Harta site-ului
Ajutor
MODIFICAREA ARTICOLULUI 39 DIN CODUL FUNCIAR
MODIFICAREA ARTICOLULUI 39 DIN CODUL FUNCIAR

Parlamentul Republicii Moldova prin adoptarea Legii nr.209 din 16.07.2010 "pentru modificarea articolului 39 din Codul Funciar” publicat : 24.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 179-181  art Nr : 614 a soluţionat problemele ce ţin de schimbarea destinaţiei terenurilor ocupate de grădini din intravilanul localităţilor şi adiacent hotarelor intrtavilanului în terenuri destinate construcţiilor locative, ce permite construcţia caselor individuale de locuit fără modificarea destinaţiei terenului prin Hotărîre de Guvern.
Parlamentul a adoptat  legea organică.
    Articol unic. – La articolul 39 din Codul funciar nr. 828-XII  din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările ulterioare, aliniatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „Terenurile atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, se includ în hotarele intravilanului localităţii, se consideră terenuri destinate construcţiilor şi se utilizează pentru construcţii locative, cu condiţia includerii acestora în planul urbanistic general al localităţii.”
       În legătură cu multiplele adresări privind aplicarea prevederilor art. 39 al codului Funciar, în baza Regulamentuiui privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relalii Funicare şi Cadastru, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 383 din 12'05'2010, ţinind cont de explicaţiile Comisiei agricultură şi industrie alimentară şi Direcţiei juridice a Secretaiatului Parlamentului din 13 iulie 2012 nr. 231, în vederea asigurării aplicării uniforme a prevederilor legale, considerăm oportun de a comunica:
 -  Terenurile atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, ce se includ în hotarele intravilanului localităţii, se consideră prin efectul legii terenuri destinate construcţiilor şi se utilizează pentru construcţii locative, cu condiţia includerii acestora în planul urbanistic general al localităţii, fără compensarea pierderilor agricole. Deci:
  1. La cererea persoanelor frzice şi juridice trecerea terenurilor în intravilan este dispusă de consiliile locale la propunerea comisiei de selectare a terenurilor, formată din rîndul specialiştilor.

  2.Se recomandă ca, în cuprinsul Deciziei prin care terenurile atribuite în proprietate ca loturi de teren de pe lîngă casă (grădini) se includ în intravilanul localităţii să se indice faptul includerii a întregului sector din cadrul masivului, sau se va face referire la anexa deciziei în care se vor indica numerele cadastrale ce se includ în cazul în care nu toate terenurile din cadrul sectorului vor fi utilizate pentru construcţii, atunci în Decizia Consiliului local se va menţiona despre acest fapt.
 3. Modificarea hotarelor intravilanului localităţii se efectuează prin Decizia consiliului raional (municipal) de trecere în intravilanul localităţii a terenurilor atribuite în proprietate ca loturi de teren de pe lîngă casă (grădini) în localităţile care dispun de planul urbanistic, terenurile se înclud în planurile urbanistice respective, iar în localitaţile care nu dispun de planuri urbanistice respective se vor elabora schiţe zonale urbanistice.
  4.Pînă la solicitarea efectuării modificărilor in registrul bunurilor imobile, autoritatea publică locală va asigura întocmirea dosarului tehnic privind modificarea hotarelor intravilanului localităţii (dosarul va conţine: nota explicativă, decizia consiliului local gi decizia consiliului raional (municipal), schema teritoriului propus pentru includerea in intravilanul locaitaţii (schiţa zonală urbanistică după caz), actul de stabilire a hotarului intravilanului  localităţii), care va fi prezentat ÎS ,,Cadastru" pentru inregistrarea modificării hotarelor intravilanului în Registrul de stat al unităţii administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova.
  5. Ulterior, la cererea proprietarului, oficiile cadastrale teritoriale vor efectua modificarea înscrierilor în registrul bunurilor imobile referitoare la modul de folosinţă  a terenului din ,,grădină" - ,,pentru construcţii,, în temeiul deciziilor consiliilor locale şi raionale (municipale) de includere a terenurilor în intravilanul respectivei localităţi. Totodată, registratorul va solicita de la persoana responsabilă de recepţia lucrărilor cadastrale furnizarea fragmentului planului cadastral cu reflectarea informaţiei asupra includerii terenului în hotarul intravilanului.
   În ceea ce priveşte terenurile din intravilanul localitaţii indicate în actele date ca ,,grădini", comunicăm:
    - conform prevederilor art.39 alin. (1) cod Funciar terenurile atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă, amplasate în extravilanul localităţii se consideră grădini. Din considerentul că, legiuitorul nu a stabilit existenţa terenurilor "grădini" în intravilanul localităţii cu modul  de folosinţă ,,grădini" nu sunt terenuri agricole, acest fapt fiind stabilit prin scopul atribuirii - ,,loturi de pe lîngă casă”.
   În asemenea cazuri, pentru modificarea informaţiei din registrul bunurilor imobile ce ţine de modul de folosinţă a terenurilor va fi necesar ca, consiliul local în baza datelor cadastrului funciar şi a avizului pozitiv ale serviciului funciar raional să adopte o decizie argumentată, prin care se va constata modul de folosinţă a acestor  terenuri ca terenuri ,,pentru construcţii" şi va solicita Oficiului Cadastral Teritorial să efectueze modificările respective în registrul bunurilor imobile.
       Pentru efectuarea modificărilor în registrul bunurilor imobile, registratorul va solicita inginerului cadastral, din cadrul oficiului cadastral teritorial, confirmarea  că terenul respectiv se află în intravilanul localităţii. Modificarea în registru se va  efecfua în temeiul Deciziei consiliului local indicată mai sus.
  În baza planului urbanistic general sau schiţei zonale urbanistice  se va asigura elaborarea planului geometric nou cu întocmirea Actului de constatare pe teren  care va conţine: descrierea modificărilor şi temeiul acestor modificări, va indica suprafeţele de teren ocupate de drumuri publice care se transmit în proprietatea unităţii  administrativ-teritoriale, va conţine semnăturile titularilor de drepturi şi alte date relevante. Actul  de constatare şi noul plan geometric se aprobă prin decizia Consiliului local.
    Dosarul trehnic, întocmit în modul stabilit, va fi prezentat oficiului cadastral teritorial pentru recepţie.
  Temei de modificare a informaţiei în registrul bunurilor imobile privind  suprafaţa  şi alte date va servi Decizia consiliului local pentru aprobarea Actului de constatare pe teren şi planului geometric nou.
    Totodată, este necesar de menţionat că modificările în registrul bunurilor imobile referitoare la modul de folosinţă  a terenurilor  pot fi solicitate atît concomitent, cît şi pînă la modificarea hotarelor terenurilor.
Propuneri privind implementarea prevederilor art. 39 din Codul funciar
            Care sunt paşii concreţi necesari pentru aplicarea uniformă (pe întreg teritoriu al Republicii Moldova) a prevederilor art. 39 modificat din Codul funciar.
Etapa I. Selectarea, cercetarea şi aprobarea sectorului de teren preconizat pentru construcţii locative în localitatea respectivă;
Etapa II. Stabilirea (modificarea) perimetrului localităţii cu includerea terenurilor solicitate pentru construcţiile locative, cu aprobarea de către consiliile locale de nivelul întîi şi doi. Pentru satele incluse în hotarele municipiilor – de către consiliile municipale.
      Dosarul tehnic perfectat de specialiştii IPOT, OCT sau firmelor certificate în domeniu, de modificare a hotarelor intravilanului localităţii respective rămîne a fi recepţionat de Oficiul cadastral teritorial în raza de deservire, cu introducerea modificărilor în Registrul unităţilor administrativ-teritoriale şi străzilor localităţilor.
Etapa IIl. Pe parcurs va fi elaborat planul urbanistic general sau schiţa zonală de urbanism şi amenajare a teritoriului, unde va fi prevăzută amplasarea spaţiului locativ, străzilor nou-proiectate, obiectivele de deservire cultural – socială (diverse magazine, farmacii, cafenele şi alte obiecte de menire social- culturală), etc.
  Etapa IV. În urma măsurilor întreprinse, vor fi elaborate planurile geometrice coordonate şi aprobate de către consiliul local şi inregistrarea lor ulterioară în cadrul OCT.
      În aceste cazuri la dosar vor fi anexate decizia Consiliului local privind resistematizarea terenurilor cu consimţămîntul în scris al tuturor titularilor de terenuri a căror interese sunt atinse şi planul geometric aprobat.

S. Guvir,
Serviciul relaţii funciare şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

MODIFICAREA ARTICOLULUI 39 DIN CODUL FUNCIAR - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta