Harta site-ului
Ajutor
Privind măsurile întreprinse pentru susţinerea deţinătorilor de terenuri agricole, amplasate după traseul Tiraspol-Dubăsari-Rîbniţa
Privind măsurile întreprinse pentru susţinerea deţinătorilor de terenuri agricole, amplasate după traseul Tiraspol-Dubăsari-Rîbniţa

Terenurile agricole amplasate după traseul  „Tiraspol-Dubăsari-Rîbniţa” se extind pe o suprafaţă de 6334.4 ha., ceea ce constituie  66.5 % din totalul de 9544,62 ha  teren agricol al primăriilor din partea stîngă a Nistrului, adică Coşniţa, Doroţcaia, Pîrîta, Cocieri şi Molovata Nouă.

   Începînd cu anul 1992, gospodăriile agricole ale căror terenuri sînt amplasate după menţionatul traseu prelucrau aceste terenuri parţial, din propria iniţiativă cu risc,  deoarece autorităţile neconstituţionale îngrădeau  accesul liber întru prelucrarea lor.

   În rezultatul  negocierilor şi a convorbirilor între părţi din anul 2006, sub egida reprezentanţilor misiunilor  diplomatice  din Rusia, Belarus, Ucraina şi OSCE, pe data de 05.05.2006  a fost întocmit  şi semnat procesul-verbal nr.6, care reglementa accesul liber la prelucrarea acestor terenuri pe un termen de pînă la 31.12.2009, cu prelungirea ulterioară în fiecare an prin dispoziţia  aşa numitului „prezident al rmn”.

   Agenţii economici, deţinători  individuali de teren a căror terenuri sunt amplasate după traseu, au primit „certificate-permisiune” de la „administraţia Dubăsari” cu indicarea suprafeţelor de teren atribuite. Totodată, conform acestor înţelegeri Direcţia agricultură a Consiliului raional Dubăsari prezintă anual informaţia respectivă cu privire la culturile agricole preconizate pentru cultivare, pentru prezentarea ulterioară  vamei or. Dubăsari, pentru a avea accesul liber la trecerea tehnicii agricole,  seminţelor, îngrăşămintelor,  roadei recoltate

   Divegenţele suprafeţelor pe ani la agenţii economici se explică prin faptul, că în procesul de privatizare apoi de consolidare a terenurilor agricole, contractele de arendă erau modificate permanent prin trecerea terenurilor deţinătorilor de teren de la un agent economic la altul. Actualmente terenurile de după traseu sunt consolidate la 93,15 %. Procesul de consolidare a fost susţinut de Consiliul raional,  ca garant al formării a 4 staţiuni tehnologice de tractoare şi maşini agricole, care prelucrează terenul după traseu.

   Avînd în vedere situaţia grea în care s-au pomenit deţinătorii de terenuri situate  dincolo de traseul „Tiraspol-Dubăsari-Rîbniţa”, autorităţile locale de nivelul I şi II, în baza adresărilor de la deţinătorii de terenuri menţionate, au înaintat demersuri către organele de conducere ale Republicii Moldova, cu propuneri de susţinere prin diferite metode, a acestora. Pe parcursul anilor 2004 – 2013, în rezultatul demersurilor administraţiei raionului şi Consiliului rational, au fost adoptate mai multe acte legislative şi normative atît la nivel central cît şi local,  privind susţinerea producătorilor agricoli, deţinători de terenuri agricole după traseul „Tiraspol-Dubăsari-Rîbniţa”, după cum urmează:

  HG nr 1098 din 07.10.2004 privind ameliorarea situaţiei social-economice a localităţilor situate în zona de securitate - Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i s-a permis, la solicitarea agenţilor economici din raionul Dubăsari, ale căror terenuri se află după traseul „Tiraspol-Dubăsari-Rîbniţa” încheierea  acordurilor pentru eşalonarea plăţilor fiscale pe termen de un an;   

   HG 1386 din 6.12.2004 privind compensarea parţială a pierderilor suportate de producătorii
agricoli din localităţile situate în zona de securitate -
 din fondul de rezervă al Guvernului, Consiliului raional Dubăsari i-au fost alocate 3,5 mil. lei pentru compensarea pierderilor de producţie agricolă suportate de producătorii agricoli din localităţile situate în zona de securitate.    Întru executarea Hotărîrii Guvernului menţionate, s-a emis dispoziţia preşedintelui raionului Dubăsari nr 171 din 27.12.2004,  pentru redistribuirea mijloacelor financiare, alocate în acest scop;

  HG nr 1281 din 16.12.2005 cu privire la compensarea pierderilor suportate în procesul
exploatării terenurilor agricole situate după traseul  Rîbniţa-Tiraspol - din fondul de rezervă al Guvernului, Consiliului raional Dubăsari  i s-au alocat 4,74 mil. lei pentru compensarea cheltuielilor suportate de producătorii agricoli în procesul prelucrării terenurilor agricole situate după traseul „Tiraspol-Dubăsari-Rîbniţa”.În temeiul acesteia a fost emisă dispoziţia preşedintelui raionului Dubăsari nr 186 din 26.12.2005, pentru redistribuirea mijloacelor financiare, alocate în acest scop;

  Legea RM nr 39 din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere
a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari,
deţinătorii de terenuri agricole situate după traseul   Rîbniţa - Tiraspol, în cazul limitării accesului la aceste terenuri, pînă la înlăturarea consecinţelor limitării referitor la terenurile menţionate, se scutesc de:

  a)  plata impozitului funciar;

    b)  plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

    c)  plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medical;

    HG 639 din 05.06.2006  cu privire la aprobarea unor regulamente – se aprobă Regulamentul privind modul de acordare a compensaţiilor  rezidenţilor zonei economice şi a compensaţiilor nominative deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul  Rîbniţa-Tiraspol;

    Legea RM nr 391 din 8.12.2006 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat
pe anul 2006 nr.291-XVI din 16 noiembrie 2005-
Consiliului raional Dubăsari i s-au alocat de la bugetul de stat 3,0 milioane lei,  pentru creditarea, în baza unui regulament aprobat de Consiliul raional, a lucrărilor agricole pe terenurile situate dincolo de traseul  Rîbniţa-Tiraspol. Ulterior aceasta sumă a fost scutită de rambursare, din Bugetul de stat. Întru executarea Hotărîrii menţionate a fost emisă dispoziţia preşedintelui raionului Dubăsari nr 199 din 20.12.2006 privind instituirea Comisiei pentru redistribuirea mijloacelor financiare;

   HG nr 531 din 15.05.2007 cu privire la alocarea mijloacelor financiare - din fondul de rezervă al Guvernului  Consiliului raional Dubăsari  i s-au alocat mijloace financiare, în sumă de 242,0 mii lei, inclusiv: 34,2 mii lei - pentru compensări nominative la plata impozitului funciar, 165,8 mii lei - pentru compensări nominative ale contribuţiei de asigurări sociale de stat, 33,0 mii lei - pentru compensarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, 1,8 mii lei - în vederea achitării taxei pentru înregistrarea de stat a întreprinderilor şi 7,2 mii lei - în vederea achitării taxei pentru licenţa deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul  Rîbniţa-Tiraspol, pe trimestrul IV al anului 2006;

   Ordinul Ministerului agriculturii şi industriei alimentare nr 205 din 21.11.2007, întru executatrea procesului verbal nr 36 al şedinţei Guvernului RM, s-au acordat a 91.8 mii litri motorină, pentru prelucrarea terenurior agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol. A fost emisă dispoziţia preşedintelui raionului Dubăsari nr 228 din 12.11.2007 privind instituirea Comisiei pentru distribuirea lotului de motorină;

    HG nr 1100 din  9.10.2007 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.639  din 5 iunie 2006, a fost  modificat Regulamentul de înregistrare a şomerilor cu statut special şi modalitatea de acordare a ajutorului de şomaj şi a alocaţiilor de integrare sau reintegrare profesională;

   HG RM nr 569 din 10.09.2009 cu privire la acordarea unor ajutoare - pentru asigurarea prelucrării terenurilor situate după traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol, s-au acordat cite 30 l de motorină la hectar. A fost emisă dispoziţia  preşedintelui raionului Dubăsari nr 116-n din 16.09.2009  privind instituirea Comisiei pentru distribuirea lotului de motorină;

    Comisiile instituite prin dispoziţiile preşedintelui raionului, în baza proceselor verbale ale şedinţelor acesteia, au distribuit integral mijloacele financiare şi loturile de motorină proporţional cu suprafeţele de terenuri prelucrate.

     La moment,  Consiliul raional Dubăsari, în temeiul adresărilor agenţilor economici către Parlament, a înaintat un demers, cu argumentări întemeiate, pentru corelarea Legii privind sistemul de impozitare în agricultură, în scopul scutirii integrale, de impozitul consolidat în agricultură, a deţinătorilor de terenuri agricole, amplasate dincolo de traseul Rîbniţa-Tiraspol.

 

                                                                                                                 

                                                                                        Direcţia agricultură şi cadastru  

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Privind măsurile întreprinse pentru susţinerea deţinătorilor de terenuri agricole, amplasate după traseul Tiraspol-Dubăsari-Rîbniţa - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta