Harta site-ului
Ajutor
Comisia Raională Sănătate Publică
Comisia Raională Sănătate Publică

 

Pe data de 06 noiembrie, în sala mare a Consiliului raional  Dubăsari, a avut loc şedinţa Comisiei raionale sănătate publică. În cadrul  şedinţei au fost discutate următoarele probleme :

1. Cu privire la  realizarea Programului teritorial de imunizări pentru a. 2011-2015.

Raportor:  N.Chirilov, medic şef CSP Criuleni  M.Cara, şef adjunct CS Dubăsari

În conformitate cu prevederile legale ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, cu deciziile Consiliului raional nr.01-08 din 18.03.2011 „ Cu privire la aprobarea programului raional de imunizări pentru  2011-2015”, şi examinînd  raportul prezentat de  medicul  şef al Centrului  sănătate publică dl.N.Chirilov, Comisia raională sănătate publică 

                                         A   D E C I  S :

 1. Se ia act de informaţia prezentată de medicul  şef al Centrului  sănătate publică dl.N.Chirilov  şi şeful  adjunct Centru sănătate Dubăsari, dna  M.Cara.
 2. IMSP CS Dubăsari (dl.V.Sima) de comun acord cu Centrul de sănătate publică (dl.N.Chirilov ).
  1. vor monitoriza trimestrial realizarea programului de imunizare şi vor întreprinde măsuri de rigoare întru îndeplinirea obiectivelor preconizate ,informînd despre aceasta Comisia  sănătate publică;
  2. vor promova în răndurile populaţiei eficacitatea imunizărilor şi importanţa lor în profilaxia maladiilor infecţioase dirijabile;
  3. vor intensifica măsurile de familiarizare şi conştientizare a populaţiei cu rolul vacinilor în controlul maladiilor dirijabile.
 3. IMSP CS Dubăsari (dl.V.Sima), prin intermediul medicilor de familie, asistenţii medicali, va realiza prestarea serviciilor de vaccinări, asigurînd condiţii necesare pentru respectarea cerinţelor de accesibilitate, securitate şi evidenţă a vaccinărilor efectuate;
 4. Centrul de Sănătate publică (dl.N.Chirilov) va asigura aprovizionarea instituţiilor medicale cu vaccinuri şi seringi.
 5. Autorităţile publice locale de niv.I vor acorda ajutorul şi suportul necesar întru realizarea prevederilor Programului
 6.  Controlul executării prezentei decizii se  atribuie dlui V.Sima şef CS Dubăsari.

  2. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar către perioada  rece 2014-2015.

Raportor:  L. Braduceanu, DGITS

În conformitate cu art.4 al Legii prvind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28 .12.2006,cu articolul 53,54 al Legii privind administraţia publică locală Nr.436-XVI  din 28.12.2006,  în scopul realizării prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 583 din 07.08.2013,, Cu  privire  la  măsurile de pregatire a economiei naţionale şi  a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2013-2014 , dispoziţiei preşedintelui nr. 133-n din 14 august 2014 şi întru stabilirea şi soluţionarea problemelor privitor la pregătirea instituţiilor către noul an şcolar 2014 – 2015,  Comisia raională  sănătate publică 

A decis :

1.Se ia act de informaţia prezentată de DÎTS Dubasari (L.Braduceanu)

2.APL de nivelul I,  Direcţia învăţămînt, tineret şi sport (dna L. Braducean):

2.1 vor întreprinde măsuri concrete privind  funcţionarea în regim normal a instituţiilor educaţionale pe perioada rece a anului 2014-2015

2.2 vor crea un plan de acţiuni privind  funcţionarea în regim normal a instituţiilor educaţionale pe perioada rece a anului 2014-2015

2.3 vor monitoriza şi evalua realiuarea  acţiunilor pe perioada rece a anului

               2.4 vor aloca finanţele planificate în buget pentru pregătirea instituţiilor educaţionale către noul an şcolar şi perioada rece , şi vor contribui la soluţionarea tuturor problemelor legate de aceasta.

3. Directorii instituţiilor educaţionale::

3.1 vor aduce în ordine sistemele inginereşti (de încălzire, electrice, apă şi canalizare), 3.2 vor pregăti şi vor menţine în stare sanitară încăperile instituţiilor preşcolare şi preuniversitare pentru funcţionarea normală în perioada rece a anului

               3.3 vor asigura instituțiile cu apă potabilă de calitate şi agenţi termici pentru buna funcționare a acestora.

         3.4  vor organiza alimentaţia, deservirea medicală, conform legislaţiei în vigoare.

3.5 vor organiza măsuri de informare a elevilor, părinţilor întru  promovarea modului sănătos de viaţă, menţinerea sănătăţii , profilaxia maladiilor infecţioase,supravegerea sănătăţii

           3.5 vor informa DÎTS Dubasari, CSP Criuleni, referitor la cazurile suspecte.

 

4.  CS Dubasari  (V.Sima), CSP Criuleni (N.Chirilov), DÎTS (L.Braduceanu): 

     4.1 vor întreprinde măsuri întru sporirea calificaţiei profesionale a asistenţilor medicali din instituţiile de învăţămant

     4.1 vor preaviza instituţiile de resort , cu referire la unele măsuri de prevenire a diverselor maladii.

     4.2 vor pune la dispoziţie asistentelor medicale  suport informaţional.

     4.3 vor întreprinde acţiuni de formare şi educare profesională continuă  a cadrelor medicale

     4.4 vor inspecta instituţiile educaţionale cu referire la supravegherea sănătăţii elevilor .

5.DITS (L.Braduceanu), Direcţia asistenţa socială (dl.V.Vancea)

5.1 vor determina şi vor acorda suportul necesar copiilor din familiile defavorizate.

6.  Decizia se prezintă spre informare şi executare tuturor instituţiilor vizate şi autorităţilor publice locale.

7. Controlul executării prezentei decizii se atribuie doamnei M. Jimbei, preşedintele comisiei, vicepreşedintele raionului.

3. Cu privire la situaţia epizootologică şi epidemiologică la rabie din raion. Cazul nou de rabie din s. Molovata.

 

  Raportor:  A. Spiridonov,  şef subdiviziune DR pentru SA  N. Chirilov, medic şef CSP Criuleni

 

În anul 2014 situaţia epizootologică la rabie în Republică, inclusiv şi în raionul Dubăsari continuă să se agraveze.

       Pe teritoriu Republicii se manifestă o epizootie rabică cu afectarea masivă a animalelor de casă, condiţionată preponderant de nerealizarea măsurilor corespunzătoare cu privire la fauna sălbatică. Nu au fost petrecute măsuri de diminuare a numărului de vulpi raportat la unitatea de teren de 1000 hectare, acest indicator pe Republică depăşeşte de 17 ori pragul epizootic. Nerealizarea măsurilor de diminuare a numărului vulpilor contribuie la răspîndirea rabiei în rîndul animalelor de casă, menţinînd pericolul real de agravare a situaţiei epidemiologice la rabie.

       Nu a fost asigurată imunizarea contra rabiei a animalelor din fauna sălbatică, este insuficientă pătura imună a cîinilor.

       Autorităţile administraţiei publice locale nu aplică prevederile legale faţă de persoanele, ce nu asigură respectarea regulilor de întreţinere a cîinilor, nu întreprind măsuri eficiente destinate diminuării numărului de animale fără stăpîn.

       Instituţiile medicale insuficient duc lucrul de educaţie a populaţiei, privitor la comportamentul inofensiv cu animalele, îndeosebi cu cele bolnave.

       În raionul Dubăsari de la început de an deja au fost diagnosticate 4 cazuri de rabie la animale – 2 cazuri la 2 pisici, 1 la o vulpe în satul Molovata , 1 caz la un şobolan în satul Doroţcaia.  În toate cazurile s-a conlucrat cu Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor şi instituţiile medicale..

       Conform analizei epidemiologice efectuate s-a constatat, că în raionul Dubăsari în 10 luni 2014 s-au adresat după asistenţă antirabică la policlinica raională din Criuleni 31 persoane, agresate de animale. 

       În 10 luni 2014  au fost atacate de către animale domestice cu stăpîn – 16 persoane şi anume: 4 persoane din Coşniţa, 3 persoane din Molovata, cîte 2 persoane din Cocieri, Pîrîta, Doroţcaia;  cîte o persoană din Ustia, Holercani, Oxentea.

6 persoane au fost accidentate de cîini, pisici fără stăpîn şi anume: 2 persoane din Molovata, 2 persoane din Holercani, cîte 1 persoană din Pîrîta, Ustia.

2 persoane din Molovata  au fost atacate de pisici, la care s-a confirmat rabia, alte 3 persoane tot din Molovata au fost în contact cu lichidele biologice ale unei vulpi, care i-a atacat găinile, la care, deasemenea, s-a confirmat rabia.

1 persoană  din Doroţcaia a fost muşcată de un şobolan, la care s-a confirmat rabia.

3 persoane din Doroţcaia au fost atacate de un cîine, care a fost mai apoi ucis. Aceste 3 persoane au refuzat tratamentul antirabic.

După cum se vede 15 persoane au fost în pericol real de infectare cu rabie.

 

 

   Reieşind din cele expuse, în scopul neadmiterii agravării situaţiei epizootologice şi epidemiologice la rabie, Comisia raoinală  sănătate publică:

                                         

 A   DECIS:

 

1.  Se ia act de informaţia  prezentată.

2.  Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală, (dl A.Spiridonov) Centrul de Sănătate Publică Criuleni (dl N.Chirilov)

 2.1vor monitoriza situaţia epizootologică şi epidemiologică la rabie  permanent, cu elaborarea pronosticurilor respective,

2.2 vor efectua  măsuri antiepidemice comune în focarele de rabie şi suspecte  la rabie.

3.  Centrul  Sănătate Publică Criuleni (dl N.Chirilov)

3.1 va asigura spitalul raional Criuleni cu vaccin antirabic, imunoglobulină antirabică conform necesităţilor

3.2  va monitoriza primirea tratamentului prescris în termenii stabiliţi, îndeosebi a persoanelor, ce au suferit în urma muşcăturilor provocate de animale bolnave de rabie, sălbatice, domestice-vagabonde.

4.  Direcţia raională     pentru Siguranţa alimentelor (dl A.Spiridonov):

4.1 va efectua prelevarea şi transportarea probelor pentru investigaţii la rabie de la animalele, la care se suspectă această maladie.

4.2   va efectua supravegherea veterinară asupra animalelor domestice, care au provocat muşcături la oameni, cu prezentarea certificatelor la policlinica Criuleni îndată după expirarea termenului de supraveghere, pentru luarea de decizii, privitor la tratamentul antirabic.

4.3  va organiza şi realiza activităţi de imunizare contra rabiei a animalelor domestice, îndeosebi a cîinilor, în proporţie de 100% pe parcursul anului 2013.

5.    Administraţiile publice locale niv.I:

5.1   vor întreprinde măsuri eficiente de diminuare a numărului de cîini vagabonzi din     localităţi;

5.2 vor aplica prevederile legale faţă de persoanele, ce nu respectă regulile de întreţinere a cîinilor, care vagabondînd contactează rabia de la animale sălbatice.

5.3   vor contribui la organizarea pazei animalelor domestice, care păşunează în apropierea pădurilor, făşiilor forestiere, de atacul vulpilor, care sunt sursa principală de rabie.

5.4 vor acorda asistenţa necesară Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor pentru organizarea şi executarea măsurilor legate de profilaxia şi lichidarea rabiei.

5.5 Inspectoratul de poliţie Dubăsari (dl V. Grabovski), primarul s.Molovata(dl S. Bejenari) vor contribui la îndeplinirea planului complex de profilaxie şi combatere a rabiei, vor organiza nimicirea cîinilor vagabonzi suspecţi  şi a vulpilor în raza de 10 km

6.    IMSP CS Dubăsari (dl.V.Sima ) medicii de familie din raion:

6.1   vor asigura acordarea primului ajutor persoanelor, care au fost atacate de animale, trimiterea lor de urgenţă la medicul rabiolog pentru a iniţia cît mai precoce vaccinarea, monitorizarea primirii tratamentului profilactic prescris.

6.2 vor folosi diverse forme şi metode de promovare a sănătăţii în rîndurile populaţiei din localităţile deservite, privitor la profilaxia rabiei.

7. Responsabili pentru executarea prezentei dispoziţii se numesc dl A. Spiridonov, sef DRSV şi pentru SPOA Dubăsari, dl V. Sima, şef IMSP CS Dubăsari, dl N. Chirilov medic-şef sanitar de stat, primarii localităţilor.

8. Controlul executării prezentei decizii se  atribuie dnei M.Jimbei, preşedintele comisiei, vicepreşedintele raionului.

 

 

4. Cu privire la situaţia epidemiologică prin boala determintă de virusul Ebola, măsurile de prevenire şi răspuns.

 

    Raportor:  N.Chirilov, medic şef CSP Criuleni

 

Comisia Raională Sănătate Publică a examinat informaţia serviciilor  medicale şi constată că situaţia epidemiologică cu referire la boala Ebola e tensionată, chiar dacă în R. Moldova şi raion aşa cazuri nu s-au înregistrat.

În lume, pînă acum sunt înregistrate peste 10 mii cazuri de această boală, cu peste 5 mii de decese.

            Serviciile medicale din raion monitorizează situaţia epidemiologică privind Ebola şi propune măsuri de sănătate publică pentru a preveni boala Ebola, în cazul apariţiei acesteia.

            Avînd în vedere situaţia existentă, nu este exclusiv şi posibilitatea înregistrării  cazurilor determinată de virusul Ebola în  raionul nostru, fapt care necesită efectuarea  în continuare unor măsuri de combatere şi profilaxie al acestei maladii.

În acest scop Comisia raională  sănătate publică

A decis :

 

1.Se ia act de informaţia prezentată de CSP Criuleni, CS Dubăsari  privind situaţia epidemiologică prin boala determinată de virusul Ebola, măsurile de prevenire şi răspuns.

2.APL niv.I în comun cu cadrele medicale :

          2.1 vor examina în luna noiembrie curent situaţia la Ebola şi vor trasa măsuri concrete de profilaxie

           2.2     vor asigura respectarea regulilor sanitaro-igienice în instituţiile subordonate, mai ales în instituţiile pentru copii

3. CS Dubăsari ( Dl V. Sima),  CSP Criuleni ( dl.N. Chirilov)

           3.1 vor monitoriza situaţia  epidemiologică  determinată de virusul Ebola.

           3.2 vor contribui la sporirea vigilenţei lucrătorilor medicali pentru  depistarea precoce a posibililor bolnavi.

         3.3 vor efectua instruirea lucrătorilor medicali pentru reactualizarea cunoştinţelor ce ţin de manifestările  clinice, diagnosticului  şi măsurile primare de control al infecţiei date.

         3.4 vor asigura instituţiile medicale  cu rezerve de echipament de  profilaxie individuală, medicamente, dezinfectante.

          3.5 vor efectua controlul şi supravegherea medicală  a persoanelor sosite din ţările pandemice cu acestea boală.

          3.6 vor organiza supravegherea epidemiologică în baza difiniţiei de caz pentru organizarea măsurilor de prevenire şi răspuns.

           3.7 vor conlucra cu autorităţile abilitate privind prevenirea apariţiei şi răspunderii  în raion  acestei boli

           3.8 vor asigura prezentărea informaţiei în adresa instituţiilor abilitate despre cazurile suspecte de boală în modul stabilit , inclusiv format electronic

          3.9 vor intensifica măsurile  de informare a populaţiei privind măsurile de profilaxie şi protecţie de acestă boală.

 

4.Centrul Sănătate Publică Criuleni  (dl.N.Chirilov)

   va asigura evaluarea gradului de pregătire şi răspuns a IMSP în problema profilaxiei Ebola, acordarea suportului consultativ metodic.

5. Controlul asupra îndeplinirii acestei hotărîri se pune în sarcina CSP Criuleni.

(dl.N.Chirilov)

 

 

    În rezultatul discuţiilor au fost primite decizii, ce ulterior vor fi expediate tuturor instituţiilor şi serviciilor ce sunt implicate în soluţionarea problemelor abordate.

 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Comisia Raională Sănătate Publică - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta