Harta site-ului
Ajutor
RAPORTUL serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru privind intocmirea cadastrului finciar al raionului Dubasari
RAPORTUL serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru privind intocmirea cadastrului finciar al raionului Dubasari

Cadastrul funciar raional este întocmit în conformitate Legea nr.828 din 25.12.1991 „Codul Funciar”, Legea nr.91 din 05.04.2007 „Privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor”, nr.354 din 28.10.2004 “Cu privire la formarea bunurilor immobile” Legea nr.1543 din25.02.1998 “Cadastrul bunurilor immobile”, Legea nr.113 din 27.04.2007 “contabilităţii”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 24 din 11 ianuarie 1995 «Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar» și modificările ei aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 27 februarie 2007, nr. 222, Hotărîrea Curţii de Conturi nr.52 din 21 noembrie 2012;  Regulamentului de funcţionare a Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru, în baza dărilor de seamă funciare similare ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi prezentate de specialiştii: pentru reglementarea regimului funciar din primării.  Cadastrul funciar este un sistem unitar, de sinestătător și obligator pentru evidența tehnică, economică și juridică, prin care se realizează stabilirea, înregistrarea, descrierea și marcarea pe hărți și planuri cadastrale ale tuturor terenurilor de pe teritoriul raionului, indiferent de destinația și tipul lor de proprietate.În perioada 01.01.2014-01.01.2015.  În cadastru funciar au fost incluse datele de evidenţă contabilă, modificări ale suprafețelor existente pe categorii de terenuri și de folosință, formelor de proprietate, deținătorilor funciari, satelor (comunelor). S-au luat la evidență terenurile noivalorificate cu includerea lor în circuitul agricol, sădirea și defrișarea plantațiilor perene, perdelelor forestiere de protecție, etc. Au fost indicate terenurile irigate și desecate. Întru întocmirea cadastrului funciar raional au fost folosite , actele de inventarie, materialele lucrărilor cadastral-funciarer efectuate prin intermediul instituţiilor raionale, Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, proiectele de organizare ale teritoriului gospodăriilor țărănești, datelor de evidenţă contabilă, materialele modificărilor curente, efectuate de specialiștii Serviciului Relații Funciare și Cadastru al Consiliului raional în comun cu specialiștii primăriilor satelor (comunelor).La 01.01.2015 suprafața totală a raionului constituia 30922,72 ha, inclusiv:

19131.93ha - terenuri agricole: (din care 16429.137 ha –arabil, pîrloagă -111.28 ha, plantații multianuale -2081.75 ha și 175.056 ha –fînețe și pășuni, 26 ha –plantații forestiere, 7,00 ha –terenuri aflate sub apă, 23,68 ha – drumuri,  235.73ha –construcții și curți și 42.31 ha –alte terenuri (rîpi, alunecări de teren).

--2255,02 ha - terenurile satelor, oraşelor, municipiilor (din care 1200.39 ha –arabil, pîrloagă -1,77 ha, plantații multianuale -132,0ha și 4.16 ha –fînețe și pășuni, 4,488 ha –plantații forestiere, 5,71 ha –terenuri aflate sub apă, 1,34 ha – drumuri,  342,00 străzi şi pieţe, 395,6389 ha –construcții și curți și 167.77 ha –alte terenuri (rîpi, alunecări de teren).

--351,86 ha -terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale (din care 237,82 ha – drumuri,  90,18 ha –construcții și curți și 23,86 ha –alte terenuri (rîpi, alunecări de teren).

 --104,658 ha - terenurile destinate protectiei naturii, ocrotirii sanatatii, activitatii recreative, terenurile de valoare istorico-culturala, terenurile zonelor suburbane si ale zonelor verzi (din care 4,79 ha –arabil, 28,95 ha –plantații forestiere, 70,738 ha –construcții și curți și 0,18 ha –alte terenuri (rîpi, alunecări de teren). 

  --2647,15 ha -terenurile fondului silvic (din care 16 ha –arabil, 33 ha –fînețe și pășuni, 2579,15 ha –plantații forestiere, 10,00ha alte terenuri (rîpi, alunecări de teren).

  --2973.47 ha -terenurile fondului apelor (din care217.7 ha –fînețe și pășuni, 30,04 ha –plantații forestiere, 2588,7,00 ha –terenuri aflate sub apă, 98,83 ha –construcții și curți și  38,54ha –alte terenuri (rîpi, alunecări de teren).

  --3458,628 ha- terenurile fondului de rezerva (din care 200.72–arabil, pîrloagă -67.632 ha, plantații multianuale -9,72 ha și 1973.51 ha –fînețe și pășuni, 197 ha –plantații forestiere, 282.39 ha –terenuri aflate sub apă, 385.36 ha – drumuri,  213.678ha –construcții și curți și 128.62 ha –alte terenuri (rîpi, alunecări de teren).

             În cadrul raionului activează trei întreprinderi agricole de stat  cu o suprafaţă totală de 890 ha , (întreprinderile date teritorial se află în cadrul raionului, dar sunt administrate de autorităţile transnistrene),  trei cooperative agricole de producere cu o suprafaţă totală 1396.92 ha şi treizeci şi şapte de societăţi cu răspundere limitată cu suprafaţa totală – 9883,40 ha, restul terenului agricol cu suprafaţa de 7851,61 ha din care 2747,16 ha sînt grădini. Este prelucrat de către gospodăriile ţărăneşti  şi persoane fizice individual . Reeşind din cifrele sus menţionate constatăm că terenurile agricole în raion sunt consolidate, deoarece numai 34.19% din terenurile agricole sunt prelucrate de prorrietari de sine stătător, restul 65.81% sunt consolidate şi gestionate de întreprinderi agricole.

Teritoriul raionului Dubăsari este divizat în 11 primării, care includ 13 localități (din 15).

După tipul de proprietate categoriile de terenuri sînt divizate în:

  1. Terenuri proprietate publică a statului; care constitue 6142,86,69 ha.
  2. Terenuri proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale; care constitue 5123,66 ha din ele :Consiliile locale (săteşti) 5090,59 ha

                                              Consiluil raional Dubăsari -33,08 ha

  1. Terenuri aflate în proprietate privată: care constitue 19656,2 ha

  Comsiliul raional Dubăsari prin intermediul instituţiilor formate din domeniul învăţămîntului, sănătăţii domeniul de cultură sport şi agrement are în administrare şi evidenţă terenuri publice cu o suprafaţă totală de 33,08 ha.

        Analiza lucrărilor în domeniul ținerii cadastrului funciar, utilizării raționale a terenurilor și protecția lor arată necesitatea punerii în sarcina autorităților publice locale realizarea următoarelor acțiuni:

  • Folosirea rațională a terenurilor, preîntîmpinarea cazurilor de acaparare ilicită a lor, respectarea elementelor obligatorii de organizare a teritoriului, ameliorare a calității solului, ocrotire a naturii;
  • Organizaria şi desfaluraria ,în baza regulamentelor respective ,licităţiilor şi concursurilor privind vînzaria-cumpăraria terenurilor ,daria lor în arendă,în folosinţă sau în posesie;
  • Coordonaria documentilor necesare pentru vînzaria –cumpăraria terenurilor cu serviciul Relaţii funciare şi cadastru raional ,inclusiv a borderoului de calcul al preţului normativ al pămîntului;
  • Documentarea cazurilor de neprelucrare a terenurilor cu destinaţie agricolă

 

 

                 Șef  Serviciului Relații Funciare

  și Cadastru a CR Dubăsari        

    Serghei GUVIR

 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

RAPORTUL serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru privind intocmirea cadastrului finciar al raionului Dubasari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta