Harta site-ului
Ajutor
Î.M. ”Centrul stomatologic Dubasari”
Î.M. ”Centrul stomatologic Dubasari”

Adresa:  MD - 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70. Sediul Consiliului raional, et. 2.
Telefon:  069903804 ; adresa electronică: dubasari-2014@mail.ru                                                      


Administrator: Sergiu ȚANGA
 

Medicii stomatologici din raion:

 1. Medic stomatolog Coșnița- Nadejda Gandrabura, 069092952;
 2. Medic stomatolog Doroțcaia - Irina Cealova, 068903331;
 3. Medic stomatolog Cocieri - Mihai Văzdăuțan, 069554021;
 4. Medic stomatolog Ustia - Dorel Andrieș, 069330907;
 5. Medic stomatolog Holercani - Valeria Pavaloi, 069460967;
 6. Medic stomatolog Molovata - Andrei Mîrza  069985405;
 7. Medic stomatolog Pîrîta - Ion Eșanu, 069985405

Activează ca subdiviziune interioară, în subordinea Consiliului raional Dubăsari. 

REGULAMENTUL  DE ACTIVITATE
AL ÎNTREPRINDERII  MUNICIPALE
CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL DUBĂSARI
 
 
 1. DISPOZIȚII GENERALE
 2. Regulamentul de activitate al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional (în continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585 din 28 februarie 1998, Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007, Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 şi alte acte normative în vigoare.
 3. Denumirea completă a instituţiei medico-sanitare este: Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dubăsari. Denumirea prescurtată a instituţiei medico-sanitare este: ÎM CSR Dubăsari.
3. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dubăsari este fondată conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 672 din 21.07.1999 „Cu privire la trecerea instituţiilor stomatologice la autogestiune” şi a ordinului Ministerului Sănătăţii Nr. 244 din 13.03.2013 „Cu privire la trecerea la autogestiune a serviciului stomatologic”, alte acte normative în vigoare, precum şi în baza deciziei Consiliului raional Dubăsari nr. 02-05 din 21.06.2013.
 1. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dubăsari constituie un subiect economic autonom cu drept de persoană juridică, care pe baza proprietăţii administraţiei publice locale, transmise ei pentru administrarea economică de către autorităţile administraţiei publice locale, îşi desfăşoară activitatea pe principiul de autogestiune acordând servicii medicale stomatologice atât contra plată, cât şi în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în conformitate cu Programul Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
 2. Durata de activitate a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Dubăsari este nelimitată.
 3. Sediul Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Dubăsari se află pe adresa: Republica Moldova, r. Dubăsari, com. Coșnița, str. Păcii 70.
 
 1. SCOPUL, SARCINILE ȘI TIPURILE DE ACTIVITATE
 2. Scopul principal al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Dubăsari este protecţia sănătăţii populaţiei, profilaxia, diagnosticarea, tratamentul bolilor stomatologice şi promovarea modului sănătos de viaţă.
 3. Pentru realizarea scopului principal Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dubăsari are următoarele obiective şi sarcini:
1)         sporirea accesibilităţii populaţiei la asistenţă medicală specializată stomatologică şi a promptitudinii în acordarea acesteia;
2)         îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin ameliorarea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea dreptului acestuia;
3)         ameliorarea indicatorilor de sănătate prin realizarea măsurilor de profilaxie şi tratament, în conformitate cu normele stabilite;
4)         acordarea asistenţei medicale stomatologice în volumul prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
5)         acordarea asistenţei medicale de urgenţă în mod gratuit în cazul urgenţelor medicale în volumul prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
6)         prestarea serviciilor medicale stomatologice contra plată, în baza actelor normative în vigoare.
9.  Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dubăsari efectuează următorul gen de activitate:
1)         Profilaxia orală;
2)         Asistenţa medicală stomatologică de ambulatoriu.
10.  Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dubăsari are următoarele drepturi:
1)         să reprezinte interesele Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Dubăsari în organele publice locale şi alte organizaţii;
2)         să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii sale;
3)         să încheie contracte în numele său, să procure bunuri şi servicii şi să presteze servicii în conformitate cu genul de activitate;
4)         să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa, conform legislaţiei în vigoare;
5)         să asigure protecţia socială a drepturilor şi intereselor lucrătorilor săi, cât şi a intereselor social-importante în domeniul său de activitate.
 
 
 1. ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONTROL
 
11.  Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dubăsari are următoarele organe de administrare şi control:
1)         Fondatorul - Consiliul Raional Dubăsari;
2)         Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale;
3)         Directorul.
12.  Fondatorul este organul suprem de administrare a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Dubăsari  .
13.  Fondatorul are următoarele atribuţii:
1) aprobă decizia de fondare a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Dubăsari;
2) aprobă Regulamentul de activitate a întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Dubăsari;
3) aprobă programul de dezvoltare şi planurile anuale de activitate a întreprinderii;
4)aprobă rapoartele anuale privind activitatea economico-financiară a întreprinderii;
5)aprobă contractele de locaţiune a bunurilor şi încăperilor, a trecerii la cheltuieli a mijloacelor fixe;
6) coordonează devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi modificările la acesta.
7) supraveghează şi monitorizează activitatea curentă a întreprinderii;
8) transmite în baza contractului de comodat a bunurilor Fondatorului în gestiunea economică a întreprinderii;
14. Întreprinderea poartă răspundere pentru încălcarea drepturilor pacientului, conform legislaţiei în vigoare.
15. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale are următoarele atribuţii:
1) coordonează prin intermediul Fondatorului și a Întreprinderii Municipale programul de dezvoltare şi planurile anuale de activitate a Întreprinderii;
2) monitorizează activitatea medicală şi calitatea serviciilor medicale prestate.
16. Hotărârile, ordinele şi deciziile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale ce ţin de atribuţiile sale sânt obligatorii pentru directorul Întreprinderii.
17. Directorul este persoană responsabilă şi abilitată cu dreptul de gestionare şi conducere a Întreprinderii.
18. Directorul este selectat  prin concurs organizat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi este numit în funcţie de către Președintele raionului. Eliberarea din funcţie a directorului se efectuează de către Președintele raionului.
19. Directorul Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Dubăsari este numit pe o perioadă de 5 ani.
20. În competenţa directorului Întreprinderii sunt toate atribuţiile, cu excepţia celor ce ţin de competenţa Fondatorului şi Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.
21.  Directorul Întreprinderii are următoarele atribuţii:
1) asigură executarea actelor legislative şi normative în vigoare, hotărârilor, ordinelor şi deciziilor Fondatorului şi Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;
2) reprezintă interesele întreprinderii, fără procură, în relaţiile cu persoanele terţe;
3) asigură acreditarea întreprinderii, în termenii stabiliţi de actele normative în vigoare;
4) elaborează programe de perspectivă şi planuri anuale de activitate ale întreprinderii;
5) elaborează organigrama şi statele de personal şi le prezintă Fondatorului pentru examinare şi aprobare;
6) elaborează rapoarte semestriale şi anuale privind activitatea întreprinderii şi le prezintă Fondatorului şi, la solicitare, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;
7) prezintă rapoarte la Centrul Naţional de Management în Sănătate, conform formularelor de evidenţă statistică medicală, aprobate prin actele normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;
8) implementează tehnologii moderne de diagnostic şi tratament;
9) organizează educaţia medicală continuă a lucrătorilor medicali, conform cerinţelor în vigoare;
10) semnează contractele de prestare a serviciilor medicale stomatologice cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cu alte instituţii, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, gestionează mijloace financiare;
11) încheie, modifică, suspendă, încetează contracte individuale de muncă cu persoanele angajate, cu respectarea procedurilor stabilite de Codul Muncii;
12) aprobă devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi modificările la acesta, cu prezentare spre coordonare Fondatorului şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (pentru sumele contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină);
13) asigură folosirea eficientă a bunurilor materiale ale întreprinderii;
14) organizează prestarea de servicii medicale în volumul şi de calitatea prevăzută în Programul unic, în Protocoalele Clinice Naţionale, standardele medicale, aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale;
15) poartă răspundere disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea prevederilor actelor legislative şi normative în procesul gestionării activităţii întreprinderii.
 
IV. PATRIMONIUL
22. Patrimoniul Întreprinderii este format din fondurile fixe şi mijloacele circulante, transmise în gestiunea economică de Fondator, bunuri procurate pe parcursul activităţii, mijloacele financiare obţinute în urma prestării serviciilor medicale stomatologice.
23. Întreprinderea, din surse proprii, are dreptul să procure bunuri necesare pentru activitatea sa, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
24. Patrimoniul întreprinderii este folosit exclusiv pentru realizarea scopurilor de activitate.
 
 1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
25. Activitatea întreprinderii se desfăşoară pe principii de autogestiune.
26. Întreprinderea este în drept să dispună următoarele surse de venituri:
1)   mijloacele obţinute de la prestarea serviciilor medicale stomatologice contra plată, conform legislaţiei în vigoare;
2)   mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, obţinute în urma acordării serviciilor medicale stomatologice conform Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în baza contractelor cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
27. Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea sa economico-financiară pe cont propriu şi poartă responsabilitatea patrimonială proprie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
28. Întreprinderea planifică individual activitatea sa economico-financiară astfel, încât să asigure activitatea şi dezvoltarea sa ulterioară, coordonând cu Fondatorul cheltuielile pentru salarizarea angajaţilor, procurarea medicamentelor, materialelor şi instrumentelor (cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină celor din contul alocaţiilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală).
29. Întreprinderea prestează servicii medicale stomatologice în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în volumul contractat de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, conform Catalogului tarifelor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011.
30. Întreprinderea duce evidenţa contabilă în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate.
31. Evidenţa statistică este întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare. Raporturile financiare şi statistice se întocmesc şi se prezintă organelor  abilitate, inclusiv Fondatorului în modul şi termenii stabiliţi.
32. Neprezentarea rapoartelor respective sau prezentarea întârziată a acestora atrage răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.
33. Relaţiile dintre întreprindere şi angajaţi sunt reglementate prin contractele individuale de muncă.
34. Remunerarea muncii se efectuează în baza actelor normative, care reglementează salarizarea angajaţilor din unităţile care activează pe principii de autogestiune.
 
 1. CONTROLUL ACTIVITĂȚII
35. Controlul asupra corespunderii activităţii întreprinderii se execută de către Fondator şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, conform atribuţiilor.
36. Fondatorul şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale este în drept să ia deciziile de rigoare în conformitate cu legislaţia, în caz de depistare a încălcărilor în activitatea întreprinderii.
37. Controlul respectării legislaţiei financiare şi fiscale se efectuează de către organele abilitate, companiile de audit şi de alte organe de stat în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
38. Controlul asupra respectării politicii de sănătate în cadrul întreprinderii, promovate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, se efectuează de către serviciile şi subdiviziunile specializate ale ministerului şi Fondatorului.
 
 1. REORGANIZAREA, DIZOLVAREA SAU LICHIDAREA
39. Decizia cu privire la reorganizarea, dizolvarea sau lichidarea întreprinderii se aprobă de Fondator, conform legislaţiei din domeniu.
 
 1. DISPOZIȚII FINALE

40. Regulamentul se aprobă de către Fondator, cu avizarea ulterioară a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.
 
 
 
 
            Vicepreședintele raionului                                                     Maria JIMBEI

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Î.M. ”Centrul stomatologic Dubasari” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta