Harta site-ului
Ajutor
BUGETUL RAIONAL PENTRU ANUL 2012 A FOST APROBAT
BUGETUL RAIONAL PENTRU ANUL 2012 A FOST APROBAT

Pe data de 08 decembrie 2011, în sala de şedinţe a Centrului de Odihnă pentru Copii şi Tineret „Prietenia” a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional. În cadrul acestei şedinţe au fost discutate mai multe subiecte. 
Prima întrebare de pe ordinea de zi a fost „Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2011”. Conform informaţiei prezentate de către dna Iu. Ţimbalist, director Direcţia generală finanţe, bugetul raional Dubăsari pentru semestrul I al anului 2011 a fost executat în baza Legii Bugetului de Stat pe anul 2011 nr.52 din 31 martie 2011, Legii nr. 847–XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii nr. 397–XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Deciziilor Consiliului raional nr. 07-18 din 10.12..2010 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2011 în lectura a doua, nr.03-03 din 05.05.2011 „Cu privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2011”.
La executarea bugetului raional au luat parte Aparatul preşedintelui raionului, subdiviziunile din subordinea Consiliului raional şi Comisariatul de poliţie raional. 
La situaţia din 30.09.2011, bugetul raional, la toate componentele, a fost executat la partea de venituri în sumă de 52781,0 mii lei sau 100,1% faţă de planul precizat pe perioada de gestiune, cu o creştere de 10,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, la partea de cheltuieli în sumă de 51214,8 mii lei sau 95,6% , cu o creştere de 1,8%  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent . 
Venituri proprii au fost încasate în bugetul raional în sumă de 1884,8 mii lei, cu o creştere faţă de anul precedent de 4,4%. 
Transferuri de la Bugetul de Stat au fost primite în sumă de 50896,2 mii lei, dintre care pentru susţinerea financiară a teritoriilor 50148,0 mii lei (100 %), inclusiv pentru primării-33906,5 mii lei; transferuri cu destinaţie specială–12285,2 mii lei, inclusiv pentru compensarea diferenţei de tarif la energia electrică şi gazele naturale locuitorilor din stînga Nistrului-10810,0 mii lei, pentru cheltuieli capitale-318,0 mii lei la reparaţia capitală a casei de cultură din satul Oxentea-300,0 mii lei şi gimnaziul Marcăuţi-18,0 mii lei; de la Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei-569,3 mii lei.
Din contul Bugetului de Stat, prin intermediul mijloacelor transmise pe parcursul perioadei, au fost efectuate cheltuieli în sumă de 579,4 mii lei, inclusiv pentru rambursarea creditelor preferenţiale acordate unor categorii de populaţie cu garanţia APL care urmează a fi achitată din contul bugetului–207,2 mii lei şi pentru restituirea bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice şi ulterior reabilitarea - 224,5 mii lei, indemnizaţii unice-147,7 mii lei.
Utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă al Consiliului raional
Din Fondul de rezervă al Consiliului raional, care pentru anul 2011 este prevăzut în mărime de 240,0 mii lei, au fost îndreptate mijloace în sumă de 202,0 mii lei şi executate în sumă de 105,5 mii lei, n-au fost executate 96,5 mii lei din cauza nefinisării lucrărilor preconizate.
De asemenea a fost efectuată şi analiza executării bugetelor primăriilor (tabela nr.2), consiliile cărora urmează să aprobe executarea acestora în conformitate cu legislaţia.

În conformitate cu art.43,46 ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 29 (3) al Legii privind finanţele publice locale nr.397 - XV din 16.10.2003, procesul-verbal al şedinţei comisiei de specialitate a Consiliului raional pentru problemele administrative, buget şi finanţe, examinînd totalurile executării bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2011 şi informaţia prezentată de către dna Iu.Ţimbalist, şef Direcţie Generală finanţe Consiliul raional A DECIS:
1.Se ia act de informaţia privind totalurile executării bugetului raional pentru  9 luni ale  anului 2011(anexa 1).
2.Inspectoratul Fiscal de stat pe raionul Dubăsari, dna M. Soltan, va asigura  pînă la finele anului curent, acumularea şi reducerea restanţelor impozitelor şi plăţilor la buget.
3.Se atenţionează primarii satelor Molovata Nouă (V.Sandu), Cocieri (I.Miţcul), Molovata (S.Bejenari) asupra neîndeplinirii planului la veniturile proprii, respectiv: 86,0%, 92,0%, 91,7% şi li se pune în sarcină întreprinderea măsurilor concrete întru încasarea pe deplin în buget a impozitelor, taxelor şi plăţilor.
4.Se pune în sarcina preşedintelui raionului, primarilor satelor, comunelor asigurarea încasării veniturilor şi lărgirea bazei fiscale prin încasări suplimentare la buget.
5.Se atenţionează executorii (ordonatorii) de buget în vederea gestionării eficiente a mijloacelor financiare şi monitorizării situaţiei privind executarea bugetelor proprii şi neadmiterea datoriilor cu termen expirat.
6.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gr. Policinschi, preşedintele raionului.


O decizie multaşteptată a fost „Cu privire la totalurile concursului raional „Cea mai bună pregătire a instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar 2011-2012””
În conformitate cu  procesului-verbal al  şedinţei comisiei de evaluare şi apreciere  din 13.09.2011, comisia a decis repartizarea locurilor după cum urmează: 
           1.  Se repartizează locurile de concurs între instituţiile preuniversitare antrenate în concurs după cum urmează:
Locul I – L.T.  „Ştefan cel Mare” Molovata - 10000 lei 
Locul II – L.T. Doroţcaia – 7000 lei
Locul III – gim. Ustia – 5000 lei
2.Se repartizează locurile de concurs între instituţiile preşcolare antrenate în concurs după cum urmează:
          Locul I – Grădiniţa „Romaniţa” s. Molovata – 7000 lei 
         Locul II - Grădiniţa „ Izvoraş” s.Oxentea – 5000 lei
        Locul III – Grădiniţa „Viorica” s. Pîrîta – 3000 lei

În conformitate cu art. 4 al Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.06, art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  în scopul realizării prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 576 din 28.07.2011 „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2011-2012, decizia Consiliului raional nr. 01-07 din 18.03.2011 „Despre măsurile întreprinse de către Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport, autorităţile publice locale privind pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an de studii 2010-2011”,  în temeiul  hotărîrii comisiei de evaluare şi apreciere a pregătirii instituţiilor preuniversitare şi preşcolare către noul an de învăţămînt 2011-2012 (procesul verbal din 13.09.2011) şi examinînd informaţia prezentată de către dna L. Braducean, director DGÎTS despre rezultatele concursului nominalizat, Consiliul  raional A DECIS:   
  
1.Se ia act de informaţia prezentată.
2.Se aprobă Hotărîrea Comisiei de evaluare şi apreciere a pregătirii instituţiilor preuniversitare şi preşcolare către noul an de învăţămînt 2011-2012. ( anexa)
3.DGÎTS (dna L. Braducean) va perfecta actele necesare pentru menţionarea instituţiilor  de învăţămînt conform Regulamentului stabilit.
4. Se aduc mulţumiri:
4.1 cu înscrierea în carnetul de muncă, conducătorilor instituţiilor de învăţămînt care au obţinut rezultate frumoase în concursul raional nominalizat;
4.2 primarilor localităţilor Doroţcaia (dl Andrei Leaşco), Pîrîta (dl Iurie Soltan), Molovata (dl Serafim Bejenari), Ustia (dna Aurelia Urîtu) şi Oxentea (dl Valeriu Rusu) pentru implicarea activă în concursul nominalizat şi contribuţie esenţială în susţinerea problemelor de activitate ale instituţiilor de învăţămînt.
5.Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I în comun acord cu DGÎTS (dna L. Braducean) şi directorii instituţiilor de învăţămînt din teritoriul raionului vor întreprinde măsuri eficiente în vederea asigurării condiţiilor optime de activitate ale acestora.
6.Se recomandă primarilor localităţilor menţionarea managerilor instituţiilor de învăţămînt a cîte un salariu de funcţie, pentru rezultatele şi aportul adus la pregătirea calitativă a acestora către noul an şcolar.
7.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gr.Policinschi, preşedintele raionului.

O altă chestiune importantă a fost „Cu privire la instituirea serviciului de asistenţă psihopedagogică pe lîngă DGÎTS”. Conform informaţiei prezentate de către dna Brăducean L., şef Direcţie generală învăţămînt tineret şi sport, serviciul se creează, prin decizia Consiliului raional, ca instituţie publică în subordinea Direcţiei generale învăţămînt tineret şi sport, în scopul asigurării şi respectării drepturilor copiilor la dezvoltare, educaţie, protecţie, integrare şi socializare în comunitate.
În activitatea sa, Serviciul se conduce de prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul respectării drepturilor copilului, a tratatelor, convenţiilor, acordurilor internaţionale la care republica Moldova este parte, precum şi de prevederile prezentului Regulament.
Serviciul îşi organizează activitatea şi funcţionează în baza principiilor:
a)respectării interesului superior al copilului;
b)nondiscriminării;
c)intervenţiei timpurii;
d)abordării intersectoriale şi multidisciplinare;
e)acordării asistenţei calitative şi calificate;
f)flexibilităţii;
g)confidenţialităţii;
h)cooperării şi parteneriatului.
Obiectivele de bază ale Serviciului sînt:
a)Acordarea asistenţei psihopedagogice copilului aflat în dificultate;
b)Elaborarea recomandărilor privind traseul educaţional şi serviciile de suport pentru copii;
c)Organizarea şi acordarea asistenţei metodologice în abordarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
În scopul realizării misiunii sale, Serviciul dispune de un centru de resurse, dotat conform standardelor în vigoare, acordarea asistenţei psihopedagogice şi metodologice.

În conformitate cu art. 43,46 ale Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 – XII din 28.12.2006, Legea învăţămîntului nr. 547–XIII din 21 iulie 1995, art.7 al Legii nr. 169 din 09.07.2010 pentru implementarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu disabilităţi pentru anii 2010-2013, Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova Nr.784 din 9 iulie 2007  pentru aprobarea Strategiei naţionale şi Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012, Nr. 410 din 04.04.2003 pentru aprobarea Strategiei naţionale „Educaţie pentru Toţi”, în scopul acordării eficiente a asistenţei psihopedagogice copiilor aflaţi în dificultate şi examinînd informaţia prezentată de către dna L. Brăducean, şef Direcţie generală învăţămînt tineret şi sport, Consiliul raional A DECIS:  
1.Se ia act de informaţia prezentată.
2.Se instituie Serviciul de asistenţă psihopedagogic raional pe lîngă DGÎTS.
3.Se aprobă Regulamentul de activitate al Serviciului de asistenţă psihopedagogică (anexă).
4.Se aprobă 2 unităţi în cadrul Serviciului de asistenţă psihopedagogică de şef serviciu - psiholog şi logoped care vor fi finanţate din soldul disponibil al Consiliului raional, începînd cu 01 ianuarie 2012.
5.Direcţia generală finanţe (dna I. Ţimbalist) va aloca din soldul disponibil al bugetului raional pentru anul 2012, sursele financiare necesare pentru întreţinerea serviciului nominalizat.
6.Direcţia generală învăţămînt tineret şi sport (dna L. Braducean) va selecta şi va angaja, conform legislaţiei în vigoare, unităţile  din cadrul serviciului nominalizat.
7.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gr.Policinschi, preşedintele raionului.

Cea mai importantă chestiune de pe ordinea de zi a fost „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2012, în lectura a doua”.
Proiectul bugetului raionului a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale şi Notei metodologice a Ministerului Finanţelor privind elaborarea proiectului de buget pe anul 2012. 
 La elaborarea propunerilor de buget s-a ţinut cont de indicatorii macroeconomici estimaţi pe anul 2012, pronosticul dezvoltării social-economice a raionului, prognoza indicilor economici şi financiari ai agenţilor economici mari, datele Inspectoratului Fiscal Teritorial şi a Biroului Naţional de  Statistică din teritoriu.
Prognoza veniturilor pe anul 2012 a fost efectuată în baza estimării bazei fiscale aparte pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări şi a constituit  pentru a.2012- 15189.9 mii lei, dintre care veniturile curente de bază – 13115.2 sau 123.9% faţă de bugetul aprobat pe a.2011. 
Estimarea impozitului pe venit din salariu în mărime de 6606.1 mii lei conţine o creştere faţă de anul 2011  (aprobat) de 8.8 %,  în legătură cu majorarea salariului. 
În anul 2012 se prevede întroducerea impozitului pe venitul persoanelor juridice în mărime de 12%, cu anularea tuturor facilităţilor fiscale generale şi individuale şi constituie  2234,8 mii lei. 
De asemenea se întroduce şi impozitul simplificat unic pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător de către agenţii micului bussines, în mărime de 4% din cifra de afaceri anuală de pînă la 600,0 mii lei, determinată prin metode şi surse directe şi indirecte.
Cota impozitului reţinut la sursa din venitul sub formă de dividende obţinut de agenţi economici şi cetăţeni va fi determinată de la 15%  la  6%.
Plafonul de atribuire la categoria de mijloace fixe pe care se calculează uzura va fi majorat de la 3000 lei la 6000 lei, norma de uzură pentru proprietatea raportată la categoria III- de la 10% la 12,5%, cuantumul deducerilor cheltuielilor neconfirmate documentar - de la 0,1% la 0,2% din venitul impozabil.
Impozitele pe proprietate au fost estimate în mărime de 1714,9 mii lei, la nivelul anului 2011.
Alte impozite, taxe şi încasări au fost estimate pe baza cotelor şi tarifelor stabilite, analizei încasărilor pe anii 2009-2011, contractelor încheiate (veniturile din darea in arendă a bunurilor proprietate publica, inclusiv terenurile) şi altă informaţie relevantă.
Taxele locale au fost estimate in mărime de 763,6 mii lei sau 120,5% faţă de cele aprobate pentru anul în curs. Pentru anul 2012 acestea vor fi stabilite, ţinîndu-se cont de modificările prevăzute în Legea nr.48 din 26 martie 2011, unde cotele concrete pe fiecare tip de taxă se stabilesc anual de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a administraţiei publice locale.  
Încasările din mijloace speciale au fost estimate în sumă de 2056,7 mii lei sau 101,7% faţă de cele aprobate în anul 2011, în legătură cu arendarea instituţiilor publice şi  lărgirea spectrului de servicii cu plată.
Fondurile speciale  au fost estimate în sumă de 885,3 mii lei, inclusiv transferurile din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei -867,3 mii lei, de la casele de schimb valutar -18,0 mii lei şi vor fi repartizate la acordarea ajutorului material în mărime de 861,3 mii lei şi întreţinerea cantinei sociale din s. Oxentea -24.0 mii lei.  
Transferurile de la bugetul de stat pentru cheltuieli de bază constituie 91022,0 mii lei, inclusiv pentru susţinerea financiară – 69747,0 mii lei, pentru compensarea diferenţei de tarif la energia electrică şi gazele naturale – 19500,0 mii lei ( planificate în bugetele primăriilor), pentru compensarea veniturilor ratate pentru pămînturile după traseu – 630,0 mii lei.
Volumul cheltuielilor estimat, conform normativelor pentru anul 2012, constituie -107323,3 mii lei, dintre care cheltuielile de bază – 104381,3 mii lei, mijloacele speciale -2056,7 mii lei, fondurile speciale – 885,3 mii lei.
La acoperirea cheltuielilor vor fi îndreptate şi mijloacele din privatizare, estimate  de către primării, în sumă de  244,1 mii lei, ca sursă de acoperire a deficitului bugetar.
La estimarea cheltuielilor s-a ţinut cont de toate prevederile indicate în Notele metodologice, a fost efectuată o analiză amplă a cheltuielilor „ Plata mărfurilor şi serviciilor”, au fost analizate cheltuielile efective pe anii 2009-2011 (indicii naturali şi băneşti ). 
Cheltuielile de personal au fost  estimate în conformitate cu Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar cu modificările ulterioare, precum şi de următoarele etape de implementare a normelor salariale pentru anul 2012:
-În luna ianuarie 2012, se va plăti premiul anual pentru rezultatele activităţii în anul 2011 în mărimea unui salariu lunar de funcţie angajaţilor salarizaţi conform Reţelei tarifare unice (cu excepţia cadrelor didactice, militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă).
-Începînd cu 1 ianuarie 2012 pentru militari, salarizaţi conform RTU, salariile de bază se vor stabili cu aplicarea indicelui de prioritate k=1,25. Costul cheltuielilor de personal pentru majorarea salariilor acestor categorii de personal a fost estimat cu o creştere în mediu de 19 %  a fondului lunar de salarizare.
-Începînd cu 1 iunie 2012 salariul pentru I categorie de salarizare se va majora de la 700 la 800 lei, iar salariile de bază ale angajaţilor salarizaţi în baza RTU(cu excepţia militarilor) se vor stabili în limitele grilelor de salarii. Aceasta majorare a fost estimată prin majorarea fondului lunar de salarizare pentru categoriile menţionate cu 10 % .
-Începînd cu 1 iunie 2012 salariile de funcţie ale funcţionarilor publici se vor stabili în mărimea  nominală prevăzută de lege, cu k=1,0. Costul cheltuielilor de personal pentru funcţionarii publici s-au estimat cu o creştere în mediu de 25 %.
-De la 1 iulie 2012, pentru funcţionarii publici va începe plata sporului pentru rezultatele activităţii curente ale subdiviziunilor structurale în care activează. Mijloacele necesare pentru plata acestui spor au fost estimate în cuantum de 10 % la fondul lunar de salarizare.
Mecanismul de implementare a noului sistem de salarizare urmează a fi adoptat.
Pentru localităţile din zona de securitate au fost aplicate majorările la salariu prevăzute prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 82 din 25 decembrie 1992 în mărime de 8421,3 mii lei.
La estimarea cheltuielilor pentru contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat s-a aplicat tariful de 23% faţă de cheltuielile de remunerare a muncii, cota primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - 3,5 %.
La planificarea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor s-a ţinut cont de tarifele curente şi de indicele de creştere a preţurilor de consum – 6,9%, precum şi de necesitatea aplicării unui regim strict de economie.
Pentru stabilirea raporturilor între bugetul raional şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi au fost estimate normative unice de cheltuieli  (fără cheltuielile efectuate din taxe locale, mijloacele speciale şi fondurile speciale).
Cheltuielile normative în mediu pentru întreţinerea unui angajat din aparatele primăriilor au fost estimate  in mărime de 63205.49 lei. Cheltuielile date au fost suplimentate cu mijloace pentru plata sporului în mărime de pînă la 30% din salariul de baza angajaţilor şi 20% din salariul lunar al persoanelor ce deţin funcţii de demnitate publică,pentru zona de securitate.
Cheltuielile pentru recrutare au fost estimate reieşind din cuantumul cheltuielilor prevăzute  pentru anul 2011.
Cheltuielile pentru poliţia municipală au fost estimate in baza normativului pentru 155 colaboratori şi constituie  11380.5 mii lei. 
Cheltuielile pentru sfera socială  sunt estimate în sumă de  82744,6 mii lei, constituind 77,1% din volumul bugetului raionului.
Cheltuielile la întreţinerea instituţiilor preşcolare au fost estimate conform normativului pentru 1377 copii (conform reţelei la situaţia din 01.09.11) , şi a constituit pentru un copil  9456.7 lei, fără adaosul de 30% pentru partea stînga. Cheltuielile pentru alimentaţie la grădiniţe au fost calculate reieşind din frecvenţa medie a unui copil  pe an  de 160 zile. Norma financiară pentru alimentaţie s-a calculat in baza normelor existente, indexate cu indicele de creştere a preţurilor de consum .
Cheltuielile pentru gimnazii si licee au fost estimate conform  normativului si numărul de clase – 180 (conform reţelei la situaţia din 01.09.11) şi a constituit pentru un elev 7940.3 lei.( fără adaosul de 30% pentru partea stînga). În normativul dat au fost incluse suplimentar cheltuieli legate de majorarea preţurilor la gaze şi energie electrică în a.2011 şi pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale.
Cheltuielile pentru acordarea dejunurilor calde elevilor claselor I-IV au fost estimate aplicînd numărul de zile de alimentaţie egal cu 160 si norma de alimentaţie de 6 lei în zi, indexată cu indicele de creştere a preţurilor de consum pentru anul 2012. În cheltuieli au fost incluse şi mijloacele pentru alimentaţia elevilor claselor V-XII din liceul teoretic s.Doroţcaia. De asemenea au fost incluse: cheltuieli pentru transportarea elevilor din s.Vasilevca şi cheltuieli pentru întreţinerea căminului de pe lîngă liceul Holercani.  
Pentru odihna de vară a copiilor în bugetul raional sunt planificate 500,0 mii lei.
Cheltuielile pentru instituţiile de cultură au fost estimate în sumă de 3971,3 (bibliotecile, muzeele, casele de cultură) şi normativul pentru un locuitor a constituit 102.85 lei.
Pentru anul 2012 se prevede instituirea Centrului raional de cultură, tineret şi sport cu un efectiv de 19,0 unităţi, în rezultatul optimizării centrului de promovare tineret, centrului metodic cultură, a orchestrei raionale şi centrului comunitar de creaţie cu numărul total de personal  41,5 unităţi. În scopul dezvoltării de mai departe a politicilor de tineret, pentru anul 2012, specialiştii în domeniul tineret se recomandă a fi încadraţi în cadrul primăriilor.
Pentru şcoala sportivă raională sunt prevăzute mijloace în sumă de 1355,0 mii lei, inclusiv pentru cheltuielile de personal – pentru 22,5 unităţi, cu o unitate mai puţin faţă de anul în curs.
Pentru biblioteca raională sunt prevăzute mijloace în sumă de 208,6 mii lei.  
Au fost estimate cheltuieli pentru întreţinerea ziarului raional in sumă de 269,2 mii lei. 
Cheltuielile pentru  anul .2011  pentru instituţiile de asistenţă socială (10.3) au fost estimate in sumă de 1795,0 mii lei, inclusiv pentru Centrul de zi pentru copii cu educaţie specială din satul Oxentea - 501,4 mii lei.
Numărul beneficiarilor de compensaţii la transport conform informaţiei Secţiei asistenţă socială este de 2676 persoane, a cite 18 lei lunar, suma totala constituind 578,0 mii lei. 
Numărul beneficiarilor de compensaţii la transport a persoanelor cu disabilităţi ale aparatului locomotor a fost estimat pentru 29  persoane, suma constituind 14,5 mii lei( cîte 500 lei anual).
Indemnizaţiile pentru copiii înfiaţi şi cei aflaţi sub tutelă au fost estimate pentru 49 copii în sumă de 352,8 mii lei.
Cheltuielile pentru amenajarea teritoriilor în primării au fost estimate in mărimea sumei prognozate a taxelor locale şi constituie 763,6 mii lei. în bugetul raional au fost incluse cheltuieli la acest capitol în sumă de 50,0 mii lei.
Cheltuielile pentru întreţinerea drumurilor au fost estimate in limita sumei prognozate a defalcărilor la buget de la taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de autovehicule înmatriculate in Republica Moldova si constituie 280,0 mii lei.
Au fost prevăzute cheltuieli în mărime de 200,3 mii lei, în bugetul primăriei Doroţcaia, pentru asigurarea cu pază a depozitelor de pesticide.
La bugetul raional au fost incluse cheltuieli în sumă de  320,0 mii lei, pentru reparaţia şcolii sportive raionale şi clădirii administrative a consiliului raional.   
Fondul de rezervă a Consiliului raional a fost estimat în sumă de 300,0 mii lei.
Se aduce la cunoştinţă că conform organigramei şi statelor de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional, cheltuielile de personal au fost estimate pentru 200,0 unităţi,  cu 19,5 unităţi mai puţine decît cele aprobate pentru anul 2011.
În proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2012 sunt prevăzute cheltuieli pentru finanţarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale de la bugetul de stat în sumă de 1145,0 mii lei, inclusiv pentru ÎM ”Tabăra de odihnă pentru copii şi tineret Prietenia” – 600,0 mii lei şi pentru Centrul de sănătate din s.Holercani – 545,0 mii lei. Consiliul raional a înaintat propuneri în Parlament pentru redistribuirea mijloacelor date după cum urmează:
- Construcţia acoperişului şarpant la Liceul teoretic din s.Holercani – 545,0 mii lei;
-Renovarea Centrului comunitar de creaţie – 600,0 mii lei.
Menţionăm, că Consiliul raional Dubăsari a propus Guvernului, Parlamentului Republicii Moldova elaborarea unui plan de măsuri pentru susţinerea social-economică a raionului cu alocarea surselor financiare în sumă de 27.6 mln lei, inclusiv pe ramuri:
-Învăţămînt – 6,15 mln lei;
-Cultura, arta, sport şi tineret – 8,5 mln lei;
-Ocrotirea sănătăţii – 0,4 mln lei;
-Gospodăria comunală – 4,0 mln lei;
-Alte – 8,53 mln lei.

În temeiul art.3, art.43 al.1 lit.b) şi al.2, art.81 al.1 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate cu prevederile Legii nr. 847- XV din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar si procesul bugetar, ţinînd cont de  art.21 p.3,5 al Legii nr.397 – XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Consiliul raional A DECIS:

1.Se aprobă bugetul raional la venituri in sumă de 75761.5 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 75761.5 mii lei. 
          2. Se aprobă în componenţa bugetului raional:
     2.1  Sinteza bugetului raional la venituri şi cheltuieli, conform anexei nr.1;
2.2  Normativele defalcărilor de la veniturile generale de stat de la bugetul raional la bugetele locale, conform anexei nr.2;
     2.3 Suma transferurilor către bugetele locale, inclusiv transferurile pentru suţinerea finaciară a teritoriilor şi plata salariilor, compensarea diferenţei de tarif la energia electrică şi gaze naturale, compensarea veniturilor ratate, conform anexei nr.3;
          2.4 Veniturile şi cheltuielile Fondului local de susţinere socială a populaţiei, conform anexei nr.4;
     2.5 Nomenclatorul tarifelor serviciilor  prestarea contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional, conform anexei nr.5;
          2.6 Mijloacele speciale, preconizate spre incasare de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional din prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau din alte activitaţi desfaşurate contra plată, conform anexei nr.6;
          2.7 Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional, conform anexei nr.7;
          2.8  Repartizarea pe obiective a transferurilor din bugetul de stat către bugetul raional pentru finanţare cheltuielilor capitale, conform anexei nr.8;
     2.9  Cuantumul Fondului de rezervă al bugetului raional în sumă de 300,0 mii lei. 
3.Consiliul raional, reprezentat prin autoritatea publică executivă, în calitate de beneficiar al obiectivelor în construcţie, menţionate în anexa nr.8, va determina volumul lucrărilor efectuate şi a cheltuielilor în construcţie şi va reflecta cheltuielile nominalizate în evidenţa contabilă.
4.Se atribuie preşedintelui raionului, dl Gr. Policinschi, împuternicirea de a efectua unele modificări, redistribuiri între grupele funcţionale, alocări şi rectificări la buget, în limita volumului bugetului raional, emiţînd dispoziţii care implică angajamente sau cheltuieli financiare în perioada dintre şedinţele Consiliului raional, în conformitate cu prevederile legale.
5.Se pune în sarcina preşedintelui raionului, dl Gr. Policinschi, gestionarea optimă, în regim econom, a mijloacelor financiare în conformitate cu prevederile legale.
6.Direcţia generală finanţe (dna I.Ţimbalist) se abilitează cu dreptul:
- de a preciza planurile de finanţare a ordonatorilor secundari de credite, în limita alocaţiilor anuale, cu aprobarea în prealabil de către preşedintele raionului;
- să efectueze, la solicitarea beneficiarilor în construcţii şi reparaţii capitale, plăţi prealabile, în proporţie de pînă la 10% din limita stabilită pe obiectiv, pentru organizarea proceselor tehnologice, procurarea de materie şi utilaj, în funcţie de condiţiile prevăzute în contractele de antrepriză, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune.
7.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
8.Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2012.

În scopul organizării eficiente a activităţii Consiliului raional Dubăsari şi a tuturor subdiviziunilor din subordina acestuia, a fost aprobat „Programul de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2012”. Programul nominalizat este constituit din trei compartimente, care la rindul lor includ: Chestiuni pentru examinare în cadrul şedinţelor Consiliului raional, seminare, şedinţe, întruniri de lucru, acţiuni social-cultural–sportive şi alte măsuri.
Pentru accesarea deciziilor şedinţei Consiliului raional din 08 decembrie 2011, accesaţi rubrica Decizii şi Dispoziţii de pe pagina web a raionului, www.dubasari.md.


Specialist principal SASP                                                                Alexandra VATAV

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

BUGETUL RAIONAL PENTRU ANUL 2012 A FOST APROBAT - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta