Harta site-ului
Ajutor
Protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor în raion
Protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor în raion

    În conformitate cu art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea nr. 105 din 13.03.2003 „Privind protecţia consumatorilor” şi strategia raională în domeniul protecţiei consumatorilor pentru perioada 2008-2012 aprobată prin Decizia Consiliului raional nr.03-07 din 26.06.2008, la data de 9-10 februarie şi 17 martie curent, Comisia raională pentru protecţia drepturilor consumatorilor a efectuat vizite de lucru în teritoriul raionului pentru a evalua situaţia respectării de către agenţi economici a legislaţiei în vigoare şi normelor de deservire a clienţilor şi păstrare a bunurilor şi produselor la întreprinderi şi unităţi comerciale.

           

    În cadrul vizitelor au fost verificate 34 unităţi comerciale: 

 • s. Doroţcaia – Consum COOP Fil.Nr8, ÎI Sergiu Ivanov, ÎI Melnic & CO, ÎI Şcurenco Galina, SRL Tiraston, ÎI Ţîgulea Ludmila;
 • s.  Ustia - SRL  Madeco Prim, ÎI Chirilov Vasile, ÎI Nistru-Gupsa, Consum COOP Fil.Nr.10 şi Nr9, SRL Agromălăieş, ÎI Panfilii Liuba, ÎI Bradu Natalia,  ÎI Rebeja Iulia, ÎI Bradu Arcadie 2 obiecte;
 • s. Molovata - ÎI Popa Antonina, SRL La Rascruce-Carp, Consum COOP Fil.Nr.1,2,13, ÎI Stingaci Petru;
 • s. Holercani - SRL Mina Holercani, SRL Mari Grup;
 • s. Cocieri - Consum COOP, ÎI Ursul Aliona, ÎI Ursul Alexandru, ÎI Verlan NC, SRL Agatan;
 • s. Molovata Nouă - SRL Miholnat Grup, ÎI Alexeev Olesea, ÎI Padureţ Dumitru, ÎI Dianata-Scaun.

 

    Amintim că în componenţa comisiei pentru protecţia consumatorului intră:

    Preşedintele Comisiei:  Maria Jimbei – Vicepreşedintele raionului

    Secretarul :  Diana Ilievici – Şef-interimar  Secţia dezvoltare economică şi investiţii

    Membrii Comisiei:

 • Maria Soltan – Şef IFS Dubăsari
 • Mircea Gherman – Şef Centru de sănătate publică Criuleni
 • Vitalie Grabovschi – Comisariatul de poliţie al raionului Dubăsari
 • Iurie Cazac – Şef Secţia administraţie şi servicii publice
 • Roman Emilianov – Preşedintele Comisiei de specialitate pentru problemele serviciilor publice, antreprenoriat şi dezvoltare regională

 

Principalele încălcări ale agenţilor economici din domeniul comerţului în raion sunt: comercializarea produselor cu termen de valabilitate expirat, lipsa certificatelor de conformitate la produsele propuse spre vînzare, deservirea clienţilor şi păstrarea produselor în condiţii anti-sanitare, nu se înmînează bonul de casă, prestarea serviciilor de alimentaţie publică în lipsa certificatului de clasificare, nerespectarea legislaţiei muncii, lipseşte condica de plîngeri şi reclamaţii, nu este afişat programul de lucru sau nu este respectat, lipseşte iluminarea stradală şi nu se efectuează amenajarea teritoriului aferent.
                                                                                                                                                                                                                    
                           * produse depistate cu termenul de valabilitate expirat                             * pastrare necorespunzatoare a  
                                                                                                                                                   produselor de panificatie

    Cea mai dificilă situaţie privind respectarea drepturilor consumatorilor este atestată la unităţile comerciale ASECOP Coşniţa şi Molovata iar pentru redresarea situaţiei existente trebuie luate măsuri drastice şi urgente.

    Astfel avînd în vedere propunerile membrilor comisiei înaintate în cadrul şedinţei de lucru din 5 aprilie 2011 şi în conformitate cu legislaţia în vigoare comisia raională pentru protecţia consumatorilor a luat următoarea decizie:

 

DECIZIE NR. 1

Din "5”  aprilie 2011

 

Cu privire la situaţia

privind  protecţia vieţii, sănătăţii

şi securităţii consumatorilor în raion

 

1.      Se atenţionează unităţile economice verificate în special Cooperativele de consum Coşniţa (dl. Macari Gheorghe) şi Molovata (dna. Petco Silvia), ÎI Dianata-Scaun şi SRL Agatan despre necesitatea soluţionării de urgenţă a problemelor identificate în cadrul vizitei de lucru a Comisiei;

2.      Se atenţionează unităţile economice verificate, în special Cooperativele de consum Coşniţa (dl. Macari Gheorghe) şi Molovata (dna. Petco Silvia), ÎI Dianata-Scaun şi SRL Agatan, despre necesitatea soluţionării de urgenţă a problemelor identificate în cadrul vizitei de lucru a Comisiei;

3.      Cooperativele de consum şi agenţii economici susmenţionaţi, în termen de o lună, vor informa Comisia pentru protecţia consumatorilor despre acţiunile întreprinse pentru înlăturarea neajunsurilor depistate, şi anume:

3.1 Vor asigura respectarea condiţiilor igienico-sanitare în unităţile comerciale;

3.2 Vor asigura însoţirea produselor cu certificate de conformitate;

3.3 Vor asigura controlul termenului de valabilitate la produsele propuse spre vînzare, precum şi înlăturea imediată din vînzare şi documentarea corectă a celor cu termen de valabilitate expirat;

3.4 Vor asigura respectea legislaţiei muncii şi vor crea condiţii de muncă adecvate pentru angajaţi;

3.5 Vor asigura amenajărea corespunzătoare a interiorului unităţii comerciale, precum şi a terenului aferent;

3.6 Vor asigura ordonarea copiilor următoarelor acte: autorizaţia de amplasare, certificatul de înregistrare, certificatul de clasificare, condica de plîngeri, autorizaţia de funcţionare, certificatelor de conformitate pentru produsele din vînzare etc.

4.      În cazul neexecutării punctului 3 al prezentei decizii în termen, Comisia va sesiza Uniunea centrală a cooperativelor de consum din Moldova şi organele abilitate pentru sancţionare conform legislaţiei;

5.      Se recomandă autorităţilor APL examinarea în şedinţe ordinare a situaţiei privind protecţia consumatorilor şi respectarea legislaţiei în vigoare de către agenţii economici din sfera comerţului din localitate;

6.      Se recomandă conducătorilor unităţilor comerciale din teritoriu efectuarea regulată a inventarierii bunurilor pentru depistarea şi documentarea mărfii străine;

7.      Se recomandă CPR Dubăsari de comun cu IFS Dubăsari să efectueze controale operative a pieţelor şi altor unităţi comerciale din raion întru identificarea încălcărilor legislaţiei în vigoare şi neadmiterea acestora în continuare;

8.      Comisia pentru protecţia consumatorilor va întreprinde şi în continuare toate măsurile de rigoare în vederea asigurării protecţiei drepturilor consumatorilor;

9.      Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama doamnei Maria Jimbei, preşedintele Comisiei.

 


Reglementări referitoare la protecţia vieţii, sănătăţii, eredităţii şi securităţii consumatorului

( preluat din ziarul Dreptul)

     Conform prevederilor Legii privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003, Guvernul, prin organele administraţiei publice centrale, stabileşte norme şi reglementări specifice pentru protecţia vieţii, sănătăţii, eredităţii şi securităţii consumatorilor în cazurile producerii, importului, conservării, ambalării, etichetării, manipulării, transportului, depozitării, pregătirii pentru vînzare şi vînzarea produselor, furnizării şi utilizării produselor, precum şi prestarea serviciilor. Legea prevede că produsele plasate pe piaţă trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate sau de declaraţii de conformitate, de alte documente conform normelor legale.

Legea interzice:

-          producerea, depozitarea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor care nu corespund cerinţelor obligatorii stabilite în documentele normative sau care, utilizate în condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor;

-          producerea, importul, plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi comercializarea produselor falsificate (contrafăcute);

-          producerea, plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor de calitate stabilite de documentele normative;

-          plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor în lipsa certificatului de conformitate sau declaraţiei de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, sau cu utilizarea ilegală a mărcii de conformitate;

-          importul, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor cu termenul de valabilitate expirat;

-          modificarea termenului de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire.

      Producătorul este obligat să indice în documentaţia de însoţire a produsului, serviciului, pe etichetă sau prin alte modalităţi, regulile de utilizare, depozitare şi transport în siguranţă a produsului, serviciului, iar vînzătorul, prestatorul trebuie să le aducă la cunoştinţa consumatorului.

Producătorul este obligat:

 1. să plaseze pe piaţă numai produse inofensive, care trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate, de alte documente, conform legislaţiei, şi produse care corespund cerinţelor prescrise sau declarate;

 1. să oprească livrările, respectiv să retragă de pe piaţă sau de la consumatori produsele la care organele de control sau specialiştii proprii au constatat neîndeplinirea cerinţelor prescrise sau declarate sau care ar putea afecta viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor, dacă această măsură constituie singurul mijloc prin care pot fi eliminate neconformităţile respective;

 1. să asigure respectarea condiţiilor igienico-sanitare;

 2. să răspundă pentru prejudiciul cauzat de produsul necorespunzător pe toată durata de funcţionarea sau a termenului de valabilitate stabilite, cu condiţia respectării de către consumator a regulilor de transport, depozitare, păstrare, utilizare şi consum.

   

Vînzătorul este obligat:

 1. să se asigure că produsele oferite spre comercializare sînt inofensive şi corespund cerinţelor prescrise sau declarate;

 1. să nu comercializeze produse despre care deţine informaţii că sînt periculoase sau care se consideră periculoase;

 1. să anunţe, imediat autorităţile competente, precum şi producătorul respectiv, despre existenţa pe piaţă a oricărui produs de care are cunoştinţă că este periculos şi/sau falsificat (contrafăcut);

 1. să retragă din comercializare produsele la care organele de control sau specialiştii proprii au constatat neîndeplinirea cerinţelor sau declarate sau care ar putea afecta viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor, dacă această măsură constituie singurul mijloc prin care pot fi eliminate neconformităţile respective;

 1. să asigure respectarea condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru produs;

 2. să înmîneze bon de casă sau un alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului, conform unui regulament aprobat de Guvern;

 1. să înregistreze reclamaţiile consumatorilor conform unui regulament aprobat de Guvern;

 2. să asigure respectarea condiţiilor igienico-sanitare;

 3. să răspundă pentru prejudiciul cauzat de produsul necorespunzător, pe toată durata de funcţionare sau a termenului de valabilitate stabilite, cu condiţia respectării de către consumator a regulilor de transport, depozitare, păstrare şi consum.

Prestatorul este obligat:

 1. să folosească, la prestarea serviciilor, numai produse şi proceduri inofensive, care dacă legislaţia prevede aceasta, trebuie să fie certificate;

 2. să anunţe imediat autorităţile competente, precum şi producătorul respectiv, despre existenţa oricărui produs folosit la prestarea serviciului de care are cunoştinţă că este periculos şi/sau falsificat (contrafăcut);

 3. să presteze numai servicii care nu afectează viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora;

 4. să respecte cerinţele prescrise sau declarate, precum şi clauzele contractului;

 5. să asigure, la prestare serviciilor, respectarea condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru produs;

 6. să înmîneze bon de casă sau un alt document, care confirmă faptul prestării serviciului, conform unui regulament aprobat de Guvern;

 7. să asigure prestarea serviciului (în cazul în care serviciul conţine elemente vorbite sau textuale scrise) în  limba de stat, conform unui regulament aprobat de Guvern;

 8. să înregistreze pretenţiile consumatorilor, conform unui regulament aprobat de Guvern;

 9. să asigure respectarea condiţiilor igienico-sanitare;

 10. să răspundă pentru prejudiciul cauzat de serviciul prestat necorespunzător.


    Agenţii economici, care importă şi/sau comercializează produse de folosinţă îndelungată şi piese de schimb aferente, sînt obligaţi să încheie cu întreprinderile specializate în deservirea tehnică şi reparaţia produselor respective contracte pentru deservirea tehnică a produselor comercializate pe teritoriul ţării în perioada de garanţie şi post-garanţie. Întreprinderile producătoare pot efectua de sine stătător reparaţia şi deservirea produselor de folosinţă îndelungată

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor în raion - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta