Harta site-ului
Ajutor
Primăria satului Oxentea Anunţă Concurs
Primăria satului Oxentea Anunţă Concurs

Se anunță concurs pentru ocuparea  funcţiei  publice vacante de Secretar al Consiliului  local Oxentea.

1 .Concursul se va desfaşura în trei etape:
    Examinarea dosarelor  - 04.02.2015
    Proba  scrisă  - 09.02.2015, ora 9:00
    Interviul  - 12.02.2015, ora 16:00

   1. Condiţii de bază:
        - să deţină  cetăţenia  R. Moldova
        - să cunoască  limba  de stat (scris  şi vorbit),
        - să  aiba  o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei.
        - neatingerea  vîrstei  necesare obţinerii dreptului  la pensie pentru limita de vîrstă (57 ani pentru femei, 62 ani pentru bărbaţi)
- neprivarea de dreptul de a ocupa  funcţii  publice.

2. Condiţii  specifice :
- studii superioare
- experienţă în domeniu –este un avantaj.

3.  Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei  în vigoare.
- cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a autoriţăţilor administraţiei  publice.
- cunoaşterea  legilor  si actelor normative de care  se conduc  în activitatea sa, subdiviziunile  şi  specialiştii  primăriei.
- abilităţi de utilizare a calculatorului  Word, Internet, alte programe  accesibile pentru  activitate.

4. Abilităţi:
- organizatorice , de administrare  de comunicare de consultare  de lucru cu documentele şi informaţia,  analiză şi sinteză, aplanarea  situaţiilor de  conflict, lucru în echipă , utilizarea  tehnicii de birou.

5. Comportamente.

-responsabilitatea , diplomaţiei , disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect   faţă   de oameni, aspiraţie de  creştere  profesională.

II. Dosarul  pentru concurs va conţine:
    Formularul  de participare.
    Copiile: a) buletinului de identitate.
                  b) documentelor de studii şi perfecţionarea  profesională.
     c)  copia   carnetului de muncă.
      d) cazier  juridic.
     e)  certificate  medical.
III. Data limită  de depunere a dosarului  de concurs este 31 ianuarie 2015,
          telefon de contact     (248) 56 - 238
          persoana de contact    Ghiderman  Tatiana
Împreună cu copiile dosarului se prezintă  şi originalele pentru verificare.

IV. Bibliografia concursului :
    Constituţia R. Moldova
    Acte  normative în domeniul serviciului  public:
    Legea nr.158-XVI din 04.07.2008”Cu privire  la funcţia public şi statutul  funcţionarului  public”
    Legea nr.25 –XVI  din 22.02.2008” Cu  privire la Codul de conduit a  funcţionarului public”
    Legea nr.90-XIII din 19.07.1994 “ Cu privire  la petiţionare”
    Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008  “ cu privire la transparenţă  în procesul  decisional”
    Legea nr.436 din 28.12.2006 “  Cu privire la administraţia public locală”.
    Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009  privind punerea în   aplicare a prevederilor  Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 “ Cu privire  la funcţia public şi statutul  funcţionarului  public".

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Primăria satului Oxentea Anunţă Concurs - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta