernobîl - 26 aprilie;
 • Ziua Victoriei în Marele război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 - 9 mai;
 • Ziua Internațională a Familiei - 15 mai;
 • Ziua Mondială a Ocrotirii drepturilor copilului - 1 iunie;
 • Ziua eliberării Moldovei de sub ocupația fascist - 24 august;
 • Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale - a treia duminică a lunii septembrie;
 • Ziua Internațională a Oamenilor în etate - 1 octombrie;
 • Săptămîna de luptă împotriva traficului de ființe umane - luna octombrie;
 • Ziua Internațională a Nevăzătorilor - 13 noiembrie;
 • 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen - 25 noiembrie – 10 decembrie;
 • Ziua Internațională a Persoanelor cu dizabilități - 3 decembrie;

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Direcția asistență socială - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta