Harta site-ului
Ajutor
În atenţia autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile
În atenţia autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile

Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Dubăsari, cu referire la evaluarea şi monitorizarea bazei de impozitare aferentă bunurilor imobiliare proprietate publică şi la  aspectele ce ţin de aplicarea corectă a impozitului pe bunurile imobiliare, în cazul schimbării subiectului impunerii în perioada fiscală, comunică următoarele.

Conform prevederilor titlului VI al Codului fiscal, precum şi Legii pentru punerea în aplicare a acestuia, subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar sînt stabiliţi prin art. 277 alin. (1) din CF – persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova: 
a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova; 
b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
c) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
d) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
e) locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar.
Unităţile administrativ-teritoriale, autorităţile publice şi/sau instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile sînt obligate să prezinte subiecţilor impunerii, în termen de pînă la data de 25 mai a anului fiscal în curs, informaţia privindvaloarea estimată/valoarea contabilă a bunurilor imobiliare aflate în proprietatea publică a statului, transmise în posesie, gestiune, folosinţă, arendă sau locaţiune.
Totodată, potrivit alin. (2) al acestui articol, faptul că subiecţii impunerii nu deţin un document ce ar atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare, precum şi faptul neexecutării obligaţiei de înregistrare a drepturilor patrimoniale prevăzute de legislaţie nu pot constitui temei pentru nerecunoaşterea acestor persoane în calitate de subiecţi ai impunerii privind bunurile imobiliare respective, în cazul în care aceste persoane exercită, de fapt, dreptul de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra acestor bunuri. 
Conform art. 303 din Codul civil (în continuare – CC), posesiunea se dobîndeşte prin exercitarea voită a stăpînirii de fapt a bunului. 
Potrivit art. 315 din CC, proprietarul are drept de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului.
Dreptul de proprietate în cazul bunurilor imobile se dobîndeşte la data înscrierii în registrul bunurilor imobile, cu excepţiile prevăzute de lege (art. 321 alin. (2) din CC). 
Totodată, încetarea dreptului de proprietate se constată în temeiul unui act juridic, în urma consumării, pieirii fortuite sau distrugerii bunului, înstrăinării lui, renunţării la dreptul de proprietate, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege (art. 337 alin. (1) din CC). 
Consecutivitatea drepturilor înscrise în registrul bunurilor imobile se determină în conformitate cu consecutivitatea înregistrării lor. Se consideră dată a înregistrării ziua depunerii cererii de înregistrare (art. 500 alin. (1) din CC). 
Pornind de la prevederile art. 4 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 (în continuare – Lege), dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra bunuri lor imobile sunt supuse înregistrării obligatoriiîn Registrul bunurilor imobile.
Registrul bunurilor imobile, potrivit art. 22 din Lege, este documentul de bază al cadastrului şi conţine înscrieri privind fiecare bun imobil, dreptul de proprietate şi alte drepturi patrimoniale, titularii de drepturi, documentele ce confirmă drepturile, tranzacţiile cu bunuri imobile şi alte temeiuri ale naşterii, modificării, grevării şi stingerii drepturilor. 
Conform art. 7 din Lege, autorităţile publice şi titularii de drepturi asupra bunurilor imobile au datoria de a susţine crearea şi ţinerea cadastrului. Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să acorde ajutor informaţional, tehnic şi de altă natură la crearea şi ţinerea cadastrului. 
Accesul la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile, potrivit art. 8 alin. (3) din Lege, pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi organele subordonate lor, pentru autorităţile administraţiei publice locale, instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, organele procuraturii, organele fiscale, organele vamale şi cele ce ţin cadastre specializate este gratuit. Cheltuielile activităţii operaţionale pentru furnizarea pe suport de hîrtie a informaţiei din cadastru către autorităţile menţionate, cu excepţia autorităţilor publice locale, se achită de către aceste autorităţi din contul mijloacelor bugetului de stat prevăzute în devizele de cheltuieli ale acestor autorităţi sau din alte surse prevăzute de legislaţie. Cheltuielile legate de furnizarea informaţiei către autorităţile administraţiei publice locale se achită din mijloacele bugetului local.
Pentru constatarea modificărilor din valoarea bunurilor imobiliare, descoperirea de informaţii despre titularul de drepturi şi în alte scopuri, potrivit art. 21 alin. (1) din Lege, se efectuează monitoringul acestora. 
Modul şi periodicitatea efectuării monitoringului, precum şi organele responsabile de acesta, sînt stabilite prin prevederile Legii privind monitoringul bunurilor imobile nr. 267 din 29.11.2012. 
În conformitate cu prevederile acestei legi, informaţia ce ţine de actualizarea datelor cadastrale (copiile actelor) urmează să fie prezentată pînă la 1 iunie a fiecărui an, de către:
1. Autorităţile administraţiei publice centrale, privind:
- actele care confirmă schimbarea modului de folosinţă a bunurilor imobile, stabilirea unor norme şi reguli de folosire a bunurilor imobile;
- contractele de locaţiune şi de arendă asupra bunurilor imobile proprietate publică a statului.
2. Autorităţile administraţiei publice locale, privind:
- modificarea configuraţiei, suprafeţei şi altor date cadastrale în legătură cu atribuirea terenurilor;
- modificarea destinaţiei terenurilor, construcţiilor, încăperilor izolate;
- eliberarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare;
- darea în locaţiune a spaţiului locativ sau în arendă a altor bunuri imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale;
- defrişarea sau sădirea plantaţiilor perene;
- construcţiile cu un grad de executare de 50% şi mai mult, rămase nefinalizate mai mult de 3 ani de la începutul lucrărilor de construcţie;
- modificarea altor informaţii în datele cadastrale. 
Informaţia prezentată de către organele publice trebuie să conţină date despre proprietar sau beneficiar şi datele necesare identificării bunului imobil.
Totodată, este de specificat faptul că titularii de drepturi asupra bunurilor imobile sînt obligaţi să asigure, în termen de 3 luni de la data recepţionării lucrărilor/perfectării actului, înregistrarea în cadastrul bunurilor imobile a informaţiei privind:
-    executarea lucrărilor de construcţie în urma cărora au fost efectuate schimbări în construcţie/în apartament sau în altă încăpere izolată; 
-    construcţiile cu un grad de executare de 50% şi mai mult, dacă de la data începerii lucrărilor de construcţie au trecut mai mult de 3 ani;
-    perfectarea actului care confirmă înstrăinarea, instituirea ipotecii, precum şi darea în locaţiune sau arendă pe o perioadă mai mare de 3 ani.
Încălcarea prevederilor acestei Legi atrage răspundere contravenţională, penală sau civilă în conformitate cu legislaţia.
Prin urmare, menţionăm că impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare în Registrul bunurilor imobile. Totodată, în cazul în care drepturile respective nu sînt înregistrate, faptul neexecutării obligaţiilor respective prevăzute de legislaţie nu pot servi temei pentru nerecunoaşterea acestor persoane în calitate de subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar. În aceste cazuri, impozitele respective se calculează din momentul stabilirii faptului exercitării drepturilor de posesie/de folosinţă asupra acestor bunuri imobiliare.
Totodată, în vederea calculării corecte a obligaţiilor aferente impozitului pe proprietate ale persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) în cazurile în care se constată că bunul imobiliar este înstrăinat, însă drepturile patrimoniale asupra lui nu sînt înregistrate în Registrul bunurilor imobile de către noul proprietar, urmează de atenţionat Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor (în continuare – SCITL) că impozitul pe bunurile imobiliare se va calcula persoanei care conform informaţiei din Registrul bunurilor imobile este proprietar.
În cazul în care de către SCITL se constată că exercitarea de facto a drepturilor de posesie/de folosinţă asupra bunurilor imobiliare se realizează de către persoana care nu şi-a înregistrat dreptul de proprietate în Registrul bunurilor imobile, impozitul pe bunurile imobile va fi calculat după acesta din urmă doar în cazul în care vînzătorul şi cumpărătorul confirmă personal şi în scris că imobilul a fost transmis în posesie/în folosinţă la o anumită dată şi cumpăratorul (noul proprietar) recunoaşte şi acceptă achitarea impozitului pe bunurile imobiliare.
Avînd în vedere cele expuse, în scopul majorării volumului încasărilor aferente impozitelor pe proprietate la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, este necesar de a fi mobilizate toate resursele disponibile pentru a asigura înregistrarea de către organele publice  în cadastrul bunurilor imobile a informaţiilor privind bunurilor imobiliare în corespundere cu Legeanr. 267 din 29.11.2012.
Totodată atenţionăm că, autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile  sînt obligate să prezinte anual, în termen de pînă la data de 25 mai a anului fiscal în curs, subiecţilor impunerii informaţia privind valoarea estimată/valoarea contabilă a bunurilor imobiliare transmise în arendă sau locaţiune.
                                                                                                                                                            Direcţia administrare fiscală

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

În atenţia autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta