Harta site-ului
Ajutor
Execuţia bugetului pentru anul 2013
Execuţia bugetului pentru anul 2013

Execuţia bugetului pentru anul 2013

examinată şi aprobată la sedinţa Consiliului raional

Joi, 27 februarie 2013, la şedinţa ordinară a Consiliului raional Dubăsari a fost aprobat raportul anual privind totalurile executării bugetului raional pentru anul 2013. La executarea bugetului raional au luat parte instituţiile, serviciile, secţiile direcţiile  din cadrul  Consiliului raional Dubăsari în colaborare cu serviciile desconcentrate din teritoriu. Indicatorii bugetului raional pe toate componentele au fost stabiliţi la venituri şi cheltuieli în sumă de 72971,3 mii lei. În anul 2013 partea de venituri a bugetului raional pe toate componentele a fost precizată şi constituie suma de 75503,3 mii lei,  fiind executată în sumă de 77296,6  mii lei şi avînd o îndeplinire de 102,4 la sută sau cu 1793,3 mii lei  mai mult decît prevederile precizate pe perioada de gestiune. Pe parcursul anului 2013, în urma delegării competenţelor de către Guvernul Republicii Moldova s-au precizat raporturile cu bugetul raional Dubăsari, alocînd transferuri cu destinaţie specială pentru achitarea creditelor preferenţiale, pentru compensarea cheltuielilor în vederea recuperării valorii averii persoanelor reabilitate şi pentru investiţii şi reparaţii capitale.        Au fost modificaţi indicatorii stabiliţi ai bugetului raional privind mijloacele speciale (granturi, servicii cu plată şi arendă), fonduri speciale. Modificările în bugetul raional s-au efectuat în temeiul deciziilor Consiliului Raional şi în limita autorizaţiilor abilitate de Consiliul Raional preşedintelui raionului.

În comparaţie cu anul 2012 veniturile totale ale bugetului raional sînt mai mici cu 2181,1 mii lei sau cu 2,8 la sută, din contul transferurilor pentru susţinerea fianciară a teritoriilor, deoarece competenţele ce ţin de finanţarea Inspectoratului de poliţie Dubăsari au fost trecute la finanţarea din bugetul de stat, însă comparativ cu anul 2011 acestea au înregistrat o creştere de 6625,9 mii lei sau cu 9,4 la sută mai mult, în rezultatul anulării impozitării la cota zero a impozitului pe venitul persoanelor juridice, începînd cu anul 2012, precum şi atragerea granturilor externe pentru instituţiile publice din raion.       

În suma totală a veniturilor de bază a bugetului raional, încasările de la veniturile fiscale au constituit 4949,9 mii lei ce constituie 134,2 la sută de la planul precizat pe perioada de raportare. Din veniturile fiscale acumulate, impozitelor pe venit le revin 77,4 la sută (3829,4 mi lei), altor taxe şi plăţi - 22,6 la sută (1120,5 mii lei), transferurile de susţinere financiară a teritoriilor de la bugetul de stat au constituit 65994,5 mii lei, ca ponedere în veniturile bugetului raional acestea constituie 85,4 la sută, executate în totalmente. În volumul veniturilor altor taxe şi plăţi în sumă de 1120,5 mii lei se includ taxele încasate pentru fondul rutier - 988,2 mii lei ce constituie 271,5% faţă de planul precizat, taxele pentru resursele naturale - 132,2 mii lei ceea ce constituie 77,8 la sută faţă de planul precizat. 

Încasările veniturilor nefiscale au constituit 511,5 mii lei sau 104,8 la sută faţă de planul precizat. În sumă totală a încasărilor nefiscale, alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate au constituit 228,7 mii lei cu 65,7 la sută mai multe decît au fost planificate pe perioada de gestiune, amenzi şi sancţiuni administrative -282,2 mii lei executate, sau 80,6 la sută faţă de plan. Suma veniturilor mijloacelor speciale ale instituţiilor publice au constituit 2021,8 mii lei sau 100,5 la sută faţă de planul precizat. E de menţionat că pe parcursul perioadei de raportare au fost executate la venituri, la capitolul "Granturi externe” în sumă totală de 1559,3 mii lei, inclusiv pentru reparaţia casei raionale de cultură 481,6 mii lei, pentru instituirea serviciului social Echipa mobilă - 159,9 mii lei, şi 917,8 mii lei – transferuri pentru reconstrucţia Centrului de servicii sociale în s. Coşniţa.

Suma veniturilor la fondurile speciale constituie 962,3 mii lei sau 99,4 la sută faţă de planul precizat pe perioada de gestiune. De la bugetul raional au fost efectuate transferuri primăriei Oxentea, pentru deservirea beneficiarilor la cantina socială din localitate în sumă de 24,0 mii lei.      

Operaţiunile supuse consolidării constituie 224,0 mii lei, dintre care : 127,5 mii lei, încasate la bugetul raional la componenta de bază, în urma alocărilor conform Deciziilor Consiliilor locale pentru instituţiile de învaţămînt preuniversitare (alimentaţie, efectuarea auditului energetic, instruirea maiştrilor) şi pentru reparaţia faţadei centrului de sănătate Molovata; 26,5 mii lei la proiecte investiţionale ca contribuţie la implimentarea proiectului FISM pentru instalarea tuburilor solare la şcoala sportivă; şi 70,0 mii lei componenta mijloace speciale contribuţie la proiectul de schimbare a geamurilor la gimnaziul din s. Ustia.

Partea de cheltuieli a bugetului raional pe toate componentele s-a realizat în sumă de 69903,9 mii lei sau la nivel de 87,5 la sută faţă de prevederile anuale (79931,0 mii lei), formînd o economie de 10027,1 mii lei, care în mare parte le revine cheltuielilor de bază - 8791,9 mii lei.      

Executarea cheltuielilor sub nivelul prevederilor anuale este influenţată de organizarea activităţilor privind achiziţiile publice şi contractarea bunurilor şi serviciilor. Ţinînd cont de structura funcţională a cheltuielilor, bugetul rămîne orientat social. Pentru blocul social de cheltuieli în perioada raportată s-au executat 61,9 la sută din cheltuielile publice.

Reducerea cheltuielilor bugetului raional în anul 2013 comparativ cu anul 2012 se datorează şi politicii de optimizare, aplicată în ultimul an, odată cu trecerea  instituţiilor de învăţămînt preuniversitar conform noii metodologii de finanţare în bază de cost standart per elev  la bugetul raional, care  a fost reflectată nu doar în volumul cheltuielilor, dar şi în optimizarea a 98,9 unităţi  de personal, care a survenit ca urmare a reducerii numărului de clase (15 clase) şi a micşorării numărului de elevi (187 elevi). Din componenta raională a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, pe parcursul anului 2013, în baza deciziilor Consiliului raional, pentru cheltuieli capitale s-au alocat 1970,3 mii lei, fiind executate în sumă de 1318,9 mii lei, ce constituie 67,0 la sută, diferenţa sumelor neexecutate s-au restabilit la componenta raională în baza Deciziilor Consiliului raional.

O atenţie sporită la executarea bugetului raional o are ramura "Asigurarea şi asistenţa socială”, la care pentru anul 2013 s-au executat din componenta de bază 3913,7 mii lei. Ca rezultat la majorarea volumului de cheltuieli pentru această ramură, comparativ cu anii precedenţi, a servit instituirea în anul 2013 a patru insituţii de asistenţă socială noi, în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale, cu un efectiv de 54,8 unităţi aprobate, dintre care 51,0 unităţi la Serviciul social „Asistenţă personală”.

Pentru investiţii capitale, prevăzute la Decizia Consiliului raional, privind aprobarea bugetului raional, conform anexei nr.10, s-au aprobat alocaţii în sumă de 1550,0 mii lei şi precizate pe parcursul anului, prin rectificările la Legea bugetului de stat pe anul 2013 şi prin Hotărîrile de Guvern, cu 3530,9 mii lei, constituind suma totală de 5080,9 mii lei, şi executate la cheltuieli -2723,0 mii lei, restul- 2357,9 mii lei urmează a fi executate în anul 2014 (Iluminarea stardală-1845,7 mii lei, Gazoductul subteran Vasilievca-15,3 mii lei, Forarea fîntînii arteziene Molovata-496,9 mii lei). Din cheltuielile total executate, pentru cheltuieli capitale din bugetul de stat, au fost realizate prin intermediul autorităţilor publice locale 75,5 la sută (2054,8 mii lei)  şi 24,5 la sută (668,2 mii lei) prin intermediul bugetului raional.

Cheltuielile mijloacelor speciale s-au executat la 53,4 %, sau în volum de 1406,6 mii lei, formînd o economie de 1229,5 mii lei, dintre care 917,8 mii lei pentru reparaţia capitală a Centrului de servicii sociale, grant cîştigat prin intermediul PNUD, a căror cheltuieli vor fi executate în anul 2014 din cauza transferului de mijloace la finele anului 2013.

Fondurile speciale ale bugetului raional la cheltuieli au fost executate la nivel de 99,4  la sută faţă de prevederile anuale. Pentru acordarea de ajutoare unice populaţiei conform cererilor depuse şi examinate, au fost planificate din bugetul de stat 858,4 mii lei, precizate pe parcursul anului 944,0 mii lei şi executate 938,3 mii lei.

Din Fondul Local de Susţinere Socială a Populaţiei au fost îndreptate mijloace financiare pentru susţinerea cantinei de ajutor social în sumă de 24,0 mii lei, şi 6,1 mii lei sau alocat prin Decizia Consiliului local, din soldul disponibil al primăriei Oxentea. Executarea acestor cheltuieli constituie 29,1 mii lei sau 96,7% faţă de prevederile anuale.

În cadrul cheltuielilor totale,  pentru Fondul de rezervă al bugetului raional, iniţial au fost prevăzute mijloace în sumă de 300,0 mii lei. Conform deciziilor Consiliului raional au fost alocate 146,4 mii lei, din ele 36,4 mii lei prin intermediul instituţiilor finanţate de la bugetul raional şi 110,0 mii lei prin intermediul autorităţilor publice locale de nivelul I.

Reeşind din recomandările Autorităţilor publice centrale şi ale Guvernului RM, autoritatea executivă în activităţile de realizare a bugetului raional pentru anul 2013 a pus accentul pe optimiarea şi eficientizarea cheltuielilor planificate, ce a permis o activitate viabilă şi realizarea majorităţii activităţilor din programul de activitate al Consiliului raional Dubăsari. 

Bugetul raionului pentru anul 2013 a fost executat la venituri în sumă de 129521,8 mii lei (101,3 %), la cheltuieli în sumă de 118691,3 mii lei (85,3 %).

Au fost acumulate venituri proprii ( fără transferuri ) în bugetul raionului în sumă de 19602,1 mii lei sau 109,7 %  faţă de planul precizat, dintre care 17724,9 mii lei veniturile din componenta de bază sau 114,0 %.

De asemenea au fost încasate venituri din operaţiunile cu capital în sumă de 661,8 mii lei, inclusiv: din vînzarea bunurilor proprietate publică – 179,0 mii lei,  de la privatizarea terenurilor proprietate publică a UAT -389,2 mii lei, mijloace din vînzarea apartamentelor către cetăţeni – 76,0 mii lei. Încasările date servesc drept surse de finanţare a deficitului bugetar şi pentru efectuarea cheltuielilor capitale suplimentare pe parcursul anului gestionar.

Transferuri de la bugetul de stat au fost executate în sumă de 92202,0 mii lei (99,9%), dintre care pentru susţinerea financiară a teritoriilor 65994,5 mii lei (100 %), dintre care18766,5 mii lei constituie transferurile către bugetele UAT pentru nivelarea posibilităţilor financiare,  transferuri cu destinaţie specială pentru cheltuieli curente – 20289,1 mii lei (99,8%), pentru cheltuieli capitale  - 5067,5 mii lei (99,7%).

Partea de venituri la componenta "Mijloace speciale” a fost  executată în mărime de 96,6 % faţă de planul precizat, neîndeplinirea constituind 439,6 mii lei, inclusiv la capitolul 151,01 „Mijloace speciale ale instituţiilor publice”, dintre care 448,8 mii lei neexecutate la bugetele primăriilor şi 9,1 mii lei supraexecutate la bugetul raional.

Partea de cheltuieli a fost executată  în mărime de 61,2 %, faţă de planul precizat, neîndeplinirea constituind 5938,3 mii lei, dintre care la cheltuieli capitale – 4960,9 mii lei, inclusiv proiecte cîştigate prin intermediul PNUD, şi anume: pentru reparaţie capitală la OMF Molovata-Nouă - 917,8 mii lei; procurare de utilaj medical la OMF Cocieri-1139,3 mii lei; 917,8 mii lei pentru reparaţia capitală a Centrului de srvicii sociale în s.Coşniţa, unde vor fi amplasate toate serviciile sociale pe lîngă DAS; 917,4 mii lei pentru alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor din s.Corjova (proiect PNUD) şi 905,9 mii lei pentru reparaţia capitală a grădiniţei de copii din s.Cocieri (proiect PNUD). Din cauza transferului întîrziat din partea donatorilor externi, cheltuielile vor fi executate pe parcursul anului 2014.

Partea de venituri a fondurilor speciale a fost executată în mărime de  99,9%, şi partea de cheltuieli în mărime de  97,5 %. Economia la cheltuieli constituie suma de 230,5 mii lei, dintre care 215,7 mii lei cheltuieli neexecutate pentru extinderea apeductului din s.Molovata-Nouă, proiect cîştigat prin intermediul Fondului Ecologic. Cheltuielile vor fi executate în anul 2014, din cauza transferului întîrziat de mijloace, la finele anului 2013.

Pentru acordarea de ajutoare unice populaţiei conform cererilor depuse şi examinate, au fost planificate din bugetul de stat 858,4 mii lei, precizate pe parcursul anului 944,0 mii lei şi executate 938,3 mii lei.

Din FLSSP au fost îndreptate mijloace financiare pentru susţinerea cantinei de ajutor social în sumă de 24,0 mii lei, şi 6,1 mii lei s-au alocat prin Decizia Consiliului local din soldul disponibil al primăriei Oxentea. Executarea acestor cheltuieli constituie 29,1 mii lei sau 96,7% faţă de prevederile anuale.

Planul precizat la venituri si cheltuieli la proiectele finanţate din surse externe a constituit 316,4 mii lei,  şi executate totalmente (100,0%). Acestea constituie contribuţia primăriilor şi a bugetului raional (DÎTS) la proiectele cîştigate prin intermediul donatorului extern al FISM-ului, destinate instalării tuburilor solare în sumă de 79,5 mii lei la grădiniţele de copii din s.Cocieri, Pîrîta,  şcoala sportivă din s.Pîrîta şi la reparaţii capitale în sumă de 236,9 mii lei, inclusiv la casa de cultură din s.Cocieri 129,7 mii lei şi 107,2 mii lei la reparaţia grădiniţelor din s.Coşniţa şi Cocieri.

Prin Decizia Consiliului raional au fost atenţionaţi primarii satelor Coşniţa (dl A.Leşan), Molovata (dl S.Bejenari), Molovata-Nouă (dl V.Sandu), Pîrîta (dl Iu.Soltan) asupra alimentaţiei sub normă a copiilor de vîrsta 3-7 ani în grădiniţe, aceasta constituind respectiv 84,7%, 78,2%, 71,2%, 81,6% faţă de normativul stabilit.

De asemenea au fost atenţionaţi primarii satelor Doroţcaia (dl A.Leaşco) şi  Molovata-Nouă (dl V.Sandu), asupra neîndeplinirii planului la veniturile proprii, acestea constituind respectiv 94,2% şi 94,5%  faţă de prevederile anuale.               

Politicile şi măsurile în domeniu au fost orientate spre asigurarea stabilităţii bugetelor raionului, crearea unui cadru bugetar previzibil şi menţinerea echilibrului bugetar; asigurarea disciplinei, echităţii transparenţei, simplităţii în repartizarea finanţelor publice.

Structurile raionale au coordonat  procesul de activitate cu APL de nivelul I, serviciile desconcentrate şi centrale  de specialitate.   

           

 

                 Galina Agatiev, Şef adjunct Direcţia finanţe    

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Execuţia bugetului pentru anul 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta