Harta site-ului
Ajutor
Program de granturi pentru ONG-uri privind prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării în Republica Moldova
Program de granturi pentru ONG-uri privind prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării în Republica Moldova

Reamintim despre lansarea apelului de propuneri din partea Fundaţiei Soros-Moldova a programului de granturi .
Scopul programului este de a contribui la prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării şi promovarea diversităţii , prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale din Molodova.
Întru realizării acestor obiective, propunerile înaintate spre finanţare vor ţine cont de următoarele:
• Abilitarea grupurilor de persoane discriminate în a-şi cunoaşte şi revendica drepturile, inclusiv prin intermediul campaniilor de informare şi sensibilizare;
• Identificarea, analiza, promovarea şi diseminarea de bune practici privind nediscriminarea;
• Desfăşurarea de activităţi de advocacy privind necesităţile grupurilor de persoane discriminate;
• Monitorizarea şi documentarea cazurilor de discriminare;
• Responsabilizarea autorităţilor şi altor subiecţi vizavi de fenomenul discriminării şi promovarea principiului egalităţii pe agenda publică şi politică;
• Sprijinirea victimelor discriminării în obţinerea accesului la justiţie.
Eligibile de a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizaţiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active în promovarea drepturilor omului şi/sau au experienţă de lucru cu grupuri vulnerabile. Se încurajează formarea de parteneriate dintre organizaţia aplicantă şi alte organizaţii neguvernamentale, precum şi alţi actori din societate interesaţi de promovarea principiilor egalităţii şi diversităţii. În cazul formării unui parteneriat, vor fi clar indicate activităţile şi responsabilităţile asumate de către partener/parteneri în cadrul proiectului.
Nu sunt eligibile pentru acest program organizaţiile patronale, sindicatele, organizaţiile academice, ştiinţifice, culturale, ecologice, sportive şi religioase. Nu vor fi finanţate proiecte care nu se înscriu în obiectivele acestui program, cele cu caracter religios, proiectele în domeniul protecţiei mediului, competiţiile sportive, proiectele incomplete sau depuse de organizaţii neeligibile. Fundaţia nu susţine cereri de ajutor umanitar şi proiecte de cercetări tehnico-ştiinţifice, nu oferă granturi pentru suport general instituţiilor şi organizaţiilor, ci susţine doar proiecte concrete. Procurarea de echipament este susţinută doar când solicitantul demonstrează că echipamentul solicitat este indispensabil pentru desfăşurarea proiectului.

Cererea de finanţare va include:
• O analiză critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
• Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele programului de granturi;
• Strategie şi metode de implementare realiste şi clare, de pe urma cărora vor beneficia un grup concret de persoane;
• Plan de acţiune coerent şi bine determinat, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi durabilităţi a proiectului;
• Rezultate realiste;
• O analiză a riscurilor şi soluţii de combatere a acestora;
• Suficiente resurse umane pentru implementarea proiectului, nivel corespunzător de calificare şi de experienţă a echipei propuse pentru implementare;
• Corelare între bugetul proiectului şi activităţile planificate.
Durata proiectului nu va depăşi 12 luni.
Mărimea maximă a grantului este de 30.000,00 dolari S.U.A. Nu există o limită minimă de buget pentru acordarea finanţării.
Cererile de finanţare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:
• Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
• Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul promovării drepturilor omului sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
• Conţinutul cererii de finanţare:
1. o analiza riguroasă a problemei, cauzelor şi efectelor;
2. o identificarea grupului ţintă şi stabilirea unei strategii clare de comunicare privind acest grup;
3. o gradul de implicare a grupului ţintă şi a factorilor interesaţi în activităţile proiectului;
4. o gradul de coerenţă, claritate şi fezabilitate a strategiei de implementare şi a planului de acţiuni;
5. o relevanţa şi originalitatea activităţilor propuse spre implementare;
6. o rezultate clare şi realiste;
7. o impactul proiectului asupra grupului ţintă şi durabilitatea proiectului.
• Resurse umane suficiente şi adecvate pentru implementarea proiectului;
• Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate (bugetul este rezonabil şi corelat cu activităţile proiectului, include contribuţia organizaţiei sau altor actori din comunitate).

Dosarul organizaţiei aplicante va include următoarele documente:
• Cererea de finanţare;
• Bugetul (se va completa formularul plasat la următoarea adresă: http://www.soros.md/documents);
• Chestionar cu privire la abilităţile de administrare a grantului (va fi solicitat de către aplicant de la reprezentanţii programului Egalitate şi Participare Civică);
• CV-ul directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului şi a experţilor nominalizaţi în cererea de finanţare;
• Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare, confirmat de consiliul de administrare al organizaţiei;
• Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
• Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
• Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei;
• Alte materiale pe care le consideraţi necesare.
Cererile vor fi examinate de către membrii Juriului Egalitate şi Participare Civică şi aprobate final de către Senatul Fundaţiei Soros-Moldova, în conformitate cu criteriile de selecţie şi condiţiile de eligibilitate. Decizia privind acordarea finanţării va fi luată până la sfârşitul lunii mai 2012.
Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat la următoarea adresă, nu mai târziu de 30 martie 2012, ora 16.00:
Str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001, Fundaţia Soros-Moldova, Programul Egalitate şi Participare Civică
Versiunea electronica a solicitării de finanţare şi bugetul va fi prezentată şi în formă electronică, la adresa de email: elesan@soros.md. Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.
Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directoarea de program Elena Leşan, prin intermediul poştei electronice (elesan@soros.md) sau telefon: 270031, 274480. La solicitare, poate fi stabilită o întâlnire la sediul Fundaţiei pentru consultări privind procesul de aplicare.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Program de granturi pentru ONG-uri privind prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării în Republica Moldova - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta