Harta site-ului
Ajutor
Ședința consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului
Ședința consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului

Pe data de 28 februarie 2014, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor. Şedinţa a fost condusă de către vicepreşedintele raionului dna M. JIMBEI, preşedintele Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor. Întrunirea a avut la ordinea de zi următoarele chestiuni:
1. Cu privire la acțiunile întreprinse privind prevenirea cazurilor de tentativă de suicid și suicid în rîndurile minorilor.
Raportor: R. Rotaru, inspector superior al Biroului siguranță copii

2. Cu privire la aprobarea planului comun de acțiuni privind prevenirea cazurilor de tentativă de suicid și suicid în rîndurile minorilor. Raportor: R. Rotaru, inspector superior al Biroului siguranță copii
3. Cu privire la desfășurarea acțiunilor intersectoriale între toate organelle de   resort privind protecția drepturilor copilului.
Raportor : L. Braduceanu, șef DÎTS

S-a examinat:
1. Cu privire la acțiunile întreprinse privind prevenirea cazurilor de tentativă de suicid și suicid în rîndurile minorilor.

Domnul Rotaru Ruslan a adus la cunoştinţa Comisiei raionale pentru protecţia drepturilor copilului, raportul pe anul 2013 privind cazurile de tentativă de suicid și suicid în rîndurile minorilor. În urma dezbaterilor a propus un proiect de decizie care op fost votat unanim.

S-a decis:

1. Se ia act de raportul prezentat.
2. Se menționează activitatea și conlucrarea eficientă a Biroului siguranță copii cu toate instituțiile abilitate privind prevenirea și combaterea cazurilor de tentativă de suicid și cazurilor de suicid în mediul minorilor.
3. Biroul siguranță copii a IP Dubăsari (dl R. Rotaru) de comun acord cu APL de nivelul 1, DÎTS (dna L. Braducean), DAS (dl V. Vancea), IMSP CS (dl V.Sima):
3.1 va stabili un mecanism de informare reciprocă, imediată, privind cazurile de tentativă/sucid, și soluționarea problemelor care au determinat acest comportament.
3.2 în fiecare caz aparte, în dependenţă de circumstanţele concrete, va alege formele adecvate de protecţie a copiilor, stabilind toate cauzele care au condiționat comportamentul autoagresiv.
4. DÎTS (dna L. Braducean), DAS ( dl V. Vancea),  IMSP CS (dl V.Sima) și IP Dubăsari (dl V. Grabovski):
4.1 vor întreprinde măsurile necesare pentru consolidarea capacităților profesionale a persoanelor care au contacte permanente cu copiii în domeniul educației, sănătății, protecției sociale, justiției, ordinii publice, privind situația psiho-socială a copiilor care manifestă comportament autoagresiv(au săvîrșit tentative de sucid) întru asigurarea monotorizării situației acestora și prevenirea recidivei..
4.2 vor organiza acțiuni de sensibilizare a părinților cu înaintarea recomandărilor necesare privind modul de comunicare cu copiii și supravegherea acestora întru prevenirea victimizării, precum și prevenirea cazurilor de tentativă/suicid.
4.3  vor organiza în cadrul instituțiilor de învățămînt  campanii de informare în domeniul prevenirii cazurilor de tentativă de suicid și cazurilor de suicid în mediul minorilor, cu acordarea suportului informațional și organizarea activităților educative-culturale.
5.Responsabili pentru executarea prezentei decizii se desemnează: DÎTS (dna L. Braducean), DAS (dl V. Vancea), IMSP CS (dl V.Sima), Biroul siguranță copii a IP  Dubăsari (dl R.Rotaru), președinții comisiilor locale pentru protecția drepturilor copiilor .
6.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui Consiliului raional pentru protecţia dreptului copilului, vicepreşedintele raionului, dna M. Jimbei.

S-a examinat:
2. Cu privire la aprobarea planului comun de acțiuni privind prevenirea cazurilor de tentativă de suicid și suicid în rîndurile minorilor.
S-a decis:
1. Se ia act de informaţia prezentată
2. Se aprobă planul comun de acțiuni.
P L A N U L
cu privire la prevenirea și combaterea cazurilor de suicid
în mediul copiilor în teritoriul deservit de către I.P. Dubăsari

Analiza situației la compartimentul autoagresiune, înregistrată în mediul copiilor pe parcursul a 12 luni ale anului 2013, denotă o evoluție negativă a acestui fenomen, comparativ cu anii precedenți, fiind înregistrate total în țară, 87 cazuri de tentative de suicid (75 fete și 12 băieți) în special cu vîrsta cuprinsă între 13-17 ani și 17 cazuri de suicid (12 fete și 5 băieți).

Astfel în scopul reacționării adecvate și oportune, întru intensificarea măsurilor de prevenire a compartimentului autoagresiv și asigurarea protecției drepturilor copilului, precum și în vederea executării Dispoziţiei Inspectoratului Genenral al Poliției, № 34/4-144 din 30.01.2014 ,,Cu privire la prevenirea cazurilor de suicid în mediul copiilor”,  este necesar de efectuat volumul de lucru profilactic conform planului comun de acțiuni întocmit:

S-a examinat:
3. Cu privire la desfășurarea acțiunilor intersectoriale între toate organele de resort privind protecția drepturilor copilului.
S-a decis:

1. Se ia act de raportul prezentat:
2. Se menţionează activitatea şi conlucrarea bună a Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică cu toate instituţiile de resort privind prevenirea şi combaterea vulnerabilităţii copiilor:
3. SAP (dna Baltaga N.) de comun acord cu Consiliul raional, Biroul siguranţă copii a IP Dubăsari (dl R. Rotaru), APL de nivelul I, DAS (dl Vancea V.), Centrul de Sănătate Dubăsari (dl Sima V.):
3.1  va asigura organizarea acţiunilor privind promovarea şi protecţia drepturilor copiilor vulnerabili.
3.2  în fiecare caz aparte, în dependenţă de circumstanţele concrete, va selecta formele adecvate de protecţie, asigurînd controlul sistematic asupra condiţiilor de întreţinere, educaţie, sănătate şi instruire a acestora.
4. SAP (dna Baltaga N.), Biroul siguranţă copii a IP Dubăsari (dl R. Rotaru), APL de nivelul I, DAS (dl Vancea), Centrul de Sănătate Dubăsari (dl Sima V.):
4.1 vor întreprinde măsurile  necesare pentru consolidarea capacităţilor profesionale a persoanelor  din domeniul educaţiei, sănătăţii, protecţiei sociale, justiţiei, ordinii publice care au contacte permanente cu copiii şi contribuie la  protecţia drepturilor copiilor.
4.2 vor organiza acţiuni de sensibilizare a părinţilor cu înaintarea recomandărilor necesare privind modul de comunicare cu copiii şi securitatea acestora în scopul prevenirii victimizării, implicarea lor la săvîrşirea infracţiunilor, precum şi prevenirea cazurilor de tentativă de suicid.
4.3 vor organiza în cadrul instituţiilor de învăţămînt campanii de informare în domeniul prevenirii traficului de finţe umane.
4.4 vor monitoriza activitatea psihologilor şcolari şi a coordonatorilor pentru prevenirea violenţei locali.
5. Responsabili pentru executarea prezentei decizii se desemnează: SAP (d-na Baltaga N.), Biroul siguranţă copii a IP Dubăsari (dl R. Rotaru), APL de nivelul I, DAS (dl Vancea), coordonatorii locali pentru prevenirea violenţei, preşedinţii comisiilor locale pentru protecţia drepturilor copiilor.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui Consiliului pentru protecţia dreptului copilului, vicepreşedintele raionului Dubăsari, dna M. Jimbei.

E. Botnari

Sp principal în problemele ocrotirii drepturilor copilului


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședința consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta