Harta site-ului
Ajutor
Raport cu privire la totalurile activităţii Direcţiei agricultură şi cadastru în anul 2011 şi sarcinile prioritare pentru anul 2012.
Raport cu privire la totalurile activităţii Direcţiei agricultură şi cadastru în anul 2011 şi sarcinile prioritare pentru anul 2012.

Direcţia agricultură şi cadastru pe parcursul anului 2011 şi-a organizat activitatea în conformitate cu Regulamentul de activitate a Direcţiei, Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova ce ţin de problemele dezvoltării sectorului agrar, în conformitate cu direcţiile prioritare a obiectivelor strategice ale politicii agrare aprobate prin deciziile Consiliului raional si a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Principalele obiective în activitatea direcţiei au fost:
1. Activitatea specialiştilor direcţiei în promovarea politicii agrare în raion.
2. Supravegherea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice în procesul de producere.
3. Monitorizarea stării social economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar.
4. Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi procesatorilor producţiei agricole.
5. Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia economică a sectorului agroalimentar al raionului şi altele.

Pe parcursul anului 2011, specialiştii direcţiei au desfăşurat următoarele activităţi în promovare politicii agrare:
- petrecerea întrunirilor de lucru şi meselor rotunde cu participarea agenţilor economici, în
problemele întroducerii noilor tehnologii de prelucrare a solului, de renovare a
încăperilor pentru dezvoltarea producţiei zootehnice, reanimarea activităţilor la creşterea
legumelor în mediu protejat.
- întruniri de lucru cu agenţii economici, reprezentantul AIPA de pe lîngă Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare referitor la măsurile de sprijin financiar , întreprinse
de guvernul R.M. pentru subvenţionarea agriculturii în anul 2011.
- organizarea audierilor publice şi discuţiilor în rîndurile proprietarilor de terenuri irigabile referitor la implimentarea programului „Compact”promovat de Corporaţia americană „Provocările Mileniului” la reanimarea sistemelor de irigare în platoul Coşniţa pe o suprafaţă de 2800 hectare.
- promovarea politicii agrare la producerea produselor ecologice. Familizarea producătorilor agricoli cu condiţiile şi priorităţile producerii produselor ecologice, analiza rezultatelor obţinute de agenţii economici din raion (SRL”Coşniagro”, SRL”Coragrostel”) care produc asemenea produse.

O deosebită atenţie în anul 2011 a fost atrasă supravegherii respectării normelor juridico- administrative , tehnologice şi ecologice în procesul de producere. În această direcţie au fost realizate următoarele:
-Controlul respectării prevederilor Legii nr.138 din 15.05.2003 Cu privire la arenda în
agricultură, mai cu seamă a relaţiilor juridice dintre arendaşi şi arendatori, prin încheierea
contractelor de arendă şi înregistrarea lor la primărie sau la OCT. Evedenţierea agenţilor
economici care încalcă legislaţia şi întreprinderea măsurilor pentru lichidarea
neajunsurilor depistate.
-Control, de comun cu Serviciul cadastral şi specialiştii pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din primării la respectarea Codului Funciar ce ţine de evidenţa terenurilor agricole, folosirea lor raţională, respectarea normelor ecologice la folosirea resurselor naturale(iazuri, cariere. Aşa controluri au fost efectuate în primăriile Ustia, Cocieri, Molovata, Doroţcaia şi alt.
-Supravegherea, împreună cu Inspecţia muncii a corectitudinii achitării de către agenţii economici a plăţii de arendă şi a salariilor, respectarea Codului muncii de către angajatori în toate domeniile. Astfel de controluri au fost efectuate la mai mulţi agenţi economici(„Campagro”;Doroţcaia, „Levobaciu” Coşniţa, „Doroţcaia-agro”Doroţcaia), neajunsurile depistate au fost lichidate.

În atenţia Direcţiei pe parcursul anului 2011au fost puse problemele monitorizării stării social-economice şi ecologice a producătorilor agricoli. Printre acestea se evidenţiază:
-Petrecerea controlurilor reciproce cu reprezentanţii administraţiei or. Dubăsari la
estimarea recoltelor biologice la culturile situate dupa traseul R-D-T.
-Iniţierea concursului raional la recoltarea culturilor spicoase „Spicul de aur- 2011”şi
totalizarea rezultatelor obţinute cu premierea cu cadouri de preţ a fruntaşilor în producţiei.
-Ţinerea la control de către specialiştii direcţiei de comun cu Inspectoratul ecologic
respectarea cerinţelor tehnologice şi ecologice în perioada campaniei de recoltare a
culturilor spicoase.

O atenţie deosebită pe parcursul anului 2011 a fost atrasă de către specialişti la acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi procesatorilor producţiei agricole. La acest capitol au fost realizate un şir de măsuri, printre care:
- diverse seminare de instruire tehnologică, la tăierea livezilor, pregătirea tehnicii
pentru lucrările de primăvară şi perioada recoltării , problemele protecţiei plantelor.
- seminare republicane la însuşirea metodelor performante de prelucrare a solului ,
creşterea animalelor, producerea produselor agricole pe terenuri protegate.
- răspîndirea practicii progresive de producere a nutreţurilor prin granulare,
studierea posibilităţilor de organizare pentru viitor a colectivelor specializate de producere a nutreţurilor.
În activitatea sa direcţia s-a condus de cerinţele oferite de schimbările permanente care au intervenit pe parcursul anului, în politica agrară .O deosebită atenţie a fost atrasă stabilirii relaţiilor lucrative cu administraţia dubăsărenă, pentru a crea condiţii prielnice pentru activitatea agenţilor economici. Afost desfăşurată o activitate maximă la implicarea resurselor din Bugetul de Stat la defrişare plantaţiilor multianuale în gospodăriile din partea stîngă a Nistrului.

Pentru anul viitor ne trasăm următorele acţiuni prioritare:
-Participarea mai activă a specialiştilor direcţiei la elaborarea şi realizarea planurilor de acţiuni a agenţilor economici în problemele producerii, prelucrării şi comercializării producţiei agricole.
-Contribuirea la înfiinţarea întreprinderilor noi de colectare şi prelucrare a produselor animaliere, inclusiv de prelucrare a laptelui.
-Contribuirea la defrişarea livezilor casate în anii precedenţi şi reîntoarcerea terenurilor în circuitul agricol.
Specialiştii direcţiei vor fi iniţiatori la întroducerea în sectorul agrar al raionului a noilor tehnologii la creşterea culturilor agricole, inclusiv al cartofului, livezilor superintensive, viilor plantate cu material săditor devirovizat, vor contribui la înfiinţarea micilor ferme de producere a animalelor şi păsărilor de prăsilă de înaltă productivitate, la organizarea micilor întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole produse în raion şi astfel vor contribui la dezvoltarea de mai departe a sectorului agroalimentar în raionul Dubăsari.

Vasile Popescu
Şef Direcţie agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Raport cu privire la totalurile activităţii Direcţiei agricultură şi cadastru în anul 2011 şi sarcinile prioritare pentru anul 2012. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta