Harta site-ului
Ajutor
Sănătatea oamenilor – o problemă prioritară pentru toţi
Sănătatea oamenilor – o problemă prioritară pentru toţi

La data de 25 octombrie 2011 in incinta Consiliului raional Dubăsari a avut loc şedinţa lărgită a Comisiei raionale sănătate publică. În cadrul ei au participat medicii de familie de la Centrele şi oficiile de sănătate din teritoriu, şefii serviciilor descentralizate şi desconcentrate din teritoriu, primarii localităţilor.
În cadrul şedinţei au fost examinate două chestiuni extrem de importante pentru populaţia raionului Dubăsari, şi anume:
1. Cu privire la acordarea serviciilor medicale de calitate populaţiei raionului Dubăsari şi măsurile de îmbunătăţire a acestora.
Raportor: dl V. Gulicadirectorul CMF Dubăsaridl G. Urîtudirectorul Spitalului raional Criulenidl M. Gherman, şef Centrul sănătate publică Criuleni.
2.  Cu privire la sesizarea Centrului de Sănătate Publică.
Raportor: dl M. Gherman, şef Centrul sănătate publică Criuleni

Pe marginea raporturilor prezentate au fost expuse mai multe probleme legate de activitatea instituţiilor medicale din raion şi deservirea populaţiei raionului de către Spitalul raional Criuleni şi Spitalul republican al Ministerului Sănătăţii. De către primarii localităţilor au fost înaintate mai multe obiecţii cu privire la calitatea joasă a serviciilor acordate de spitalul raional Criuleni. Medicii de la Criuleni nu efectuează controlul copiilor la 7,11,15 ani conform legislaţiei, investigaţiile nu se fac în volumul deplin pentru pacienţi, programarea nu este la nivel.
În rezultatul dezbaterilor, Comisia raională în sănătate publică a luat următoarea decizie
1. În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea  ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 263-XVI din 27.10.2005, Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10 din 03.02.2009, cu programele raionale privind ocrotirea sănătăţii publice, examinînd rapoartele prezentate, Comisia sănătate publică, DECIDE:
1. Se ia act de rapoartele prezentate de directorul CMF Dubăsari (dl V. Gulica), directorul Spitalului raional Criuleni (dl G. Urîtu), Centrul sănătate publică (dl M. Gherman).
2.CMF Dubăsari (dl V. Gulica ), Spitalul raional Criuleni (dl G.Urîtu) şi Centrul sănătate publică (dl M. Gherman):
2.1 vor revedea şi vor reglementa activitatea medicilor privind acordarea serviciilor  medicale în conformitate cu Programul Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în termen de pînă la 15.11.2011;
2.2 vor informa despre măsurile întreprinse Comisia raională sănătate publică şi  vor asigura transparenţa acestora în rîndurile populaţiei;
2.3 vor examina fiecare caz de încălcare a drepturilor pacientului şi cazurile de depistare tardiva de tuberculoză, cancer şi a altor boli infecţioase şi vor întreprinde măsuri de sancţionare a lucrătorilor medicali implicaţi în aceste cazuri;
2.4 de comun acord cu autorităţile publice locale şi instituţiile de resort vor monitoriza realizarea necondiţionată a programelor teritoriale aprobate întru prevenirea  maladiilor transmisibile şi promovarea modului sănătos de viaţă.
3. Autorităţile  publice locale de nivelul I:
3.1 vor reabilita, optimiza conlucrarea cu medicii de familie, evaluînd pînă la sfîrşitul anului situaţia privind starea sănătăţii populaţiei şi vor elabora un plan de măsuri de ameliorare a acesteia, cu examinarea şi aprobarea în cadrul şedinţelor consiliilor locale;
3.2 de comun acord cu lucrătorii medicali, conducătorii instituţiilor, organizaţiilor din teritoriu vor promova modul sănătos de viaţă în rîndurile populaţiei, vor sensibiliza cetăţenii privind măsurile de profilaxie şi combatere a bolilor cronice, în special a tuberculozei, altor boli infecţioase, diabetului zaharat, cardio-vascularelor;
3.3 vor prevedea în bugetul local surse financiare pentru organizarea acţiunilor de profilaxie a bolilor zooantroponoze;
3.4 de comun acord cu medicii de familie, asistenţii sociali, vor contribui la procurarea produselor lactate pentru copiii de pînă la un an, cu alimentare artificială, din familiile social vulnerabile.
4. Centrul de sănătate publică Criuleni (dl M.Gherman), Direcţia sanitar-veterinarăşi siguranţa produselor de origine animalieră (dl A.Spiridonov):
4.1 vor intensifica măsurile de prevenire a bolilor  zooantroponoze;
4.2 vor ţine la control permanent starea alimentaţiei publice, preponderent alimentaţia copiilor  în instituţiile preşcolare, preuniversitare, în cantinele sociale şi instituţiile ce ţin de alimentaţia publică;
4.3 vor întreprinde măsuri drastice de sancţionare a persoanelor juridice şi fizice implicate în nerespectarea regulilor sanitare.
5. Direcţia asistenţă socială (dl  V.Vancea) de comun acord cu autorităţile publice locale de nivelul I, lucrătorii medicali prin intermediul asistenţilor şi lucrătorilor sociali:
5.1 vor ţine la evidenţă  şi control strict familiile social-vulnerabile, cu situaţia materială precară, cu mulţi copii, persoanelor cu dezabilităţi, şi alte categorii de persoane aflate în situaţii de risc sau dificultate şi vor întreprinde măsuri de acordare a asistenţei sociale necesare;
5.2 vor înainta propuneri concrete pentru consiliile locale privind implicarea acestora  în soluţionarea problemelor legate de menţinerea sănătăţii a categoriilor de persoane nominalizate.
6. DGÎTS (dna L. Braduceanu):
6.1 de comun acord cu autorităţile publice locale de nivelul I, directorii instituţiilor de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar vor întreprinde măsuri de asigurare a alimentaţiei raţionale a copiilor;
6.2 vor asigura alimentarea gratuită a copiilor din familiile social-vulnerabile sau aflate în dificultate;
6.3 vor promova modul sănătos de viaţă în rîndurile elevilor, vor asigura respectarea regulilor igienice, educaţia igienico-sanitară a elevilor;
6.4 vor întreprinde măsuri de asigurare  cu apa potabilă de calitate a instituţiilor, de renovare a sistemelor de canalizare şi salubrizare a teritoriilor adiacente, de creare a condiţiilor de respectare a regulilor igienico-sanitare;
6.5 vor monitoriza starea sănătăţii copiilor şi vor realiza măsuri de susţinere şi protecţie a sănătăţii copiilor în perioada toamnă-iarnă, acordîndu-le asistenţa necesară.
7. Comisariatul raional de poliţie (dl V. Grabovschi), de comun acord cu autorităţile publice locale de nivelul I şi medicii de familie: 
7.1 vor contribui la investigarea persoanelor din grupele cu risc sporit de îmbolnăvire prin tuberculoză şi alte boli infecţioase, care  prezintă pericol pentru populaţie, şi vor ajuta la spitalizarea acestora;
7.2 vor ţine la control strict persoanele eliberate din locurile de detenţie, care prezintă pericol de răspîndire a  maladiilor infecţioase;
8. Directorul spitalului raional Criuleni  (dl G. Urîtu) va informa  semestrial Comisia sănătate publică  despre volumul şi calitatea serviciilor acordate populaţiei raionului Dubăsari, cu indicarea problemelor apărute şi planul de soluţionare a acestora.
9. Responsabili pentru executarea prezentei decizii se desemnează toţi conducătorii autorităţilor publice locale de nivelul I, serviciilor descentralizate, desconcentrate în teritoriu, vizaţi în decizie.
10. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui Comisiei raionale sănătate publică, dna M. Jimbei, vicepreşedintele raionului.
Decizia a fost luată unanim.
Comisia a examinat sesizarea  Centrului de sănătate publică privind utilizarea de către un grup de tineri din s.Molovata  Nouă şi Cocieri, a carnei de vulpe pe care au lovit-o cu maşina, au adus-o acasă şi au preparat-o. De către Centrul sănătate publică au fost întreprinse toate măsurile pentru acordarea asistenţei medicale necesare tinerilor.
Direcţia sanitar veterinară şi pentru siguranţa produselor animaliere au efectuat procedurile de dezinfecţie şi prelucrare a locului unde a fost sacrificat animalul, probele au fost prezentate la laborator pentru examinare.
De către membrii comisiei s-a menţionat faptul că colaboratorii Direcţiei sanitar veterinară şi pentru siguranţa produselor animaliere tardiv s-au implicat şi au iniţiat măsurile necesare pentru ameliorarea situaţiei nominalizate.
În cadrul examinării cazului stabilit ca unul ieşit din comun, Comisia a aprobat un plan de acţiuni urgente pentru profilaxia bolilor antroponoze şi a luat următoarea decizie:
2. În conformitate cu prevederile legale ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea  ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 263-XVI din 27.10.2005, Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10 din 03.02.2009, cu programele raionale privind ocrotirea sănătăţii publice, examinînd sesizarea Centrului sănătate publică şi informaţia prezentată de Direcţia sanitar-veterinară şi siguranţa produselor de origine animalieră (dl A.Spiridonov) (informaţia se anexează) privind cazul de utilizare a cărnii de vulpe de către un grup de tineri din s. Molovata Nouă şi Cocieri, şi faptul confirmării medicinii legale că aceasta era bolnavă de rabie, în scopul întreprinderii de urgenţă a măsurilor de profilaxie a acestei boli grave şi acordării asistenţei medicale necesare celor implicaţi în acest caz, Comisia sănătate publică, DECIDE:
1. Se ia act de informaţiile prezentate.
2. Se atenţionează Direcţia sanitar-veterinară şi siguranţa produselor de origine animalieră (dl A.Spiridonov) asupra implicării tardive a specialiştilor în domeniu în realizarea măsurilor de profilaxie, prelucrarea, dezinfectarea locului de sacrificare a animalului, ceea ce prezintă un pericol de îmbolnăvire şi a altor animale şi păsări, la rîndul lor prezentînd un pericol pentru sănătatea şi viaţa oamenilor.
3. Se aprobă planul de acţiuni pentru profilaxia şi combaterea rabiei.
4. APL de nivelul I, în special primăria s. Molovata Nouă (dl V Sandu), primăria s. Cocieri (dl I Miţcul), serviciile raionale implicate, vor purcede imediat la realizarea necondiţionată a Planului de măsuri aprobat.
5. Comisariatul raional de poliţie (dl V Grabovschi) de comun acord cu APL I, Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animalieră (dl A.Spiridonov) şi Societatea raională a vînătorilor vor organiza măsuri de izolare sau nimicire a cîinilor vagabonzi, animalelor sălbatice, care apar în preajma localităţilor şi prezintă pericol pentru sănătatea şi viaţa oamenilor.
6. Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animalieră (dl A.Spiridonov) de comun cu Centrul sănătate publică (dl M Gherman) vor monitoriza şi vor ţine la control strict realizarea măsurilor din Planul aprobat, despre rezultate informînd permanent Comisia de sănătate publică raională şi preşedintele raionului.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui Comisiei raionale sănătate publică, dna M. Jimbei, vicepreşedintele raionului.
Decizia a fost luată unanim.
P.S. A doua zi expertiza medicală a confirmat că vulpea sacrificată era bolnavă de rabie.
Reieşind din situaţia creată , şi în scopul lichidării focarului de rabie, de către  preşedintele raionului a fost emisă dispoziţia  Nr.122-n din 27 octombrie 2011”Cu privire la depistarea cazului de rabie şi măsurile de lichidare a consecinţelor acestuia”, pe care o aducem la cunoştinţă pentru informare şi executare.
În conformitate cu prevederile legale ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea  ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 263-XVI din 27.10.2005, Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10 din 03.02.2009, cu programele raionale privind ocrotirea sănătăţii publice, Hotărîrea Guvernului nr. 494 din 06 mai 1998 privind măsurile de combatere şi profilaxie a rabiei şi în legătură cu depistarea unui caz de rabie în com. Molovata Nouă, în temeiul expertizelor nr.1792 din 25.10.2011 ale Centrului Republican de diagnostică veterinară, avînd în vedere procesul verbal al şedinţei lărgite a Comisiei raionale de sănătate publică şi decizia acesteia nr. 04-02 din 25.10.2011 „Cu privire la depistarea cazului de rabie în com. Molovata Nouă”, DISPUN: 
1. Se anunţă situaţie nefavorabilă în privinţa rabiei în com. Molovata Nouă şi se instituie regimul de carantină în această localitate pe perioada 24.10.2011 - 24.12.2011.
2. Se aprobă Planul de măsuri privind lichidarea şi profilaxia rabiei pe teritoriul raionului (se anexează).
3. APL de nivelul I, în special primăria com. Molovata Nouă (dl V. Sandu), primăria s. Cocieri (dl I. Miţcul), serviciile raionale implicate, vor purcede imediat la realizarea necondiţionată a Planului de măsuri aprobat.
4. Comisia raională sănătate publică va ţine la  control strict realizarea Planului de măsuri aprobat.
5. Primarul com. Molovata Nouă (dl V.Sandu) va acorda asistenţa necesară Direcţiei raionale sanitar veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală Dubăsari (dl A.Spiridonov) pentru organizarea şi executarea măsurilor legate de profilaxia şi lichidarea rabiei.
6. Medicul veterinar de liberă practică (dna V.Gonza) şi şeful Centrului sănătate veterinară  Cocieri (dna G.Spiridonova ) vor efectua măsurile speciale legate de lichidarea cazurilor nominalizate.
7. Direcţia raională sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală Dubăsari(dl A. Spiridonov) de comun cu primarii localităţilor din raion:
7.1 Vor organiza măsurile de combatere şi profilaxie a rabiei în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.494 din 06.05.1998;
7.2 Vor organiza în toate localităţile raionului înregistrarea şi vaccinarea cîinilor contra rabiei;
7.3 Vor obliga toţi cetăţenii să respecte regulile de întreţinere a cîinilor şi pisicilor.
8. Comisariatul de poliţie al raionului ( dl V. Grabovski), de comun cu Asociaţia raională a vînătorilor, Direcţia raională sanitar - veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală Dubăsari (dl A.Spiridonov), primarul com. Molovata Nouă (dl V.Sandu), vor contribui la îndeplinirea planului complex de profilaxie şi combatere a rabiei, vor organiza nimicirea cîinilor vagabonzi şi a vulpilor în raza de 30 km.
9. Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport (dna L Brăduceanu), Centrul de Sănătate Publică (dl M. Gherman), lucrătorii medicali, medicii veterinari vor organiza lucrul de lămurire în masă a problemelor legate de profilaxia rabiei.
10. Medicul şef sanitar de stat (dl M. Gherman) va întreprinde toate măsurile necesare de investigări epidemiologice, asigurare cu preparate antirabice şi supravegherea efectuării măsurilor de profilaxie a rabiei.
11. Responsabili pentru executarea prezentei dispoziţii se desemnează dl A. Spiridonov, şef Direcţie raională sanitar veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală Dubăsari, dl V. Grabovski, Comisar de poliţie al raionului, dl V. Gulica, medic şef Centrul medicilor de familie Dubăsari.
12. Responsabilitatea pentru realizarea executării prezentei dispoziţii se pune în seama vicepreşedintelui raionului, dna M. Jimbei şi persoanelor responsabile indicate în dispoziţie.
13. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum.
Şedinţa a fost prezidată de către vicepreşedintele raionului, preşedintele Comisiei sănătate public, dna. M.Jimbei, care a solicitat de la toţi factorii de decizie nominalizaţi, responsabilitate şi implicare activă în executarea deciziilor luate în termenii stabiliţi. La următoarea şedinţă a Comisiei vor fi examinate informaţiile privind  soluţionarea problemelor abordate şi executarea Planului de acţiuni aprobat.

Specialist principal SASP                                                 Alexandra Vatav

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Sănătatea oamenilor – o problemă prioritară pentru toţi - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta