Harta site-ului
Ajutor
Situația femeilor pe piața muncii vizavi de TFU
Situația femeilor pe piața muncii vizavi de TFU

Conform informaţiilor prezentate de către dl Pavel DRIGA, Inspector principal de muncă al ITM Chișinău, la sfîrșitul anului 2015, în unitățile din raionul Dubăsari cu numărul scriptic de angajați mai mult de 20, numărul lucrătorilor a constituit 2921 de persoane, din care 1914 femei, ce constituie 66 %. În acele 112 unități din teritoriul raionului, supuse controlului privind respectarea actelor legislative și altor acte normative din domeniul muncii în perioada 01.01.2015-01.05.2016, avem următoarea situație: total angajați la momentul controlului 2806 lucrători, din care femei 1825, ce constituie 65%, din care:
  în 39 unități din ramura comerțului, activează 172 femei, constituind 9,4% din numărul total de femei;
  în 22 unități din agricultură –  156 femei, 8,5 %;
  în cele 28 instituții publice-1139 femei, 62,4%
  altele 33 unități – 358 femei, 19,7%
  Ceea ce privește starea condițiilor de muncă, în anul 2015 în unitățile raionului au activat în condiții de muncă vătămătoare (sub acțiunea factorilor nocivi: substanțelor chimice, microclima, radiației, greutatea, intensitatea muncii) 400 de femei.
  Pe parcursul anului au fost acordate înlesniri pentru condiții de muncă nefavorabile:
 - au beneficiat de concedii suplimentare de odihnă 155 de femei;
 - au beneficiat de sporuri și compensații pentru condiții vătămătoare de muncă 245 femei. Practic toate cele 400 de femei au beneficiat cel puțin de un fel de înlesniri. Cheltuielile pentru înlesniri și sporuri acordate personalului în anul 2015 au constituit 563,8 mii lei.   
  În linii generale  majoritatea agenților economici, în activitatea lor, se conduc de prevederile legislației muncii. Relațiile de muncă cu salariații sînt perfectate în formă scrisă prin încheierea contractelor individuale de muncă, angajarea lor fiind legalizată prin ordinul angajatorului. Este efectuată asigurarea socială și medicală în corespundere cu legislația în vigoare.
  Cu toate acestea, în cadrul controalelor, au fost constatate mai multe încălcări și abateri de la prevederile actelor  legislative și normative din domeniul muncii. Cele mai grave fiind admise la stabilirea, calcularea și achitarea salariului ( nerespectarea cuantumului minim garantat al salariului la unitățile din sectorul real al economiei, încălcarea termenilor și periodicității de plată a salariului, ca rezultat fiind admise restanțe la plata salariului), încălcări  privind respectarea legislației muncii ce ține de timpul de muncă și de odihnă a femeilor, acordarea concediilor de odihnă anuale plătite. (Î.I. Covali Natalia” s.Pîrîta, SRL ”Tiraston” s.Doroțcaia, Consumcoop ”Coșnița și alții). Mai mult ca atît, sunt cazuri cînd agenții economici  recurg la practica admiterii muncii nedeclarate. Astfel în cadrul vizitelor de control la 11 agenți economici au fost depistate persoane admise la muncă, dar neangajate în modul stabilit de legislație (SRL ”Rotor” s.Holercani, A.O.”Irigator” s. Pîrîta, SRL ”Zodiac Grup”, SRL ”BMO Grup” s. Coșnița, Î.I. ”Sava Alexandru” s. Cocieri, SRL ”Igostaf Construct” s. Doroțcaia și alții), în așa mod fiind încălcate drepturile salariaților la asistență socială și medicală în prezent, cu consecințele corespunzătoare pentru viitor. Țin să menționez că deseori toate aceste încălcări au loc cu acordul tăcit al salariatului, fie prin atitudinea lui nepăsătoare, fie din teama de a-și pierde locul de muncă, iar în unele cazuri chiar și intrînd în cîrdășie cu angajatorul.
  Ceea ce ține de crearea condițiilor  normale de muncă. Cheltuielile pentru realizarea măsurilor de protecție a muncii în anul 2015 (măsuri tehnice, organizatorice, igieno-sanitare de protecție și prevenire, de altă natură) au constituit 231,6 mii lei. Totodată, în cadrul vizitelor de control au fost scoase în evidență mai multe cazuri unde condițiile de muncă a lucrătorilor la locul de muncă nu corespund Cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă elaborate în corespundere cu Directiva Consiliului Comunităților Europene și aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010. Spre exemplu cîteva din ele:

  • la grădinița-creșă ”Garofița” s. Cocieri nu funcționa instalația de captare, reținere și de neutralizare a substanțelor nocive degajate în timpul procesului tehnologic la bucătărie, iar în blocul administrativ  lipsea încălzirea termică, astfel lucrătorii de la bucătărie, spălătorie, punctul medical, fiind expuși, pe timp de iarnă, unor curenți de aer și temperaturi joase, neadecvate organismului uman;
  •  funcționarea instalației de ventilare mecanică în secția de pregătire a bucatelor din ospătăria CRR a invalizilor, veteranilor muncii și războiului din s.Cocieri crea disconfort prin expunerea lucrătorilor la curenți de aer și zgomot; spălătoria de lingerie se afla într-o încăpere avariată fără de condiții elementare de muncă.
Spun asta la timpul trecut, deoarece țin să menționez faptul, că atît administrația Grădiniței ”Garofița”, cît și administrația Centrului Republican de reabilitare au întreprins măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă a femeilor ce activează la aceste locuri de muncă, și anume: blocul administrativ a grădiniței ”Garofița”a fost unit la căldură, a fost instalată instalația de captare în bucătărie; spălătoria CRR a fost trecută în altă încăpere, fiind amenajate instalații sanitare (încăpere pentru odihnă, vestiar cu dulapuri individuale pentru îmbrăcăminte, duș, chiuvete, cabină de W-u).
Ceea ce nu putem spune de administrația Î. S. ”Poșta Moldovei”. Pînă la ziua de azi lucrătorii oficiilor poștale din s. Cocieri și s.Pohrebea nu sunt asigurați cu WC-uri; temperatura, pe timp de iarnă, la locurile de muncă a operatorilor oficiilor poștale din satele Pohrebea, Pîrîta, Cocieri, Marcăuți este cu mult mai joasă decît limitele termice minime admise la posturile de lucru; situație analogică, ce ține de temperatură avem la posturile de muncă a vînzătorilor ConsumCoop ”Coșnița”; în mai multe unități (instituții bugetare), lucrătorilor nu li sînt puse la dispoziție vestiare corespunzătoare cu dulapuri pentru păstrarea vestimentației personale și îmbrăcămintei de lucru, etc.
  Aceste și alte încălcări au fost consemnate în  procesele - verbale de control, care au fost înaintate conducătorilor, cu prescripția de a programa și întreprinde măsuri privind îmbunătățirea condițiilor de muncă, prevenirea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională a lucrătorilor.
  Pentru neconformarea la prevederile legislației muncii pe parcursul anului au fost întocmite și înaintate în instanța de judecată 11 procese – verbale cu privire la contravenție.
  În Anul 2015 au fost examinate și întreprinse măsuri pentru soluționarea a 4 petiții, inclusiv 2 petiții colective, parvenite de la femei din cîmpul muncii. Ca rezultat al acțiunilor întreprinse 75 de persoane au fost repuse în drepturi (ex. CRR a fost recalculat și achitat salariul infirmierelor și a/medicale (57 la număr), ce lucrează în schimburi, pentru perioada 01.01.2015-01.10.2015 în sumă de 193171 lei).
  Pe parcursul anului au avut loc 2 accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă, în unul din ele fiind implicată o femeie. Ca rezultat al cercetării lor de către comisiile de cercetare ale unităților respective, s-a stabilit că acestea s-au produs din cauza nefolosirii de către executant a echipamentului de protecție cuvenit și lacunelor în instruirea personalului.
 
Pavel DRIGA, Inspector principal de muncă al ITM Chișinău
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Situația femeilor pe piața muncii vizavi de TFU - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta