Harta site-ului
Ajutor
Raportul privind activitatea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Dubăsari perioada lunii August 2015
Raportul privind activitatea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Dubăsari perioada lunii August 2015

În această perioadă, activitatea Direcției asistență socială și protecția familiei Dubăsari, s-a axat pe realizarea obiectivelor trasate, reeșind din cerințele Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Consiliului raional Dubăsari și a Președintelui raionului, stipulate în planul de acțiuni pentru anul 2015.
În cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei Dubăsari, activează  următoarele secții:
-    Secția Servicii sociale
-    Secția Prestații sociale

În cadrul Secției Servicii Sociale  sînt prestate o gamă largă de servicii și anume:
Serviciul  Îngrijire  socială la domiciliu
Serviciul Îngrijire Socială la domiciliu are la evidență 176 beneficiari  cărora le sînt prestate 2-3 vizite săptămînal de către 21 lucratori sociali.
În perioada lunii august, de către șeful serviciului a fost petrecută o ședință de supervizare colectivă, în cadrul ședinței lucratorilor sociali li s-a adus la cunoștință ordinul nr.13 din 13.08.2015 cu privire la salarizarea lucratorilor sociali. În urma evaluărilor petrecute în luna august la 3 beneficiari a fost stopat prestarea serviciului din diferite  motive, conform cerințelor regulamentului cadru. Un lucrator social s-a eliberat din propria dorință.
Serviciul de asistență socială comunitară
În cadrul Serviciul de asistență socială comunitară sunt angajați un șef serviciu și 11 asistenți sociali, care deservesc anual peste 5000 de beneficiari din raionul Dubăsari, în luna august asistenții sociali, au primit la audiență 367 de cetățeni,  la 139 de familii au cercetat condițiile de trai la domiciliu, au fost deschise 2 menagemente de caz, au avut loc 3 ședințe  a consiliului local pentru ocrotirea drepturilor copilului, 175 de vizite la domiciliu.
Serviciul social ”Echipa mobilă”

În cadrul serviciului ”Echipa Mobilă”sunt admiși 25 beneficiari. Urmează să se elaboreze PIA( Planul individualizat de asistență) pentru beneficiarii admiși recent în serviciu.
Echipa mobilă activează în 9 localităţi, care au fost selectate în baza evaluării și determinării necesităților acestora.

Repartizarea beneficiarilor pe localităţi se prezintă în Tabel.
Nr.    Denumirea localităţii    Număr de beneficiari
1    s. Coșnița                         4 beneficiari
2    s. Pîrîta                            3 beneficiari
3    s. Doroțcaia                     1 beneficiar
4    s. Cocieri                         1 beneficiari
5    s. MolovataNouă             3 beneficiari
6    s. Oxentea                       4 beneficiari
7    s. Molovata                     4 beneficiar
8    s. Ustia                           3 beneficiari
9    s. Holercani                    2 beneficiari
        

Echipa mobilă în luna august a realizat  7 vizite la domiciliu beneficiarilor.
Deasemenea au fost completate de către fiecare specialist registrele de evidență a intervențiilor, registrul de evidență a vizitelor și rapoarte de monitorizare pentru fiecare beneficiar vizitat. Specialiștii Serviciului social ”Echipă mobilă” au conlucrat cu asistenții sociali comunitari și reprezentanții legali ai beneficiarilor.
Specialiștii din cadrul serviciului, au efectuat reevaluarea cazurilor, unde se indică progresele fiecărui beneficiar, situațiile problematice și posibilele soluții.
Psihologul, a întocmit planul individual de dezvoltare, pentru fiecare beneficiar pentru a dezvolta: motricitatea fină, precizia mișcărilor, vocabularul, pronunția corectă a sunetelor, abilități de autodeservire/igienă personală, dezvoltarea simțurilor tactile, propriu receptive, vizuale și spațiu orientative, terapie ocupațională, consilieri individuale cu beneficiarii și reprezentanții legali ai acestora.
Asistentul medical / kinetoterapeutul     a realizat: consiliere medicală, exerciții de dezvoltare fizică generală, masaj de relaxare, reeducarea mersului corect, dezvoltarea motricității generale ș.a.
Serviciul social ”Asistența parentală profesionistă”
Scopul general al serviciului APP este: îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului în vederea asigurării (re)integrării lui în familia biologică extinsă sau a asigurării unei alte forme de îngrijire de tip familial.
În prezent în raionul Dubăsari sunt aprobați trei APP, dintre care unul a fost aprobat în luna august,   la întreținerea cărora sunt doi copii rămași fără îngrijire părintească. În luna august o persoană a mai depus o cerere prin care solicită să fie încadrată în funcție de APP.
În activitatea sa, asistenții parentali profesioniști se călăuzesc de Regulamentul-cadru şi Standardele minime de calitate pentru Serviciul social, Asistenţei Parentali Profesioniști:
•    au participat la ședința de întrevedere (conform planului individualizat de îngrijire a copilului din plasament);
•    au îndeplinit conștiincios atribuțiile de serviciu;
•    au îngrijit copiii plasați ca pe un membru cu drepturi depline al familiei sale;
•    au protejat şi au promovat bunăstarea copilului;
•    au informat în scris prestatorul de serviciu cu privire la orice schimbăre în situaţia lui personală sau a copilului, precum şi despre orice alt eveniment ce ar putea afecta capacitatea sa de a îngriji copilul plasat;
•    au respectat standardele minime de calitate ale serviciului şi recomandările propuse de specialişti ca rezultat al monitorizării;
•    au asigurat confidenţialitatea informaţiei referitoare la copil, familia biologică a acestuia şi la alte persoane, care i-a fost oferită în legătură cu plasamentul copilului.

Serviciul Social ”Asistență personală”
La 01.09.2015 în Serviciu sînt încadrați  75 benificiari, inclusiv 14 minori, care sînt deserviți  de 69 asistenți personali,  în luna august au fost încadrați în serviciu 3 beneficiati, 2 asistenți personali și stopat serviciul conform prevederii art. 54.6 al Regulamentului (deces) a unui benificiar cu eliberarea din funcție a unui asistent personal.
Din numărul total de 69 asistenți personali încadrați -13  persoane sînt  părinţi ai copiilor pînă la 18 ani- beneficiari ai serviciului; 13 asistenţi personali sunt părinţi ai copiilor, beneficiari ai serviciuluii, mai mari de 18 ani; 33 asistenţi personali sunt membri ai familiei beneficiarului sau rude apropiate; 10 asistenţi personali au fost angajaţi pentru acordarea serviciului beneficiarilor fără rudenie (străini).
În lună august s-au efectuat 20 vizite la domiciliul benificiarilor pentru supervizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii  asistenților personali și a benificiarilor.
În perioada de 13-14 august, serviciul a fost monitorizat  de o echpă  a Consiliului Național de Acreditare a Prestătorilor de Servicii Sociale pentru acreditare și eliberarea Certificatului de acreditare a Serviciului.
Se colaborează cu specialiştii din alte servicii în acordarea de asistenţă beneficiarilor din Serviciul social „Asistenţă personală”.
S-au eliberat 2 certificate pentru  CTAS Dubăsari ce ţine de încadrarea beneficiarilor în   serviciu.
Serviciul social ”Locuința protejată” , situat în s. Oxentea , instituit prin Decizia Consiliului raional Dubăsari  nr. 03-10 din 29.06.2012, în colaborare și cu suportul AO KEYSTONE Moldova, are ca scop de a crea integrarea socială și profesională în comunitate a persoanelor cu dizabilități mintale. Obiectivele serviciului Locuință protejată prevăd:
•    prevenirea instituționalăzării adulților cu dizabilități mintale
•    asigurarea condițiilor minime de trai pentru garantarea integrității fizice și psihice
•    asigurarea serviciilor de îngrijire și suport în comunitate
•    dezvoltarea deprinderilor de autoservire
•    facilitarea accesului la servicii de orientare și formare profesională
La moment în serviciul susnumit sînt plasați doi beneficiari, dezinstituționalizați din Casa Internat Orhei, pentru băieți cu dizabilități mintale. Integrarea acestora socială și profesională este monitorizată de un asistent social.
Protecția drepturilor copilului
Conform prevederilor Liniilor Directoare ONU pentru îngrijirea alternativă a copiilor, stipulate şi în Convenţia  cu privire la drepturile copilului, sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate trebuie să-şi îndrepte eforturile în mod prioritar spre „a permite copilului să rămână sau să se întoarcă în îngrijirea părinţilor lui sau, atunci când este cazul, a altor membri apropiaţi ai familiei.
În Republica Moldova, drepturile copilului la protecţie şi la un mediu familial sunt consemnate în Codul Familiei, Legea nr. 140 privind protecția special a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor sepărați de părinți  şi în alte regulamente, norme şi standarde ce susţin dezvoltarea  serviciilor sociale sau care promovează calitatea serviciilor..
La  nici un copil  nu au fost perfectate  dosarele  pentru plasarea lor în instituţii de stat.
În prezent la evidenţă sînt luaţi 25 copii ce se află sub tutelă și adoptați care beneficiază de indemnizaţii în mărime de 700 de lei .
Sunt plasați 30 de copii la instituţiile de stat din Republică, sunt luaţi la evidenţă  11 copii  înfiaţi. În luna august la 4 copii au fost pregătite dosarele pentru plasarea acestora în serviciul de tutelă, 5 copii au fost reintegrați din centrul de plasament ,, Concordia-Orășelul Copilăriei,, în familiile biologice și cele extinse. Specialistul principal în protecția drepturilor copilului împreună cu asistenții sociali din AO ,, Concordia-Orășelul copilăriei,, au făcut 5 vizete la familiile cu copii plasați în centru de plasament.
La evidenţă Adopţie Naţională a fost luată o familii care dorește să adopte un copil și au susținut atestatul de adoptator.
În luna august, de către OTC Dubăsari au fost pregătite dosarile pentru decăderea din drepturile de părinte  a  3 părinți. În perioada de 01.08.2015-31.08.2015 specialistul principal în protecția drepturilor copilului a participat la urmatoarele ședințe de judecată: 3 de procese de judecată cu privire la decăderea din drepturile de părinte, 3 procese cu privire la stabilirea domiciliului copilului minor, 1 proces de judecată ca reprezentant legal a copilului minor,
Centrele sociale  care activează pe teritoriul raionului Dubăsari:
În centrul medico-social Hipocrates s.Doroțcaia sunt deservite anual 408 persone cu dizabilități și pensionari.
În centrul social Casa Maria s.Doroțcaia sunt deservite anual 70 persoane cu dizabilități și pensionari și persoane socialmente vulnerabile.
În centrul Casa Nadejda s.Pîrîta  sunt deservite persoane socialmente vulnearbile 70 de persoane.
Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Armonia s.Oxentea prestează servicii ăpentru 32 de copii.
Centrul de susținere educațională WOW pentru copii cu C.E.S. s.Doroțcaia prestează servicii pentru 45 copii.
Persoanelor cu dizabilități, pensionarilor și familiilor socialmente vulnerabile din s.Oxentea zilnic le sunt oferite prînzuri calde la 10 persoane și 10 persoane sunt deservite la domiciliu, de către Cantina socială Oxentea.
Casa de rugăciuni Onesim din s.Coșnița zilnic ofera prînzuri calde la 50 de persoane cu dizabilități, familii socialmente vulnerabile și copii, 20 de persoane sunt deservite la domiciliu.
Asigurarea persoanelor cu disabilități și în etate cu foi de reabilitare balneosanatoriale are loc în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 372 din 06.05.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă și celor cu dizabilități, astfel în luna august  au depus cerere la DASPF pentru a beneficia de bilete de reabilitare și recuperare în Centrele republicane Speranța și Victoria  - 6 persoane.
    Au fost acordate bilete de recuperare/reabilitare în Centrul republican de recuperare a invalizilor și pensionarilor „ Speranța” în această perioadă – 2  bilete
    Au fost acordate bilete de recuperare/reabilitare în Centrul republican de recuperare a invalizilor și pensionarilor „ Victoria” în această perioadă – 2 bilete
Serviciul protezare și ortopedie, activează conform Regulamentului de activitate în strînsă colaborare cu  Centrul republican experimental de protezare, ortopedie și reabilitare și cu Asociația republicană a invalizilor. La evidență în serviciul protezare și ortopedie se află 836 persoane. În luna august, în urma evaluării situației persoanelor cu dizabilități din raion nu a fost luat nici un benificiar la evidență:
Protecția socială a persoanelor cu dizabilități
În luna august la Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari, s-au aflat la evidență  total  2011  persoane cu dizabilități, dintre care de compensarea călătoriilor în transport,  conform  legii RM nr.  934 – XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la stabilirea și plata compensațiilor pentru călătorii în transport, a fost acordată persoanelor cu dizabilități  severe și accentuate, cît copiilor cu dizabilități, astfel:
-    Persoanelor cu dizabilități severe,-  240 persoane
-    Persoanelor cu dizabilități accentuate – 1295 persoane
-    Copiilor cu dizabilități -  93 persoane
De către Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari pe parcursul acestei perioade  au fost luați la evidență și eliberate certificate confirmative  către instituțiile abilitate:
-    Către Casa teritorială de asigurări sociale – 11 certificate
-    Au fost prelucrate 19 de cereri pentru călătorie în transport și prelucrate 20 certificate pentru prelungire.
Secția  prestații sociale
Prestațiile sociale sunt o formă de sprijin financiar care răspunde unei game largi de nevoi sociale, totodată fiind și o formă de protecţie a persoanelor, familiilor defavorizate, care nu au posibilitatea de a-şi asigura prin eforturi proprii accesul la o viaţă decentă.
Specialiștii din cadrul Secției prestații sociale au desfășurat pe parcursul lunii august un șir de activități după cum urmează:
Audiența cetățenilor – 10 cetățeni;
Examinarea petițiilor – 286 petiții;
Organizarea seminarelor de instruire cu asistenții sociali comunitari – 11 seminare;
Asigură transparența informației – 2 articole publicate;
        
 Administrarea ajutorului material:
- Examinarea setului de acte pentru acordarea ajutorului material;
- Procesarea cererilor de ajutor material prin intermediul programului automatizat asisoc – 273 cereri;
- Organizarea ședinței Consiliului de administrație al fondului local de susținere socială a populației – 1 ședință;
- Elaborarea deciziilor, procesului verbal, a listelor de plată;
- Distribuirea ajutorului material la 47 beneficiari, suma totală fiind de 29700 lei;
- Distribuirea ajutorului material unic pentru școlarizarea copiilor – 216 familii – 120700 lei
- Întocmirea rapoartelor și prezentarea acestora la Fondul republican de susținere socială a populației;

Administrarea ajutorului social:
- Verificarea cererilor pentru acordarea ajutorului social/ajutorul pentru perioada rece a 
anului – 13 cereri;
- Procesarea cererilor pentru acordarea ajutorului social prin intermediul programului 
SIAAS – 13 cereri;
- Elaborarea deciziilor – 13 decizii;
- Informarea beneficiarilor despre decizia luată, privind acordarea sau refuzul ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului – 13 beneficiari;
- Întocmirea dosarelor beneficiarilor de ajutor social – 13 dosare;
- Elaborarea ordinelor de acordare și stopare a ajutorului social – 2 ordine;
- Generarea listelor de plată- 320 beneficiari -261422 lei

 Evidența contabilă:
- Planificarea resurselor financiare (bugetul);
- Transferuri bănești;
- Rapoarte statistice;

Securitatea informațională:
- Instalarea sistemului de operare windows pentru 2 calculatoare;
- Administrarea  rețelei locale;

Deasemenea pe  parcursul lunii August  Direcția asistență socială și protecția familiei a eliberat 29 certificate către CTAS Dubăsari și a dus evidența documentelor de intrare (demers, scrisori, decizii, adeverințe...), în număr de 18 și 27 documente de ieșire.

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raportul privind activitatea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Dubăsari perioada lunii August 2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta