Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor
Şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor

Pe data de 16 noiembrie în incinta Consiliului raional Dubăsari s-a desfăşurat şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor. Şedinţa a fost condusă de către Preşedintele Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor dna. Maria Jimbei cu urmatoarea ordine de zi:
1. Cu privire la generalizarea respectării legeslației privind protecția copiilor rămași fără îngrijire părintească în urma plecării părinților peste hotarele R.M.
Raportor: Botnari Eugeniu, specialist principal pentru protecția drepturilor copililor
2. Cu privire la măsurile întreprinse de către serviciului minori și moravuri de comun cu alte instituții abilitate privind combaterea delicvenței juvinile.
Raportor: Rotaru Ruslan, inspector superior al Serviciului minori a CPR Dubăsari
3. Cu privire la situația privind instruirea copiilor la domiciliul , școlarizarea copiilor
Raportor: L.Braduceanu șef DGÎTS

S-a examinat:

I Cu privire la generalizarea respectării legeslației privind protecția copiilor rămași fără îngrijire părintească în urma plecării părinților peste hotarele R.M.
Raportor : Botnari Eugeniu, specialist principal pentru protecția drepturilor copililor

Au luat cuvîntul: M. Jimbei, vicepreședintele raionului Dubasari, V. Braduceanu, șef DAS și E. Botnari, specialist principal protecția drepturilor copilului
În rezultatul dezbaterilor au fost înaintate mai multe propuneri:
1. respectărea prevederilor legale privind protecția copiilor rămași fără îngrijire părintească în urma plecării părinților peste hotarele R.M.
2. aducerea lă cunoștința părinților că este necesar instituirea tutelei asupra copiilor pe care ii lasă în țară în urma plecării
3. respectarea întocmai a procedurii de instituire a tutelei și curatelei cu perfectarea și avizarea legală a documentelor elaborate în acest scop.
4. întreprinderea măsurilor de rigoare pentru stabilirea, evidenţa părinţilor care sunt plecaţi peste hotare sau intenţionează să plece peste hotare

S-a decis:
În scopul promovării interesului major al copilului în societate, realizării Convenţiei ONU „privind drepturile copilului” din 20.11.89, ratificată de Republica Moldova la 12.12.90, Legii Republicii Moldova nr. 338 – XII din 15.12.94 „Privind drepturile copilului” , Hotărîrii de Guvern nr. 290 din 15 aprilie 2009 „pentru aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului de luare în evidenţă a copiilor care rămîn în ţară, al căror părinte/tutore(curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate”şi avînd în vedere raportul prezentat de către V. Vancea, şef Direcţie asistenţă socială, Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copiilor DECIDE:

1. Se ia act de raportul prezentat.
2. Autorităţile publice locale de comun acord cu instituţiile abilitate din teritoriu:
2.1 vor întreprinde măsurile de rigoare pentru stabilirea, evidenţa părinţilor care sunt plecaţi peste hotare sau intenţionează să plece peste hotare,
2.2 vor organiza informarea acestora despre consecinţele rezultatului migraţiei şi vor cere perfectarea actelor necesare pentru stabilirea tutelei/curatelei, întreţinatorului, în grija cărora vor ramîne copiii.
3. DAS (al V. Vancea) de comun acord cu DGÎTS (dna L. Brăduceanu), CMF (dl V. Gulica), Serviciului Minori al CRP Dubăsari, APL de nivelul 1, prin intermediul asistentului social:
3.1 va coordona şi va asigura organizarea acţiunilor privind promovarea şi protecţia dreptului copilului, în special celor din familiile defavorizate,
3.2 va institui o evidenţă strictă şi separată a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească din familiile defavorizate, în fiecare caz aparte, în dependenţă de circumstanţele concrete în urma cărora copiii au rămas fără ocrotire părintească, alegînd formele adecvate de protecţie a copiilor, asigurînd controlul sistematic asupra condiţiilor de întreţinere, educaţie, sănătate şi instruire a acestora.
3.3 va reglementa şi va stabili procedura de legalizare a actelor de instituire a tutelei/curatelei a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească din toate categoriile de familii (defavorizate).
3.4 va sensibiliza opinia publică despre consecinţele plecării părinţilor (promovarea mesajelor în presă, materiale informative pentru părinţi, copii, îngrijitori), dezvoltarea capacităţilor profesioniştilor să acorde suport copiilor (diriginţi, asistenţi sociali, psihologi şcolari), sprijin pentru părinţi/îngrijitori: abilităţi parentale, şă pregătească despărţirea, şă comunice şi să ofere suport copiilor pe durata despărţirii, dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă la copii, susţinerea copiilor afectaţi de migraţie.
4. DGÎTS, Secţia Cultură vor crea/ susţine activităţile de organizare a timpului liber în conformitate cu necesităţile copiilor, implicîndu-i activ în organizarea şi desfăşurarea lor.
5. Responsabili pentru executarea prezentei decizii se desemnează: DÎTS (dna L. Braducean), DAS ( dl V. Vancea), DCT (dna V. Semionov), Serviciul minori al CPR Dubăsari (dl R.Rotaru), președinții comisiilor locale pentru protecția drepturilor copiilor .

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui Consiliului pentru protecţia dreptului copilului, vicepreşedintele raionului, dna M. Jimbei.

S-a examinat:

II . Cu privire la măsurile întreprinse de către serviciului minori și moravuri de comun cu alte instituții abilitate privind combaterea delicvenței juvinile.
Raportor: Rotaru Ruslan, inspector superior al Serviciului minori a CPR Dubăsari

Au luat cuvîntul: Rotaru Ruslan, inspector superior al Serviciului minori a CPR Dubăsari

În urma raportării a inspectorului superior al Serviciului minori, în raionul Dubăsari avem 39 de minori delicvenți la evedență dintre care 6 fete și 33 de băieți, s-a propus:
1. asigurarea amenajarea și dotarea cu materialele necesare a camerei speciale de audieri a minorilor delicvenți, aflați în situație de deficultate.
2. în fiecare caz aparte, în dependenţă de circumstanţele concrete, să aleagă formele adecvate de protecţie a copiilor, asigurînd controlul sistematic asupra condiţiilor de întreţinere, educaţie, sănătate şi instruire a acestora.
3. întreprinderea măsurilor necesare pentru consolidarea capacităților profesionale a persoanelor care au contacte permanente cu copiii în domeniul educației, sănătății, protecției sociale, justiției, ordinii publice, precum și a celui cultural privind protecția drepturilor copilului

S-a decis:

În scopul promovării interesului major al copilului în societate, realizării Convenţiei ONU „privind drepturile copilului” din 20.11.89, ratificată de Republica Moldova la 12.12.90, Legii Republicii Moldova nr. 338 – XII din 15.12.94 „Privind drepturile copilului”, în conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copilului şi avînd în vedere raportul prezentat de către Serviciul minori și moravuri al CPR Dubăsari (dl R. Rotari), Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copiilor DECIDE:

1. Se ia act de raportul prezentat :
2. Serviciul minori al CPR Dubăsari (dl R. Rotaru) de comun acord cu APL de nivelul 1, DÎTS (dna L. Braducean), DAS (dl V. Vancea), DCT (dna V. Semionov):
2.1 va institui o evidenţă strictă şi separată a copiilor delincvenți;
2.2 în fiecare caz aparte, în dependenţă de circumstanţele concrete, va alege formele adecvate de protecţie a copiilor, asigurînd controlul sistematic asupra condiţiilor de întreţinere, educaţie, sănătate şi instruire a acestora.
2.3 va asigura organizarea acţiunilor privind promovarea şi protecţia drepturilor copiilor delincvenți.
2.4 Va asigura amenajarea și dotarea cu materialele necesare a camerei speciale de audieri a minorilor delicvenți, aflați în situație de deficultate.
3 DÎTS (dna L. Braducean), DAS ( dl V. Vancea), DCT (dna V. Semionov), CPR Dubăsari:
3.1 vor întreprinde măsurile necesare pentru consolidarea capacităților profesionale a persoanelor care au contacte permanente cu copiii în domeniul educației, sănătății, protecției sociale, justiției, ordinii publice, precum și a celui cultural privind protecția drepturilor copilului
3.2 vor organiza acțiuni de sensibilizare a părinților cu înaintarea recomandărilor necesare privind modul de comunicare cu copiii și supravegherea acestora întru prevenirea victimizării
3.3 vor organiza în cadrul instituțiilor de învățămînt campanii de informare în domeniul educației sexuale, prevenirii violenței, abuzurilor la care pot fi supuși minorii, infracțiunilor în cadrul cărora pot fi implicați, atenționîndu-i asupra responsabilității penale și impactului negativ al acestora asupra securității lor.
4 DÎTS (dna L. Braducean), DCT (dna V. Semionov), vor crea/ susţine activităţile de organizare a timpului liber în conformitate cu necesităţile copiilor, implicîndu-i activ în organizarea şi desfăşurarea lor.
5 Responsabili pentru executarea prezentei decizii se desemnează: DÎTS (dna L. Braducean), DAS ( dl V. Vancea), DCT (dna V. Semionov), serviciul minori al CPR Dubăsari (dl R.Rotaru), președinții comisiilor locale pentru protecția drepturilor copiilor .

6 Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui Consiliului pentru protecţia dreptului copilului, vicepreşedintele raionului, dna M. Jimbei.
Deciziile vor fi expediate tuturor organelor de resort.
Specialist principal pentru protecția drepturilor copilului E. Botnari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta