Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor
Şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor

Pe data de 29 martie 2013  în incinta Consiliului raional Dubăsari s-a desfăşurat şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor. Şedinţa  a fost condus de către  Preşedintele Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor dna Maria Jimbei,  cu urmatoarea ordine de zi:   
1. Cu privire la instituirea tutelei asupra tutoror copiilor rămași fără îngrijire parintească
Raportor: E. Botnari, specialist principal DAS Dubăsari
2. Cu privire la măsurile întreprinse de către DAS de comun acord  cu APL privind protejarea copiilor din familiile defavorizate
Raportor : V. Vancea, șef DAS Dubăsari
3.Cu privire la hotărîrea nr.1 din 13.02.2013 a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului
Raportor : Maria Jimbei, vicepreședintele raionului Dubăsari
Ca oaspeți au fost invitați , consilierul raional, dna Tatiana Roșca și angajații serviciului Psihopedagogic. 
Deciziile ședinței Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului se anexează:

DECIZIE Nr. 1
din 29 martie 2013 
a Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului 

Cu privire la instituirea tutelei 
asupra tutoror copiilor rămași 
fără îngrijire parintească

În temeiul Convenţiei ONU „privind drepturile copilului” din 20.11.89, ratificată de Republica Moldova la 12.12.90, Legii Republicii Moldova nr. 338 – XII din 15.12.94 „Privind drepturile copilului”,  art. 142 alin.4 al Codului familiei cu privire la tutelă şi curatelă, avînd în vedere raportul prezentat de către E. Botnari, sp. principal în protecția drepturilor copiilor (anexe), Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copiilor și  în scopul promovării interesului major al copilului în societate și al asigurării drepturilor acestuia DECIDE:
1.Se ia act de raportul prezentat :
2.Se atenționează APL de nivelul 1 asupra respectării prevederilor legale privind instituirea tutelei și curatelei și  monitorizării  permanente a situației copiilor  cărora le-a fost instituită tutela sau curatela
3.DAS (al V. Vancea) de comun acord cu APL de nivelul 1, prin intermediul specialistului principal în protecția drepturilor copilului și al  asistenților sociali:
3.1va ține la control strict respectarea întocmai a prevederilor legale de către toate instanțele de resort la instituirea tutelei și curatelei, cu perfectarea și avizarea legală a documentelor elaborate în acest scop
3.2va acorda asistența necesară atît tutorelui, cît și tutelatului privind protecția drepturilor acestora, dar și executarea responsabilităților 
3.3va ordona evidența și controlul asupra copiilor luați sub tutelă sau curatelă și a tutorilor, informînd despre rezultate la urmatoarea ședință a Consiliul raional pentru protecția dreptulurilor copilului.
4.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui Consiliului pentru protecţia dreptului copilului, vicepreşedintele raionului, dna M. Jimbei.

Preşedintele Şedinţei                                                                           Maria JimbeiDECIZIE Nr. 2
din 29 martie 2013 
a Consiliului pentru protecţia dreptului copilului 

Cu privire la  măsurile întreprinse
de către Direcția asistență socială
de comun acord cu APL privind
protejarea copiilor din familiile 
defavorizate

În temeiul Convenţiei ONU „privind drepturile copilului” din 20.11.89, ratificată de Republica Moldova la 12.12.90, Legii Republicii Moldova nr. 338 – XII din 15.12.94 „Privind drepturile copilului” ,  avînd în vedere  raportul   prezentat de către V. Vancea, șef Direcția asistență socială (anexă)  și în scopul promovării interesului major al copilului în societate și al asigurării drepturilor acestuia, Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copiilor DECIDE:
1.Se ia act de raportul prezentat :
2.DAS (al V. Vancea) de comun acord cu DGÎTS (dna L. Brăduceanu), APL de nivelul 1, prin intermediul specialistului principal în protecția drepturilor copilului și al asistenților sociali;
2.1va  coordona şi va  asigura organizarea acţiunilor privind promovarea şi protecţia dreptului copiilor din familiile defavorizate,
2.2va institui o evidenţă strictă şi separată a copiilor din familiile defavorizate în fiecare caz aparte în dependenţă de circumstanţele concrete,
2.3 va  alege formele adecvate de protecţie a copiilor, asigurînd controlul sistematic asupra condiţiilor de întreţinere, educaţie, sănătate şi instruire a acestora.
2.4 de comun acord cu Consiliul raional pentru protecția drepturilor copiilor, Consiliul pentru protecția copilului aflat în dificultate, va acorda asistența necesară copiilor nominalizați, înaintînd propuneri concrete APL de nivelu I și altor instituții de resort pentru soluționarea problemelor acestora.
3.APL de nivelul 1 prin intermediul Consiliul local pentru protecția drepturilor copilului:
3.1vor ține la control permanent situația copiilor din familiile defavorizate, vor sesiza organele de resort în cazurile de încalcare a drepturilor acestora.
3.2vor impulsiona activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copiilor, a echipelor multidisciplinare în vederea acordării asistenței necesare copiilor din familiile defavorizate. 
4.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui    Consiliului   pentru protecţia dreptului copilului, vicepreşedintele raionului, dna M. Jimbei.

Preşedintele Şedinţei                                                                           Maria Jimbei


Specialist principal DAS                                                                                E. Botnari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta