Harta site-ului
Ajutor
Evoluţia social - economică a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2012
Evoluţia social - economică a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2012

Rezultatele privind evoluţia economiei naţionale pe parcursul anului curent accentuează răcirea creşterii economice. Situaţia din ţările europene în care au apărut probleme financiare au repercusiuni asupra cererii atît externe, cît şi interne pentru produsele moldoveneşti. Plus la aceasta, condiţiile meteorologice extrem de nefavorabile şi-au adus impactul negativ asupra economiei naţionale. Respectiv, este afectat exportul, care înregistrează descreştere. Nivelul înalt de incertitudine economică generalizată face ca agenţii economici să fie mai reticenţi în apelarea la credite bancare. Prin urmare, activitatea investiţională este destul de pasivă şi întreprinderile industriale produc mai puţin, cu efect negativ ulterior asupra serviciilor de transport şi comerţului interior.

Produsul intern brut (PIB) a crescut neesenţial. PIB în primul semestru al anului 2012 a însumat 39,3 mild. lei, majorîndu-se faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 0,8% (în preţuri comparabile). Încetinirea creşterii PIB-ului a fost condiţionată, în general, de diminuarea cererii externe la bunurile fabricate în Moldova şi slăbirea celei interne din contul consumului final. Cea mai semnificativă influenţă asupra creşterii PIB au avut valoarea adăugată brută (VAB) creată în comerţul interior (+0,6 p.p.), în alte activităţi de servicii (+0,4 p.p.) şi în industrie (+0,2 p.p.). Totodată, gradul de influenţă a VAB creată în agricultură asupra PIB a fost negativ cu 0,4 p.p.

Preţurile de consum cresc în continuare, însă cu un ritm mai lent. În septembrie 2012 preţurile de consum au crescut cu 2,4% faţă de decembrie 2011, comparativ cu 5,2% în perioada similară a anului 2011. Creşterea preţurilor a fost condiţionată, în general, de condiţiile climaterice nefavorabile, precum şi majorarea tarifelor la serviciile comunal-locative (apeduct şi canalizare şi energie electrică).

Leul moldovenesc s-a depreciat. De la începutul anului cursul de schimb al monedei naţionale a marcat o depreciere cu 7,5% în termeni nominali atît faţă de dolarul SUA cît şi faţă de Euro. Principalii factori care au determinat modificarea cursului de schimb au fost intrările valutare de peste hotarele ţării şi fluctuaţiile cursului dolarului SUA faţă de alte valute pe pieţele valutare internaţionale, determinate, în mare măsură, de problemele economice legate de creşterea şi deservirea datoriei externe în Statele Unite ale Americii şi unele ţări ale zonei Euro. Stocul activelor valutare de rezervă ale Băncii Naţionale a Moldovei la 28 septembrie 2012 a atins o valoare maximă de 2326,8 mil. dolari, majorîndu-se cu 18,2% faţă de nivelul înregistrat la 30.09.2011 şi 18,4% faţă de nivelul înregistrat la sfîrşitul anului 2011.

Activitatea de creditare este lentă. Masa monetară M3 la sfîrşitul lunii septembrie 2012 a constituit circa 46,8 mild. lei şi s-a majorat cu 16,0% comparativ cu sfîrşitul lunii septembrie a anului trecut. Situaţia pe piaţa monetară se caracterizează printr-un ritm de creştere moderat a banilor în circulaţie şi a depozitelor. Totodată, înrăutăţirea situaţiei economice externe şi interne, precum şi nivelul înalt de incertitudine determină pe de o parte băncile să fie mai precaute la acordarea creditelor şi, pe de altă parte, agenţii economici să-şi reducă cererea pentru credite.

Finanţele publice dau semne de stabilizare. În ianuarie-septembrie 2012 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă de circa 23,9 mild. lei, în creştere cu 12,7% faţă de perioada similară a anului 2011 şi 97,0% faţă de volumul prevăzut pentru această perioadă. Aproape la toate componentele se atestă o uşoară accelerare a creşterii. S-au efectuat cheltuieli în sumă de 24,7 mild. lei, fiind în creştere cu 9,3%, respectiv, şi 89,3% faţă de suma prevăzută. Astfel, deficitul bugetar la sfîrşitul lunii septembrie 2012 a constituit 807,7 mil. lei, fiind cu 600,2 mil. lei sub nivelul celui înregistrat la aceeaşi dată a anului 2011.

Nivelul datoriei de stat a înregistrat creştere. Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă), administrată de Guvern, la sfîrşitul lunii septembrie 2012 a constituit 20,5 mild. lei, în creştere cu 9,2% faţă de sfîrşitul lunii septembrie 2011. Datoria de stat internă s-a majorat cu 12,0% şi cea externă – cu 1,2%. Însă, exprimată în lei, datoria de stat externă a marcat o creştere cu 8,0%, din cauza deprecierii monedei naţionale faţă de dolarul SUA.

Exporturile au fost în diminuare. Evoluţia comerţului exterior în ianuarie-august 2012 a fost influenţată de situaţia creată pe plan extern, în special în ţările care sînt principali parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Pe plan intern se menţine dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei. De asemenea, unul dintre factorii principali ce a influenţat comerţul exterior a fost scăderea volumului producţiei agricole. În ianuarie-august 2012 exporturile au scăzut cu 0,1%, iar importurile au crescut - cu 2,3%. Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 1922,5 mil. dolari SUA, cu 75,2 mil. dolari mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2011. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-august 2012 a constituit 41,5%, faţă de 42,4% înregistrat în ianuarie-august 2011.

Volumul producţiei industriale s-a diminuat. Volumul producţiei fabricate de întreprinderile industriale de toate formele de proprietate în ianuarie-august 2012 a înregistrat o scădere de 0,4% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-august 2011, inclusiv cu 3,8% - volumul producţiei şi distribuţiei de energie electrică şi termică şi cu 0,1% - volumul producţiei industriei prelucrătoare. Totodată s-a înregistrat o creştere cu 7,1% a volumului producţiei industriei extractive. În luna august volumul producţiei industriale a scăzut cu 5,4% faţă de luna respectivă a anului trecut, aceasta fiind cea mai mare scădere din acest an, în timp ce în luna mai volumul producţiei industriale s-a majorat cu 10,6%.

Sectorul agricol a înregistrat o scădere drastică. Condiţiile meteorologice extrem de nefavorabile au afectat sectorul agricol. Ca rezultat, producţia agricolă în toate categoriile de gospodării, în 9 luni 2012 a înregistrat o descreştere de 21,6% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului trecut. Micşorarea producţiei agricole a fost determinată de scăderea accentuată a producţiei vegetale - cu 33,1%, producţia animalieră a înregistrat o descreştere moderată - cu 0,3%, respectiv.

Activitatea investiţională este pasivă. În ianuarie-iunie 2012 volumul investiţiilor în active materiale pe termen lung a însumat circa 5 mild. lei (în preţuri curente), cu o scădere de 0,6% (în preţuri comparabile) faţă de perioada similară a anului 2011 (în trimestrul I curent scăderea a fost de 4,6%).

Volumul serviciilor de transport a fost în scădere. Întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 6,9 mil. tone de mărfuri în ianuarie-septembrie 2012 sau cu 4,2% mai puţin faţă de volumul transportat în ianuarie-septembrie 2011. Cauzele principale care au contribuit la această diminuare sînt reducerea volumului de mărfuri transportate prin tranzit, reducerea exportului de seminţe şi fructe oleaginoase, cerealelor, metalelor, precum şi stagnarea lucrărilor de construcţie. Totodată, este de menţionat că volumul mărfurilor transportate cu transportul auto a înregistrat o creştere de 3,8% comparativ cu perioada respectivă a anului 2011.

Volumul comerţului cu amănuntul şi al serviciilor de piaţă prestate populaţiei a crescut moderat. Volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 1,3% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-august 2011, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate populaţiei - cu 4,6%.

Situaţia din sfera socială se ameliorează. Cîştigul salarial mediu lunar brut al unui lucrător din economia naţională în luna august 2012 a constituit 3503,6 lei şi s-a majorat cu 10,4% faţă de luna august 2011 în termeni nominali, iar în termeni reali - cu 5,7%. La oficiile forţei de muncă în ianuarie-septembrie 2012 au fost înregistraţi circa 36,8 mii şomeri, cu 26,1% mai puţin decît numărul acestora înregistraţi în perioada similară a anului trecut. Valoarea medie a pensiei lunare la 1 octombrie 2012 a constituit 957,9 lei şi s-a majorat cu 9,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în termeni nominali, iar în termeni reali – cu 4,5%.

Specialist principal în analiză şi prognoză
Borsci Natalia

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Evoluţia social - economică a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2012 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta