Harta site-ului
Ajutor
Raport statistic-bibliologic pentru anul 2014
Raport statistic-bibliologic pentru anul 2014

Biblioteca este un paradis ca lumea pusă pe raft”– spunea  Nicolae Dabija

      În raionul Dubăsari activează 18 biblioteci publice, din care 6 biblioteci publice pentru copii, cu un fond  de 151024 mii exemplare, din care   –  93011 exemplare în limba de stat, iar  50992 sunt titluri în grafia latină. Bibliotecile din raion dispun de un spaţiu de 1070 m.p. şi 288 de locuri în sălile de lectură. 
    Activitatea bibliotecilor publice din raion este reglementată prin Legea cu privire la biblioteci Nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994, cu modificări ulterioare în 2003, prin Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor, prin Regulamentele de ordine interioară   de asemenea, au fost urmărite obiectivele propuse prin Programele anuale de activitate şi acţiunile cultural-educative cuprinse în Agendele culturale, aprobate la nivel local și coordonate de către Direcția cultură şi turism.
       Pe parcursul anului curent, bibliotecile, au avut drept obiective principale puse la bază: completarea şi dezvoltarea, prelucrarea şi clasificarea, catalogarea şi consultarea, aranjarea documentelor la raft, verificarea şi inventarierea colecţiilor de documente de ultimă oră pe diverse suporturi de informaţie, oferirea accesului liber la resursele informaţionale şi documentare deţinute, diversificarea serviciilor de bibliotecă pentru diferite categorii de beneficiari, punerea la dispoziţia beneficiarilor a tuturor documentelor solicitate,promovarea și modernizarea bibliotecilor, implicarea în cadrul proiectului Novateca, atragerea și fidelizarea noilor utilizatori. 
Aplicînd un management mai dinamic prin care s-a urmărit fixarea unor scopuri şi obiective, pe termen scurt şi mediu, în funcţie de fondurile alocate, bibliotecile publice din raion au reuşit să facă paşi importanţi pe calea modernizării, a ridicării calităţii colecţiilor. În primul rînd s-a urmărit şi se urmăreşte în continuare:
•    revizuirea fondului de carte
•    eliminarea lucrărilor cu conţinut depăşit, îmbătrinit, uzat fizic şi moral, care din cauza lipsei de carte nouă a fost păstrat ani de zile. Anual, urmărim ca aceste documente să fie eliminate pentru a descongestiona depozitele deja aglomerate şi pentru a permite o mai bună conservare şi circulaţie a celor prezente.
•    completarea bazei documentare cu operele unor scriitori şi autori renumiţi, scriitori şi autori întroduşi în programul şcolar.
INTRĂRI2014 se prezintă astfel:
Achiziţii de carte şi abonare -în sumă de 106409  lei
Achiziţii de carte –  81099 lei
Abonare – 25310 lei
 Bibliotecile din raion la capitolul „Abonare” au fost  asigurate cu 136 publicaţii seriale, din care 64 de titluri de reviste şi 74 titluri de ziare curente.  Din numărul total de abonamente -134 la număr, 126  sunt în limba de stat. Eliminări – În urma inventarului s-au exclus publicaţiile superflue, depăşite moral, nesolicitate de utilizatori pe parcursul ultimilor ani şi care nu ţin de profilul bibliotecii - 1511   de cărţi, publicaţii seriale din care 1511 de titluri, majoritatea fiind în grafie chirilică. În general ținînd cont de serviciile oferite de bibliotecă, de transformările la care este supusă societatea,  în anul 2015 bibliotecile din raionul Dubăsari au fost frecventate de  78290 de vizitatori. Din 157160 - numărul total de publicaţii împrumutate, din care copii 87847, în limba de stat – 116453. Cu toate greutăţile întâlnite, ne bucurăm că biblioteca continuă să fie necesară (poate şi mai mult ca oricând), iar lucrătorii bibliotecilor din raion se menţin pe poziţii profesionale înalte prin serviciile pe care le oferă cu devotament şi sârguinţă. În anul 2014 în bibliotecile raionului s-au desfăşurat mai multe activităţi, programe culturale şi informaţionale, inclusiv la nivel  raional şi nivel local:     
   
-  Concursul „La izvoarele înţelepciunii” – consacrat scriitorului Dumitru Matcovschi  de la a cărui naştere se vor împlini 75 de ani, care s-a  desfăşurat la 11 aprilie 2014 în incinta liceului teoretic s. Coșnița raionul Dubăsari. Aici au fost demonstrate străduinţa şefilor de bibliotecă şi setea copiilor pentru lectură de cunoştinţele  temeinice despre personalitatea marcantă a marelui scriitor Dumitru Matcovschi. Cîştigătoarea  concursului carea sa plasat pe  locului  I  -  Crăciun Ina – eleva  cl.XI, L.T.”Mihai Eminescu”   din  or.Dubăsari , care a reprezentat raionul la etapa  republicană.
 
-    Tradiţionale au devenit, pentru bibliotecile raionului, activităţile calendaristice organizate prin diferite modalităţi, cum sunt: mese rotunde , ore literare, victorine şi concursuri literare, recital de poezii, dialoguri pe divese teme actuale pentru educaţia civică, excursii în bibliotecă, ore de poveşti, expoziţii de carte, reviste bibliografice, etc: „Popas în lirica  Eminesciană , „Dumitru Matcovschi, poet pătimaș al dorului”,activităţile dedicate   „Eminescu și Grigore –apostoli ai graiului matern”, Ziua Mondială a Cărţii, Sărbătorile Naţionale „Limba Noastră- limba maternă, floare eternă”, „Ziua Independenţii”, „Satul meu sat cu tradiții” „Săptămîna Tineretului”, „Ziua bibliotecarului”, „Ziua Internaţională a Copilului” , „Ziua satului”, ,,A fost război” „Mărţişor – 2014 și Sărut femeie mîna ta” Ziua Internaţională a drepturilor copiilor în cadrul căreea a fost desfăşurat concursul de desen „Eu şi drepturile mele” la care participă beneficierii  bibliotecilor din  raion unde obţin premii şi diplome , și multe alte sărbători, ect.
-    Promovarea tradiţiilor de iarnă: „Colinde, colinde, e vremea colindelor” (serată de colinde – în toate localitățile raionului), „Revelionul -2014” 
-    Zilele Creangă: „Eroii din poveştile lui Creangă”,”Sfătosul bunic din Humuleşti”, exp. de carte, „În lumea eternă a lui Creangă”, oră literară, „Ghiceşte povestea...”, „O oră cu sfătosul Creangă”, oră literară, serată, „În lumea basmelor lui Creangă”, concurs, expoziţii, „Creangă veşnic verde”, înscenări dramatizate – „Ora  poveştilor lui  Ion Creangă”,în toate bibliotecile raionului etc.
     În raionul Dubăsari 12 biblioteci dispun de 21 computere , din care 10 computatoare sunt staţii de lucru pentru cititori, cu părere de rău doar 6 localităţi sînt  conectare la INTERNET. La moment, de pagină WEB dispune doar biblioteca publică  Molovata Nouă.. Însă dispun de poştă electronică următoarele biblioteci: 
Biblioteca publică s. Molovata Nouă – bibverlan@ rambler.ru  
Biblioteca publică s. Oxentea – elena.bejenari@mail.ru
Biblioteca publică s.Ustia- nastica69@mail.ru
            Biblioteca pentru copii Molovata – oxentev@mail.ru
            Bibliotecapentru copii Oxentea – bordos-galina2mail.ru
    Pe viitor sperăm şi tindem să se automatizeze şi celelalte biblioteci  la acest capitol, chiar și pagina pe Facebooc. 
      În anul 2014 pentru şefii bibliotecilor publice şi copii din raion au fost organizate seminarele:
de rang raional: 
•    Seminarul de instruire cu bibliotecarii din localitățile raionului cu tema „Modul de organizare şi realizare a pocesului de atestare a cadrelor bibliotecare”
•    Seminarul de instruire cu bibliotecarii din raion cu genericul “ Biblioteca și comunitatea,, 
•    Seminar de informare cu enericul: ,,Anul bibliologic 2015- priorități și tendințe,,
•    Seminar  cu privire la corectitudinea întocmirii şi completării dărilor de seamă și rapoartelor statistice;
•    Noi metode, forme cu privire la susţinerea finaciară pentru bibliotecile din raion.Seminar de inițiere și implicare în programul Novateca.
de rang republican:  
•    Sesiunea de comunicări ,, Bibliotecile în serviciu copiilor,modernitate diversitate , interactivitate,, 
•    Seminar republican: ”Biblioteca publică 2014: anul integrării informaționale a bibliotecilor publice”.
•    Au fost elaborate recomandări metodice şi scenarii -model pe diverse teme.
    Toţi bibliotecarii din teritoriu au beneficiat de seminarele organizate de Direcţia  cultură şi turism, iar mulţi din ei au participat şi la simpozioanele şi seminarele republicane, conferi’e zonale, organizate de Ministerul Culturii, BNRM, BN Copii „Ion Creangă”, Novateca, ect.       Bibliotecile din raion dispun de un personal capabil să facă faţă oricărei situaţii. Serviciile sunt ofertele de către cei 25 de angajaţi, din care 19 sunt bibliotecari. Din cei 19 bibliotecari - 9 dețin categorii de calificare de gr. I și II, 11 posedă studii superioare de specialitate, iar 8 bibliotecari posedă studii medii.  În raion bibliotecarii aplică instruirea şi autoinstruirea la locul de muncă, inclusiv prin intermediul publicaţiilor de specialitate mai vechi şi noi. La moment din cele 18  biblioteci raionale 11 sunt amplasate în case şi cămine culturale, dispun  de o suprafaţă de  amplasament – 1070 m2. Toate bibliotecile publice din raionul Dubăsari sunt conectate la reţeaua electrică și toate dispun de incățzie în perioada rece a anului. Starea edificiilor este satisfăcătoare, este necesară doare reparații curente. Cheiltuielile au fost repartizate în felul următor:
      Total   905699  lei, 
-    pentru personal-  618481 lei  
pentru achiziţii –  81099 lei pentru achiziţia de carte şi 25310 lei pentru abonare din bugetul local.
-    alte cheltuieli – 18637 lei
-    pentru reparaţie – 74020 lei

   Propunerile le putem menționa ca  un șir de probleme care la fel stagnează dezvoltarea şi activitatea eficientă a bibliotecilor publice. 
-  Reanimarea cursurilor de reciclare a cadrelor bibliotecare;
-  Salarii decente bibliotecarilor şi susţinere financiară adecvata bibliotecilor, 
- Colaborarea cu ONG-uri, asociații culturale,organizații în vederea unor proiecte;
-  Transparență în colaborarea cu APL;
-  Organizarea cursurilor de perfecționare fără plată;
    Rezolvarea problemei angajării cadrelor de tineri specialişti.Suntem dispuşi pe viitor să rămînem receptivi la orice schimbări pozitive pentru a redresa situaţia din domeniul bibliotecilor publice, să activăm întru dezvoltarea şi prosperarea acestor instituţii.

Natalia Ciudin, specialist principal în domeniul biblioteci 

Direcția cultură și turism

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raport statistic-bibliologic pentru anul 2014 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta