Harta site-ului
Ajutor
Raportul privind activitatea Direcției asistență socială și protecția familiei Dubăsari pe perioada lunii Iulie 2015
Raportul privind activitatea Direcției asistență socială și protecția familiei Dubăsari pe perioada lunii Iulie 2015

      În această perioadă, activitatea Direcției asistență socială și protecția familiei Dubăsari, s-a axat pe realizarea obiectivelor trasate, reeșind din cerințele Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Consiliului raional Dubăsari și a Președintelui raionului, stipulate în planul de acțiuni pentru anul 2015.

În cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei Dubăsari, activează două secții:

 • Secția Servicii sociale

 • Secția Prestații sociale

În cadrul Secției Servicii Sociale  sînt prestate o gamă largă de servicii și anume:

Serviciul  „Îngrijire  socială la domiciliu

 În scopul îmbunătățirii calității serviciilor de îngrijire socială la domiciliu, monitorizării activității lucrătorilor sociali, precum și evaluarea noilor beneficiari luați la îngrijire, pe parcursul lunii Iulie a fost  petrecută o ședință de supervizare colectivă. Lunar sînt întocmite note informative cu propuneri și recomandări, care sunt discutate la întrunirile  asistenților și lucrătorilor sociali și înaintate indicațiile respective. În rezultatul evaluării activității lucrătorilor sociali și stării socio-materiale a persoanelor deservite, menționăm că majoritatea beneficiarilor serviciului corespund prevederilor Regulamentului de activitate a Serviciului Îngrijire Socială la Domiciliu, aprobat prin Dispoziția Președintelui raionului nr. 20 – n din 13.02.2013 ( sînt persoane în vîrstă, solitare, cu dizabilități , care nu au copii biologici apți de muncă în localitate).

Serviciul Îngrijire socială la domiciliu are la evidență 180 beneficiari  cărora le sunt efectuate 2-3 vizite săptămînal.

În perioada lunii Iulie, în cadrul serviciului au fost evaluate necesitățile fiecărui beneficiar în parte, ulterior, au fost revizuite dosarele tuturor beneficiarilor, încheiate acorduri de colaborare între beneficiar și lucrătorul social, cît și elaborate planuri individualizate de asistență, care sînt revizuite odată la 6 luni, cu participarea nemijlocită a beneficiarului. Astfel în urma evaluărilor date, pe parcursul acestei perioade de timp 1 persoană a fost admisă în serviciu repetat  și pentru 3  beneficiari a fost stopată prestarea serviciilor de îngrijire socială la domiciliu, din diferite motive, conform cerințelor Regulamentului de activitate.

Serviciul social ”Echipa mobilă”  

În cadrul serviciului ”Echipa Mobilă”sunt admiși 25 beneficiari, dintre care 8 au fost admiși în luna iulie. Urmează să se elaboreze PIA         ( Planul individualizat de asistență) pentru beneficiarii admiși recent în serviciu.

Echipa mobilă activează în 9 localităţi, care au fost selectate în baza evaluării și determinării necesităților acestora.

Repartizarea beneficiarilor pe localităţi se prezintă în Tabel.

Nr.

Denumirea localităţii

Număr de beneficiari

1

s. Coșnița

4 beneficiari

2

s. Pîrîta

3 beneficiari

3

s. Doroțcaia

1 beneficiari

4

s. Cocieri

1 beneficiari

5

s. MolovataNouă

3 beneficiari

6

s. Oxentea

4 beneficiari

7

s. Molovata

4 beneficiari

8

s. Ustia

3 beneficiari

9

s. Holercani

2 beneficiari

 

 

 

 

 Prestarea serviciilor de către specialiștii Serviciului social „Echipă mobilă”

Echipa mobilă realizează lunar 12 vizite la domiciliu beneficiarilor, aproximativ 2 vizite / beneficiar.

Deasemenea au fost completate de către fiecare specialist registrele de evidență a intervențiilor, registrul de evidență a vizitelor și rapoarte de monitorizare pentru fiecare beneficiar vizitat. Specialiștii Serviciului social ”Echipă mobilă” au conlucrat cu asistenții sociali comunitari și reprezentanții legali ai beneficiarilor.

Asistentul social din cadrul serviciului, a efectuat reevaluarea cazurilor, unde se indică progresele fiecărui beneficiar, situațiile problematice și posibilele soluții.

    Conform regulamentului, reevaluarea se efectuează după prima lună de admitere, la 3 luni și la necesitate.

Psihologul, a întocmit planul individual de dezvoltare, pentru fiecare beneficiar pentru a dezvolta: motricitatea fină, precizia mișcărilor, vocabularul, pronunția corectă a sunetelor, abilități de autodeservire/igienă personală, dezvoltarea simțurilor tactile, propriu receptive, vizuale și spațiu orientative, terapie ocupațională, consilieri individuale cu beneficiarii și reprezentanții legali ai acestora.

Asistentul medical / kinetoterapeutul            a realizat: consiliere medicală, exerciții de dezvoltare fizică generală, masaj de relaxare, reeducarea mersului corect, dezvoltarea motricității generale ș.a.         

Serviciul Asistență socială comunitară  

Serviciul are drept scop prestarea asistenței sociale persoanelor aflate în dificultate și sporirea nivelului de includere a celor mai vulnerabile segmente ale populației în programele de asistență socială la nivel comunitar.

Serviciul asistență socială comunitară are următoarele informații ce corespund activității  serviciului pe parcursul lunii Iulie, acestea fiind:

 • Audiența cetățenilor pe diferite probleme –373 persoane

 • Vizite la domiciliu  -  60

 • Acte de cercetare a condițiilor de trai la domiciliu – 41

 • Managiment de caz deschis - 5

 • Numărul ședințelor multidisciplinare – 3.

 

În luna iulie 2015, de către specialistul principal în protecția drepturilor copilului din cadrul DASPF Dubăsari au fost realizate următoarele activități:

Participarea la 21 ședințe de judecată, dintre care: 6 ședințe în calitate de reprezentant legal al victimei minore, 3 ședințe cu privire la restabilirea drepturilor părintești, 2 ședințe privind stabilirea domiciliului copilului minor, 10 ședințe privind decăderea din drepturi părintești.

A fost întrunită ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, la care s-a decis că, este oportunuă reintegrarea în familia biologică/extinsă a 5 minori aflați în centrul de plasament de tip familial ,, Concordia. Orășelul copilăriei”, a fost apreciată ca întemeiată cererea unui solicitant de a fi numit tutore al unui minor, de asemenea a fost aprobat un solicitant la postul de Asistent Parental Profesionist.

A fost stabilit statutul de copil rămas fără îngrijire părintească la 4 minori. a fost instituită o tutelă cu plată. Au fost efectuate evaluările inițiale a condițiilor de trai la 6 familii din raion, întru determinarea posibilității reintegrării copiilor instituționalizați în centre de plasament, care provin din aceste familii. Au fost întocmite listele de plată pentru beneficiarii indemnizațiilor pentru serviciile tutelă/curatelă și adopție – total 24 beneficiari.

Serviciul Social ”Asistență personală”

 Serviciul de  Asistenţa personală este un serviciu destinat persoanelor cu dizabilităţi severe cu vârsta de peste 3 ani care întâmpină dificultăţi în realizarea sarcinilor şi activităţilor cotidiene fără suport din exterior.

Serviciul despune de 70 unități  de  asistenți personali dintre care 2 persoane au fost angajate și alte 2 persoane au fost concediate, unitățile la rindul lor acordă servicii de asistență personală la 74 benificiari. Pe parcursul lunii Iulie au fost efectuate 42 vizite în teritoriu.

Protecția socială a persoanelor cu dizabilități

În perioada lunii Iulie, în cadrul serviciului, s-a dus evidență persoanelor cu dizabilități. A fost achitată compensația pentru călătorie în transport persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, cît copiilor cu dizabilități.

Pe parcursul acestei perioade au fost luați la evidență și eliberate certificate confirmative  către instituțiile abilitate:

 • Către Casa teritorială de asigurări sociale – 22 certificate;

 • Au fost prelucrate 9 cereri pentru călătorie în transport și 26 certificate pentru prelungire.

Secția prestații sociale

Prestațiile sociale sunt o formă de sprijin financiar care răspunde unei game largi de nevoi sociale, totodată fiind și o formă de protecţie a persoanelor, familiilor defavorizate, care nu au posibilitatea  de a-şi asigura prin eforturi proprii accesul la o viaţă decentă.

Specialiștii din cadrul Secției prestații sociale au desfășurat pe parcursul lunii iulie un șir de activități după cum urmează:

 • Audiența cetățenilor – 24 cetățeni;

 • Examinarea petițiilor – 65 petiții;

 • Organizarea seminarelor de instruire cu asistenții sociali comunitari – 4 seminare;

 • Asigură transparența informației – 3 articole publicate;

 • Administrarea ajutorului material:

 •  Examinarea setului de acte pentru acordarea ajutorului material;

 • Procesarea cererilor de ajutor material prin intermediul programului  automatizat asisoc – 45 cereri;

 • Organizarea ședinței Consiliului de administrație al fondului local de susținere socială a populației – 1 ședință;

 • Elaborarea deciziilor, procesului verbal, a listelor de plată;

 • Distribuirea ajutorului material la 45 beneficiari, suma totală fiind de 32800 lei;

 • Întocmirea rapoartelor și prezentarea acestora la Fondul republican de susținere socială a populației;

 • Organizarea seminarului de instruire pentru asistenții sociali din localitățile: Doroțcaia și Coșnița, cu scopul asigurării implementării eficiente a extinderii funcționale al Sistemului informațional automatizat „Asistență socială„.

 

 • Administrarea ajutorului social:

 •   Verificarea cererilor pentru acordarea ajutorului social/ajutorul pentru perioada rece a   

                 anului – 18 cereri;

 •    Procesarea cererilor pentru acordarea ajutorului social prin intermediul programului  

                    SIAAS – 18 cereri;

 • Elaborarea deciziilor – 18 decizii;

 • Informarea beneficiarilor despre decizia luată, privind acordarea sau refuzul ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului – 18 beneficiari;

 • Întocmirea dosarelor beneficiarilor de ajutor social – 18 dosare;

 • Elaborarea ordinelor de acordare și stopare a ajutorului social – 2 ordine;

 • Generarea listelor de plată;

 •   Prezentarea actelor necesare la Casa teritorială de asigurări sociale a   

       persoanelor fără cod personal de asigurări sociale  pentru acordarea lor – 2  

       beneficiari;

 •   Evaluarea categoriile de familii ce devin dependente de prestatia ajutorului social  

 •       

 •   Elaborarea demersurilor de stopare/restituire și prezentarea lor la Banca de Economii     

                  -  2 demersuri;

 • Organizarea a 3 seminare de instruire pentru asistenții sociali din localitățile: Pîrîta, Corjova, Cocieri, Molovata Nouă, Oxentea, Holercani.

Scopul seminarului a fost axat pe asigurarea implementării eficiente a extinderii funcționale al Sistemului informațional automatizat „Asistență socială;

 • Evidența contabilă:

 • Planificarea resurselor financiare  (bugetul);

 • Transferuri bănești;

 • Rapoarte statistice;

 • Executarea bugetului pe simestru I.

 • Securitatea informațională:

 • Instalarea sistemului de operare windows pentru 6 calculatoare;

 • Crearea rețelei locale;

 • Crearea unei baze de date internă a Direcției asistență socială și protecția familiei;

 

Deasemenea pe  parcursul lunii Iulie Direcția asistență socială și protecția familiei a eliberat 30 certificate către CTAS Dubăsari și a dus evidența documentelor de intrare (demers, scrisori, decizii, adeverințe...), în număr de 20 și 43 documente de ieșire.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raportul privind activitatea Direcției asistență socială și protecția familiei Dubăsari pe perioada lunii Iulie 2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta