Harta site-ului
Ajutor
Raportul privind activitatea Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei Dubăsari Perioada 01.09.2015-30.09.2015
Raportul privind activitatea Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei Dubăsari Perioada 01.09.2015-30.09.2015

    În cadrul Secţiei Servicii Sociale  sînt prestate o gamă largă de servicii şi anume:
    Serviciul  Îngrijire  socială la domiciliu 
 Serviciul Îngrijire Socială la domiciliu are la evidenţă 176 beneficiari  cărora le sînt prestate servicii în 2-3 vizite săptămînal, de 21 lucratori sociali.
    În perioada 01.09.2015- 30.09.2015, de către şeful serviciului au fost transmise informaţii prin telefon lucrătorilor sociali. Au fost vizitaţi beneficiarii din serviciu social la domiciliu. În urma evaluărilor petrecute în luna septembrie, la 3 beneficiari a fost stopată prestarea serviciului din motiv că s-au întors rudele acasă. A fost angajat un lucrător social în satul Molovata Nouă.
         Serviciul de asistenţă socială comunitară
 În cadrul Serviciul de asistenţă socială comunitară sunt angajaţi: şef serviciu şi 11 asistenţi sociali, care deservesc anual peste 5000 de beneficiari din raionul Dubăsari, în luna septembrie a avut loc o şedinţă de supervizare în grup. Asistenţii sociali au primit la audienţă 475 cetăţeni,  la 46 de familii au cercetat condiţiile de trai, au fost deschise 8 managemente de caz, au avut loc 6 şedinţe  a consiliului local pentru ocrotirea drepturilor copilului, 144 vizite la domiciliu, 11 şedinţe a echipelor multidisciplinare, au fost depistate 3 familii în situaţii de risc.
         Serviciul social ”Echipa mobilă”  

În cadrul serviciului  ”Echipa Mobilă” sunt admişi 25 beneficiari. În luna septembrie s-au efectuat 11 vizite în teritoriu.
Repartizarea beneficiarilor pe localităţi se prezintă în Tabel. 
Nr.    Denumirea localităţii    Număr de beneficiari
1    s. Coşniţa             4 beneficiari
2    s. Pîrîta                 3 beneficiari
3    s. Doroţcaia          1 beneficiar
4    s. Cocieri              1 beneficiar
5    s. MolovataNouă  3 beneficiari
6    s. Oxentea             4 beneficiari
7    s. Molovata           4 beneficiar
8    s. Ustia                  3 beneficiari
9    s. Holercani           2 beneficiari
        
Deasemenea au fost completate de către fiecare specialist registrele de evidenţă  a vizitelor şi rapoartele de monitorizare pentru fiecare beneficiar vizitat. 
Specialiştii  Serviciului social „ Echipa Mobilă” au conlucrat cu asistenţii sociali comunitari şi reprezentanţii legali ai beneficiarilor.
    Conform regulamentului, reevaluarea se efectuează după prima lună de admitere, la 3 luni şi la necesitate.
Psihologul, a desfăşurat diferite activităţi împreună cu beneficiarii pentru a dezvolta: motricitatea fină, precizia mişcărilor, vocabularul, pronunţia corectă a sunetelor, abilităţi de autodeservire/igienă personală, dezvoltarea simţurilor tactile, propriu receptive, vizuale şi spaţiu orientative, terapie ocupaţională, consilieri individuale cu beneficiarii şi reprezentanţii legali ai acestora.
Asistentul medical / kinetoterapeutul a realizat: consiliere medicală, exerciţii de dezvoltare fizică generală, masaj de relaxare, reeducarea mersului corect, dezvoltarea motricităţii generale ş.a.    

    Serviciul social ”Asistenţa parentală profesionistă”

Scopul general al serviciului APP este: îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului în vederea asigurării (re)integrării lui în familia biologică extinsă sau a asigurării unei alte forme de îngrijire de tip familial.
În prezent în raionul Dubăsari sunt aprobaţi trei APP, dintre care 2 activează, la întreţinerea cărora sunt doi copii rămaşi fără îngrijire părintească. În luna septembrie o persoană a mai depus o cerere prin care solicită să fie încadrată în funcţie de APP.
     În activitatea sa, asistenţii parentali profesionişti se călăuzesc de Regulamentul-Cadru şi Standardele minime de calitate, Asistenţii Parentali Profesionişti:
•    au îndeplinit conştiincios atribuţiile de serviciu;
•    au îngrijit copiii plasaţi ca pe un membru cu drepturi depline al familiei sale;
•    au protejat şi au promovat bunăstarea copilului;
•    au informat în scris prestatorul de serviciu cu privire la orice schimbăre în situaţia lui personală sau a copilului, precum şi despre orice alt eveniment ce ar putea afecta capacitatea sa de a îngriji copilul plasat;
•    au respectat standardele minime de calitate ale serviciului şi recomandările propuse de specialişti ca rezultat al monitorizării;
•    au asigurat confidenţialitatea informaţiei referitoare la copil, familia biologică a acestuia şi la alte persoane, care i-a fost oferită în legătură cu plasamentul copilului.

        Serviciul Social ”Asistenţă personală” 
        La 01.10.2015 în Serviciu sînt încadraţi  73 beneficiari, inclusiv 14 minori, care sînt deserviţi de 67 asistenţi personali, în luna septembrie a fost stopat serviciul conform prevederii art. 54.6 al Regulamentului (deces), la doi benificiari cu eliberarea din funcţie a doi asistenţi personali.
Din numărul total de 67 asistenţi personali încadraţi -13  persoane sînt  părinţi ai copiilor pînă la 18 ani - beneficiari ai serviciului; 13 asistenţi personali sunt părinţi ai copiilor, beneficiari ai serviciului, mai mari de 18 ani; 31 asistenţi personali sunt membri ai familiei beneficiarului sau rude apropiate; 10 asistenţi personali au fost angajaţi pentru acordarea serviciului beneficiarilor fără rudenie (străini).
 În lună septembrie s-au efectuat 59 vizite la domiciliul benificiarilor pentru supervizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii  asistenţilor personali şi a benificiarilor.
        Se colaborează cu specialiştii din alte servicii în acordarea de asistenţă beneficiarilor din Serviciul social „Asistenţă personală”.
S-au eliberat 2 certificate pentru  CTAS Dubăsari ce ţine de încadrarea beneficiarilor în serviciu.
        Serviciul social ”Locuinţa protejată”, situat în s. Oxentea, instituit prin Decizia Consiliului Raional Dubăsari  nr. 03-10 din 29.06.2012, în colaborare cu suportul AO KEYSTONE Moldova, are ca scop de a crea integrarea socială şi profesională în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi mintale. Obiectivele serviciului Locuinţă protejată prevăd:
•    prevenirea instituţionalizării adulţilor cu dizabilităţi mintale;
•    asigurarea condiţiilor minime de trai pentru garantarea integrităţii fizice şi psihice;
•    asigurarea serviciilor de îngrijire şi suport în comunitate;
•    dezvoltarea deprinderilor de autoservire;
•    facilitarea accesului la servicii de orientare şi formare profesională...
La moment în serviciul susnumit sînt plasaţi doi beneficiari, dezinstituţionalizaţi din Casa Internat Orhei, pentru băieţi cu dizabilităţi mintale. Integrarea socială a acestora, profesional este monitorizată de un asistent social.
       Protecţia drepturilor copilului
 Conform prevederilor Liniilor Directoare ONU pentru îngrijirea alternativă a copiilor, stipulate şi în Convenţia  cu privire la drepturile copilului, sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate trebuie să-şi îndrepte eforturile în mod prioritar  spre „a permite copilului să rămână sau să se întoarcă în îngrijirea părinţilor lui sau, atunci când este cazul, a altor membri apropiaţi ai familiei”.
În Republica Moldova, drepturile copilului la protecţie şi la un mediu familial sunt consemnate în Codul Familiei, Legea nr. 140 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi şi în alte regulamente, norme şi standarde ce susţin dezvoltarea  serviciilor sociale sau care promovează calitatea serviciilor... 
La  nici un copil  nu au fost perfectate  dosarele  pentru plasarea lor în instituţii de stat. 
        În prezent la evidenţă sînt luaţi 25 copii ce se află sub tutelă şi adopţie, care beneficiază de indemnizaţii în mărime de 700 lei. 
        Sunt plasaţi 30 copii la instituţiile de stat din Republică. Sunt luaţi la evidenţă  11 copii  înfiaţi. În luna septembrie la 5 copii au fost pregătite dosarele pentru plasarea acestora în serviciul de tutelă. Specialistul principal în protecţia drepturilor copilului împreună cu asistenţii sociali din AO ,, Concordia-Orăşelul copilăriei,, au făcut 5 vizite la familiile cu copii plasaţi în centru.
        La evidenţa Adopţie Naţionale a fost luată o familie care doreşte să adopte un copil şi au susţinut atestatul de adoptator. 
        În luna septembrie, de către OTC Dubăsari au fost pregătite dosarele pentru decăderea din drepturile de părinte a 3 persoane. În perioada 01.09.2015-30.09.2015, specialistul principal în protecţia drepturilor copilului a participat la urmatoarele şedinţe de judecată: un proces de judecată cu privire la decăderea din drepturile de părinte, 3 procese cu privire la stabilirea domiciliului copilului minor.
       Centrele sociale  care activează pe teritoriul raionului Dubăsari:             
        În centrul medico-social Hipocrates s.Doroţcaia sunt deservite anual 408 persoane cu dizabilităţi şi pensionari.
În centrul social Casa Maria s.Doroţcaia sunt deservite anual 70 persoane cu dizabilităţi, pensionari şi persoane socialmente vulnerabile.
În centrul Casa Nadejda s.Pîrîta  sunt deservite persoane socialmente vulnerabile în număr de 70.
Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi Armonia s.Oxentea prestează servicii pentru 32 copii.
Centrul de susţinere educaţională WOW pentru copii cu C.E.S. s.Doroţcaia prestează servicii pentru 45 copii. 
Casa de rugăciuni Onesim din s.Coşniţa zilnic oferă prînzuri calde la 50 persoane cu dizabilităţi, familii socialmente vulnerabile şi copii, 20 persoane sunt deservite la domiciliu.
      Asigurarea persoanelor cu disabilităţi şi în etate cu foi de reabilitare balneosanatoriale are loc în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 372 din 06.05.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, astfel în luna septembrie  au beneficiat de bilete de reabilitare şi recuperare în Centrele republicane Speranţa şi Victoria 5 persoane.
    Au fost acordate bilete de recuperare/reabilitare în Centrul republican de recuperare a invalizilor şi pensionarilor „ Speranţa”– 2  bilete
    Au fost acordate bilete de recuperare/reabilitare în Centrul republican de recuperare a invalizilor şi pensionarilor „Victoria”– 3 bilete
     Serviciul protezare şi ortopedie, activează conform Regulamentului de activitate în strînsă colaborare cu  Centrul republican experimental de protezare, ortopedie şi reabilitare şi cu Asociaţia republicană a invalizilor. La evidenţă în serviciul protezare şi ortopedie se află 836 persoane. În luna septembrie, în urma evaluării situaţiei persoanelor cu dizabilităţi din raion nu a fost luat nici un benificiar la evidenţă.
     Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi
În luna septembrie la Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei Dubăsari, s-au aflat la evidenţă  total  2011  persoane cu dizabilităţi, dintre care de compensarea călătoriilor în transport,  conform  legii RM nr.  934 – XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la stabilirea şi plata compensaţiilor pentru călătorii în transport, a fost acordată persoanelor cu dizabilităţi  severe şi accentuate, cît copiilor cu dizabilităţi, astfel:
-    Persoanelor cu dizabilităţi severe - 235 persoane  
-    Persoanelor cu dizabilităţi accentuate - 1286 persoane
-    Copiilor cu dizabilităţi - 90 persoane

     Prestațiile sociale  sunt o formă de sprijin financiar care răspunde unei game largi de nevoi sociale, totodată fiind și o formă de protecţie a persoanelor, familiilor defavorizate, care nu au posibilitatea de a-şi asigura prin eforturi proprii accesul la o viaţă decentă.
Specialiștii din cadrul Secției prestații sociale au desfășurat pe parcursul lunii septembrie următoarele activități : 
-    au fost acordate 101 ajutoare material cu privire la Ziua internaţională a persoanelor în etate, dintre care 100 persoane au beneficiat a cîte 500 lei fiecare şi o persoană  600 lei, suma totală fiind 50600 lei.
-    acordarea ajutor material pentru tratament şi procurarea produselor alimentare – 42 beneficiari, suma totală fiind 29700 lei;

 De către Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei Dubăsari pe parcursul acestei perioade  au fost luate la evidenţă şi eliberate certificate confirmative  către instituţiile abilitate: 
-    Către Casa Teritorială de asigurări sociale – 10 certificate
-    Au fost prelucrate 20 cereri pentru călătorie în transport şi prelucrate 21 certificate pentru prelungire.

Deasemenea  au fost eliberate 58 certificate confirmative către Consiliul Naţional de Determinare a Dizabilităţii şi Capacităţii de muncă şi 5 către CTAS pentru stabilirea alocaţiei la pensie.

 

                                                                                                                                                                      Şef adjunct DASFP  

                                                                                                                                                                      Constantinov E.

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raportul privind activitatea Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei Dubăsari Perioada 01.09.2015-30.09.2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta