Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor
Şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor

Pe data de 17 noiembrie 2011 a avut loc şedinţa de lucru a Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor. Şedinţa a fost prezidată de vicepreşedintele Maria Jimbei, preşedinte al Consiliului, cu participarea membrilor numiţi prin dispoziţia Preşedintelui raionului Dubăsari cu nr.110 din 04 septembrie 2010. Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copiilor se întruneşte în astfel de şedinţe o dată în trimestru.
Invitaţii şedinţei au fost:

 1. Membrii Consiliului pentru apărarea drepturilor copilului
 2. Membrii Comisiei raionale pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane
 3. Preşedinţii consiliilor locale pentru apărarea drepturilor copiilor
 4. Directorii adjuncţi pe educaţie din gimnazii şi licee
 5. Asistenţii sociali
 6. Serviciul minori a Comisariatului raional de poliţie
Conform ordinei de zi au fost discutate următoarele chestiuni:
 1. Cu privire la  situaţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească ca rezultat almigraţiei părinţilor peste hotare. Raportor V. Vancea – şef DAS
 2. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru apărarea drepturilor copilului. Raportor: E. Constantinov -  şef adjunct DAS
 3. Cu privire la rezultatele activităţii Comisiei raionale pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane pentru 9 luni ale anului curent. Raportor:  M. Jimbei – vicepreşedintele raionului, preşedintele consiliului
S-A EXAMINAT:
I. Cu privire la  situaţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească ca rezultat almigraţiei părinţilor peste hotare.
    În scopul promovării interesului major al copilului în societate, realizării Convenţiei ONU „privind drepturile copilului” din 20.11.89, ratificată de Republica Moldova la 12.12.90, Legii Republicii Moldova nr. 338 – XII din 15.12.94 „Privind drepturile copilului” , Hotărîrii de Guvern  nr. 290 din 15 aprilie 2009 „pentru aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului de luare în evidenţă a copiilor care rămîn în ţară, al căror părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate” şi avînd în vedere raportul prezentat de către V. Vancea, şef  Direcţie asistenţă socială, Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copiilor DECIDE:
1. Se ia act de raportul prezentat.
2. DAS (al V. Vancea) de comun acord cu DGÎTS (dna L. Brăducianu), CMF (dl V. Gulica), SM al CPRD, APL de nivelul 1, prin  intermediul asistentului social; 
  2.1 Va  coordona şi va asigura organizarea acţiunilor privind promovarea şi protecţia dreptului copilului în special din familiile  defavorizate,
 2.2 Va institui o evidenţă strictă şi separată a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească din familiile defavorizate, în fiecare caz aparte, în dependenţă de circumstanţele concrete în urma cărora copiii au rămas fără ocrotire părintească,  alegînd formele adecvate de protecţie a copiilor, asigurînd controlul sistematic asupra condiţiilor de întreţinere, educaţie, sănătate şi instruire a acestora.
  2.3 Va reglementa şi va stabili procedura de legalizare a actelor de instituire a tutelei/curatelei a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească din toate categoriile de familii (defavorizate).
  2.4 Va sensibiliza opinia publică despre consecinţele plecării părinţilor (promovarea mesajelor în presă, materiale informative pentru părinţi, copii, îngrijitori), dezvoltarea capacităţilor profesioniştilor să acorde suport copiilor (diriginţi, asistenţi sociali, psihologi şcolari), sprijin pentru părinţi/îngrijitori: abilităţi parentale, şă pregătească despărţirea, şă comunice şi să ofere suport copiilor pe durata despărţirii, dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă la copii, susţinerea copiilor afectaţi de migraţie.
3.DGÎTS, SC vor crea/ susţine activităţile de organizare a timpului liber în conformitate cu necesităţile copiilor implicîndu-i activ în organizarea şi desfăşurarea lor.
4.
Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui Consiliului pentru protecţia dreptului copilului, vicepreşedintele raionului, dna M. Jimbei.

II.Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru apărarea drepturilor copilului.    
    Avînd în vedere că, activitatea consiliilor locale nu este la nivel cerut s-a propus:

 • Întreprinderea masurilor necesare pentru revitalizarea activităţii consiliilor locale   pentru protecţia drepturilor copiilor.
 • Revederea componenţei consiliilor locale şi să elaboreze planuri de activitate a acestora pentru perioada anului 2012.
În conformitate cu Regulamentul de activitate a  Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copilului şi avînd în vedere rapoartele prezentate de către   Direcţia asistenţă socială , Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copiilor DECIDE:
1. Se ia act de  informaţia  prezentată.
2.
Se recomandă  autorităţilor administraţiilor publice locale, în termen de pînă la 15.12.11;
    2.1 Revedea componenţei componenţei consiliilor locale şi să elaboreze planuri de activitate a acestora pentru perioada anului 2012,
    2.2 Vor întreprinde măsurile necesare pentru revitalizarea activităţii consiliilor locale pentru protecţia drepturilor copiilor
    2.3 S-ă includă în componenţa consiliului reprezentanţii Serviciului minori, responsabili de lucrul cu minorii din localitate.
3.Consiliile locale pentru protecţia drepturilor copiilor:
   3.1
Vor prezenta Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor,  către 31.12.11, informaţie cu privire la componenţa consiliilor locale pentru protecţia drepturilor copiilor, planul de acţiuni a acestora pentru anul 2012, iar  de la 01.01.2012 vor informa semestrial despre realizarea acestora către data de 10 iulie şi 10 ianuarie.
   3.2 Vor examina în  şedinţe neordinare cazurile apărute cu privire la instituirea tutelei/ curatelei copiilor rămaşi fără îngrijire părintească, cît şi posibilitatea de reintegrare în familia biologică sau extinsă a copiilor instituţionalizaţi şi vor  coordona soluţionarea problemelor legate de acestia cu Comisia raională pentru copiii aflaţi în dificultate.
  3.3De comun acord cu administraţiile instituţiilor de învăţămînt din localitate, medicii de familie şi asistenţii sociali vor duce evidenţa strictă a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească şi vor ţine la control permanent sănătatea, reuşita şi frecvenţa copiilor din familii  cu situaţii de risc.
   3.4 De comun acord cu  medicii de familie, şefii  instituţiilor preşcolare  şi asistenţilor sociali vor întreprinde măsuri în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu.
   3.5 De comun cu  secretarii  consiliilor locale, medicii de familie şi asistenţii sociali vor examina lunar la şedinţe  procesul de documentare a copiilor noi născuţi , cît şi procesul de identificare şi evaluare a situaţiei copiilor din familiile în situaţie de risc, informînd instanţele de resort despre aceasta.

III. Cu privire la rezultatele activităţii Comisiei raionale pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane pentru 9 luni ale anului curent.
      Reieşind din raportul prezentat şi informaţia prezentată de procuratura raionului  Dubasari în decursul acestor 9 luni ale anului 2011cazuri de trafic de fiinţe umane nu au fost depistate (raportul se anexeaza). În conformitate cu prevederile legeslaţiei cu privire la previnirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr. 241 din 20.10.2005 şi examenînd raportul prezentat comisiei pentru combaterea traficului de fiinţe umane DECIDE:
1. Se ia act de raportul prezentat.
2.
Comisariatul raional de poliţie( d-nul V. Grabovschi), procuratura raională ( d-na V. Bradu), DGÎTS (d-na L. Braduceanu), DAS (d-nul V. Vancea):
   2.1
Vor ţine permanent la control realizarea acţiunilor preconizate pentru  prevenirea şi combaterea TFU, protecţia şi asistenţa victimilor şi potenţialilor victime a TFU.
  2.2
Vor înainta propuneri concrete pentru elaborarea planului de acţiuni ale comisiei pentru anul 2012, prezentîndul pînă la data de 15.12.2011 secretarului comisiei.
   2.3
Controlul executării acestor decizii se pune în seama preşedintelui comisiei dna Maria Jimbei.

S. p. în protecţia drepturilor copilului
E. Botnari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta