Harta site-ului
Ajutor
Notă informativă cu privire la activitatea Inspecţiei Ecologice Dubasari în domeniul protecţiei mediului în simestru I, anul 2013.
Notă informativă cu privire la activitatea Inspecţiei Ecologice Dubasari în domeniul protecţiei mediului în simestru I, anul 2013.

Pe perioada  semestrului I  al anului 2013, IE Dubăsari a activat în baza Planului de activitate  aprobat de  IES , Cancelaria de Stat  în conlucrare cu APL de nivelul I şi II, serviciile desconcentrate şi descentralizate din teritoriu, formaţiuni neguvernamentale.
  Au fost supuşi controlului ecologic de stat  56 agenţi economici la care au fost întocmite 76  acte  pe compartimentele : deşeuri – 8; res. acv. -17; aer. atm- 11; Sol-24; subsol-3;  floră şi faună-13. 
 Pentru încălcarea legislaţiei ecologice   au fost încheiate -93  procese verbale inclusiv;  resur. acvatice-5; aer atm.-1; flora fauna-13; deşeuri-61 p/v.  Materiale examinate în baza proceselor verbale parvenite-18   p/v; înaintate spre soluţionarea altor autorităţi- 3 p/v.
Amenzi  aplicate - 58000 lei, achitate-20313 lei, s-au recuperat  prejudicii cauzate mediului în sumă de 7563 lei.  Comisiilor administrative s-au îndreptat spre examinare 3  procese-verbale, au fost emise 18 hotărîri de amenzi la procesele parvenite de la alte organe de constatare. Pe parcursul acestui semestru de către inspectori a fost supravegheată achitarea  plăţii pentru poluarea mediului pentru anul de raportare, astfel de către agenţii economici a fost achitată suma de  15005 lei, din 16160 lei calculate.
   Servicii  prestate acordate în sumă de 5355 lei. A  fost eliberată o autorizaţie de FSA , eliberat un aviz de acordare a DLA cu AEPA şi 6 Autorizaţii de  tăierea arborilor.  De comun acord cu comisiile raionale  s-a participat  la selectarea a  5 terenuri pentru proiectare şi amplasare a diferitor obiecte. S-au recepţionat doar 4 obiecte.
Au fost publicate în ziarul raional „Noutăţi Nistrene” 6 articole referitor la problemele mediului, s-a participat la emisiuni  radio-TV-  4 un.  
Resurse funciare şi subsol
Au  fost inspectaţi 16 agenţi economici, la care s-au întocmit 27 acte de control  privind respectarea cerinţelor legislaţiilor în vigoare.
Pentru distrugerea  solului fertil din ZPA fl. Nistru au fost întocmite 2 p/v pe art.109, al.1  CC RM.
Resurse acvatice
La compartimentul  resurse acvatice  au  fost inspectaţi 13 beneficiari a resurselor acvatice, la care s-au întocmit 17 acte de control  şi 5 procese verbale pentru încălcarea cerinţelor Codului Apelor, Legii nr.440-XIII.       
La rînd cu lucrul de inspectare au fost realizate mai multe acţiuni de promovare  şi redresare a stării ecologice la obiectivele acvatice cum ar fi:
 Acţiunea: „Rîu curat de la sat la sat” ,, Apa izvorul vieţii’’,, Ziua Nistrului’’.
 De comun acord cu Consiliul raional, primăriile, instituţiile de învăţămînt, tinerii voluntari din stînga Nistrului  au fost întreprinse  lucrări de salubrizare a malurilor  fluviului Nistru, r. Răut, pîraie şi izvoare, în rezultatul cărora au fost curăţite 40,1  km de mal de rîu din 76 km existentei fîşie riverană-49 ha, participanţi-790 copii.
În săptămîna apei curate şi a Acţiunii „Apa-izvorul vieţii” au fost curăţate şi dezinfectate peste peste 104  fîntîni de mină, 11 izvoare din localităţile Oxentea, Molovata, Ustia, Corjova, Marcăuţi, Doroţcaia, Molovata Nouă.
 De comun acord cu Consiliul raional a fost organizat concursul raional  pentru ,,Cea mai salubră şi amenajată localitate’’, „Cea mai amenajată fîntînă, cel mai îngrijit izvor şi mal de rîu” unde au fost evidenţiate primăriile Corjova, Molovata Nouă, Oxentea, Molovata, Ustia.
 De către IE Dubăsari de comun cu Centrul de investigaţii ecologice au fost  prelevate probe de ape pentru verificarea eficienţii a 8   SEB-urilor din raion. Rezultatele  încercărilor  au demonstrat că sţatiile nu funcţionează la indicii normativi  sau de proiect.
Aer atmosferic
 Întru respectarea Legii privind protecţia aerului atmosferic nr.1422-XIII din 17.12.97  au fost inspectaţi  9  agenţi economici, întocmite 11 acte de control şi 1 p/v pe art.143.  Au fost elaborate 1 inventar al surselor de poluare, eliberată o AEPA. Plata pentru  poluarea aerului atmosferic pentru semestru I a fost achitată de  către 17 agenţi economici(40%) în valoare de 630 lei . 
Deşeuri
Prin dispoziţia Preşedintelui raionului Dubăsari nr. 41-n din 15.03.12 a fost declarată desfăşurarea campaniei de salubrizare şi amenajare a localităţilor 2013. În baza planului raional de acţiuni  şi activităţi, primăriile, agenţii economici au planificat  măsuri concrete pentru redresarea situaţiei ecologice în problema deşeurilor. Astfel au fost lichidate 7 gunoişti neautorizate pe o suprafaţă de 0,38 ha, salubrizate 9 DMS din 10 exitente, acumulate 56 m.c. deşeuri,   s-au salubrizat  115 km de drumuri naţionale şi locale.  De către inspecţie au fost  organizate 9 raiduri de salubrizare în cadrul cărora pentru încălcarea legislaţiei ecologice au fost încheiate  61 p/v, aplicate amenzi 25600 lei.  Bine au realizat măsurile planificate de amenajare şi salubrizare a localităţilor primăriile Molovata-Nouă,  Molovata,  Ustia Cocieri, Corjova.
Flora şi fauna
În primăvara curentă de către  primările Cocieri, Corjova, Ustia în terenurile spaţiilor verzi, limitrof drumurilor de acces  au fost plantaţi  1000 arbori.
 În Fondul forestier de stat au fost regenerate  0,5 ha  de păduri. Au fost întreprinse 10 raiduri de combatere a braconajului  de tăiere a arborilor, pescuit ilegal, păşunat ilegal.
Au fost sancţionate 39 persoane pe art.114 al 2 ;i 122 al. 1.,127, inclusiv procese întocmite de inspectorii inspecţiei 26 un.  Suma amenzilor aplicate a constituit 21100 lei. Prejudicii achitate 7563 lei. 
 Eliberate autorizaţii de tăiere a arborilor uscaţi 5 un.( Primăriilor raionului).

A Grajdian, Insp.-şef IEDubăsari

    

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Notă informativă cu privire la activitatea Inspecţiei Ecologice Dubasari în domeniul protecţiei mediului în simestru I, anul 2013. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta