Harta site-ului
Ajutor
Concurs pentru ocuparea funcției de director al IMSP CS Dubăsari
Concurs pentru ocuparea funcției de director al IMSP CS Dubăsari

Consiliul raional Dubăsari anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției medico-sanitare publice Centrul de sănătate Dubăsari.
La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiții:
1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
2. deţine cetăţenia altor state, dar cu domiciliul în Republica Moldova;
3. are studii superioare/de licenţă şi postuniversitare medicale, studii de masterat în managementul sănătăţii publice/management organizaţional/ administrare. Pentru candidatul cu studii în alte domenii decât cel medical (management organizaţional/administrare etc.), studiile de masterat în managementul sănătăţii publice sunt obligatorii;
4. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
5. are capacitate deplină de exerciţiu;
6. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
7. nu are antecedente penale nestinse;
8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvâşirea unei infracţiuni din categoriile: infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, de război, contra vieţii şi sănătăţii persoanei, contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei, privind viaţa sexuală, contra familiei şi minorilor, contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei solicitate;
9. are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani pentru instituţiile medico-sanitare raionale şi 10 ani pentru instituţiile medico-sanitare republicane şi municipale;
10. nu a atins vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă. 

Actele necesare pentru participare la concurs:
1. cererea de participare la concurs, cu menţionarea postului solicitat;
2. copia actului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;
4. copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
5. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
6. declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
7. adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
8. curriculumul vitae;
9. copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
10. lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori (după caz).
11. program managerial pentru 1 an de zile. Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor. 

Dosarele pot fi depuse la Direcția juridică și resurse umane, Consiliul raional Dubăsari, et.III, în termen de până la  21 aprilie  2018 inclusiv, între orele 08.00-17.00, cu excepția zilelor de odihnă.
Pentru alte informații ne puteți contacta la nr. De tel:024844857 sau ne puteți scrie pe adresa  djru.dubasari@gmail.com.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Concurs pentru ocuparea funcției de director al IMSP CS Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta