Harta site-ului
Ajutor
Direcția agricultură și cadastru
Direcția agricultură și cadastru

Adresa:  MD 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70 . Sediul Consiliului Raional, et. 3 .
Telefon: 0248-44-748, 0248-44-754; e-mail: dacdubasari@mail.ru                                                            


Şef Direcţie agricultură şi cadastru - Serghei GUVIR, tel: 0248-44-748; 
Şef - adjunct Direcţie agricultură şi cadastru - Maria DICUSAR, tel: 0248-44-748; 

 
Colaboratorii Direcţiei:
 1. Specialist principal domeniul planificării şi prognozării producţiei agricole, analiză, informaţii şi statistică - vacant, 0248 44-754.
 2. Specialist principal, domeniu mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate - Mihai Berzan, 0248 44-754.
 3. Specialist principal, domeniul funciar, protecţie, consolidare şi fertilizare a solului - vacant, 0248 44-748.
 4. Specialist superior, domeniu planificării şi dezvoltării producţiei vegetale şi animaliere - Nicolae Bulat, 0248 44-754.
Sarcinile de bază şi responsabilităţile:
 1. Promovarea politicii agrare în teritoriu raionului.
 2. Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor agricole din punct de vedere economic şi ecologic.
 3. Monitorizarea pieţii resurselor şi produselor agroalimentare, necesităţilor şi capacităţilor de producţie, păstrare, prelucrare şi distribuire a producţiei de profil şi a factorilor de producere.
 4. Contribuie la perfecţionarea cadrelor şi răspîndirea cunoştinţelor în domeniu, inclusiv prin organizarea studierii şi propagării experienţei avansate din ţară şi din străinătate.
 5. Dirijarea prin intermediul Serviciul cadastru a procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare, controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor, acordarea de ajutor autorităţilor administraţiei publice locale la întocmirea cadastrului funciar, sistematizarea cadastrelor funciare ale primăriilor şi întocmirea cadastrului funciar raional.
Obiective generale:
 1. Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti ale populaţiei rurale.
 2. Asigurarea evidenţei stricte a fondului funciar raional şi monitorizarea repartizării pe categorii de destinaţie şi modul de folosinţă a terenurilor, respectarea folosirii proprietăţii publice şi private.
 3. Sistematizarea şi analiza indicatorilor de producere în sectorul agrar a raionului.
 4. Acordarea suportului informaţional agenţilor economici, gospodăriilor ţărăneşti şi a deţinătorilor de terenuri, amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol în legătură cu interzicerea accesului la prelucrarea lor.
 5. Monitorizarea activităţii şomerilor cu statut special.
 Evenimente tradiţionale:
 • Ziua lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare - noiembrie.
 • Concursul  „Cel mai bun vin de casă” - noiembrie.
 • Petrecerea iarmaroacelor agricole în primăriile raionului.
 • Participarea la expoziţiile republicane.


 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Direcția agricultură și cadastru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta