Harta site-ului
Ajutor
Buna Guvernare
Buna Guvernare

DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ pentru anul 2018


DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE pentru anul 2017


DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE
 

În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Policinschi Grigore, în calitate de Preşedinte al Raionului Dubăsari,
declar că Consiliul raional Dubăsari, dispune de un sistem de management financiar şi control a cărui organizare şi funcţionare permite furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.
Sistemul de management financiar şi control cuprinde mecanisme de autocontrol, iar măsurile privind creşterea eficacităţii acestuia au la bază evaluarea riscurilor conform competenţelor şi responsabilităţilor legale. Acest sistem include procesele şi procedurile de promovare a transparenţei atît a planificării cît şi a cheltuielilor surselor financiare publice bugetare şi sînt realizate în complex prin intermediul Autorităţii deliberative şi reprezentative – Consiliul raional, Autorităţii executive şi ordonatorul principal de credite – preşedintele raionului, serviciilor descentralizate – Direcţia finanţe, secţia administrativ– financiară, contabilităţile instituţiilor cu statut de persoană juridică, ordonatorii secundari de credite, trezoreria teritorială Coşniţa,
Astfel, pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2013, sistemul de management financiar şi control al Consiliului raional Dubăsari este conform cu Standardele naţionale de control intern în sectorul public.
Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de management financiar şi control al entităţii şi este emisă prin asumarea răspunderii manageriale şi are drept temei date, informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

____________________2014Preşedintele raionului Dubăsari                                                                                     Grigore Policinschi

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Buna Guvernare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta