Harta site-ului
Ajutor
Programul de Granturi pentru Democraţie
Programul de Granturi pentru Democraţie

Programul de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice a fost lansat în anul 1996 cu scopul de a promova proiecte care să favorizeze dezvoltarea şi educarea societăţii civile în Moldova. Programul este un mecanism concentrat, dar flexibil, care oferă fonduri pentru iniţierea unor proiecte unice şi durabile, în special proiectelor care contribuie la dezvoltarea capacităţii şi durabilităţii organizaţiilor non-guvernamentale în Moldova. Acesta include, dar nu se limitează la proiectele orientate spre dezvoltarea unor procese democratice deschise la nivel local, stimularea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, promovarea educaţiei civice, precum şi consolidarea instituţiilor democratice şi a mass-mediei independente în Moldova.

Comisia pentru susţinerea iniţiativelor democratice activează în calitate de organ de implementare, majoritatea membrilor comisiei fiind reprezentanţi ai agenţiilor guvernului american care activează în Moldova. Granturile sunt acordate în bază de concurs, iar deciziile se bazează pe principiul eligibilităţii şi calităţii cererii de grant. Din momentul în care cererea a fost aprobată de către Comisia pentru susţinerea iniţiativelor democratice din Chişinău, aceasta este supusă unei analize tehnice şi este aprobată definitiv de către Departamentul de Stat din Washington, D.C. Această analiză finală asigură conformitatea cererii cu cerinţele programului.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE A PROGRAMULUI

 • Granturile pot fi acordate doar organizaţiilor non-profit şi non-guvernamentale înregistrate în Moldova (ONG) sau organizaţiilor mass-media independente. Unele exemple de ONG includ organizaţii sau asociaţii civice, fundaţii de caritate sau think tank-uri (grupuri de analiză/laboratoare de idei). Prin mass media independentă subînţelegem orice formă de media, cum ar fi radioul, televiziunea, ziare sau internet portaluri, care nu sunt influenţate de guvern sau corporaţii
 • Agenţiile guvernamentale, instituţiile de afaceri şi cele comerciale nu sunt eligibile.
 • Organizaţiile şi persoanele fizice din America sau din alte ţări nu sunt eligibile pentru a aplica pentru granturi.
 • ONG şi membrii acestora nu pot să reprezinte sau să se asocieze cu partidele politice, sau cu funcţionari de stat desemnaţi sau aleşi.

Potenţialii solicitanţi nu sunt eligibili să solicite sau să li se acorde un grant, în cazul în care:

 • Se fac vinovaţi de denaturarea gravă a informaţiilor prezentate în cererea de grant;
 • Se consideră că aceştia au avut o performanţă scăzută în elaborarea analizelor şi rapoartelor financiare anterioare pentru granturile sponsorizate de către SUA sau alte granturi;
 • Aceştia au contacte necorespunzătoare cu membrii Comisiei pentru susţinerea iniţiativelor democratice, în timp ce cererea lor este analizată;

Subiectele proiectelor pentru concurs

Propunerile pentru proiecte trebuie să iniţieze şi să promoveze clar unul sau mai multe dintre subiectele care urmează:

Dezvoltarea societăţii civile şi a capacităţii acesteia de realizare a proceselor democratice

Programul granturilor mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice sprijină iniţiativele care vor încuraja dezvoltarea, eficienţa şi durabilitatea societăţii civile prin:

 • Dezvoltarea mass-media, a organizaţiilor societăţii civile, a grupurilor/asociaţiilor de advocacy prin intermediul cărora cetăţenii pot organiza, face advocacy şi comunica liber cu autorităţile şi între ei; consolidarea culturii politice democrate care apreciază angajamentul cetăţenesc şi civic, toleranţa şi respectul faţă de drepturile omului.
 • Stabilirea şi consolidarea cadrului legal, de reglementare, instituţional şi informaţional care promovează participarea civică, protejează şi permite creşterea în domeniul vieţii asociative şi dezvoltarea organizaţiilor societăţii civile independente şi durabile. Aceasta include, dar nu se limitează la asigurarea faptului că există cadrul necesar care să permită organizaţiilor societăţii civile să formeze şi să acţioneze în mod liber (de ex.: legile de înregistrare/fondare a ONG-urilor, legile care protejează libertatea de asociere), promovarea durabilităţii societăţii civile (de ex.: beneficii fiscale pentru ONG-uri) şi susţinerea participării publice şi a responsabilităţii sociale (de ex: audieri publice, training-uri şi conferinţe).
 • Consolidarea capacităţilor ONG-urilor în domeniul analizei politicilor, advocacy, organizării coaliţiilor, guvernării interne, reprezentării membrilor şi prestării serviciilor, precum şi implicarea în alte activităţi al căror obiectiv constă în stimularea creării unei societăţi mai paşnice şi mai democrate. Domeniile de dezvoltare a capacităţilor includ, dar nu se limitează la competenţa tehnică (de ex: drepturile omului, reformele juridice); auto-reglementarea ONG-urilor (de ex: elaborarea Codurilor de conduită ale ONG-urilor); capacitatea organizaţională (de ex: planificarea strategică, managementul şi raportarea financiară, relaţiile publice, gestionarea problemelor şi activităţi în teren, generarea de venit, colectarea responsabilă de fonduri); instruirea direcţionată în domeniul advocacy şi asistenţa tehnică. Acest aspect include şi consolidarea asistenţei publice în aplicarea reformelor necesare pentru crearea unui mediu favorabil.

Participarea civică şi educaţia civică

Programul granturilor mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice sprijină iniţiativele care vor:

 • Dezvolta capacitatea organizaţiilor societăţii civile de a promova reforma şi susţine participarea acestora în procesul democratic de luare a deciziilor prin articularea şi reprezentarea intereselor membrilor lor, implicarea în prestarea serviciilor şi pledarea pentru problemele care devin parte a agendei publice şi sunt reflectate în politicile publice. Încuraja consolidarea culturii civice care susţine instituţiile şi procesele democratice, participarea activă în viaţa politică şi civică şi virtuţile civice de toleranţă, pluralism, compromis, bună guvernare, încredere şi respect pentru drepturile individuale, inclusiv egalitatea între sexe.
 • Stimula participarea cetăţenilor la procesele politice şi de luare a deciziilor referitoare la problemele care îi afectează, prestarea serviciilor, alocarea de resurse, monitorizarea instituţiilor publice şi, în iniţiativele de amploare, menite să creeze societăţi mai paşnice, mai democratice şi mai pluraliste. Activităţile includ, dar nu se limitează la, eforturile de advocacy ale ONG-urilor şi cetăţenilor; stabilirea şi dezvoltarea unor parteneriate publice private, forumuri civice cu participarea mai multor părţi interesate; resurse pe internet ale ONG-lor; participarea politică a grupurilor şi populaţiilor marginalizate şi vulnerabile, cum ar fi femeile, tinerii şi copiii; şi implicarea cetăţenilor în iniţiativele cu privire la drepturile omului, anticorupţie şi menţinerea păcii.
 • Consolida cultura politică şi civică care susţine instituţiile şi procesele democratice, vor promova participarea activă a cetăţenilor şi dezvolta virtuţile civice, cum sunt toleranţa şi egalitatea între sexe şi alte abilităţi, atitudini şi comportamente civice. Exemple de astfel de activităţi includ, dar nu se limitează la iniţiative de educaţie civică informală precum şi extinderea educaţiei civice în sistemele formale de educaţie.

Libertatea presei şi libertatea de informare

Programul de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice acordă sprijin şi proiectelor bine justificate, care:

 • Stabilesc şi/sau dezvoltă un sector mass-media independent cu activitate extinsă, care este un factor important în guvernarea democratică. Dezvoltarea acestui sector se realizează prin intermediul dezvoltării unui mediu legal şi de reglementare a mass-media, creşterii capacităţii profesionale a sectorului mass-media, promovării durabilităţii prin încurajarea dezvoltării afacerilor în domeniul mass-mediei şi analizei practicilor financiare/de management şi advocacy şi a comunicării în cadrul organizaţiilor din sectorul mass-media.
 • În anumite cazuri, programul poate oferi fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii şi echipament pentru realizarea programelor locale şi extinderea acoperirii în regiuni cu acces limitat la mass-media, cu scopul de a creşte disponibilitatea unui număr mai mare de ştiri obiective şi buletine informative în regiuni insuficient deservite.

Alte subiecte includ:

 • Educaţia, monitorizarea şi raportarea în domeniul drepturilor omului: propunerile trebuie să descrie activităţile de follow-up şi segmentele (e) ţintă ale societăţii
 • Supremaţia legii şi reformele juridice: servicii de consultanţă juridică, educaţie publică şi advocacy, asistenţă juridică, eforturile de lobby şi alte activităţi de follow-up.
 • Anticorupţie şi transparenţă în guvernare: campanii de educare şi creştere a nivelului de conştientizare.
 • Egalitatea de şanse a etniilor, minorităţilor şi femeilor: advocacy, consultanţă juridică, proiecte de asociere şi probleme conexe.

Programul de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice NU finanţează:

 • Ajutor umanitar sau activităţi de caritate
 • Activităţi politice sau de partizanat
 • Cercetare ştiinţifică; conferinţe şi /sau călătorii individuale peste hotare
 • Activităţi comerciale
 • Programe de sănătate
 • Proiecte pentru dezvoltarea instituţională primară a organizaţiei
 • Organizaţiile şi persoane fizice din SUA

Pe lângă concursul general, Ambasada va organiza periodic concursuri speciale, regionale sau tematice, care pot avea reguli diferite privind eligibilitatea proiectelor. Consultaţi pagina web a Ambasadei SUA şi mass-media locală pentru anunţuri. Granturile sunt oferite doar o singură dată.

O organizaţie poate aplica pentru un al doilea grant după finalizarea grantului precedent.

Regiunile Geografice:

Comisia de Susţinere a Iniţiativelor Democratice acceptă proiecte din toate regiunile Moldovei şi încurajează proiectele ce includ activităţi în afara oraşelor mari. Nu există priorităţi geografice specifice sau careva limite, cu excepţia faptului că proiectul va fi implementat pe teritoriul Moldovei.

Perioada Proiectului:

Perioada proiectului nu trebuie să depăşească 12 luni.

Suma Grantului: 

Nivelul I: $1 000-$5 000

 • Nu se cere experienţa anterioară de gestionare a grantului
 • Organizaţiile nou-create pot participa la concurs

Nivelul II: $5 000-$15 000

Organizaţia participantă la concurs trebuie:

 • să aibă experienţă de implementare a cel puţin un grant din partea unei instituţii financiare internaţionale oferind dovezile necesare
 • să fie înregistrate oficial de cel puţin doi ani
 • să prezinte cel mai recent raport anual de activitate

Nivelul III: $15 000 - $ 24 000

Organizaţia participantă la concurs trebuie:

 • să aibă experienţă în implementarea cu succes a cel puţin trei granturi din partea instituţiilor finanţatoare internaţionale. Organizaţia trebuie să ofere dovezi pentru aceste granturi implemetate
 • să fie înregistrate oficial de cel puţin trei ani
 • să prezinte cel mai recent raport anual de activitate
 • să aibă un consiliu director (bord) funcţionabil

Comisia pentru susţinerea iniţiativelor democratice îşi rezervă dreptul să modifice determinarea eligibilităţii la discreţia sa. 

Cheltuieli Eligibile:

Sunt acoperite doar cheltuielile necesare realizării proiectului. Necesităţile de lungă durată ce ţin de infrastructura organizaţiei nu vor fi finanţate. Salariile, cheltuielile administrative, procurarea echipamentului trebuie să fie conectate de activităţile concrete ale proiectului şi să fie justificate iar necesitatea acestor cheltuieli să fie explicată. Pauzele de cafea, cheltuielile de alimentaţie, recepţiile, salariile sau alte tipuri de cheltuieli pot fi acoperite doar în funcţie de specificul proiectului.

Toate cheltuielile trebuie să fie justificate şi prezentate în mod detaliat. Informaţie suplimentară poate fi găsită în instrucţiunile privind completarea formularului.

PREZENTAREA PROIECTELOR

Solicitanţii trebuie să completeze formularul tip în limba engleză. Formularele sunt disponibile pentru descărcare pe site.

Pentru consultaţii expediaţi un mesaj electronic la adresa moldovagrants@state.gov. Înainte de completarea formularului şi expedierea proiectului, citiţi cu atenţie informaţia oferită pe site, inclusiv instrucţiunile pentru completarea formularului.

Solicitantul trebuie să prezinte următoarele componente:

 • Versiunea electronică a formularului de participare standard (obligatoriu) 
 • Lista fondatorilor şi membrilor bordului (obligatoriu pentru Nivelul III de finanţare) 
 • CV-urile membrilor echipei de implementare (obligatoriu) 
 • Plan de lucru detaliat (obligatoriu) 
 • Statutul organizaţiei (opţional) 
 • Dovezi ale activităţilor anterioare ale organizaţiei (opţional) 
 • CV-ul organizaţiei (opţional) 
 • Scrisori de recomandare (opţional) 
 • Informaţie suplimentară despre proiect (opţional) 
 • Acorduri de parteneriat, etc. (opţional) 

Versiunea electronică a formularului trebuie expediată la următoarele adrese electronice:

To: moldovagrants@state.gov

CC: pasgrants@gmail.com

Subject: APPLICATION + Denumirea ONG (exemplu: APPLICATION Asociatia ONG-urilor din Moldova)

Proiectele depuse după data limită nu vor fi acceptate. Nu va exista absolut nici o excepţie.

Termenul limită: Comisia pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice examinează cererile de finanţare o dată la trei luni. Consultaţi comunicatele de presă şi pagina din internet pentru a confirma data limită pentru prezentarea proiectelor. Procesul complet de acordare a granturilor (din momentul expedierii cererii până la acordarea grantului) durează aproximativ trei-patru luni.

PROCESUL DE SELECŢIE

Proiectele prezentate sunt examinate şi recomandate spre finanţare de către o comisie formată din oficialităţi din cadrul Ambasadei SUA în Moldova. Deciziile comisiei sunt confirmate de către Departamentul de Stat din Washington. Cererile de finanţare sunt selectate în baza unui concurs deschis organizat de patru ori pe an. Procesul de selectare a proiectelor este competitiv. Proiectele sunt selectate în baza următoarelor criterii:

 • Importanţa socială a proiectului
 • Durabilitatea şi posibilităţile de dezvoltare a proiectului 
 • Scopuri şi grupul ţintă clar formulate 
 • Obiective specifice şi rezultate concrete 
 • Fezabilitatea proiectului

Proiectul trebuie să fie scris cu mare atenţie. Un proiect prost structurat va fi respins, chiar dacă idea prezentată este bună.

Comisia de Selectare finanţează proiectele care reflectă cel mai bine tematica stabilită de Programul de Granturi, valorile americane şi priorităţile Ambasadei. Sunt selectate proiectele care au planuri de implementare bine dezvoltate şi explicaţii clare privind metodele de realizare a scopurilor proiectului.

Decizia Comisiei este finală.

INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Pe parcursul procesului de examinare a proiectelor, participanţii vor primi mai multe tipuri de informaţii. Primirea cererii de finanţare: Participantul va primi un mesaj prin intermediul poştei electronice prin care va fi informat că proiectul a fost primit si înregistrat in sistem. Participanţii sunt încurajaţi să se abţină de la apelarea telefonică pentru a verifica dacă proiectul a ajuns. De asemenea, participanţii pot vedea lista proiectelor primite pe site-ul ambasadei la compartimentul "rezultate".

Rezultate: Rezultatele vor fi comunicate prin metoda electronică după examinarea proiectului. Aveţi de asemenea posibilitatea de a verifica rezultatele pe site-ul ambasadei. Semifinaliştii vor fi contactaţi si informaţi despre acţiunile ulterioare.

Comisia pentru susţinerea iniţiativelor democratice nu oferă motivele respingerii proiectului.

Informaţii suplimentare: Coordonatorul programului va contacta participanţii dacă apar întrebări, de aceea este foarte important să prezentaţi informaţii de contact precise. Proiectele participanţii care nu vor fi capabili să ofere informaţia suplimentară la timp vor fi respinse.


Pentru a descărca instrucţiunile de aplicare şi formularul de aplicare al propunerii de proiect accesaţi următoarele linkuri: Instrucţiuni-ROInstrucţiuni-EngFormular

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Programul de Granturi pentru Democraţie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta